Спосіб лікування та профілактики прогресування фіброзу печінки у хворих на неалкогольний стеатогепатит

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб лікування та профілактики прогресування фіброзу печінки у хворих на неалкогольний стеатогепатит шляхом призначення комплексного етіопатогенетичного лікування даної патології, який відрізняється тим, що додатково призначають препарат гепаризин в дозі по 40 мг 3 рази на день упродовж 30 днів - до одержання клінічного ефекту.

Текст

Реферат: Спосіб лікування та профілактики прогресування фіброзу печінки у хворих на неалкогольний стеатогепатит шляхом призначення комплексного етіопатогенетичного лікування даної патології. Додатково призначають препарат гепаризин в дозі по 40 мг 3 рази на день упродовж 30 днів - до одержання клінічного ефекту. UA 123026 U (12) UA 123026 U UA 123026 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до галузі медицини, а саме до гастроентерології, терапії та інших галузей клінічної медицини, і може бути використана для профілактики прогресування та лікування фіброзу печінки при неалкогольному стеатогепатиті. Актуальність даної корисної моделі пов'язана з тим, що проблема неалкогольної жирової хвороби печінки є в даний час однією з ведучих медико-соціальних проблем сучасного суспільства. Неалкогольна жирова хвороба печінки (НАЖХП) - це поліетіологічний дифузний дисметаболічний процес, що триває понад 6 місяців та передбачає жирову дистрофію гепатоцитів із гістіолімфоцитарною інфільтрацією печінкових часточок, гіперплазією перисинусоїдальних зірчастих клітин та фіброзом зі збереженням архітектоніки печінки (Е.М. Brunt, 2004). НАЖХП охоплює спектр патологій печінки: жирову дистрофію, жирову дистрофію із запаленням та ушкодженням гепатоцитів - неалкогольний стеатогепатит та фіброз із можливістю прогресії до цирозу і навіть за результатами деяких досліджень - до гепатоцелюлярної карциноми. Згідно з епідеміологічними дослідженнями поширеність НАЖХП у популяції становить 1040 %, та встановлено, що кількість хворих зростає з віком. Ріст захворюваності на неалкогольний стеатогепатит (НАСГ) відбувається на фоні збільшення частоти ожиріння, метаболічного синдрому, цукрового діабету (ЦД) (В.В. Харченко, 2013, Т.М. Руденко, 2013). НАСГ є найагресивнішою формою НАЖХП (А.С. Свінціцький, О.Г. Курик, 2012). У зв'язку з багатофакторним характером розвитку та прогресування неалкогольного стеатогепатиту терапевтичні підходи мають бути комплексними. Аналогом корисної моделі є спосіб лікування неалкогольного стеатогепатиту (Спосіб лікування хворих на неалкогольний стеатогепатит, поєднаний з цукровим діабетом 2-го типу: патент України № 58755; заявл. 24.09.2010; опубл. 26.04.2011, бюл. № 8), в якому вводять есенціальні фосфоліпіди, зокрема ессенціале форте Н, додатково вводять комбінацію метаболічно активних антигомотоксичних препаратів, а саме гепаркомпозитум та лімфоміозот. Недоліками аналогу-способу є те, що при використанні вказаного способу відмічається досягнення стійкої ремісії НАСГ та при цьому стабілізація фіброзування печінки досягається лише в половини хворих на НАСГ, тоді як в іншої частини хворих на НАСГ має місце або активний НАСГ або нестійка ремісія стеатогепатиту та залишаються чітко виражені зсуви обміну білково-протеїнових компонентів позаклітинного матриксу та їх регуляції, зокрема суттєво підвищений рівень прозапальних цитокінів (IL-1β, IL-2, ФНПα тощо), що може сприяти подальшому прогресуванню НАСГ до цирозу печінки. Найближчим аналогом корисної моделі є спосіб корекції розладів мікроциркуляції та гемостазу у хворих на хронічний стеатогепатит із синдромом інсулінорезистентності (Спосіб корекції розладів мікроциркуляції та гемостазу у хворих на хронічний стеатогепатит із синдромом інсулінорезистентності: патент України № 10952; заявл. 07.02.2005; опубл. 15.12.2005, бюл. № 12), в якому призначають комплексне етіопатогенетичне лікування та додатково призначають препарат глутаргін наступним чином: після парентерального застосування глутаргіну його призначають ентерально по 2 таблетки (500 мг) 3 рази на день у комбінації з ацетилцистеїном по 1 таблетці (200 мг) 3 рази на день. Недоліками найближчого аналога є те, що при призначенні глутаргіну є певна кількість побічних реакцій у вигляді таких клінічних симптомів як диспептичні явища: нудота, біль в епігастральній ділянці; а застосування високих доз може викликати також підвищену пітливість і гіпотензію, іноді відмічалась депресія реакції гіперчутливості, включаючи шкірні висипання, свербіж, гіперемію, кропив'янку, ангіоневротичний набряк. В основу корисної моделі поставлена задача - удосконалити спосіб лікування та профілактики прогресування фіброзу у хворих на неалкогольний стеатогепатит шляхом додаткового до комплексного етіопатогенетичного лікування неалкогольного стеатогепатиту призначення препарату гепаризин. Спільними ознаками корисної моделі та найближчого аналога є призначення комплексного етіопатогенетичного лікування неалкогольного стеатогепатиту. Відмінними ознаками корисної моделі від найближчого аналога є те, що додатково до комплексного етіопатогенетичного лікування неалкогольного стеатогепатиту призначають препарат гепаризин в дозі по 40 мг 3 рази на день упродовж 30 днів - до одержання клінічного ефекту. Визначення термінів, які використовуються при описі корисної моделі. Неалкогольна жирова хвороба печінки - це синдромокомплекс взаємопов'язаних нозологій, складовими якого є: стеатоз печінки, тобто накопичення тріацилгліцеридів та жирових включень у печінці понад 5 % її маси. Стеатогепатит - запальна інфільтрація печінки на фоні жирової дистрофії гепатоцитів та фіброз, що можуть сприяти розвитку стеатогенного цирозу печінки. На 1 UA 123026 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 даний момент залишається актуальним розподіл на стадії розвитку жирового ураження печінки. Фіброз печінки - це надмірний дифузний розвиток сполучної тканини в печінці внаслідок дії пошкоджуючих факторів, який призводить до розвитку портальної гіпертензії та порушення функцій печінки. Гепаризин - препарат, що застосовуються при захворюваннях печінки, ліпотропний засіб. Гепатотропний препарат. Теоретичні передумови здійснення корисної моделі. Гепаризин - препарат, що застосовується при захворюваннях печінки, ліпотропний засіб. Містить гліциризин (калієва і кальцієва сіль гліциризинової кислоти), структурний схожість якого з гормонами обумовлює його біологічну активність (противірусну, протизапальну, антиалергічну, імуномодулюючу властивість); незамінну сірковмісну амінокислоту-метіонін і гліцин, які стимулюють утворення глікогену печінкою, регулюють обмін речовин, мають антитоксичну, антиоксидантну, детоксикуючу і гепатопротекторну властивості. Протиалергічний ефект даного препарату зумовлюється тим, що гліциризин може перешкоджати розвитку алергічних реакцій, таких як феномен Артюса і феномен Шварцмана у тварин. Даний лікарський засіб може спричинити індуковане стресом пригнічення кортикального гормону і в той же час інгібувати грануляцію та атрофію тимуса під дією даного гормону. Даний препарат не впливає на ексудаційний ефект гормону. Імунорегуляційні ефекти лікарського засобу пов'язаний з тим, що регулює активацію Т-клітин; індукує інтерферон-γ; активує NK клітини; сприяє диференціації Тлімфоцитів екстра-тимуса. Гальмівний вплив на експериментальне ураження гепатоцитів. Гліцин і цистеїну гідрохлорид можуть пригнічувати або зменшувати прояви псевдоальдостеронізму, викликаного метаболічними порушеннями електролітного обміну при тривалому використанні гліциризину. Для контролю лікування хворий обстежується комплексно перед початком лікування, через 10 днів та 1 місяць після лікування. Спосіб, що запропонований, здійснюють наступним чином. Хворому на неалкогольний стеатогепатит призначають комплексне етіопатогенетичне лікування неалкогольного стеатогепатиту та додатково призначають препарат гепаризин в дозі по 40 мг 3 рази на день упродовж 30 днів - до одержання клінічного ефекту. Приклади використання корисної моделі. Хворий В., 61 рік. Звернувся зі скаргами на важкість та дискомфорт у правому підребер'ї, здуття живота, загальна слабкість та швидка втомлюваність. Хворіє упродовж 4-5 років. Періодично лікувався за місцем проживання. Хворому було проведено ряд обстежень, що включало загальні клінічні аналізи крові та сечі, біохімічні дослідження крові вміст загального холестеролу (ХС), ХС ліпопротеїдів високої густини (ЛПВГ) та триацилгліцеролів (ТГ). Комплексне ультрасонографічне дослідження (УСД) виконували на ультразвуковому сканері "AU-4 Idea" (Biomedica, Італія) конвексним датчиком з частотою 3,5 МГц, яке включало УЗД у реальному масштабі часу в В-режимі. Стадію фіброзування печінкової тканини вивчали за величиною швидкості зсувної хвилі (м/с) методом ультразвукової еластографії зсувної хвилі ARFI (Acoustic Radiation Force Impulse) VTQ (Virtual Touch Tissue Quantification) з оцінкою ступеня фіброзу за шкалою METAVIR. Кількість успішних вимірювань становила не менше 10 для кожного пацієнта. В залежності від швидкості зсувної хвилі виділяли такі стадії фіброзу за шкалою METAVIR: F1-1,23-1,37 м/с, F21,38-2,0 м/с, F3-2,01-2,64 м/с, F4 - понад 2,64 м/с. Дані об'єктивного обстеження: Загальний стан хворого умовно задовільний. Свідомість ясна. Положення в ліжку активне. Будова тіла правильна. Конституція гіперстенічна. Постава сутула. Зріст - 172 см. Вага - 80 кг. Обвід талії 106 см, обвід стегон 102 см. Шкіра звичайного кольору, нееластична, без висипань, суха. Доступні огляду слизові блідо-рожевого кольору, без висипань і крововиливів. Підшкірно-жирова клітковина розвинена надмірно, більше на животі. М'язи розвинуті добре, тонус їх збережений. Набряки на правій і лівій гомілці помірно виражені. Обидві половини грудної клітки приймають однакову участь в акті дихання. Тип дихання змішаний, з перевагою грудного. Частота дихальних рухів 17 за хвилину. Грудна клітка при пальпації не болюча, еластична, голосове тремтіння проводиться однаково на симетричних ділянках. Над легенями везикулярне дихання, побічні дихальні шуми не прослуховуються, бронхофонія, шепітна мова проводиться нечітко однаково над симетричними ділянками легень. Ділянка серця не змінена, пульсація судин шиї не помітна, яремні вени не набухлі в сидячому положенні. Тони серця чисті, ритмічні. Судинний пучок не виходить за краї грудини. Талія серця у вигляді прямого кута. Частота серцевих скорочень (ЧСС) - 88 уд./хв., пульс ритмічний, AT 2 UA 123026 U 5 10 15 20 25 130/80 мм рт. ст. Живіт при пальпації м'який, чутливий в правому підребер'ї. Печінка - +3-4 см зпід краю реберної дуги. Край щільний, заокруглений, чутливий при пальпації. За даними лабораторного та інструментального обстеження виявлено й інші ознаки МС (тільки патологічні зміни): глюкоза крові - 5,6 ммоль/л; АлАТ - 95 од. (N до 41 од.); АсАТ - 67 од. (N до 37 од.); загальний холестерин (ЗХ) -7,33 ммоль/л; тригліцериди - 2,7 ммоль/л (N до 2,3 ммоль/л); ЛПВЩ - 0,97 ммоль/л (N від 1,45 ммоль/л); ЛПНЩ - 5,37 ммоль/л (N до 2,59 мМоль/л); ліпопротеїди дуже низької щільності (ЛПДНЩ) - 0,99 ммоль/л (N до 1,0 ммоль/л); коефіцієнт атерогенності (КА) - 6,56 (N до 3,0); Ультразвукове дослідження (УЗД) органів черевної порожнини. Печінка оглянута повністю з правого підребер'я, у положенні на спині. Розміри: лівої частки: передньо-задній - 82 мм (збільшена); хвостова частка: товщина - 33 мм (збільшена); права частка: передньо-задній - 132 мм (збільшена). Контур печінки рівний, нечіткий, нижній край заокруглений, капсула не змінена. Ехоструктура паренхіми підвищеної ехогенності з нечітким зернистим малюнком, однорідна. Звукопровідність тканини суттєво знижена. Судинний малюнок збіднений. Дані ультразвукової еластрографії печінки методом зсувної хвилі ARFI: швидкість зсувної хвилі - 1,32 м/с, ступінь фіброзу F1 за METAVIR. З метою дообстеження печінки було виконано наступні дослідження: глікозильований Нв (Hb Alc) - 7,2 %; індекс НОМА - 2,92 (індекс визначення інсулінорезистентності, N до 2,5); маркери вірусних гепатитів В та С - негативні. На ЕКГ відзначаються дифузні зміни міокарда, при цьому уражається в основному правий шлуночок. ЕхоКГ: ознаки незначного пролапсу МК; стулки МК та АК незначно ущільнені; незначний аортосклероз; скоротлива здатність міокарду ЛШ задовільна. Заключний діагноз: Неалкогольний стеатогепатит, помірна активність, у стадії загострення. З приводу цього було призначене комплексне етіопатогенетичне лікування неалкогольного стеатогепатиту. До основного лікування було додано препарат гепаризин в дозі по 40 мг 3 рази на день упродовж 30 днів - до одержання клінічного ефекту. Протягом дослідження випадків побічної дії ліків не було встановлено. Динаміка лікування представлена у наступній таблиці. Таблиця Показники швидкості зсувної хвилі печінкової тканини, біохімічних показників, ліпідного спектру крові та результати дослідження обміну сполучної тканини у хворих на неалкогольний стеатогепатит у динаміці лікування препаратом "Гепаризин" (М±m) Показники Швидкість зсувної хвилі, м/с АЛТ, од/л ACT, од/л ГТТП, од/л ЛФ, од/л Заг. білірубін, мкмоль/л ЗХ, ммоль/л ТГ, ммоль/л ВОП, мкмоль/л БЗОП, мкмоль/л ГК, ммоль/л ГА, ммоль/л СМ, од.о.г. 30 35 Основна група, n=30 до лікування після лікування 1,33±0,07 1,19±0,065 62,28±7,45 39±4,67 59,07±5,18 35,43±3,02 56,73±6,27 29,54±3,02 138,60±5,68 96,93±7,32 19,63±3,15 15,37±3,25 6,79±1,46 6,12±1,24 2,87±0,68 2,61±0,57 14,2 14,7 54,7 40,1 3,59 2,44 15,8 11,0 0,15 0,18 ПЗО, n=30 1,075±0,02 25,45±3,12 26,14±3,82 22,87±2,69 95,26±7,95 17,45±2,23 4,42±1,13 1,49±0,42 12,4±0,41 35,3±1,33 1,44±0,083 6,4±0,47 0,18±0,005 Таким чином, застосування комплексного етіопатогенетичного лікування із включенням препарату гепаризин було ефективним та дозволило зменшити інтенсивність прогресування фіброзу печінки шляхом гальмування розвитку сполучної тканини у печінці та активізації її резорбції. У порівнянні з прототипом, спосіб, що заявляється, призводить до вірогідного усунення чинників ризику розвитку неалкогольного стеатогепатиту, призводить до нормалізації процесів обміну сполучної тканини у печінці, сприяє зворотному розвитку фіброзу печінки і, таким чином, усуває загрозу декомпенсації процесу. Технічний результат. Запропонований спосіб дозволяє ефективно лікувати хворих на неалкогольний стеатогепатит шляхом усунення ознак загострення клінічних синдромів. 3 UA 123026 U ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 5 Спосіб лікування та профілактики прогресування фіброзу печінки у хворих на неалкогольний стеатогепатит шляхом призначення комплексного етіопатогенетичного лікування даної патології, який відрізняється тим, що додатково призначають препарат гепаризин в дозі по 40 мг 3 рази на день упродовж 30 днів - до одержання клінічного ефекту. Комп’ютерна верстка Л. Литвиненко Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 4

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A61K 35/00

Мітки: фіброзу, профілактики, стеатогепатит, лікування, прогресування, хворих, печінки, неалкогольний, спосіб

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-123026-sposib-likuvannya-ta-profilaktiki-progresuvannya-fibrozu-pechinki-u-khvorikh-na-nealkogolnijj-steatogepatit.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб лікування та профілактики прогресування фіброзу печінки у хворих на неалкогольний стеатогепатит</a>

Подібні патенти