Спосіб оцінки ефективності комбінованої антигіпертензивної терапії у пацієнтів з високим базовим рівнем артеріального тиску, хворих на гіпертонічну хворобу в поєднанні з абдомінальним ожирінням

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Спосіб оцінки ефективності антигіпертензивної терапії, який включає моніторинг рівня артеріального тиску до досягнення ним цільових значень, який відрізняється тим, що у пацієнтів з високим базовим рівнем артеріального тиску, хворих на гіпертонічну хворобу в поєднанні з абдомінальним ожирінням, ефективність комбінованої антигіпертензивної терапії додатково оцінюють за рівнем таких маркерів імунного запалення як інтерлейкін 4 (ІЛ-4), інтерлейкін 6 (ІЛ-6), С-реактивний білок (СРБ) та вісфатин.

2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що моніторинг рівнів ІЛ-4, ІЛ-6, СРБ та вісфатину здійснюють до лікування та після нього.

3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що комбіновану антигіпертензивну терапію оцінюють як ефективну при наближенні значень вимірів ІЛ-4, ІЛ-6, СРБ та вісфатину до контрольних рівнів.

Текст

Реферат: Спосіб оцінки ефективності антигіпертензивної терапії включає моніторинг рівня артеріального тиску до досягнення ним цільових значень. У пацієнтів з високим базовим рівнем артеріального тиску, хворих на гіпертонічну хворобу в поєднанні з абдомінальним ожирінням, ефективність комбінованої антигіпертензивної терапії додатково оцінюють за рівнем таких маркерів імунного запалення як інтерлейкін 4 (ІЛ-4), інтерлейкін 6 (ІЛ-6), С-реактивний білок (СРБ) та вісфатин. UA 116097 U (12) UA 116097 U UA 116097 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до медицини, а саме до кардіології та терапії, і може бути використана для оцінки ефективності комбінованої антигіпертензивної терапії у пацієнтів з високим базовим рівнем артеріального тиску, хворих на гіпертонічну хворобу (ГХ) в поєднанні з абдомінальним ожирінням (АО). За сучасними вимогами антигіпертензивна терапія повинна бути комбінованою тільки у пацієнтів з високим ризиком розвитку серцево-судинних ускладнень або помітно високим базовим рівнем артеріального тиску (AT) [European Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice (version 2012) //European Heart Journal. - 2012. - Vol. 33. - P. 16351701], у зв'язку з чим оцінка ефективності такої терапії набуває особливого значення. Даним хворим необхідний адекватний підбір антигіпертензивної терапії у зв'язку з коморбідністю патологій, що значно обтяжує перебіг як одної, так і іншої патології. Відомо, що стандартним способом оцінки ефективності антигіпертензивної терапії є зниження рівня артеріального тиску до цільового значення [Настанова та клінічний протокол надання медичної допомоги "Артеріальна гіпертензія" //Міністерство охорони здоров'я України, Національна академія медичних наук України, Асоціація кардіологів України, ДУ ННЦ "Інститут кардіології імені М.Д. Стражеска" НАМН України. - К., 2012. - С. 108]. Даний спосіб оцінки ефективності антигіпертензивної терапії є найбільш близьким до того, що заявляється, за технічною суттю і результатом, що досягається, тому його вибрано за найближчий аналог. Основним недоліком найближчого аналога є його недостатня ефективність, обумовлена тим, що при цьому не враховують дію комбінованої антигіпертензивної терапії на рівень біологічно-активних речовин - маркерів імунного запалення, в той час як процес запалення є основним у виникненні та особливостях перебігу як ГХ, так і при коморбідності ГХ з АО. У зв'язку з вищевикладеним, в основу корисної моделі поставлена задача підвищення точності оцінки ефективності антигіпертензивної терапії хворих на гіпертонічну хворобу в поєднанні з АО. Поставлена задача вирішується тим, що у способі оцінки ефективності антигіпертензивної терапії, який включає моніторинг рівня артеріального тиску до досягнення ним цільових значень, згідно з корисною моделлю, у пацієнтів з високим базовим рівнем артеріального тиску, хворих на гіпертонічну хворобу в поєднанні з абдомінальним ожирінням, ефективність комбінованої антигіпертензивної терапії додатково оцінюють за рівнем таких маркерів імунного запалення як інтерлейкін 4 (ІЛ-4), інтерлейкін 6 (ІЛ-6), С-реактивний білок (СРБ) та вісфатин. Моніторинг вимірів цих біологічно активних речовин здійснюють до лікування та після нього. Комбіновану антигіпертензивну терапію оцінюють як ефективну при наближенні значень вимірів ІЛ-4, ІЛ-6, СРБ та вісфатину до контрольних рівнів. Технічний результат корисної моделі, а саме підвищення точності оцінки ефективності антигіпертензивної терапії хворих на гіпертонічну хворобу в поєднанні з АО, обумовлений синергізмом заходів, які заявляються, та їх кількісних значень. Відрізняє корисну модель те, що сполучене використання відомих в медицині заходів не відоме із рівня техніки і призводить до результату, який не витікає з очевидністю із відомих характеристик цих вимірів, таким чином одержують зверхсумарне підвищення точності оцінки ефективності комбінованої антигіпертензивної терапії у пацієнтів з високим базовим рівнем артеріального тиску, хворих на гіпертонічну хворобу в поєднанні з абдомінальним ожирінням. Спосіб виконують наступним чином: у пацієнтів з високим базовим рівнем артеріального тиску, хворих на гіпертонічну хворобу в поєднанні з абдомінальним ожирінням, ефективність комбінованої антигіпертензивної терапії оцінюють за моніторингом рівня AT та додатково оцінюють за рівнем таких маркерів імунного запалення як ІЛ-4, ІЛ-6, СРБ та вісфатину. Моніторинг вимірів цих біологічно активних речовин здійснюють до лікування та після нього. Комбіновану антигіпертензивну терапію оцінюють як ефективну при наближенні значень вимірів ІЛ-4, ІЛ-6, СРБ та вісфатину до контрольних рівнів. Теоретичною основою способу послугували такі факти, що ІЛ-4 - це цитокін групи інтерлейкінів, який у людини кодується геном IL4. ІЛ-4 регулює ріст і диференціювання Влімфоцитів, а також процеси біосинтезу і секреції антитіл, пригнічує прозапальну активність макрофагів і секрецію ними ІЛ-1, фактора некрозу пухлини та ІЛ-6, тобто надає протизапальний ефект. Дослідження вказують на те що ІЛ-6 бере активну участь в регуляції судинного запалення, розвитку і прогресуванні атеросклеротичного ураження судин. Згідно з Європейськими рекомендаціями з серцево-судинних захворювань (2012), підвищення рівня СРБ в сироватці крові збільшує ризик розвитку серцево-судинних захворювань, що лежать в основі розвитку нестабільної атеросклеротичної бляшки. Існують 1 UA 116097 U 5 10 15 20 25 30 35 40 дані про те, що між індексом маси тіла і СРБ є взаємозв'язок у здорових людей, а так само між СРБ та ІЛ-6 у хворих з ожирінням. До основних ефектів вісфатину належить участь в процесах запалення, атерогенезу, інсулінорезистентності та ожиріння. Дослідниками з Німеччини був виявлений позитивний кореляційний зв'язок між вісцеральним геном вісфатину жирової тканини і індексом маси тіла. Вісфатин виробляється у відповідь на запальні сигнали макрофагами, які інфільтрують жирову тканину. Ефективність способу доведена клінічними дослідженнями. Загальна кількість хворих ГХ І і II стадії, 2-3 ступеня склала 78 пацієнтів. Всі хворі, які увійшли в дослідження, перебували на стаціонарному лікуванні у відділенні гіпертензій і захворювань нирок. З дослідження виключені гострі і хронічні запальні процеси, дифузні захворювання сполучної тканини, онкологічні захворювання, супутні захворювання щитоподібної залози, наявність симптоматичних гіпертензій, а також хронічна серцева недостатність більш II А стадії. Обстежені хворі розділені на дві групи в залежності від наявності абдомінального типу ожиріння. До першої групи увійшли пацієнти з ГХ на тлі АО (n=43), до другої групи хворі ГХ (n=35), третю групу склали практично здорові (n=18), порівнянні за віком і статтю з обстеженими хворими. Середній вік хворих 1-ї і 2-ї групи склав (59,3±5,4) років і (62,4±5,8) років, чоловіків було 41, жінок - 37. Дослідження включало 12-ти місячний прийом подвійної комбінації антигіпертензивних препаратів: блокатора рецепторів ангіотензину-ІІ олмесартану медоксимілу (в дозі 10-20 мг одноразово) з антагоністом кальцію амлодипіном (5-10 мг на добу одноразово). Показники ліпідного обміну (загальний холестерин (ХС) і тригліцериди (ТГ)) визначалися ферментативно-фотометричним методом на багатоканальному мікроспектрофотометрі ("Humareader", Німеччина) наборами виробництва "ДАС-SpectroMed", Молдова. Рівні вісфатину ("RayBioteeh", США), ІЛ-6 ("Вектор-Бест", Росія), ІЛ-4 ("Вектор-Бест", Росія) і СРБ ("DRGInternationallnc", США) визначали в сироватці крові імуноферментним методом. Статистичну обробку даних проводили з використанням програми "Statistika 6.0" (StatSoftlnc, США) і "Microsoft Excel 2013", застосовуючи параметричну і не параметричну статистику на персональному комп'ютері з обчисленням середньої величини - М, середньої помилки середньої величини - m, дисперсії - F, значення ймовірності - р, коефіцієнт кореляція Пірсона - r. Відмінності між порівнюваними показниками вважалися достовірними, якщо значення ймовірності було більше або дорівнювало 95 % (р

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: G01N 33/48

Мітки: тиску, абдомінальним, ожирінням, оцінки, поєднанні, хворобу, антигіпертензивної, високим, гіпертонічну, терапії, рівнем, хворих, пацієнтів, комбінованої, ефективності, спосіб, артеріального, базовим

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-116097-sposib-ocinki-efektivnosti-kombinovano-antigipertenzivno-terapi-u-paciehntiv-z-visokim-bazovim-rivnem-arterialnogo-tisku-khvorikh-na-gipertonichnu-khvorobu-v-poehdnanni-z-abdominal.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб оцінки ефективності комбінованої антигіпертензивної терапії у пацієнтів з високим базовим рівнем артеріального тиску, хворих на гіпертонічну хворобу в поєднанні з абдомінальним ожирінням</a>

Подібні патенти