Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб профілактики радіонуклідного ураження шляхом введення в організм препарату рослинного походження, який відрізняється тим, що як препарат, рослинного походження використовують целолігнин або холоцелюлозу, які вводять у раціон харчування 3 рази на день у кількості 18-27г на добу в період ураження, а також протягом 29 днів після ураження.

Текст

Спосіб профілактики радіонуклідного ураження шляхом введення в організм препарату рослинного походження, який відрізняється тим, що як препарат рослинного походження використовують целолігнин або холоцелюлозу, які вводять у раціон харчування 3 рази на день у кількості 18-27 г на добу в період ураження, а також протягом 29 днів після ураження. (19) (21) 97126256 (22) 25.12.1997 (24) 16.10.2000 (33) UA (46) 16.10.2000, Бюл. № 5, 2000 р. (72) Дудкін Мар Сергійович, Щелкунов Леонід Федорович, Данілова Олена Іванівна (73) Дудкін Мар Сергійович, Щелкунов Леонід Федорович, Данілова Олена Іванівна 29059 - в якості препарату рослинного походження використовують целолігнин або холоцелюлозу; - целолігнин або холоцелюлозу вводять до раціону харчування 3 рази на день у кількості 1827 г на добу; - целолігнин або холоцелюлозу вводять до раціону харчування в період ураження і протягом 29 днів після ураження. Зв'язок між досягнутим результатом і сукупністю ознак, що пропонуються, можна пояснити наступним. До целолігнину входять: целюлоза (55%), лігнин (35%) і суміш пектину, білку, золи, геміцелюлози (10%). До холоцелюлози входять: целюлоза (45%), геміцелюлоза(40%) і суміш пектину, лігнину, білку і золи (15%). Спосіб одержання целолігнину і холоцелюлози описано у роботі (Дудкин М.С. и др. Гемицеллюлозы, Рига, Изд-во "Зинятне", 1991 г., с. 44-56, 163184). У складі целолігнину присутні слабкокислі гідроксильні угруповання, які є більш активні, ніж гідроксильні угруповання інших біополімерів, які входять до складу харчови х волокон люцерни. Вказані угруповання у целолігнині мають більшу активність у зв'язку з тим, що зв'язки між Н+ і ОН- у лігнині послаблені внаслідок впливу бензольного ядра. Слід відмітити, що як лігнин, так і целолігнин входять до складу харчових волокон люцерни, але в останніх вони пов'язані з геміцелюлозою, білковими і іншими речовинами. Тому функціональні угр уповання окремо виділеного целолігніну є більш активними і реакційноздібними у порівнянні з функціональними угрупованнями целолігнину, який входить до складу харчових волокон люцерни поруч з іншими полімерами. У складі холоцелюлози присутні гідроксильні групи целюлози, арабінанів, ксиланів та інших полімерів, які є більш активними (як у випадку із целолігнином) ніж гідроксильні групи інших біополімерів, які входять до складу харчових волокон люцерни. Целюлоза і геміцелюлози також входять до складу харчови х волокон люцерни, але там вони пов'язані з лігніном білковими та пектиновими речовинами. Тому гідроксильні групи окремо виділеної холоцелюлози є більш активованими і реакційноздатними у порівнянні з функціональними гідроксильними групами целюлози і геміцелюлоз у складі усього комплексу харчових волокон люцерни. Кількість і термін вживання целолігнину або холоцелюлози пояснюється тим, що зниження кількості вживання препарату на добу (менше 18 г, тобто менше 6 г за один прийом) не дає ефекту. Збільшення кількості можливе, але це не раціонально, тому що це не відповідає уявленню сучасної теорії адекватного харчування, по-перше, тому, що ефект проявляється саме у межах 18-27 г на добу, а, по-друге, це збільшує вартість способу за рахунок збільшення кількості рослинного препарату. У науково-технічній та патентній літературі відсутні відомості про вплив целолігнину або хо лоцелюлози на накопичення і виведення радіоактивних цезію і стронцію із організму живої істоти. Спосіб, що пропонується, був опробований на безпородних самках білих щурів масою 150-160 г і віком 3 місяці. Спочатку протягом 30 днів до раціону харчування додавали целолігнин або холоцелюлозу. Одночасно разом з кормом та домішкою тварини отримували індикаторну кількість розчину цезію-137 або стронцію-85. Кількість домішки, яку додають до корму, - 0,3-0,6 г на добу, тричі на день по 0,1-0,2 г за один раз. Після 30 днів введення радіоактивних речовин припиняють і протягом 29 днів щурів годують звичайним раціоном віварію, у який кожен день додають целолігнин або холоцелюлозу. Кількість - 0,30,6 г на добу, тричі на день по 0,1-0,2 г за один раз. Кількість радіоізотопів в організмі щурів виміряють по гамма-випромінюванню цезію-137 та стронцію-85 на метрологічно повіреному гаммаспектрометрі ''Adkam'', який має аналізатор імпульсів на 4096 каналів та сцинтиляційний детектор NaI. Вимірювання проводять у геометрії пластикового будиночку, у якому фіксують щурів. Приклад 1 Здійснювали спосіб профілактики радіонуклідного ураження на дослідних щурах. Для цього брали 8 дослідних самок білих безпородних щурів середньою масою 150-160 г і 30 днів годували їх звичайним раціоном віварію, у раціон якого кожен день додавали целолігнин тричі на добу по 0,1 г кожного разу. Одночасно з кормом і целолігнином тварини отримували індикаторну кількість розчину цезію-137. Періодично, на 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26 та 30-й день, вимірювали накопичення цезію-137 у організмі тварин. Динаміка накопичення цезію-137 приведена у табл. 1. По закінченню періоду ураження дослідна група щурів протягом 29 днів продовжувала отримувати разом з кормом добавку целолігнину. Кількість добавки, як і при попередньому годуванні (3 рази на день по 0,1 г, 0,3 г на добу). Періодично, на 1, 2, 7, 11, 15, 18, 22, 24 та 28-й день виміряли кількість виведеного цезію-137. Динаміка виведення цезію-137 приведена в табл. 2. Приклад 2 Здійснювали аналогічно прикладу 1, але до раціону харчування додавали холоцелюлозу по 0,2 г тричі на день. Динаміка накопичення цезію-137 приведена в табл. 1. По закінченні періоду ураження дослідна група щурів протягом 29 днів продовжувала отримувати разом з кормом добавку холоцелюлози. Кількість добавки як і при попередньому годуванні (3 рази на день по 0,2 г тричі на день, 0,6 г на добу). Динаміка виведення цезію-137 приведена в табл. 2. Приклад 3 Здійснювали аналогічно прикладу 1, але до раціону харчування додавали харчові волокна люцерни. 2 29059 Динаміка накопичення цезію-137 приведена в табл. 1. Динаміка виведення цезію-137 приведена в табл. 2. Приклад 4 Здійснювали аналогічно прикладу 1, але одночасно з кормом і добавкою целолігнину тварини отримували індикаторну кількість розчину стронцію-85. У тварин цієї групи вивчали тільки динаміку виведення стронцію-85 на 1-й, 2-й, 4-й, 7-й, 9-й, 11-й, 14-й та 16-й день. Результати приведені в табл. 3. Приклад 5 Здійснювали аналогічно прикладу 4, але до раціону харчування додавали холоцелюлозу. Динаміка виведення стронцію-85 приведена в табл. 3. Приклад 6 Здійснювали аналогічно прикладу 4, але до раціону харчування додавали харчові волокна люцерни. Динаміка виведення стронцію-85 приведена в табл. 3. Як видно з табл. 1 у тварин, які отримували добавку целолігнину, або холоцелюлози позначене достовірне зниження вмісту радіонукліду у організмі. Кращі результати отримані у прикладі 1 з добавкою целолігнину. Така ж тенденція проявляється і у дослідах з виведенням радіонукліду із організму дослідних тварин (табл. 2). Кращі результати отримані у прикладі 1 з добавкою целолігнину. Матеріали, які показані у табл. 3 підтверджують, що добавка до раціону харчування целолігнину або холоцелюлози покращує динаміку виведення із організму уражених тварин стронцію-85. Вивчення накопичення радіоактивних стронцію-85 та цезію-137 на людях неможливо за гуманних міркувань. Розрахунок раціону харчування людей (18-27 г на добу) проведено не тільки на підставі експерименту на дослідних щура х, але й виходячи з "Норм фізіологічних потреб у харчових речовинах та енергії", які затверджені 15.03.1982 р. У відповідності до вказаних норм потреби дорослої людини у харчових волокнах складають 25-40 г на добу. 3 Таблиця 1 Динаміка накопичення цезію-137 №№ прикл. Найменування препарату рослинного походження Дні спостереження 2 5 9 12 16 19 23 26 30 1 Целолігнин 79±7 294±31 444±44 612±60 758±58 813±55 902±60 946±55 1005±59 2 Холоцелюлоза 72±5 294±46 446±55 583±61 734±61 880±60 884±55 965±58 1068±57 3 Харчові волокна люцерни 82±7 325±40 474±52 610±69 694±53 868±55 931±58 4007±55 1062±55 Таблиця 2 29059 4 Динаміка виведення цезію-137 у дослідних щурів (М±м – середнє значення) №№ прикл. Найменування препарату рослинного походження М±м Дні спостереження 7 11 15 18 22 24 28 1006±79 860±60 641±45 419±36 332±29 254±26 198±24 161±24 111±14 100 85,5 63,7 41,6 33,0 25,3 19,7 16,0 11,0 М±м 1069±102 892±80 660±56 489±36 405±43 368±37 283±34 187±40 129±38 % зниження 3 2 % зниження 2 1 М±м 1 % зниження 100 83,4 61,7 45,7 37,8 34,4 26,8 17,5 12,1 М±м 1062±91 939±79 703±63 549±51 436±39 343±34 258±22 200±27 134±27 % зниження 100 88,4 66,2 51,7 41,0 32,3 24,2 18,8 12,6 Целолігнин Холоцелюлоза Харчові волокна люцерни Таблиця 3 Динаміка виведення стронцію-85 у дослідних щурів (М±м – середнє значення) №№ прикл. Найменування препарату рослинного походження М±м Дні спостереження 2 4 7 9 11 14 16 817±39 304±38 189±23 114±18 86±11 74±9 57±5 50±4 37,2 23,1 14,0 10,5 9,1 7,0 6,1 353±43 232±15 133±15 100±13 88±13 62±7 46±7 33,3 21,9 12,5 9,4 8,3 5,8 4,3 381±56 241±44 143±24 115±16 101±11 86±8 60±7 38,1 24,1 14,3 11,5 10,1 8,6 6,0 Целолігнин 5 % зниження М±м 5 1060±63 Холоцелюлоза % зниження 6 Харчові волокна люцерни М±м % зниження 1000±59 29059 1 М±м 4 % зниження 29059 __________________________________________________________ ДП "Український інститут промислової власності" (Укрпатент) Україна, 01133, Київ-133, бульв. Лесі Українки, 26 (044) 295-81-42, 295-61-97 __________________________________________________________ Підписано до друку ________ 2002 р. Формат 60х84 1/8. Обсяг ______ обл.-вид. арк. Тираж 34 прим. Зам._______ __________________________________________________________ УкрІНТЕІ, 03680, Київ-39 МСП, вул. Горького, 180. (044) 268-25-22 __________________________________________________________ 6

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

The method for nuclear damage prophylaxis

Автори англійською

Dudkin Mar Serhiiovych, Schelkunov Leonid Fedorovych, Danylova Olena Ivanivna

Назва патенту російською

Способ профилактики радионуклидного поражения

Автори російською

Дудкин Мар Сергеевич, Щелкунов Леонид Федорович, Данилова Елена Ивановна

МПК / Мітки

МПК: A61K 31/00, A61P 43/00

Мітки: профілактики, спосіб, радіонуклідного, ураження

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-29059-sposib-profilaktiki-radionuklidnogo-urazhennya.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб профілактики радіонуклідного ураження</a>

Подібні патенти