Завантажити PDF файл.

Текст

МПК* A62C5/U2 E2II5/02 ПВІСТРІЙ ДНЯ ОДЕРЖАННЯ ГА301ЇЕХАНШ0Ї ПІНИ J Винахід відноситься до пристроїв для одержання газомеханічної піни і може бути використаний для гасіння підземних пожен в шахтах, а також і в інших галузях народного господарства. Відомий пристрій душ одержання газомеханічної піни, який ;А включає корпус з фланцями і ОГЛЯДОВИМИ вікнами, каналами підвода водного розчину піноутворювача та стиснутого газу, піногенеруючу сітку і розпилювач /дав. Гельфанд ф.м. Новые способы борьбы с пылью в угольных шахтах - М.: Недра, 1975 г. с.213/. В цьому пристрою потік водного розчину діноутворювача і стиснутого газу поступають на одну сторону піногенеруючої сітки. Для одержання піни для гасіння пожеж в підземних гірничих виробітках водний розчин піноутворювача готують на місці змішуванням піноутворювача зі стабілізуючими домішками, які необхідні для покращеная якості піни, та забрудненої, як правило, шахтної води# Коли подається такий розчин через розпилювач на піногенеруючу сітку, то, по-перше, забруднюється розпилювач, по-друге, стабідізуючі домішки і тверді частинки, що містяться в водігналипають на сітку. Стиснуте повітря, яке надходить попутно потоку водного розчину піноутворювача, сприяє притисненню ЦИХ часток до сітки і не взмозі проштовхнути їх через сітку. В связку з чим сітка забруднюється і зменшується її перетин. Все це спричиняє погіршення якості піни і можливе припинення її генерації. В результаті цього, необхідно витягувати весь пристрій із трубопроводу, чистите сітку і розпилювач. Це операція складна, трудомістка і потребує великих витрат часу. Найбільш близьким рішенням до заявленного по технічній суті та досягаемому результату є відомий також пристрій для одержання 2* газомеханічної піни, в якай входить цілівдрічний корпус з фданцяй ші, кшишад півода піноутворювашої суміші і стиснутого газу та шлюзовим каналом, в якому розміщені ніногенеруюча сітка» виконана в нагляді висувної касети, та розпилювач /дав. А.О.» CGCP « 622991, ш. В2ІР5/02, 1978 г./. йшшіоть шлюзового каналу в корпусі та виготовлення сітки в вигляді висувної касети дещо спрощує дродес ОЧИСТКИ сітки, знижує трудошкість та затрати часу через те, що відпала необхідність в де&онтаяі всього пристрою з трубопроводу. В той же час де рішення не усунуло як таке забруднення сітіш та розпилювача. Процес одержання піни залишається таким же« В основу ванаходу поставлена задача створити такий пристрій для одержання газомеханічної піни, в яко&зу наявність нового узла, що розділяє потоки діноутворшої рідина і стиснутого газу, та забеспочуе подачу їх по різні сторони сітки, і нове виконання розпилювача дозволило б запобігти зашшаню стабілізуючих добавок і твердих частинок, які містяться в водаоцу розчині діноутворювача і в неочшценяі! шахтнії воді, на сівді і усунуся забруднення їх і за рахунок іфого підвищити надійність роботи пристрою і спростити обслуговання, та підвищити зручність його експлуатації» Для вирішеня дівх задачі відоші пристрій дня одержання газоьшханіч^ої піни, який включав діліадрічний корпус з фланцяш і підвода пеаоугводадаої рідина і ствсіїутого газу, діногенеруючу сітку і розпилкївач, відповідно винахіду, ms установлешшй в кор- пусі між каналшш авред сіткою розділювач потоків водного розчищу піноутворкшача і стиснутого газу, яри чоілу розділкшач потоків та сітка виконані в вигляді порожніх зрізаних конусів менышши осноШШ пристикованих один до другого, а білшиш основами so всьому одршетру закріплені до корпусу, при дьоцу розішлішач виконаний у вигляді пхтааденного на виході розділювача потоків підаружинва ного клапану, а канал підводу стиснутого газу розміщений ніж розділювачам потоків та сіткою. Наявність розділювача потоків водаого розчину ліноугаорювача та стиснутого газу дозволяв подати розчин і стиснутий газ по різні сторона піногенерулчої сітхш: стиснутий газ подається на сітку з боку входу Еікогенератора, а розчин діноутворктача - з боку виходу* В наслідок цього стабілізуючі домішки лізоутаорювача і тверді чаотияки, що містяться в неочщешші] шахтній волі, які допалають на сітку» здуваються сишнутш газоьз, що доступав з протаташої сторони сітки, чим запобхдаегься зашшашш та забрудаошш сітки. Таким виконанням розпилювача» в вигляді дідорушквшого кла пана, залосіігасться його забрудненая за рахунок того» при шшдані твэрдах частинок в вихідний отвір розпилювача і його нврекритті підвищується тиск розчину аіноутводюида* аідорукиншний запірний елемент клапана переміщується, збільшується вихідний отвір, твеаді частинки виносяться потоком розчащг. f Ташш чиноаз, таке конструктивне рішеная пристрою дая одерваная газомеханічаої піни усуває забруднення пвног@нерр>чої сітка і розпилювача» шдвшцуз надііііаість роботи дристрол. іі^іьи того» злрощуаться обслугованая і аідвящуаться здутість зхссіщгатації. На кресленні схематично зображоїі загальний вигляд заявленого вошахіду для одеряашш газошшичяої дхіш. Пристрій для одержання газомехакічної ЕІНИ складавтьоя із ідаліндричного корпусу І з «дтуцераш 2 і 3 відаовідао дая иідаод/ стиснутого газу і розчину итаутворювача» розді^ііовача 4 потоків отисаутого газу і водного розчину яіноутворлвача, нхногеиер/ючої сітка 5 і розпилювача 6. Розділювач 4 і сітка 5 виконані в вигляді норошіх зрізаїшх конусів, дшльш;.щ хноваїли пристикованих одан до другого» а більшшя - so аеьдау дві?шетру закріаіеаих до 4» корпусу I. При цьоглу штуцер 2 лідволу стиснутого газу росташованяі Mis розділювачем 4 потоків та сіткою 5. Розпшшвач виконашшй в вигляді розміщенного на виходу розді лювача 4 потоків клапана, який мае иідпружинвний запірний эле мент 7 з штоком 8» установлений у втулці 9, закрішіеннііі в корпусі І. При допомозі різьби І09 яка забезпечує можливість яовздовшього переміщення розпилювача 6 дай регулювання необхід ної витрата щноутворавача. Для приєднаная до напірного дінодроводу корпус І пристрою оснащенний фаанцеи II • [ Запропонований пристрій правде так. Корпус І пристрою фланцем II з'єднується з навхршш пінопроводом. До штуцерів 2 і d відповідно подають стиснутий газ та водшзй розчин піноутворювача. Останній поступав до середини пороша-ш розділювача 4 потоків і з допомогою розшлішача 3 рівномірно набразгуеться на внутрішню поверхность піноутвохшхочої сітки 5t Кількість подаваемого яіноутворкшача назначається регулкшаяада зазору ізха розшлшвачш 6 і розділшача&ї 4 за рахунок повздовж f шнього переміщення втулка 9 при кручіні рукоятки 12, Одночасно стаснутий газ із штуцера Z поступав в порожнину корпусу І і даді на зовнішню поверхность сітки 5, В наслідок чого створіться гачздахааічна ліна» яка даді по пінопроводу трансаортуеться до вогнища ДІДЗЄШІОЇ пздокі* ' Дрза подадані твэрдах часток і стабілізуючих домішок розчину піноутворіовача на піногенеруіочу сітку 5 вони здуваються, не встигаючи цршшшутн до сітки ПОТІКОГ4 стиснутого газу, який поступає на неї з протавшої сторони, завдяки чому запобігаеться забруднення СІТКИ: Яра забруднені вихідного отвіру розшшшача б дідаїщувться тиснення розчину піноутзоркшача, пхд ДІЄІО ЯКОГО підпрукиаений Е влшіаент В дерешщуеться, збільшузочи ВИХІДНИЙ отвір 5. і тверді частки виносяться потоком розчину піноутворювача, усувати тим сашш затруднения розпилювача 6, В залежності від стадії пожежі винахід дозволяє регулювати кратність ніни. Для цього поверненням ручки II переміщують запірний елемент 8, міняючи величину вихідного отвіру клапан. Таким чином, запропоноване технічне рішення дозволяз ПІДВИЩИТИ надійність роботи пристрою, спростити обслуговування та підвищити зручність його експлуатації* Генеральный директор ,w\4\\y\4>\\\4\4\NW ^ \ ЄК А а А Н c?. 0. Jl.O. . 3 шлшеЬсък им

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Device for generating gas-mechanical foam

Автори англійською

Popov Eduard Oleksiiovych, Vyshnevskyi Leonid Denysovych, Yaremchuk Myroslav Oleksiiovych

Назва патенту російською

Устройство для получения газомеханической пены

Автори російською

Попов Эдуард Алексеевич, Вишневский Леонид Денисович, Яремчук Мирослав Алексеевич

МПК / Мітки

МПК: A62C 5/00, E21F 5/02

Мітки: газомеханічної, одержання, піни, пристрій

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-31530-pristrijj-dlya-oderzhannya-gazomekhanichno-pini.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для одержання газомеханічної піни</a>

Подібні патенти