Завантажити PDF файл.

Текст

a)/ Q8D95154 МЛК 6 А 47^ 43/04 ііристрій для різання овочів та фруктів ід належить до обладнанні, призначеного для переробки овочів та фруктіь у побуті, відомий пристрій для протирання овочів, то містить два шарнірно зв'язаних важила, один з яких обладнаний на кінці перфорованою ємністю, а інший обладнаний плоским плунжером, шо розташований з можливістю розміщення у перфорованої вмністі, при цьому у місці перетину за»~ нішній поверхні цього «&даля і плунжера виконані циліндричний лиотугт з повздовжньою яискою, площина якої перпендикулярна площині плунжера, і зріз на передній стінці перфорованої емністі під циліндричний виступ, крім того **миль з плунжером опоряджений бічними цапфами, а біч*. ні СТІНІШ перфорованої ємністі - виїмками під цапфи.£/до*. А .0 # liBJF Au7o3uu*i, л 4!/j4i/o^ f i^u» p^ иедолтіком такого пристшю є ВЄРС & ЛЬНІСТЬ , ЙОРО неуні а саме можливість виконання ним тількі одної фунадї пеиетиршня овочів та фруктів. Недоліком цього пристрою є й те, шо якість протирки продуктів не висока через те, шо тиск на загружений у ємність продукт ЗДІСНЮЙТЬСЯ нераЕномірно по площині плунжера: спочатку у зоні кріплення важиліь^поіим на періферії плунжера, відповідн но і шар продукта розподіляється не равномірно, що у результаті і жує якість протирання. найбільш близьким до запропонованого винаходу я пристрій для рі ня оьочів та фруктів продовгуватої Фодаи, шо містить вертикаттьний корпус з отвором для загрузки і розташовану в дні корпуса ножову грат-ку, а також штовхай, крім того пристрій споряджений шарнірно встановленими в корпусі повздовмниш стулками, кожна з яких виконана у йор-мі зрізаного конуса, то розташований менлою основою вниз, при цьоа^у стулки в нижній частині гтідпцужинеиі, штовхач ВСТЇНОВЛЄНИЙ з моклим вістю проходу між стулками, а/вядеір дад загрузки виконаний в бічній стінці кошуса і шзтаїюйаний між стулками .Гди*. А.С. GPCF Ш4ьЫоь9 ?$ 43/04, bd? p.] г. Суттєвим недоліком такого пдостшю я те* шо він виконує ті^ькі oneшпію йзання з обмеженням фоши продуктів , які потрібно гозрізати. недоліком пристшю є також складність констяукції і функціональна н©~ уиівешальність» & основу даного винаходу поставлене завдання у відомому поистшї для різання овочів та фруктів шляхом зміни конструкції отримати новий тех* нічний результат, шо виражається у спрошенні конструкції та забезпечене. ні універсальності /багздофункціонакьностіЛ Вагагоіііункціонаттьяість пдастшю, то заявляється, полягав у тому, то за допомогою ППИСТШЮ можна здійснювати щзання овочів та фруктів на яма» точки пізнот (Ьош^, можна віддимати сік та розтирати хашові продукти fta пюш. Поставлене завдання вищшуятьоя наступним чином, і відомому пшетгат А її я Різання овочів та ФРУКТІ ь, «по містіть вепт^^ капьнп шзтаиований і спотзядажший иожоюю праткпю кошус із встано»-з моаспивістю звоштньо- поступ адь но по пуху штоисаяем всешдині остшньо по, згідно з запропонованим винаходом, на бічній стінці корпуса викона* ні поперечний проріз і зовнішній виступ над ним для кріплення до коопусу одного боку ножовот ггзатки за допомогою пштмекувача, а ззовні кошуса з інтюго й^^о боку для кріплення іншого боку н^жовот ппатки змонтовано вертикальний штип, основа якого ЖОТХЇТКО закпіпд@на ДО КОІ> пуса під дтэошзом» пои цьому зсешдини бічнот стійки корпуса виконані два оппозитних виступи, а на штовхачеві виконані відповідні прошілю ви* ступів п«зи ь Окрім того ко^на ножова гратка виконана знімною і охоплена по пері*метру ел «СТИЧНОЮ прокяадкою, при цьому перфорація коз&ної окремої гратки виконана різної конфігурації* а корпус спощдае'ий спадною ручкою. мяя забезпечення компактності пристрою у неробочому стані кріпп@нмя лтовхача виконаний у вигляді рукоятки» виготовленої з ливіетю складання» суттєві ознаки "виконання двох опттозитних повздов«их мисту 3. пів всередині корпуса", а також "виконання на штовхачіві пазів" від , повідних профілю виступів", є відомими ознаками /Див. А.С.СРСР » 1445683, А 47319/06, 1985 p./ Але у цьому технічному рішенні ці ' ознаки сприяють тільки посиленню ефекту вижимання соку, а на покрашення різання не впливають, проте у прістрої, шо заявляеяься, виступи є направляючими елементами, які спільно з пазами на штовхачеві забезпечують точність переміщення вверх-вниз, підвищуючи якість різання. Таким чином, у пристрої для різання овочів та фруктів, яо заявляється, уся сукупність відмінних суттєвих ознак спрямована на досягнення єдиної мети, а саме: спрощення конструкції та забезпечення уні-*-* версальностї /багатофуикщональності/. На прикладених кресленнях схематично зображений пристрій для різання овочів та фруктів. На фіг І - пристій для різання овочів та фруктів дано у осьовому перерізі, а на фіг 2 - вид у перерізі А-А. Пристрій для різання овочів та фруктів містить корпус І з ручкою 2 і рукояткою 3, що закріплена до корпуса І за допомогою шарніра 4. До рукоятки 3 шарніром 5 закріплений розташований всередині корпуса І штовхач 6. Штовхач б під'єднаний до корпуса І системою елементів, одним з яких є рукоятка 3, На бічній поверхні корпуса І змонтовано ззовні останнього штир 7, на якому насаджені ножові ґратки 8, Основа штира 7 закріплена жостко до корпуса І за допомогою виступа, що виконаний монолітно із бічною поверхнею корпуса. Оппозитно штиру 7 на інший бічній поверххні корпуса І виконано виступ 9 для забезпечення кріплення ножної окремої ножової ґратки 8 за допомогою притискувача 10, що виконаний у вигляді гака. На бічній поверхні корпуса І над виступами виконаний поперечний проріз /щилина/, при цьому висота прорі-за дорівнює сумі товшін ножових ґраток 8. Кожна з ножових ґраток 8 охоплена по періметру еластичною прокладкою II для герметизації верхней частини корпуса І /над прорізом/ у випадку переробки соковитих продуктів. 4. Для зручності збору соку у придонній частині корпуса І виконаний отвір із гвинтовою заглушкою 12. Ручка 2 та рукоятка 3 виконані з можливістю складання, це складання забезпечено шарнірами 13,14 із фіксаторами у вигляді втулок 15, 16* Для підвищення точності переміщення штовхача б на ньому виконани пази, а на бічній поверхні корпуса І зсередини змонтовані вертикальні повздовжні виступи Г7, наприклад ^удільно з корпусом методом лиття, або просто жорстко прикріплені. Пристрій для різання овочів та фруктів готують до роботи наступним чином. В залежності від виду переробки продуктів відповідну для цього гратку 8 перемішують на штири 7 таким чином, щоб вона була верхнею. Після цього шляхом її осьового повороту встановлюють гратку 8 у проріз в бічній поверхні корпуса І і затискають поворотом притискувача 10 /гака/ на виступі 9. Робота пристрою здіснюється наступним чином. Продукт, що призначений для переробки, завантажують в корпус І пристрою. При зтисканні ручки 2 та рукоятки 3 явнвдарші штовхач б переміщується вниз, діючи на продукт. Ручку 2 та рукоятку 3 попередньо встановлюють в робоче положення шляхом переміщення втулок 15,1-6 на місце розташування відповідних шарнірів 13,14. Якщо метою переробки продукта в вижимання соку, то сік, що накопичується в нижній частині корпуса 3 крізь отвір шляхом вигвинчування гвинтової заглушки 12 випускають з пристрою. Што метою переробки є тільк» розрізання рорЬмнш продуктів на шматочки вибраної форми, то корпус І звільняють від відповідної гратки 8 та штовхача 6, а продукт висипають з пристрою поворотом корпуса. У неробочому стані всі ґратки 8 встановлюють у проріз в корпусі І одночасно, а втулки 15,16 зсувають так, щоб звільнити шарніри 13,14. Тоді у місцях розташування шарнірів 13,14 ручка 2 та рукоятка 3 складаються і їх частини від кінців до шарнірів займають вертикальне положення вздовж корпуса І, забезпечуючи зручність /компактність/ при _.- . зберіганні пристрою поза роботою. 5. Шистош дла РІШІНЯ оЬочіЬ та Jbmaou: BoXUdQPHLIK ВЦ) I Кцнсель Є А RtjHte/te РЛ Фесемко ОЛ І

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Device for cutting vegetables and fruits

Автори англійською

Bozhydarnyk Viktor Volodymyrovych, Kuzhel Emma Viktorivna, Kuzhel Roman Pavlovych, Fesenko Olha Oleksandrivna, Ivanko Volodymyr Yuriiovych

Назва патенту російською

Устройство для резки овощей и фруктов

Автори російською

Божидарник Виктор Владимирович, Кужель Эмма Викторовна, Кужель Роман Павлович, Фесенко Ольга Александровна, Иванько Владимир Юриевич

МПК / Мітки

МПК: A47J 43/04

Мітки: фруктів, овочів, пристрій, різання

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-31602-pristrijj-dlya-rizannya-ovochiv-ta-fruktiv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для різання овочів та фруктів</a>

Подібні патенти