Спосіб підвищення молочної продуктивності корів у зоні західного лісостепу

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб підвищення молочної продуктивності корів у зоні Західного Лісостепу, що здійснюють шляхом додавання до комбікорму кормової добавки, яка містить мікроелементи - фосфор, сірку, мідь, цинк, кобальт, який відрізняється тим, що додатково вводять глауконіт із розрахунку 175 мг/кг живої маси тіла.

Текст

Реферат: Спосіб підвищення молочної продуктивності корів у зоні Західного Лісостепу здійснюють шляхом додавання до комбікорму кормової добавки, яка містить мікроелементи - фосфор, сірку, мідь, цинк, кобальт. При цьому, додатково вводять глауконіт із розрахунку 175 мг/кг живої маси тіла. UA 119501 U (12) UA 119501 U UA 119501 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до галузі тваринництва, зокрема до кормовиробництва та годівлі великої рогатої худоби (ВРХ), а саме до способів підвищення молочної продуктивності корів та поліпшення якості одержаної продукції і може бути використана на комбікормових заводах і кормоцехах у господарствах різних організаційно-правових форм, спрямованих на виробництво молока. Одним з визначальних критеріїв для тваринництва є удосконалення існуючих та розробка нових технологій годівлі. Важливим аспектом при цьому є живлення худоби, ефективність якого визначається типом раціонів, рецептурою комбікормів, кормових добавок і преміксів. Реалізація генетичного потенціалу сільськогосподарських тварин, зокрема великої рогатої худоби у великій мірі залежить від забезпечення організму не тільки основними елементами живлення, а й біологічно активними речовинами (БАР) - вітамінами, мінеральними елементами, які відіграють важливу роль у фізіологічних процесах тваринного організму. Характерною особливістю раціонів в умовах кормової бази Карпатського регіону України є дефіцит важливих у фізіологічному відношенні макро- і мікроелементів (фосфору, натрію, сірки, міді, цинку, кобальту, йоду, селену тощо). В практиці годівлі с.-г. тварин їх нестача поповнюється за рахунок включення до структури комбікормів кормових добавок, преміксів, збагачених солями відповідних елементів, а останнім часом природних мінералів (цеолітів, сапонітів, глауконітів). Відомі технічні рішення, присвячені способам підвищення продуктивності сільськогосподарських тварин [Патент України № 63407 А23К 1/00, А01К 67/00 - Спосіб підвищення молочної продуктивності корів; Патент України № 5700 А23К 1/12, А01К 67/02 Спосіб підвищення молочної продуктивності корів та збереженості молодняку; Патент України № 19712 А23К 1/175 - Спосіб підвищення молочної продуктивності корів; Патент України № 55346 А01К 67/00, А23К 1/00 - Спосіб підвищення продуктивності лактуючих корів в зимовостійловий період; Патент України № 101087 А23К 1/175 - Спосіб підвищення продуктивності корів], які розроблено на основі середньо-довідкових макро- та мікромінеральних й вітамінних показників і при складанні раціонів для ВРХ не завжди з урахуванням фактичного хімічного складу та поживності кормів у конкретних ґрунтово-кліматичних зонах України. Тому їх застосування у багатьох випадках не повністю забезпечує потребу у БАР худоби в цілому і лактуючих корів, зокрема. І, виходячи із наведеного, при цьому не уточнюється на яку біогеохімічну зону вони розраховані. Найбільш близьким по суті до способу, що заявляється, є спосіб підвищення продуктивності корів [Патент України на корисну модель № 101087, А23К 1/175 Спосіб підвищення продуктивності корів / Бомко B.C., Хавтуріна Г.В., Опубліковано 25.08.2015, Бюл: № 16], який полягає у підвищенні продуктивності корів шляхом згодовування їм преміксів. Недоліком даного способу є те, що в ньому не враховано характеру структури кормової бази, хімічного складу і поживності кормів, біогеохімічного статусу зони та специфіки ґрунтово-кліматичних умов. Зокрема, в зоні Західного Лісостепу у літньо-пасовищний період утримання спостерігається нестача таких мінеральних елементів, як фосфор, сірка, мідь, цинк, кобальт, що негативно позначається на різних ланках обміну речовин у організмі тварин, їх фізіологічному стані і на молочній продуктивності, а звідси і на економічних показниках галузі молочного скотарства. Спосіб, що заявляється, усуває недоліки прототипу і забезпечує раціони лактуючих корів дефіцитними у зоні Західного Лісостепу мінеральними елементами, чим забезпечує підвищення молочної продуктивності та поліпшення якості одержаної продукції. В основу корисної моделі поставлено задачу - розробити ефективний, екологічно безпечний, дешевий та придатний для застосування у системі годівлі лактуючих корів у зоні Західного Лісостепу спосіб підвищення продуктивності корів та поліпшення якості одержаної продукції. Технічний результат заявленої корисної моделі досягають шляхом додаткового введення у кормову добавку глауконіту в дозі 175 мг/кг живої маси тіла. Виготовлену кормову добавку в кількості 20 % додають до комбікорму і згодовуютьлактуючим коровам двічі на добу протягом літньо-пасовищного періоду утримання. При проведенні патентно-інформаційного пошуку авторами і заявником знайдено технічне рішення [Патент України на корисну модель № 101087, А23К 1/175 Спосіб підвищення продуктивності корів / Бомко B.C., Хавтуріна Г.В., Опубліковано 25.08.2015, Бюл. № 16], яке містить суттєві ознаки, спільні із заявленим рішенням, а саме - використання мікроелементів у складі преміксу. Але наявність зазначених ознак, спільних з прототипом, не забезпечує технічний результат, що досягається заявленим способом. Технічних рішень, які б за сукупністю ознак повністю співпадали із заявленим, не виявлено. Це дозволяє зробити висновок про відповідність заявленого технічного рішення критерію "новизна". 1 UA 119501 U 5 10 15 20 25 30 У патентній та науково-технічній інформації не знайдено технічних рішень, у яких були б описані відомості про ознаки, що відрізняють заявлений спосіб від прототипу та забезпечують досягнення технічного результату (підвищення молочної продуктивності корів та поліпшення якості одержаної продукції). Заявлений спосіб належить до галузі тваринництва, зокрема до кормовиробництва та годівлі ВРХ, а саме до способів підвищення молочної продуктивності корів та поліпшення якості одержаної продукції і може бути використаний на комбікормових заводах і кормоцехах у господарствах різних організаційно-правових форм, спрямованих на виробництво молока, а тому відповідає критерію "промислова придатність". Реалізацію заявленої корисної моделі здійснюють наступним чином. Насамперед визначають забезпеченість кормових раціонів мікро- і макроелеметами. Для цього проводять визначення хімічного складу та поживності кормів за загальноприйнятими методами зоотехнічного аналізу [1] і, враховуючи лімітуючі для зони Західного Лісостепу макроі мікроелементи (Р, S, Cu, Zn, Co), виготовляють кормову добавку, у яку додатково вводять глауконіт у дозі 175 мг/кг живої маси тіла. Виготовлену кормову добавку в кількості 20 % додають до комбікорму і згодовують лактуючим коровам двічі на добу протягом літньо-пасовищного періоду утримання. Дослідження проведено в ПАФ "Білий Стік" Сокальського району Львівської області на двох групах корів української чорно-рябої молочної породи по 10 голів у кожній, аналогів за віком, молочною продуктивністю та живою масою. І група - контрольна, II - дослідна ("Новий спосіб"). В господарстві запроваджено цілорічну однотипну годівлю. Склад основного раціону (ОР) обох груп - кормова суміш (вико-вівсяна мішанка, силос кукурудзяний, сіно злаково-різнотравне, сінаж злаково-різнотравний, меляса, брага зернова). Всі тварини під час підготовчого періоду (20 діб) отримували раціон контрольної групи, а в обліковий період дослідна група ("Новий спосіб") отримувала господарський комбікорм із експериментальною кормовою добавкою, до складу якої вводили солі лімітуючих для зони Західного Лісостепу макро- і мікроелементів (Р, S, Cu, Zn, Co) у комплексі з глауконітом із розрахунку 175 мг на 1 кг живої маси тіла. Кормову добавку згодовували у складі комбікорму двічі на добу. Згодовування експериментальної кормової добавки коровам позитивно вплинуло на рівень бродіння, активність ензимних систем та інтенсивність анаболічних процесів у рубці (табл. 1). Таблиця 1 Показники рубцевого метаболізму у дійних корів (М±m, n=3) Група Показники контрольна 6,80±0,07 10,40±0,17 6,15±0,31 3,79±0,13 9,50±0,25 115,2±0,45 30,07±0,18 85,13±1,02 17,51±0,28 5,34±0,17 3,40±0,15 РН Кількість бактерій, млн/мл: амілолітичних целюлозолітичних протеолітичних ЛЖК, ммоль/100 мл Нітроген, мг%: загальний залишковий білковий аміачний Фосфор, мг%: РНК ДНК 35 40 дослідна 6,72±0,09 12,00±0,30* 7,42±0,18* 4,05±0,10 10,82±0,20* 127,07±0,32** 32,51±0,29* 94,56±1,00* 16,10±0,25** 6,22±0,08* 3,92±0,11 Згідно з результатами досліджень у руменальному середовищі корів, яким згодовували кормову добавку, виявлено високу концентрацію аміло- і целюлозолітичних бактерій. Їх велика кількість є свідченням інтенсивного розмноження бактерій, а звідси і накопичення мікробіального протеїну. Підвищена концентрація бактерій відповідно позначилася на функціональній активності мікроорганізмів. У дослідній групі спостерігається висока активність амілаз і целюлаз, тобто поживні речовини вуглеводистих кормів інтенсивно використовуються в процесах гліколізу та синтезу у руменальному середовищі. Підтвердженням цього (синтезу, анаеробного бродіння) є підвищена концентрація білкового Нітрогену (за одночасно низького аміаку) і Фосфору РНК. 2 UA 119501 U Наростання процесів синтезу в дослідній групі відзначено і в крові корів (висока концентрація амінного Нітрогену, Фосфору РНК, загального кислоторозчинного, зростання загального білка) і пов'язаних із цим окисно-відновних реакцій (тенденція до підвищення концентрації гемоглобіну та вмісту еритроцитів) (табл. 2). 5 Таблиця 2 Гематологічна картина лактуючих корів (М±m, n=3) Показники І (контрольна) 7,05±0,25 9,7±0,12 8,05±0,10 4,75±0,11, 3 Еритроцити, млн/мм Гемоглобін, г% Загальний білок, г% Амінний Нітроген, мг% Фосфор, мг%: загальний кислоторозчинний РНК ДНК 10 Групи тварин II (дослідна) 7,15±0,17 10,28±0,15 8,20±0,05 5,31±0,09* 8,12±0,08 9,01±0,18** 5,60±0,04 2,55±0,05 6,17±0,07** 2,87±0,06* Представлена картина метаболізму в організмі тварин дослідної групи ("Новий спосіб") є наслідком забезпечення їх оптимальною кількістю наведених вище БАР (згідно з нормою) і узгоджується із результатами подібного напряму досліджень [2, 3]. Вищий рівень обмінних процесів в організмі корів дослідної групи позитивно позначився на їх молочній продуктивності та якісних показниках молока (табл. 3). Таблиця 3 Хімічний склад молока піддослідних корів (М±m, n=3) Групи тварин Показники контрольна 25,61±0,57 11,43±0,01 3,40±0,06 3,25±0,01 4,03±0,09 0,75±0,07 0,71±0,04 0,59±0,07 27,2±1,58 Середньодобовий надій, кг Суха речовина, % Жир, % Білок, % Лактоза, % Зола, % Кальцій, г/кг Фосфор, г/кг Густина,°А 15 20 25 дослідна 27,53±0,61 12,13±0,03* 3,42±0,03 3,35±0,04 4,57±0,15 0,79±0,04 0,78±0,07 0,61±0,05 28,0±1,30 Відзначено вірогідне підвищення рівня сухої речовини, тенденцію до зростання вмісту жиру, загального білку і як наслідок - густини молока корів дослідної групи ("Новий спосіб"), що свідчить про його хороші технологічні властивості. Середньодобовий надій натурального молока по дослідній групі корів за дослідний період становив 27,5 кг і був на 7,5 % вищим, ніж у контролі. Таким чином результати досліджень, представлені на прикладі конкретного виконання корисної моделі підтверджують ефективність заявленого технічного рішення і його переваги над прототипом. Джерела інформації: 1. Лебедев П.Т. Методы исследования кормов, органов и тканей животных/ П.Т. Лебедев, А.Т. Усович. - М.: Агропромиздат, 1985. - 352 с. 2. Власюк С.М. Ефективність використання мінерального преміксу власного виробництва для підгодівлі дійних корів / С.М. Власюк, В.Г. Кураш, С.І. Олійник // Науковий вісник Львівської державної академії ветеринарної медицини імені С.3. Ґжицького. - 2004. - Т. 6, № 3, ч. 4. - С. 1418. 3 UA 119501 U 3. Войтович Н.Г. Синтез мікробіального. білка в рубці корів при використанні в сінажноконцентратних раціонах комбікорму і преміксу нової рецептури / Н.Г. Войтович // Науковий вісник ЛНАВМ ім. С.3. Ґжицького. - 2004. Т. 6, № 3. - Ч. 4. - С. 19-25. 5 10 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ Спосіб підвищення молочної продуктивності корів у зоні Західного Лісостепу, що здійснюють шляхом додавання до комбікорму кормової добавки, яка містить мікроелементи - фосфор, сірку, мідь, цинк, кобальт, який відрізняється тим, що додатково вводять глауконіт із розрахунку 175 мг/кг живої маси тіла. Комп’ютерна верстка Г. Паяльніков Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 4

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A23K 50/10, A23K 10/40

Мітки: продуктивності, спосіб, молочної, корів, лісостепу, зони, західного, підвищення

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-119501-sposib-pidvishhennya-molochno-produktivnosti-koriv-u-zoni-zakhidnogo-lisostepu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб підвищення молочної продуктивності корів у зоні західного лісостепу</a>

Подібні патенти