Спосіб комплексного лікування хронічної серцевої недостатності зі збереженою фракцією викиду у хворих на гіпертонічну хворобу в похилому та старечому віці

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб комплексного лікування хронічної серцевої недостатності зі збереженою фракцією викиду у хворих на гіпертонічну хворобу в похилому та старечому віці, який включає призначення базисної медикаментозної терапії та триметазидину, який відрізняється тим, що пацієнтам додатково призначають спіронолактон у дозі 25 мг на добу та терапію проводять довготривало, не менш ніж 12 місяців.

Текст

Реферат: Спосіб комплексного лікування хронічної серцевої недостатності зі збереженою фракцією викиду у хворих на гіпертонічну хворобу в похилому та старечому віці, який включає призначення базисної медикаментозної терапії та триметазидину, причому пацієнтам додатково призначають спіронолактон у дозі 25 мг на добу та терапію проводять довготривало, не менш ніж 12 місяців. UA 120984 U (12) UA 120984 U UA 120984 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до медицини, а саме до кардіології та геріатрії, і може бути використана для лікування хворих похилого та старечого віку з хронічною серцевою недостатністю (ХСН) зі збереженою фракцією викиду (ХСНЗФВ) на тлі гіпертонічної хвороби. Прогнозоване в останні роки збільшення людей похилого віку та зростання вік-залежних захворювань серцево-судинної системи, а саме артеріальної гіпертензії та її ускладнень, в першу чергу серцевої недостатності потребують розробки нових підходів до лікування. ХСНЗФВ превалює серед пацієнтів похилого віку та становить близько 50 % у структурі ХСН, насамперед серед хворих на гіпертонічну хворобу (ГХ). На теперішній час, на тлі проведених досліджень, не було переконливо доведено ефективність жодного лікування щодо зменшення захворюваності або смертності серед хворих з ХСНЗФВ. Оскільки це переважно пацієнти похилого віку, причина невдалих результатів численних досліджень може бути зумовлена високою частотою супутніх захворювань, так званих фенотипів ХСНЗФВ, які одночасно є факторами ризику ХСН. Поряд з артеріальною гіпертензією (АГ) у хворих з ХСНЗФВ спостерігаються такі коморбідні стани як фібриляція передсердь (ФП), цукровий діабет, хронічна хвороба нирок, ішемічна хвороба серця, ожиріння, тому важливим є розробка окремих рекомендацій для кожного фенотипу і застосування лікувальної стратегії яка доведено покращує симптоми, самопочуття та якість життя хворих. В основі патогенетичного впливу при ХСНЗФВ лежить блокада ефектів активованих альдостероном мінералокортикоїдних рецепторів (МР), надмірна експресія яких приводить до розвитку міокардіального фіброзу та діастолічної дисфункції. Відомо також, що порушення енергетичного метаболізму сприяє сповільненню скорочення і розслаблення міокарду. Дані окремих досліджень засвідчують позитивний вплив метаболічних препаратів, зокрема триметазидину на процеси ремоделювання лівого шлуночка, великих судин та функціональний стан серця та нирок у хворих старечого віку з АГ, ускладненою ХСНЗФВ. Враховуючі наведені дані, одним із можливих шляхів оптимізації лікування хворих похилого та старечого віку з АГ, ускладненою ХСНЗФВ може бути додаткове призначення до складу стандартного лікування антагоніста МР спіронолактона та кардіоцитопротектора триметазидина. Відомий "Спосіб лікування хронічної серцевої недостатності, поєднаної з цукровим діабетом другого типу з дисинхронією". Спосіб включає призначення хворим інгібіторів ангіотензинперетворюючого ферменту (АПФ), антагоністів альдостерону, антагоністів кальцію, метаболічного препарату триметазидину у дозі 70 мг на добу на протязі 3-х місяців (Пат. 83947 UA, МПК А61K 31/138 (2006.01) Спосіб лікування хронічної серцевої недостатності, поєднаної з цукровим діабетом другого типу з дисинхронією / М.А. Власенко, Ю.А. Родіонова; заявник та патентовласник Харківська медична академія післядипломної освіти. - № u 201302773; заявлено 05.02.13; опубл. 10.10.13, Бюл. № 19, 2013). Спосіб має ряд недоліків, основним з яких є те, що використовується переважно у хворих з систолічною дисфункцію лівого шлуночка та цукровим діабетом і не запропоновано у хворих які мають збережену фракцію викиду лівого шлуночка. Крім цього, використовують "Спосіб лікування діастолічної дисфункції серця у хворих на цукровий діабет 2 типу, які перенесли не Q - інфаркт міокарда". Спосіб включає призначення пацієнтам додатково до базисної терапії альфа - ліпоєву кислоту у дозі 600 мг на протязі 4-х місяців (Пат. 105536 UA, МПК А61K 33/00 (2016.01) Спосіб лікування діастолічної дисфункції серця у хворих на цукровий діабет 2 типу, які перенесли не Q - інфаркт міокарда / Н.В. Алтуніна, В.Г. Лізогуб, О.М. Бондарчук; заявник та патентовласник Національний медичний університет імені О.О. Богомольця. -№ U201508868; заявлено 15.09.15; опубл. 25.03.16, Бюл. № 6, 2016). Обмеженням є те, що спосіб використовується тільки для лікування хворих на ІХС та цукровий діабет і не запропоновано у хворих з гіпертонічним фенотипом діастолічної дисфункції. Прототипом корисної моделі є "Спосіб лікування хронічної серцевої недостатності у хворих літнього та старечого віку з артеріальною гіпертензією". Спосіб включає призначення до базисної терапії препарату метаболічної дії триметазидину у дозі 70 мг на добу. (Пат. 64681 UA, МПК А61Р 9/04 (2006.01) Спосіб лікування хронічної серцевої недостатності у хворих літнього та старечого віку з артеріальною гіпертензією / Л.М. Сна, B.C. Кондратюк, В.М. Грушовська та ін.; заявник та патентовласник Державна установа "Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМИ України". - № u201105844; заявлено 10.05.11; опубл. 10.11.11, Бюл. № 21, 2011, патент діє). Недоліком є те, що у хворих з ГХ та ЗФВЛШ терапія включала інгібітори АПФ, бетаблокатори та триметазидин і не призначався антагоніст МР спіронолактон, що не дозволяє впливати на основну патогенетичну ланку формування ХСНЗФВ, зокрема міокардіальний фіброз. 1 UA 120984 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 В основу корисної моделі поставлене завдання удосконалення способу лікування хронічної серцевої недостатності з збереженою систолічною функцією у хворих на гіпертонічну хворобу в похилому та старечому віці, підвищення ефективності лікування та якості життя хворих похилого та старечого віку з гіпертонічним фенотипом ХСНЗФВ. Задачу, яка поставлена в основу корисної моделі, вирішують тим, що у способі, який включає призначення хворим на гіпертонічну хворобу ускладнену ХСНЗФВ стандартної терапії 1АПФ, антагоністами кальцію, β-адреноблокаторами та діуретиками новим є те, що додатково тривало, не менш ніж 12 місяців, призначають антагоніст МР спіронолактон та кардіоцитопротектор триметазидин. Використання спіронолактону конкурентного антагоністу альдостерону, є стандартом лікування ХСН зі зниженою фракцією викиду лівого шлуночка. Однак, у міжнародних та національних рекомендаціях з лікування ХСН відсутні чіткі рекомендації щодо його застосування при ХСНЗФВ. Проведені дослідження свідчать, що у пацієнтів з синусовим ритмом використання блокаторів МР рецепторів, зокрема спіронолактону, зменшує частоту госпіталізації хворих на ХСНЗФВ. Альдостерон спричиняє зміни на клітинному та молекулярному рівнях, включаючи запалення, продукцію вільних радикалів та розвиток фіброзу, що є спільним для АГ та ХСНЗФВ. В подальшому, шляхом активації МР судин, даний гормон змінює проникність іонних каналів, збільшує продукцію вільних радикалів та знижує біодоступність оксиду азоту, що в свою чергу сприяє розвитку судинної жорсткості та ендотеліальної дисфункції. В умовах надмірної експресії МР в ендотеліальних клітинах відбуваються патологічні зміни, характерні для АГ. Використання блокатора МР спіронолактону на клітинному рівні проявляється зниженням оксидативного стресу, зменшенням відкладання колагену, покращенням еластичності судин та міокардіальної перфузії. Підтвердженням цьому виступає експериментальне виключення МР рецепторів гладком'язових клітин в моделі інфаркту міокарда, то призводить до покращення лівошлуночкового комплаєнсу та резервного коронарного кровотоку. Триметазидин - парціальний інгібітор окислення вільних жирних кислот, основним механізмом терапевтичної дії якого є активізація енергетично більш вигідного, порівняно з окисленням жирних кислот, шляху утворення енергії в кардіоміоцитах - окислення глюкози, що запобігає розвитку внутрішньоклітинного ацидозу і підтримує продукцію АТФ і скоротливість міокарду. Крім того, триметазидин сприятливо впливає на систему перекисного окислення ліпідів, функцію ендотелію та тромбоцити. Існують дані нечисленних досліджень, що засвідчують позитивний вплив метаболічних препаратів, зокрема триметазидину у поєднанні з антигіпертензивним лікуванням, що сприяли ремоделюванню лівого шлуночка, великих судин та покращували функціональний стан серця та нирок у хворих старечого віку з АГ, ускладненою ХСНЗФВ. Технічний результат корисної моделі полягає в тому, що довготривале протягом 12 місяців призначення до базисного лікування спіронолактону у дозі 25 мг на добу та триметазидину у стандартній дозі 35 мг двічі на добу у хворих похилого віку з гіпертонічним фенотипом ХСНЗФВ зменшує клінічні прояви захворювання, підвищує толерантність до фізичного навантаження, покращує морфофункціональний стан серця та судин (зменшуються розміри лівого передсердя, ступінь легеневої гіпертензії та діастолічної дисфункції), покращує видільну функцію нирок (зростає швидкість клубочкової фільтрації) та поліпшує якість життя хворих (за результатами Міннесотського опитувальника). Отже, сукупність вищезазначених позитивних впливів дозволить підвищити ефективність терапії, поліпшити якість життя пацієнтів і зменшити витрати на лікування. Запропонований спосіб був застосований у 30 хворих з встановленою ГХ II стадії, ускладненою ХСНЗФВ (Основна група). Для оцінки ефективності лікування використовували контрольну групу (30 хворих на ГХ з ХСНЗФВ), яка отримувала стандартну терапію. Стандартна терапія призначалася згідно рекомендаціям Українського кардіологічного товариства і включала діуретики, ІАПФ та/або антагоністи кальцію, β-адреноблокатори. Хворим основної групи додатково до стандартного лікування призначали спіронолактон у дозі 25 мг один раз на добу та триметазидин у дозі 35 мг двічі на добу. Тривалість лікування склала 12 місяців. Обидві групи були співставні за основними параметрами. Діагноз ХСНЗФВ встановлювався згідно загальноприйнятих стандартів на основі клінічних симптомів, ехокардіографічного дослідження та визначення рівня плазмової концентрації мозкового натрійуретичного пептиду. Функціональний клас (ФК) хронічної серцевої недостатності визначався за результатами тесту шестихвилинної ходи. Морфофункціональний стан серця оцінювали за результатами двомірної доплерехокардіографії (доплерЕхоКГ). Для оцінки якості життя хворих використовували Мінпесотський опитувальник. 2 UA 120984 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 При порівняння результатів запропонованого лікування з контролем відмічено суттєве покращення перебігу ХСНЗФВ та якості життя хворих. За даними Міннесотського опитувальника в основній групі динаміка покращення якості життя перевищувала таку в контрольній групі більш ніж у 1,5 разів (Р

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A61K 31/365, A61K 31/33

Мітки: збереженою, хворих, гіпертонічну, викиду, комплексного, хворобу, лікування, серцевої, недостатності, хронічної, спосіб, фракцією, старечому, похилому, віці

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-120984-sposib-kompleksnogo-likuvannya-khronichno-sercevo-nedostatnosti-zi-zberezhenoyu-frakciehyu-vikidu-u-khvorikh-na-gipertonichnu-khvorobu-v-pokhilomu-ta-starechomu-vici.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб комплексного лікування хронічної серцевої недостатності зі збереженою фракцією викиду у хворих на гіпертонічну хворобу в похилому та старечому віці</a>

Подібні патенти