Спосіб вирощування сочевиці в умовах південного степу україни при зрошенні

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб вирощування сочевиці в умовах Південного Степу України при зрошенні, що включає основний та передпосівний обробіток ґрунту, посів, догляд за посівами та збирання врожаю, який відрізняється тим, що виконують полицевий обробіток ґрунту на глибину 20-22 см, вносять мінеральні добрива в дозі N45P45 та формують густоту рослин 2,5 млн/га.

Текст

Реферат: Спосіб вирощування сочевиці в умовах Південного Степу України при зрошенні включає основний та передпосівний обробіток ґрунту, посів, догляд за посівами та збирання врожаю. Виконують полицевий обробіток ґрунту на глибину 20-22 см. Вносять мінеральні добрива в дозі N45P45 та формують густоту рослин 2,5 млн/га. UA 108527 U (12) UA 108527 U UA 108527 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Корисна модель належить до галузі сільського господарства, зокрема до технологій вирощування сільськогосподарських культур. Відомим аналогом є спосіб вирощування зерна сочевиці, який включає основний та передпосівний обробіток ґрунту, посів, догляд за посівами та збирання врожаю [1]. Недоліком аналога є те, що врожай зерна сочевиці отримують за великих витрат матеріальних та енергетичних витрат. В основу корисної моделі поставлена задача визначення оптимального поєднання агротехнічних прийомів вирощування сочевиці при зрошенні з метою отримання найбільшого врожаю зерна з найменшими витратами. Поставлена задача вирішується тим, що впровадження агротехнічних прийомів, забезпечує оптимальні умови вирощування зерна сочевиці в зрошуваних умовах, згідно з корисною моделлю, виконується полицевий обробіток ґрунту на глибину 20-22 см, вносяться мінеральні добрива в дозі N45P45 та формується густота рослин 2,5 млн/га. Дослідження з вдосконалення елементів технології вирощування зерна сочевиці проводились шляхом постановки чотирифакторного польового досліду на території сільськогосподарського кооперативу «Радянська земля» Білозерського району Херсонської області. У польових дослідах вивчалися такі фактори та їх варіанти: Фактор А - основний обробіток ґрунту: полицевий на глибину 20-22 см; полицевий на глибину 28-30 см; Фактор В - фон живлення: без добрив; N45P45; N90P90; Фактор С - густота рослин, млн/га: 2,0; 2,5; 3,0; Фактор D умови зволоження: без зрошення; зрошення. Польові досліди були закладені в чотириразовій повторності. Розташування варіантів здійснювалося методом розщеплених ділянок з частковою рендомізацією. Під час проведення досліджень керувалися загальновизнаною методикою польових дослідів. Агротехніка вирощування зерна сочевиці була загальновизнаною для зернобобових культур в умовах Південного Степу України при зрошенні. В дослідах вирощували сорт сочевиці Лінза. Після збирання попередника (озима пшениця на зерно) проводили дворазове дискування стерні на глибину 6-8 та 10-12 см. Основний обробіток ґрунту виконували згідно зі схемою дослідів. Під основний обробіток вносили мінеральні добрива сівалкою СЗ-3,6 нормою згідно зі схемою дослідів. З метою додаткового знищення бур'янів і вирівнювання ґрунту виконували суцільну культивацію на глибину 12-14 см. При настанні фізичної стиглості ґрунту весною проводили боронування БЗСС-1,0. Передпосівну культивацію виконували на глибину заробки насіння. Сівба виконувалася на глибину 5-7 см трактором John Deere 8400 з сівалкою John Deere 740А. Норму висіву встановлювали згідно зі схемою дослідів. Насіння за 1-2 години до сівби обробляли біопрепаратами селекційних високоефективних штамів бульбочкових бактерій (різобофіт сочевичний+фосфоентерин+біополіцид в пропорції 1:10) при розрахунковій дозі інокулюма 106 бактерій/1 насінину. У дослідах використовувалася рідка форма препарату. Інокуляцію насіння проводили в тіні навісу для уникнення дії прямих сонячних променів, які згубні для мікроорганізмів. Насіння обробляли вручну - висипали на брезент, зволожували суспензією біопрепарату у воді і перемішували почерговим підніманням протилежних кінців брезенту до рівномірного розподілу бактерій на поверхні насіння. Після сівби поле прикочували кільчасто-шпоровими котками. Для боротьби з бур'янами до сходів культури вносили ґрунтовий гербіцид Гезагард 500 FW к.с. нормою 3,0 л/га. Проти шкідників у фазу «бутонізація - початок цвітіння» використовували інсектицид Нурел Д нормою 1,0 л/га. Вологість ґрунту в активному шарі ґрунту (0-50 см) на варіантах зрошення підтримували на рівні 75-80 %НВ. Полив здійснювався за допомогою дощувальної машини Кубань. Збирання проводили прямим комбайнуванням при повному дозріванні бобів. З отриманих експериментальних даних видно, що усі поставлені на вивчення технологічні елементи вирощування сочевиці суттєво вплинули на величину врожаю зерна (табл. 1). 50 1 UA 108527 U Таблиця 1 Урожайність зерна сочевиці залежно від досліджуваних факторів, т/га Основний обробіток ґрунту (Фактор А) Полицевий на глибину 20-22 см Полицевий на глибину 28-30 см Середнє за 2013-2015 pp. Густота рослин, млн/га (Фактор С) 2,0 2,5 3,0 1,50 1,86 1,70 1,94 2,44 2,24 1,82 2,29 2,08 1,51 1,89 1,74 1,98 2,48 2,30 1,86 2,33 2,15 Фон живлення (Фактор В) Без добрив N45P45 N90P90 Без добрив N45P45 N90P90 НІР05 за роками досліджень складала, т/га: для факторів А - 0,028-0,031; В, С - 0,034-0,038; взаємодії АВ, АС - 0,048-0,054; ВС - 0,059-0,066; ABC - 0,083-0,094. 5 10 15 20 Згідно з отриманими даними середня врожайність за оранкою на глибину 20-22 см склала 1,99 т/га. Подальше збільшення обробітку на 10 см сформувало врожайність на рівні 2,03 т/га. Але рахувати цей приріст достовірним неможливо тому, що проведення дисперсійного аналізу показало, що похибка досліду за роками досліджень коливалась від 0,028 до 0,031 т/га та було більше за приріст. Як наслідок отриманих цих даних збільшення глибини оранки є недоцільною. Ріст та розвиток рослин сочевиці може проходити тільки за умов сприятливого поживного режиму. На основі проведених досліджень найкращі умови створювалися при внесенні N 45P45. Вирощування сочевиці на варіантах природного рівня родючості забезпечило отримання при зрошенні - 1,50-1,89 т/га. Внесення N45P45 збільшило врожайність зерна, в середньому по досліду, на 31,2 %. Подальше збільшення дози мінеральних добрив до N 90P90 призвело до зменшення продуктивності рослин. Так, при вирощуванні урожайність зерна зменшилася на 6,7 % і коливалась від 1,82 до 2,33 т/га. При зрошенні, коли лімітуючим фактором виступає вже не волога, а поживні речовини, оптимальним рівнем загущення рослин було 2,5 млн/га, де формувалася врожайність зерна від 1,86 до 2,48 т/га. Формування зазначеної густоти рослин на полі забезпечило порівняно із загущенням 2,0 та 3,0 млн/га суттєве збільшення врожайності - на 25,4 та 8,8 %, відповідно. Консолідуючим показником продуктивності культури та загальних витрат на вирощування є собівартість продукції. Так, вирощування зерна сочевиці свідчить про перевагу, хоч і незначну, глибокого обробітку ґрунту на 28-30 см. Собівартість зерна вирощеного за оранки на глибину 20-22 см біла більшою на 1,5 % (табл. 2). Таблиця 2 Собівартість зерна сочевиці залежно від досліджуваних факторів, грн./т Основний обробіток ґрунту Фон живлення 2,0 9570 8140 9400 9560 8020 9240 Без добрив Полицевий на глибину 20-22 см N45P45 N90P90 Без добрив Полицевий на глибину 28-30 см N45P45 N90P90 25 30 Середнє за 2013-2015 pp. Густота рослин, млн/га 2,5 3,0 8340 9760 6960 8060 7980 9300 8250 9580 6880 7880 7880 9040 Найбільш оптимальним фоном живлення рослин сочевиці, згідно з собівартістю, було внесення N45P45. Показник на неудобрених ділянках склав 9177 грн./т, за внесення N 45P45 - 7657 грн./т (менше на 19,9 % за контроль) та 8807 грн./т (менше за контроль на 4,2 %) - за дози N90P90. Формування на площі загущення рослин 2,0 та 3,0 млн/га формувало величину собівартості продукції майже на однаковому рівні, що, в середньому по досліду, складало 8988 та 8937 грн./т (різниця між варіантами 0,6 %). Найбільш ефективною густотою рослин була 2,5 млн/га, де 2 UA 108527 U 5 собівартість зерна сочевиці склала 7715 грн./т і була меншою за інші досліджувані густоти, в середньому, на 16,2 %. Одним з показників, який характеризує подальший розвиток підприємства та доцільність вирощування культури є валовий прибуток. В наших дослідженнях прибуток було отримано на усіх досліджуваних варіантах (табл. 3). Валовий прибуток залежав від співвідношення величини врожаю, вартості зерна та виробничих витрат, які забезпечили отримання найбільших показників за оранки на глибину 2830 см - 33694 грн./га. Зменшення глибини полицевого обробітку зменшило незначно валовий прибуток на 2,9 %. 10 Таблиця 3 Валовий прибуток від вирощування зерна сочевиці залежно від досліджуваних факторів, грн./га Основний обробіток ґрунту Полицевий на глибину 20-22 см Полицевий на глибину 28-30 см 15 20 Фон живлення 2,0 23141 32708 28392 23316 33628 29311 Без добрив N45P45 N90P90 Без добрив N45P45 N90P90 Середнє за 2013-2015 pp. Густота рослин, млн/га 2,5 3,0 30982 25905 44027 37956 38965 32646 31654 26825 44947 39373 39885 34311 Найбільший валовий прибуток було отримано за внесення мінеральних добрив в дозі N 45P45. Найменший валовий прибуток було отримано за вирощування сочевиці на неудобрених варіантах, де показник коливався від 23141 до 31654 грн./га. Внесення N45P45 збільшило аналізований показник на 43,8 %, а збільшення дози вдвічі - на 25,8 %. Найменший валовий прибуток отримано за густоти рослин 2,0 млн/га, що склало, в середньому по досліду, 28416 грн./га. Ущільнення посівів до 2,5 млн/га дозволило отримати найбільший показник, який коливався від 30982 до 44947 грн./га (приріст порівняно з попередньою густотою склав 35,2 %). Подальше збільшення густоти рослин до 3,0 млн/га, навпаки, зменшило валовий прибуток на 17,0 % порівняно із густотою 2,5 млн/га. Кінцевим показникам, який свідчить про ефективність вкладених коштів є рівень рентабельності. За цим показником вирощування зерна сочевиці є високорентабельним (табл. 4). Таблиця 4 Рівень рентабельності вирощування зерна сочевиці залежно від досліджуваних факторів, % Основний обробіток ґрунту Полицевий на глибину 20-22 см Полицевий на глибину 28-30 см Фон живлення 2,0 161 207 166 162 212 171 Без добрив N45P45 N90P90 Без добрив N45P45 N90P90 Середнє за 2013-2015 pp. Густота рослин, млн/га 2,5 3,0 200 156 259 210 213 169 203 161 264 217 217 177 25 30 Поглиблення орного шару ґрунту з 20-22 до 28-30 см збільшило рівень рентабельності, в середньому по досліду, з 193 до 198 %, що є несуттєвим. Згідно з попередніми показниками економічної ефективності найкращі формувалися за вирощування культури на фоні внесення N45P45, що в свою чергу було підтверджено при розрахунках рівня рентабельності за обох умов зволоження. Так, на неудобрених варіантах рівень рентабельності складав, в середньому, 174 %. Внесення N 45P45 збільшило аналізований показник до 228 %, а N90P90 - до 186 %. 3 UA 108527 U 5 10 Більш суттєві зміни в рівні рентабельності були відмічені за досліджуваними густотами. При зрошенні показники рівня рентабельності за густоти 2,0 та 3,0 млн/га були майже на однаковому рівні і складали 180 та 182 %, відповідно, а максимальний показник рівня рентабельності - 226 % був отриманий за густоти 2,5 млн/га. Згідно з отриманими експериментальних та математичного обробітку даних видно, що найбільш доцільним обробітком ґрунту під сочевицю є полицевий на глибину 20-22 см. Виконання зазначеного прийому, внесення мінеральних добрив у дозі N 45P45 та густоти рослин 2,5 млн/га сформувало врожайність зерна на рівні - 2,44 т/га, собівартість зерна склала 6960 грн./т, валовий прибуток - 44027 грн./га, рівень рентабельності 259 %. Джерело інформації: 1. Лихочвор В.В. Зерновиробництво: навч. посіб. / В.В. Лихочвор, В.Ф. Петриченко, П.В. Іващук; рец. В.Ф. Камінський. - Львів: Українські технології, 2008. - 623 с. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 15 Спосіб вирощування сочевиці в умовах Південного Степу України при зрошенні, що включає основний та передпосівний обробіток ґрунту, посів, догляд за посівами та збирання врожаю, який відрізняється тим, що виконують полицевий обробіток ґрунту на глибину 20-22 см, вносять мінеральні добрива в дозі N45P45 та формують густоту рослин 2,5 млн/га. 20 Комп’ютерна верстка А. Крулевський Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 4

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Lavvenko Sergiy Olegovych, Maksymov Maksym Valeriyovych, Lavrenko Nataliya Mykolaivna

Автори російською

Лавренко Сергей Олегович, Максимов Максим Валериевич, Лавренко Наталия Николаевна

МПК / Мітки

МПК: C05C 11/00, A01C 21/00, A01G 1/00, C05B 15/00, A01C 14/00

Мітки: україни, південного, сочевиці, зрошенні, умовах, вирощування, спосіб, степу

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-108527-sposib-viroshhuvannya-sochevici-v-umovakh-pivdennogo-stepu-ukrani-pri-zroshenni.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб вирощування сочевиці в умовах південного степу україни при зрошенні</a>

Подібні патенти