Спосіб прогнозування перебігу вперше діагностованого туберкульозу легень залежно від супутньої патології гепато-панкреато-біліарної системи та поліморфізму генів gstt1 та gstm1

Номер патенту: 110296

Опубліковано: 10.10.2016

Автори: Тодоріко Лілія Дмитрівна, Сем'янів Ігор Олександрович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб прогнозування перебігу вперше діагностованого туберкульозу легень із супутньою патологією гепатопанкреатобіліарної системи та поліморфізмом генів GSTT1 та GSTM1 шляхом проведення молекулярно-генетичного дослідження та прогнозування тяжкості перебігу туберкульозу легень, який відрізняється тим, що встановлюють наявність супутньої патології гепатопанкреатобіліарної системи за допомогою проведення ультразвукового дослідження органів черевної порожнини та загального і біохімічного аналізів крові та визначення поліморфних варіантів генів GSTT1 та GSTM1 за допомогою молекулярно-генетичного дослідження; і при виявленні супутньої патології гепато гепатопанкреатобіліарної системи та нульового генотипу GSTT1 та/або GSTM1 прогнозують тяжкий перебіг вперше діагностованого туберкульозу легень.

Текст

Реферат: Спосіб прогнозування перебігу вперше діагностованого туберкульозу легень із супутньою патологією гепатопанкреатобіліарної системи та поліморфізмом генів GSTT1 та GSTM1 шляхом проведення молекулярно-генетичного дослідження та прогнозування тяжкості перебігу туберкульозу легень. Встановлюють наявність супутньої патології гепатогепатопанкреатобіліарної системи за допомогою проведення ультразвукового дослідження органів черевної порожнини та загального і біохімічного аналізів крові та визначення поліморфних варіантів генів GSTT1 та GSTM1 за допомогою молекулярногенетичного дослідження; і при виявленні супутньої патології гепатопанкреатобіліарної системи та нульового генотипу GSTT1 та/або GSTM1 прогнозують тяжкий перебіг вперше діагностованого туберкульозу легень. UA 110296 U (54) СПОСІБ ПРОГНОЗУВАННЯ ПЕРЕБІГУ ВПЕРШЕ ДІАГНОСТОВАНОГО ТУБЕРКУЛЬОЗУ ЛЕГЕНЬ ЗАЛЕЖНО ВІД СУПУТНЬОЇ ПАТОЛОГІЇ ГЕПАТО-ПАНКРЕАТО-БІЛІАРНОЇ СИСТЕМИ ТА ПОЛІМОРФІЗМУ ГЕНІВ GSTT1 ТА GSTM1 UA 110296 U UA 110296 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Корисна модель належить до галузі медицини, а саме до фтизіатрії та внутрішньої медицини, і може бути використана у медичній практиці для прогнозування перебігу вперше діагностованого туберкульозу легень із супутньою патологією гепатопанкреатобіліарної системи та поліморфізмом генів глутатіон-S-трансферази. При туберкульозі легень (ТБ) перебіг захворювання залежить від дії значної кількості чинників. Суттєву роль при цьому відіграють генетичні чинники як хворого, так і патогенного збудника. Одними із генів, експресія яких відіграє ключову роль у забезпеченні резистентності клітин до впливу вільних радикалів за алкілування білків, запобіганні поломок ДНК, перекисного окиснення ліпідів, біосинтезі простагландинів, транспортуванні та метаболізмі білірубіну, гормонів, є гени, які кодують синтез глутатіон-S-трансферази (GST). Існує багато даних, які свідчать про участь вільнорадикальних процесів у патогенезі туберкульозу. Так, наприклад, у динаміці розвитку експериментального туберкульозу відбувається активація вільнорадикального окиснення в легеневій тканині та плазмі крові. При цьому інтенсивність процесів перекисного окиснення залежала від ступеня вираженості запального процесу. Проведення повноцінної хіміотерапії, особливо при використанні стандартних режимів, може обмежуватися розвитком побічних реакцій на протитуберкульозні препарати (ПТП), які виникають переважно у перші тижні інтенсивної фази хіміотерапії. Особливо часто вони розвиваються у разі супутнього ураження гепатопанкреатобіліарної (ГПБ) системи. На сьогодні відсутні дані та рекомендації щодо прогнозування перебігу вперше діагностованого туберкульозу легень із супутньою патологією ГПБ системи та поліморфізмом генів глутатіон-S-трансферази. У перспективі це дозволило б покращити епідеміологічну ситуацію в цілому, оскільки крім позитивного результату лікування для конкретного випадку, відбувається розрив епідемічного ланцюга та зменшується кількість побічних реакцій з боку гепатопанкреатобіліарної системи. Прототипом корисної моделі є спосіб прогнозування несприятливого перебігу туберкульозу легень [Пат. 49910 Україна, МПК А61В 10/00 / Чеснокова М.М., Бажора Ю.І., Сметюк О.О.; Заявник Одеський державний медичний університет - заяв. № u201000146 від 11.01.2010; опубл. 11.05.2010, бюл. № 9], в якому проводять прогнозування несприятливого перебігу туберкульозу легень за допомогою молекулярно-генетичного дослідження ізолятів М. tuberculosis, тобто визначають наявність IS6110 інсерції у міжгенній dnaA-dnaD ділянці, чим встановлюють належність ізолятів до родини Beijing, яка є предиктором несприятливого перебігу туберкульозу. Недоліком прототипу-способу є те, що даний метод не враховує супутню патологію гепатопанкреатобіліарної системи та поліморфізм генів системи детоксикації ксенобіотиків глутатіон-S-трансферази. В основу корисної моделі було поставлено завдання удосконалити спосіб прогнозування перебігу вперше діагностованого туберкульозу легень із супутньою патологією гепатопанкреатобіліарної системи та поліморфізмом генів GSTT1 та GSTM1 шляхом проведення молекулярно-генетичного дослідження для визначення поліморфних варіантів генів GSTT1 та GSTM1 та встановлення наявності супутньої патології гепатопанкреатобіліарної системи за допомогою проведення ультразвукового дослідження органів черевної порожнини та загального і біохімічного аналізу крові; і при виявленні супутньої патології гепатопанкреатобіліарної системи та нульового генотипу GSTT1 та/або GSTM1 прогнозують тяжкий перебіг вперше діагностованого туберкульозу легень. Спільними ознаками прототипу та корисної моделі є проведення молекулярно-генетичного дослідження та прогнозування тяжкості перебігу туберкульозу легень. Відмінними ознаками прототипу та корисної моделі є встановлення наявності супутньої патології гепатопанкреатобіліарної системи за допомогою проведення ультразвукового дослідження органів черевної порожнини та загального і біохімічного аналізу крові та визначення поліморфних варіантів генів GSTT1 та GSTM1 за допомогою молекулярногенетичного дослідження; і при виявленні супутньої патології гепатопанкреатобіліарної системи та нульового генотипу GSTT1 та/або GSTM1 прогнозують тяжкий перебіг вперше діагностованого туберкульозу легень. 55 1 UA 110296 U Таблиця Порівняння корисної моделі та прототипу за ознаками Ознаки Молекулярно-генетичне дослідження Встановлення наявності супутньої патології гепатопанкреатобіліарної системи Прогнозування перебігу туберкульозу 5 10 15 20 25 30 35 Прототип Корисна модель ізолятів М. tuberculosis, тобто алельний розподіл за визначають наявність IS6110 поліморфними варіантами генів інсерції у міжгенній dnaA-dnaD GSTM1 та GSTT1 ділянці проводять за допомогою ультразвукового дослідження не проводять органів черевної порожнини та загального і біохімічного аналізу крові проводять: при виявленні супутньої патології ГПБ системи та нульового генотипу проводять GSTT1 та/або GSTM1 прогнозують тяжкий перебіг вперше діагностованого туберкульозу легень Визначення термінів, які використовуються при описі корисної моделі: вперше діагностований туберкульоз легень, полімеразна ланцюгова реакція, ксенобіотики, гепатопанкреатобіліарна система, поліморфізм генів, GSTT1, GSTM1. Теоретичні передумови здійснення способу, що заявляється. Результати нашого дослідження показали, що при невчасній діагностиці супутньої патології ГПБ системи у хворих на ВДТБ і належному програмному лікуванні туберкульозу, у пацієнтів з коморбідністю часто розвивається непереносимість до ПТП і розвиток побічних реакцій, як наслідок, формується неефективне лікування та рецидиви туберкульозу, що узгоджується з результатами інших дослідників. Необхідність виявлення патології з боку гепатопанкреатобіліарної системи та поліморфізму генів системи детоксикації ксенобіотиків глутатіон-S-трансферази у хворих на вперше діагностований туберкульоз легень підтверджується результатами, які були отримані у ході проведеного дослідження, в основі якого лежало комплексне обстеження 120 хворих на ВДТБ легень. Отримані дані свідчать про високу частоту патології з боку ГПБ системи у хворих на туберкульоз, яка діагностується у 58 % хворих на ТБ. За нозоологіями розподіл наступний: хронічний некалькульозний холецистит - 36,5 % обстежених, дифузні зміни печінки - 27,8 % хворих на ТБ та хронічний панкреатит, який діагностовано у 22,3 % пацієнтів. Значну небезпеку складає коморбідність ТБ з 2-ма захворюваннями ГПБ системи поєднання 2-х патологій, яке виявилось у 72 хворих (18 %), та 3-х варіантів патологій у 10 хворих (2,5 %), що виявилися за результатами ретроспективного аналізу. Значна частота поєднаних захворювань пояснюється не лише патогенетичними чинниками і несприятливим впливом лікарських засобів на травний канал хворих на ТБ, а й поширенням серед таких хворих обтяжливих соціальних і поведінкових чинників. Під час ультразвукового обстеження органів черевної порожнини, у хворих на ВДТБ виявляються наступні зміни - потовщення стінки жовчного міхура більше 3 мм, ущільнення стінки жовчного міхура, негомогенність порожнини та деформація жовчного міхура; збільшенням задніх сегментів печінки, товщина правої частки більше 13 см, посилення акустичної щільності паренхіми печінки, наявністю неоднорідних ділянок з нечіткими межами зниженої щільності, нечітким зображенням вен печінки. Збільшення розмірів підшлункової залози, також зустрічаються додаткові ознаки: кісти підшлункової залози 0,5 %, розширення протоки підшлункової залози 19,7 %. При невчасній діагностиці супутньої патології і належному лікуванні туберкульозу у пацієнтів з коморбідністю може розвинутись непереносимість до ПТП, спостерігається частий розвиток побічних реакцій, і як наслідок, формується неефективне лікування, рецидиви туберкульозу та хіміорезистентність. 2 UA 110296 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 При проведенні молекулярно-генетичного дослідження нами встановлено, вірогідно частішу наявність функціонального алеля, ніж його відсутність, у хворих на вперше діагностований туберкульоз легень (ВДТБ) у 4,75 рази (р

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A61N 7/00, G01N 33/48

Мітки: патології, супутньої, діагностованого, гепато-панкреато-біліарної, вперше, системі, gstt1, поліморфізму, залежно, перебігу, спосіб, прогнозування, генів, легень, туберкульозу, gstm1

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-110296-sposib-prognozuvannya-perebigu-vpershe-diagnostovanogo-tuberkulozu-legen-zalezhno-vid-suputno-patologi-gepato-pankreato-biliarno-sistemi-ta-polimorfizmu-geniv-gstt1-ta-gstm1.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб прогнозування перебігу вперше діагностованого туберкульозу легень залежно від супутньої патології гепато-панкреато-біліарної системи та поліморфізму генів gstt1 та gstm1</a>

Подібні патенти