Спосіб контролю частотних характеристик

Номер патенту: 31605

Опубліковано: 15.12.2000

Автори: Любчик Віталій Романович, Троцишин Іван Васильович

Завантажити PDF файл.

Текст

MKB G 01 R 27/28 частотних характеристик. Винахід відноситься до області електронно-вимірювальної техніки, а саме, до способів вимірювання та контролю амплітудно-частотних характеристик. В області вимірювань відомий спосіб вимірювання із застосуванням у якості тестового - псевдошумового сигналу [1]. Відомий спосіб вимірювання амплітудно-частотних характеристик із використанням фазоманїпульованого меандрового сигналу в якості багаточастотного тестового сигналу [2]. Але ці способи вимагають проведення великої кількості вимірювань для знаходження амплітудно-частотної характеристики. Найбільш близьким технічним рішенням є спосіб контролю амплітудночастотних характеристик, що передбачає використання у якості тестового сигналу 8-імпульсу [3]. Такий сигнал має широкий частотний діапазон, за рахунок чого усувається дія динамічних похибок на процес вимірювання. При цьому амплітудно-частотна характеристика є пропорційною відношенню амплітуд спектральних складових на виході та вході чотирьохполюсника у кожній точці частотного діапазону. Однако, відомий спосіб має наступні недоліки. Через нерівномірність спектру тестового сигналу, необхідно проводити два вимірювання спектрів: на вході чотирьохполюсника та на його виході, що в два рази збільшує час вимірювання. Після проведення вимірювань спектрів, необхідно знайти відношення амплітуд гармонік, що призводить до значних апаратурних затрат та вимагає багато часу. Також для вирішення задачі контролю необхідно провести вимірювання, а потім зробити висновок про відповідність реальної АЧХ з ідеальною. Задачею запропонованого способу є зменьшення часу контролю аплітудно-частотних характеристик лінійних чотирьохполюсників, шляхом застосування тестового сигналу із «прямокутним спектральним вікном». Поставлена задача вирішується тим, що на вхід лінійного чотирьохполюсника подають багаточастотний тестовий сигнал із прямокутною огинаючою спектральної характеристики, форма якої змінюється пропорційно до амплітудно-частотної характеристики чотирьохполюсника, детектують сигнал на виході чатирьохполюсника і порівнюють із сигналом, що отримують за допомогою етелонного чотирьохполюсника. На кресленні представлен процес контролю (фіг. 1.). На діаграмі 1 представлен спектр зондуючого сигналу, що має прямокутною огинаючою спектру, який подіється на вхід чотирьохполюсника, що досліджується. На діаграмі 2 реальне АЧХ пристрою, що досліджується. При проходжені зондуючого сигналу через чотирьохполюсник, спектр тестового сигналу змінюється. Спектр сигналу на виході пристрою представлено на діаграмі 3. За формою огинаючої він буде повторювати амплітудно-частотну характеристику пристрою. Таким чином амшіітудно-частотна характеристика чотирьохполюсника буде пропорційна спектру сигналу на його виході. Отже провівши детектування вихідного сигналу чотирьохполюсника, одержимо сигнал постійного рівня, що дорівнює значенню інтегралу характеристики. Значення цього інтегралу залежить від характеристик конролюємої амплітудно-частотної характеристики (ширина смуги пропускання, нерівномірність характеристики в смузі пропускання). Порівнюючи цей сигнал із сигналом, отриманим за допомогою етелонного чотирьохполюсники, можна зробити висновок про відповідність параметрів амплітудно-частотної характеристики, що контролюється досліджуваного чотирьохполюсника, із параметрами етелонної характеристики. На фіг. 2 представлена схема реалізації способу, що пропонується. Вихід генератора сигналу із спектром, що має прямокутну огинаючу 1, підключається до входу чотирьохполюсника 2, що досіджується та еталоного чотирьохполюсника 3. Вихід чотирьохполюсника 2 підключено до входу детектора 4. Вихід еталоного чотирьохполюсника 3 підключено до входу детектора 5= Вихід детектора 3 з'єднано із першим входом пристрою порівняння 6. Вихід детектора 4 з'єднано із другим входом пристрою 1 порівняння 6. Вихід пристрою порівняння з'єднано із пристроєм індикації 7. Генератор 1 формує радіосигнал із прямокутною огинаючою спектру. Створений сигнал подається на досліджуємий чотирьохполюсник 2 та етелоний чотирьохполюсник 3, Детектори 4 та 5 проводять детектування вихідних сигналів чотирьохполюсників 2 та 3. Сиганали з яких подається на пристрій порівняння 6. Результат порівняння індикується за допомогою пристрою індикації індикації 7. Цинахід спрощує процес та зменьшує час контролю частотних . характеристик лінійних чотирьохполюсників, 1. A.C. №136517 A.B. Андрианов, М.Н. Антипин, С.Н. Жураковский и А.Л. Микрюков. Устройство для измерения импульсной характеристики четырехполюсникаю 1985г. 2. А.С. №1308941. М.Я. Минц, В.Н. Чинков, В.И. Анохин, СИ. Буданов, ПК. Кальянов и Ю.А. Немиилов. Устройство для определения частотных характеристик четырехполюсников. Бюл.№17, 1987г. З.А.С. №1425563 СИ. йство для автоматического контроля амплитудно-частотных характеристик четырехполюсников. Бюл.№35, 1988г. Каплун В.Г. Спосіб контролю частотних характеристик. S(ffl) ФІГ. 1. 1 2 1----- »= 4 3 5 Автори: 6 7 Любчик В.Р. Троцишин І.В

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for control of frequency characteristics

Автори англійською

Liubchyk Vitalii Romanovych, Trotsyshyn Ivan Vasyliovych

Назва патенту російською

Способ контроля частотных характеристик

Автори російською

Любчик Виталий Романович, Троцишин Иван Васильевич

МПК / Мітки

МПК: G01R 27/28

Мітки: частотних, характеристик, контролю, спосіб

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-31605-sposib-kontrolyu-chastotnikh-kharakteristik.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб контролю частотних характеристик</a>

Подібні патенти