Спосіб прогнозування атеросклерозу у хворих на ішемічну хворобу серця

Номер патенту: 115755

Опубліковано: 25.04.2017

Автори: Курята Олександр Вікторович, Гречаник Марія Михайлівна

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб прогнозування розвитку атеросклерозу у хворих на ішемічну хворобу серця, що включає антропометричні вимірювання, розрахунок індексу маси тіла, визначення рівня тригліцеридів шляхом біохімічного дослідження сироватки крові та їх оцінку, який відрізняється тим, що додатково в сироватці крові визначають концентрацію лептину, оцінюють можливість розвитку післяпрандіальної гіпертригліцерідемії та прогнозують прогресуючий перебіг атеросклерозу, якщо рівень тригліцеридів у хворих з індексом маси тіла 25,0-29,9 кг/м2 зростає більше, ніж на 60 %, або рівні лептину та тригліцеридів у хворих з індексом маси тіла 30,0-34,9 кг/м перевищують 24,4 нг/мл і 60 % відповідно, або концентрація лептину у хворих з індексом маси тіла 35,0-39,9 кг/м2 перевищує 24,4 нг/мл.

Текст

Реферат: Спосіб прогнозування розвитку атеросклерозу у хворих на ішемічну хворобу серця включає антропометричні вимірювання, розрахунок індексу маси тіла, визначення рівня тригліцеридів шляхом біохімічного дослідження сироватки крові та їх оцінку. Додатково в сироватці крові визначають концентрацію лептину, оцінюють можливість розвитку післяпрандіальної гіпертригліцеридемії та прогнозують прогресуючий перебіг атеросклерозу, якщо рівень 2 тригліцеридів у хворих з індексом маси тіла 25,0-29,9 кг/м зростає більше, ніж на 60 %, або рівні лептину та тригліцеридів у хворих з індексом маси тіла 30,0-34,9 кг/м перевищують 24,4 2 нг/мл і 60 % відповідно, або концентрація лептину у хворих з індексом маси тіла 35,0-39,9 кг/м перевищує 24,4 нг/мл. UA 115755 U (12) UA 115755 U UA 115755 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до досліджень або аналізу матеріалів особливими способами, здебільше біологічних, наприклад крові, та може бути використаною в медицині, переважно в кардіології, для прогнозування перебігу атеросклерозу у хворих на ішемічну хворобу серця (ІХС), сполучену з неалкогольною жировою хворобою печінки (НЖХП) при ожирінні. Відомий спосіб діагностики атеросклерозу, що включає визначення концентрації загального холестерину, тригліцеридів, ліпопротеїнів високої та низької щільності, вимірювання товщини, обчислення середнього значення комплексу інтима-медіа загальних сонних артерій та діагностування атеросклерозу, якщо товщина інтима-медіа сягає > 1 мм, рівні загального холестерину > 5,0 мМ/л, ліпопротеїнів високої щільності 3,0 мМ /л і тригліцеридів > 2,0 мМ/л [1]. Інший спосіб діагностики атеросклерозу у хворих на ІХС включає визначення порушень ліпідного обміну та кровопостачання головного мозку шляхом УЗ досліджень [2]. Недоліком вищенаведених аналогів є недостатня достовірність прогнозу, що зумовлено недостатністю уявлень про ліпідний спектр крові, ліпідний обмін, коморбідні патології та ожиріння, адже порушення ліпідного обміну призводить до прогресування атеросклеротичного ураження, а підвищення рівня лептину - до порушень функції ендотелію судин, незалежно від метаболічних і запальних розладів при ожирінні [3]. Найближчим аналогом є спосіб прогнозування розвитку атеросклерозу у хворих на ішемічну хворобу серця, що включає антропометричні вимірювання, розрахунок індексу маси тіла, визначення рівня тригліцеридів шляхом біохімічного дослідження сироватки крові та їх оцінку, у відповідності з яким в сироватці крові додатково визначають концентрації холестерину, ліпопротеїдів низької та високої щільності, розраховують коефіцієнт атерогенності та визначають ступінь вираженості метаболічної дисліпідемії, якщо коефіцієнт атерогенності сягає  3,0, а у пацієнтів з хронічною хворобою нирок або цукровим діабетом 2-го типу, з індексом 2 маси тіла  30 кг/м , визначають рівні малонового діальдегіду, сульфгідридних груп, як продукти ліпідної пероксидації, об'ємний відсоток ліпіднавантажених лейкоцитів у периферичній крові, ознаки неспецифічного генералізованого запалення, оксидативного стресу та прогнозують високу імовірність розвитку атеросклерозу та його ускладнень, якщо встановлюють збільшення об'ємного відсотка ліпіднавантажених лейкоцитів на тлі коморбідності захворювання понад 1,5 рази, концентрації малонового діальдегіду понад 20 % і зниження концентрації сульфгідридних груп більше ніж на 10 % [4]. За умов даного рішення деяке збільшення достовірності прогнозу перебігу кардіоваскулярних та ниркових подій, насамперед атеросклерозу, на тлі встановлених серцево-судинних захворювань, а також хронічних хвороб нирок і цукрового діабету 2-го типу на фоні ожиріння, досягають за оцінкою етіологічних факторів і застосуванням властивостей біохімічних показників, які відбивають атеросклеротичні ураження судин в різноманітних станах коморбідності. Товщина комплексу інтима-медіа застосована як ключовий показник атеросклеротичного процесу і ремоделювання судин. Проте властивості прототипу корелюють, переважно, з патогенезом серцево-судинних захворювань на фоні хронічних хвороб нирок і цукрового діабету. Номенклатура показників ліпідного обміну не досить інформативна при оцінці впливу післяпрандіальної гіпер-тригліцеридемії на прогресування атеросклеротичного процесу, а коефіцієнт атерогенності не відбиває стан ІХС, сполученої з НЖХП при ожирінні, що стримує отримання достовірного прогнозу перебігу атеросклерозу у відповідних хворих. Натомість, визначення концентрацій холестерину, ліпопротеїдів низької та високої щільності, малонового діальдегіду, сульфгідридних груп у сироватці, об'ємного відсотка ліпіднавантажених лейкоцитів у периферичній крові, розрахунок коефіцієнта атерогенності та визначення ступеня вираженості метаболічної дисліпідемії істотно ускладнюють процес. Задачею корисної моделі є вдосконалення способу прогнозування атеросклерозу у хворих на ішемічну хворобу серця, застосування котрого сприяло б спрощенню процесу та реалізації високодостовірного прогнозу, у випадку сполучення патології з неалкогольною жировою хворобою печінки при ожирінні, шляхом опрацювання інформативності критеріїв післяпрандіальної гіпертригліцеридемії, у залежності від ступеня ожиріння, та застосування лептину й тригліцеридів як маркерів прогресування атеросклерозу. Поставлена задача вирішується тим, що при використанні у відомому способі прогнозування розвитку атеросклерозу у хворих на ішемічну хворобу серця, що включає антропометричні вимірювання, розрахунок індексу маси тіла, визначення рівня тригліцеридів шляхом біохімічного дослідження сироватки крові та їх оцінку, згідно з корисною моделлю, додатково в сироватці крові визначають концентрацію лептину, оцінюють можливість розвитку післяпрандіальної гіпертригліцеридемії та прогнозують прогресуючий перебіг атеросклерозу, якщо рівень 2 тригліцеридів у хворих з індексом маси тіла 25,0-29,9 кг/м зростає більше, ніж на 60 %, або 2 рівні лептину та тригліцеридів у хворих з індексом маси тіла 30,0-34,9 кг/м перевищують 24,4 1 UA 115755 U 2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 нг/мл і 60 % відповідно, або концентрація лептину у хворих з індексом маси тіла 35,0-39,9 кг/м перевищує 24,4 нг/мл. Причинно-наслідковий зв'язок між сукупністю ознак, що заявляються, та технічним результатом полягає в наступному. Застосування лептину сироватки крові як високоспецифічного й високочутливого маркера прогресування атеросклерозу, предиктора серцево-судинних захворювань, виявляє агресію атеросклерозу на всіх етапах формування і розповсюдження атеросклеротичних бляшок, адже за повідомленням WOSCOPS майже у 20 % досліджених хворих збільшення частоти ІХС асоціювалося з підвищенням рівня лептину [5]. Отримання уявлень, щодо концентрації лептину в сироватці підвищує достовірність прогнозу. Стан ліпідного спектра у хворих на ІХС з НЖХП при ожирінні характеризується підвищенням концентрації тригліцеридів. Тому рівень тригліцеридів відбиває вплив атерогенної дисліпідемії, постпрандіальної гіпертригліцеридємії на перебіг атеросклеротичного процесу, адже після прийому жирів рівень тригліцеридів у сироватці підвищується дуже часто, а серцево-судинні події змінюються незалежно від інших факторів ризику [6], що збільшує достовірність прогнозу. Прогнозування можливості розвитку післяпрандіальної гіпертригліцеридемії, на фоні прогресуючого атеросклерозу, запропоноване з урахуванням атерогенного впливу екзогенних жирів, які викликають феномен післяпрандіальної гіпертригліцеридемії. Надлишкова маса тіла, ожиріння 1, 2 ступенів, як провідні фактори кардіоваскулярного ризику, впливають на формування й подальше прогресування серцево-судинних захворювань. Встановлено, що у хворих на ІХС, сполучену з НЖХП при ожирінні, ризик розвитку і прогресування атеросклерозу більш високий, що зумовлює прогресування кардіоваскулярних ускладнень. Тому виявлення ознак післяпрандіальної гіпертригліцеридемії, прогресуючого перебігу атеросклерозу та їх оцінка за даними збільшення концентрацій тригліцеридів і лептину в сироватці збільшують достовірність прогнозу. Можливість розвитку післяпрандіальної гіпертригліцеридемії на фоні прогресуючого перебігу 2 атеросклерозу встановлюється у хворих з індексом маси тіла 25,0-29,9 кг/м , за перевищеням 2 рівня тригліцеридів понад 60 %, у хворих з індексом маси тіла 30,0-34,9 кг/м - за перевищенням рівнів лептину та тригліцеридів понад 24,4 нг/мл і 60 %, відповідно, у хворих з індексом маси 2 тіла 35,0-39,9 кг/м - за перевищенням концентрації лептину понад 24,4 нг/мл. Інтервали значень індексів маси тіла опрацьовані експериментальним чином відособлені для адекватної оцінки післяпрандіальної гіпертригліцеридемії, у залежності від ступеня ожиріння, що збільшує достовірність прогнозу. Спрощення способу досягається виключенням з процесу визначення концентрацій холестерину, ліпопротеїдів низької та високої щільності, малонового діальдегіду, сульфгідридних груп у сироватці крові, об'ємного відсотка ліпіднавантажених лейкоцитів у периферичній крові, розрахунку коефіцієнта атерогенності та визначення ступеня вираженості метаболічної дисліпідемії. Додаткові переваги корисної моделі над аналогом складаються з підвищення оперативності, економії видаткових матеріалів, хімічних маркерів, реактивів тощо. Відомості, які підтверджують можливість відтворення способу прогнозування розвитку атеросклерозу у хворих на ішемічну хворобу серця, з реалізацією вищенаведеного технічного результату, полягають в наступному. Спосіб прогнозування розвитку атеросклерозу у хворих на ІХС з НЖХП при ожирінні включає антропометричні вимірювання, розрахунок індексу маси тіла, визначення рівня тригліцеридів шляхом біохімічного дослідження сироватки крові та їх оцінку. Для спрощення процесу та реалізації високодостовірного прогнозу в сироватці крові хворих на ІХС з НЖХП при ожирінні визначають концентрацію лептину, оцінюють можливість розвитку післяпрандіальної гіпертригліцеридемії та прогнозують прогресуючий перебіг атеросклерозу, якщо рівень 2 тригліцеридів у хворих з індексом маси тіла 25,0-29,9 кг/м зростає більше чим на 60 %, або 2 рівні лептину та тригліцеридів у хворих з індексом маси тіла 30,0-34,9 кг/м перевищують 24,4 2 нг/мл і 60 %, відповідно, або концентрація лептину у хворих з індексом маси тіла 35,0-39,9 кг/м перевищує 24,4 нг/мл. За цих умов збільшується достовірність прогнозу (р>0,96-98). Часовитрати прогнозу складають 4 год., собівартість 1 дослідження дорівнює ~ 305 грн/чол. Властивості способу прогнозування розвитку атеросклерозу у хворих на ІХС з НЖХП при ожирінні були досліджені експериментально, в умовах КЗ "Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. І.І. Мечникова", з урахуванням Наказу МОЗ України № 436, від 03.07.2006. Обстежували 48 хворих на ІХС, поділених на дві групи. До основної групи включили 31 пацієнта з ІХС і НЖХП (віком 56±6,05 років), до групи контролю -17 осіб з ІХС без НЖХП (віком 2 UA 115755 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 58,8±5,1 років). Основну групу розділяли на 3 підгрупи: підгрупа 1 - хворі (n=9) з індексом маси 2 тіла 25-29,9 кг/м (надлишкова маса); підгрупа 2 - хворі (n=13) з індексом маси тіла 30,0-34,9 2 2 кг/м (ожиріння 1 ступеня); підгрупа 3 - хворі (n=9) з індексом маси тіла 35,0-39,9 кг/м (ожиріння 2 ступеня). Статистичну обробку результатів виконували з використанням програмного пакета "Statistika" ("StaSoftlnc", США). Розраховували: середнє значення (М), стандартне відхилення, медіану (m). Використовували стандартну програму кореляційного аналізу, розраховували середні арифметичні величини: М±m, рівні вірогідності (р). Для оцінки ступеня взаємозв'язку між вибірками залучали коефіцієнт кореляції Пірсона (r). Пацієнтам надавали стандартне жирове ~700 ккал навантаження, у вигляді сніданку (вершкове 72,5 % масло, 1г/1 кг ваги). Відбирали і досліджували зразки крові натще, через 12 год. після останнього прийому їжі та через 6 год. після жирового навантаження, впродовж 6 год. після жирового навантаження обстежувані особи їжу не вживали. Концентрацію лептину в сироватці венозної крові визначали за методом ІФА, з використанням реактивів "ELISA" ("DRG", Німеччина). Індекс маси тіла визначали як частку від ділення маси тіла (кг) на квадрат зросту 2 (м ). 2 У хворих на ІХС, сполучену з НЖХП при ожирінні, з індексом маси тіла 25,0-29,9 кг/м (надлишкова маса), визначали післяпрандіальну гіпертригліцеридемію, отриманий показник порівнювали з початковим рівнем тригліцеридів, розраховували відсоток приросту даного показника і при його збільшені понад 60 % прогнозували несприятливий перебігу 2 атеросклерозу. У хворих з індексом маси тіла 30,0-34,9 кг/м (ожиріння 1 ступеня) оцінювали рівень лептину та післяпрандіальну гіпертригліцеридемію, де при рівнях лептину > 24,4 нг/мл і збільшення рівня тригліцеридів > 60 % після жирового навантаження, прогнозували 2 несприятливий перебіг атеросклерозу. У хворих з індексом маси тіла 35,0-39,9 кг/м (ожиріння 2 ступеня) при збільшенні рівня лептину > 24,4 нг/мл прогнозували несприятливий перебіг атеросклерозу. Констатували достовірне збільшення рівня лептину на 50 %, відносно групи без НЖХП (27,2±17,5 нг/мл і 13,4±10,7 нг/мл, відповідно; р=0,002). При аналізі результатів, з урахуванням індексу маси тіла, найбільший рівень лептину фіксували у пацієнтів з ожирінням 2 ступеня (43,6±20,2; р

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: G01N 33/49, G01N 33/00, G01N 33/48

Мітки: прогнозування, серця, спосіб, хворобу, атеросклерозу, ішемічну, хворих

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-115755-sposib-prognozuvannya-aterosklerozu-u-khvorikh-na-ishemichnu-khvorobu-sercya.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб прогнозування атеросклерозу у хворих на ішемічну хворобу серця</a>

Подібні патенти