Завантажити PDF файл.

Текст

, // 9S09S/30 МШ 6 А01 С 7/04 ПНЕВМАТИЧНИЙ ВИСІВНИЙ АППАРАТ Винахід належить до галузі сільськогосподарського машинобудування і може бути використаний на сівалках точного висіву насіння зернових культур. Відомий пневматичний висівний апарат, який включає висівний елемент виготовлений у формі зрізаного конуса з отвором у меншій основі, при цьому в отвір входить вивантажуваль на горловина бункера, а комірчини, під якими в середині конуса встановлені ежектори з насіннєпроводами, розміщені по твірній конуса, (див. А. с СРСР, №1253450, кл. А01 С 7/04, 1986 p.). Але цей аппарат не забезпечує якісного розвантаження комірчин, оскільки в основу розвантаження покладено принцип роботи ежектора, який на думку авторів повинен створювати розрідження в лійкоподібному вловлювачі і за рахунок цього насіння випадатиме з комірчин. Проте згідно рівняння Бернуллі, яке виражає закон збереження енергії, при усталеному русі нєстисненої ідеаль ної рідини (газу) і основного рівняння кінетичної теорії газів, яке встановлює зв'язок між тиском газу, його об'ємом і енергією (" Курс общей физики ", т. 1, СТ.67...72; 97...102, ГА.Зисман, О.М. Тодес, Изд. Наука, 1974 г. ), принцип дії ежектора грунтується на створенні різниці тисків газу на вході ежектора Р{ І прилягаючого до нього патрубка, з якого необхідно відкачати інший газ з тиском Р2. При цьому повинна витримуватись умова, що Pt> Р2. Якщо Р{ = Р2І то ежектор працювати не буде, оскільки це рівнозначно "вічному двигуну". В зазначеному висівному апараті на вході ежектора тиск повітря Р^ рівний тиску повітря Р2 в лійкоподібному уловлювачі, з якого його необхідно відкачати. Тиски ці рівні по тій причині, що в камеру за-вантаження спрямовується один повітряний потік з постійним тиском Р в даний момент часу і, як будь-який газ, повітря буде діяти з однако-вим тиском на всі її стінки, в тому числі і на лійкоподібні вловлювачі, оскільки вони відкриті і знаходяться всередині цієї камери. Отже, розрідження в лійкоподібних вловлювачах не винекне і насіння, що знаходиться в комірчинах, буде постійно притискуватись повітряним потоком до поверхні конуса. Відомий інший тип пневматичного висівного апарата, який включає бункер, пристрій для нагнітання повітря з повітряними соплами і корпус з горизонтально встановленим висівним диском, на торцевій поверхні якого розміщені комірки для насіння та насіннєпровід, нижня частина якого з'єднана з бункером, а верхня 2 прилягає до розподіль ного конуса, під яким розміщені лопаткові спрямов увачі насіння та повітряні сопла (див. Ах. СРСР, № 649352, кл. А01 С7/04, 1979 p.). Проте цей аппарат не забезпечує точного висіву насіння, оскільки сівалка під час руху зазнає інтенсивних ударів і відбувається нерівномірна подача насіння на лопатки. Найбіль ш близь ким за технічною суттю до пневматичного висівного апарата, що пропонується, є аппарат, який містить насіневий бункер і висівний елемент, виконаний у вигляді порожнинного барабана з горизонтальною віссю обертання, на циліндричній поверхні якого в діаметраль них площинах розміщені напівсферичні комірчини для насіння з наскрізьними присмоктуючими каналами, при цьому всередині барабана встановлено відсікач вакууму, а навпроти нього під барабаном встановлено насіннєвловлювачі (див А.с. СРСР, кл. № 856402, кл. А01 С7/04, 1981 p.). Використання даного апарата дозволяє виконувати централизований однозерновий висів. Але він має ряд суттєвих недоліків - в наслідок постійного підсмоктування повітря і руху його в одному напрямку через присмоктуючі канали відбувається забивання каналів дрібними чстинками, внаслідок чого в комірчинах не створюється розрідження і до них не присмоктується насіння, що викликає пропуски в рядках, і тим самим порушується рівномірність висіву, що призводить до зниження врожайності. Крім цього такий аппарат є матеріаломістким, оскільки висів насіння здійснюється тільки в одній зоні. t В основу винаходу поставлено задачу у відомому пневматичному висівному апараті шляхом заміни конструкції висівого елемента отримати новий технічний результат, що виражається у спрощенні конструкції, зменшенні матеріаломісткості, полегшенні доступу при обслуговуванні і підвищенні надійності роботи висівного апарата, а також якості однозернового висіву насіння. Поставлена задача вирішується таким чином, У відомому пневматичному висівному апараті, який містить насіннєвий бункер і висівний елемент, виконаний у вигляді порожнинного барабана з горизонталь ною віссю обертання, на поверхні якого в діаметральних полщинах розміщено напівсферичні комірчини для насіння з наскрізьними присмоктуючими каналами, при цьому всередині барабана встановлено відсікач вакууму, а проти нього під барабаном встанолено насіннєвловлювачі, відповідно до винаходу, висівний барабан встановлено на вертикальній осі, а навколо нього розміщено ряди насіннєвловлювачів, при цьому насіннєвловлювачі в кожному ряду розміщені один під одним з нахилом їх осьових ліній до твірної циліндра під кутом не біль ше 45°, а всередині барабана, напроти з кожного ряду насіннєвловлювачів, встановлено відсікач вакууму, виконаний у вигляді окремих камер, кожна з яких постійно сполучена з атмосферою, а відкритою частиною прилягає до внутрішньої циліндричної поверхні барабана і притискується до цієї поверхні з допомогою стиснутих пружин. Завдяки відмінній суттєвій ознаці "висівний барабан встановлено на вертикальній осі" отримано частину нового технічного результату, а саме навколо барабана компактно розмі щено кіль ка зон висіву, завдяки чому спро щено конструкцію пневматичного висівного апарата, зменшено його матеріалоємкість і полегшено доступ при обслуго-вуванні. Усі разом взяті відмінні суттєві ознаки дозволили отримати новий технічний результат, який дав змогу підвищити надійність роботи пневматичного висівного апарата та якість однозернового відбору насіння і за рахунок цього здійснити рівномірне розміщення насіння по площі поля, тим самим створити оптималь ні умови для проростання насіння та життєдіяльності рослин і, відповідно, підвищити врожайність. На кресленнях, що додаються, зображений запропонований пневматичний висівний аппарат. На фіг. 1 зображений вигляд висівного апарата в розрізі, а на фіг. 2 - вигляд зверху в перерізі А-А на фіг. 1. Пневматичний висівний аппарат з вертикальною віссю обертання містить насіннєвий бункер 1, фіг. 1, в нижній частині якого на вертикальній осі встановлено циліндричний порожнинний висівний елемент 2. На зовнішній циліндричній поверхні на концентричних колах виконано напівсферичні комірчини 3 з наскрізними каналами 4. Висівний елемент кріпиться у корпусі 5 за допомогою цапфи 6 з наскрізьним осьовим каналом на двох радіальних підшипниках 7 На нижньому кінці цапфи 6 закріплено конічну шестерню 8 редуктора 9 приводу висів ного елемента 2. Через осьовий канал цапфи 6 проходить вісьпатрубок 10, нижній кінець якого закріплений у корпусі редуктора 9 і з'єднаний з джерелом вакууму (не показане), а верхній - в підшипнику 11. На верхньому кінці патрубка 10 з допомогою штанг 12, фіг 2, закріплено відсікач вакууму виконаний у вигляді чотирьох камер 13, що прилягають відкритою частиною до внутрішньої циліндричної поверхні висівного елемента 2 і постійно до неї притискуються пружинами 14, фіг. 1. Камери 13 радіальними патрубками 15 з'єднані між собою і центральним вісевим патрубком 16 постійно сполучені з атмосферою. Зона запов нення , фіг. 2, комірчин 3 насінням висів ного елемента 2 знаходиться між двома сусідніми камерами 13, а зона висіву - напроти кожної 4 камери 13. Із зовнішньої сторони висівного елемента у зоні висіву розміщено у вертикальному напрямку насіннєвловлювачі 17, фіг. 1, з насіннєпроводами 18. Висівний аппарат працює таким чином. Насіння самопливом поступає із бункера 1 в зону заповнення -. до висівного елемента 2, де під час його обертання захоплюється комірчинами 3 і під дією вакууму, що створений в середині висівного елемента 2, присмоктується до комірчин і виноситься у зону висіву . У момент проходження комірчин 3 з насінням через зону висіву ' до комірчини через канал 4 з камери 13 проникає атмосферне повітря, вакуум зникає і насінина під дією сили тяжіння і відцентрової сили відривається від комірчини і .влітає в насіннєвловлювач 17, звідки по насіннєпроводу 18 транспортується до сошників. Після виходу комірчини із зони висіву і входження її в зону заповнення В під дією вакууму нова насінина знову присмоктується до комірчини. Пневматичний висівний апарат о. 'З О С ФІГ. 1 Автори: І.ШведикМ. С. 2. Зданевич І. П. 3. Божидарник В. В, 4. Жуковський О. І. 5. Решетило О. М. Пневматичний висівний апарат А-А Автори: Фіг. 2 І.Шв едикМ. С 2. Зданевич І. П. 3. Божидарник В. В. 4. Жуковський О. І. 5. Решетило О. М.

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Pneumatic sowing apparatus

Автори англійською

Shvedyk Mykola Stepanovych, Zdanevych Ihor Pavlovych, Bozhydarnyk Viktor Volodymyrovych, Zhukovskyi Oleh Ivanovych, Reshetylo Oleksandr Mykolaiovych

Назва патенту російською

Пневматический высевной аппарат

Автори російською

Шведик Николай Степанович, Зданевич Игорь Павлович, Божидарник Виктор Владимирович, Жуковский Олег Иванович, Решетило Александр Николаевич

МПК / Мітки

МПК: A01C 7/04

Мітки: висівний, апарат, пневматичний

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-31586-pnevmatichnijj-visivnijj-aparat.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пневматичний висівний апарат</a>

Подібні патенти