Спосіб вирощування сочевиці в південному степу україни в незрошуваних умовах

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб вирощування сочевиці в Південному Степу України в незрошуваних умовах, що включає основний та передпосівний обробіток ґрунту, посів, догляд за посівами та збирання врожаю, який відрізняється тим, що виконують полицевий обробіток ґрунту на глибину 20-22 см, вносять мінеральні добрива в дозі N45P45 та формують густоту рослин 2,0 млн/га.

Текст

Реферат: Спосіб вирощування сочевиці в Південному Степу України в незрошуваних умовах включає основний та передпосівний обробіток ґрунту, посів, догляд за посівами та збирання врожаю. Виконують полицевий обробіток ґрунту на глибину 20-22 см, вносять мінеральні добрива в дозі N45P45 та формують густоту рослин 2,0 млн/га. UA 108202 U (12) UA 108202 U UA 108202 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Корисна модель належить до галузі сільського господарства, зокрема до технологій вирощування сільськогосподарських культур. Відомим аналогом є спосіб вирощування зерна сочевиці, який включає основний та передпосівний обробіток ґрунту, посів, догляд за посівами та збирання врожаю [1]. Недоліком аналога є те, що врожай зерна сочевиці отримують за великих витрат матеріальних та енергетичних витрат. В основу корисної моделі поставлена задача визначення оптимального поєднання агротехнічних прийомів вирощування сочевиці в незрошуваних умовах для отримання найбільшого врожаю зерна з найменшими витратами. Поставлена задача вирішується тим, що впровадження агротехнічних прийомів, забезпечує оптимальні умови вирощування зерна сочевиці в незрошуваних умовах, виконується полицевий обробіток ґрунту на глибину 20-22 см, вносяться мінеральні добрива в дозі N45P45 та формується густота рослин 2,0 млн/га. Дослідження з удосконалення елементів технології вирощування зерна сочевиці проводились шляхом постановки чотирифакторного польового досліду на території сільськогосподарського кооперативу "Радянська земля" Білозерського району Херсонської області. У польових дослідах вивчалися такі фактори та їх варіанти: Фактор А - основний обробіток ґрунту: полицевий на глибину 20-22 см; полицевий на глибину 28-30 см; Фактор В - фон живлення: без добрив; N45P45; N90P90; Фактор С - густота рослин, млн/га: 2,0; 2,5; 3,0. Польові досліди були закладені в чотириразовій повторності. Розташування варіантів здійснювалося методом розщеплених ділянок з частковою рендомізацією. Під час проведення досліджень керувалися загальновизнаною методикою польових дослідів. Агротехніка вирощування зерна сочевиці була загальновизнаною для зернобобових культур в умовах Південного Степу України при зрошенні. В дослідах вирощували сорт сочевиці Лінза. Після збирання попередника (озима пшениця на зерно) проводили дворазове дискування стерні на глибину 6-8 та 10-12 см. Основний обробіток ґрунту виконували згідно схеми дослідів. Під основний обробіток вносили мінеральні добрива сівалкою СЗ-3,6 нормою згідно схеми дослідів. З метою додаткового знищення бур'янів і вирівнювання ґрунту виконували суцільну культивацію на глибину 12-14 см. При настанні фізичної стиглості ґрунту весною проводили боронування БЗСС-1,0. Передпосівну культивацію виконували на глибину заробки насіння. Сівба виконувалася на глибину 5-7 см трактором John Deere 8400 з сівалкою John Deere 740A. Норму висіву встановлювали згідно схеми дослідів. Насіння за 1-2 години до сівби обробляли біопрепаратами селекційних високоефективних штамів бульбочкових бактерій (різобофіт сочевичний + фосфоентерин + біополіцид в пропорції 1:10) при розрахунковій дозі інокулюма 106 бактерій/1 насінину. У дослідах використовувалася рідка форма препарату. Інокуляцію насіння проводили в тіні навісу для уникнення дії прямих сонячних променів, які згубні для мікроорганізмів. Насіння обробляли вручну - висипали на брезент, зволожували суспензією біопрепарату у воді і перемішували почерговим підніманням протилежних кінців брезенту до рівномірного розподілу бактерій на поверхні насіння. Після сівби поле прикочували кільчастошпоровими катками. Для боротьби з бур'янами до сходів культури вносили ґрунтовий гербіцид Гезагард 500 FW к.с. нормою 3,0 л/га. Проти шкідників у фазу "бутонізація - початок цвітіння" використовували інсектицид Нурел Д нормою 1,0 л/га. Збирання проводили прямим комбайнуванням при повному дозріванні бобів. Для визначення ефективності та доцільності вирощування сочевиці в Південному Степу України за кожним варіантом досліду були складені технологічні карти та розроблені розрахунки за цінами, які склалися на кінець 2015 року. Нами були зроблені економічні викладки за основними показниками, а саме: собівартості зерна, валовому прибутку та рівню рентабельності. З отриманих експериментальних даних видно, що усі поставлені на вивчення технологічні елементи вирощування нуту суттєво вплинули на величину врожаю зерна (табл. 1). 1 UA 108202 U Таблиця 1 Урожайність зерна сочевиці залежно від досліджуваних факторів, т/га Середнє за 2013-2015 pp. Основний обробіток ґрунту (Фактор А) Полицевий на глибину 20-22 см Полицевий на глибину 28-30 см Густота рослин, млн/га (Фактор С) 2,0 2,5 3,0 1,06 0,99 0,85 1,30 1,22 1,03 1,20 1,15 0,94 1,08 1,01 0,87 1,35 1,26 1,05 1,24 1,17 0,96 Фон живлення (Фактор В) Без добрив N45P45 N90P90 Без добрив N45P45 N90P90 НІР05 за роками досліджень складала, т/га: для факторів А - 0,028-0,031; В, С - 0,034-0,038; взаємодії АВ, АС - 0,048-0,054; ВС - 0,059-0,066; ABC-0,083-0,094 5 10 15 20 25 30 35 Традиційно сочевицю вирощують за умов природного вологозабезпечення та менш екстремальних за температурним градієнтом умовах, в яких вона формує досить високу продуктивність. В умовах Південного Степу України кліматичні умови накладають суттєвий вплив на продуктивність культури. Створення глибокого орного шару обумовлює накопичення більшої кількості вологи і, відповідно, створювало кращі умови росту та розвитку сочевиці. Згідно отриманих даних середня врожайність за оранкою на глибину 20-22 см склала 1,08 т/га. Поглиблення обробітку до 28-30 см збільшило врожайність зерна сочевиці до 1,11 т/га або на 2,8 %. Але рахувати цей приріст достовірним неможливо тому, що проведення дисперсійного аналізу показало, що похибка досліду за роками досліджень коливалась від 0,028 до 0,031 т/га та було більше за приріст. Як наслідок отриманих цих даних збільшення глибини оранки є недоцільною. Ріст та розвиток рослин сочевиці може проходити тільки за умов сприятливого поживного режиму. На основі проведених досліджень найкращі умови створювалися при внесенні N 45P45. Вирощування сочевиці на варіантах природного рівня родючості забезпечило отримання на богарі від 0,85 до 1,08 т/га зерна сочевиці. Внесення N45P45 збільшило врожайність зерна, в середньому по досліду, на 22,4 %. Подальше збільшення дози мінеральних добрив до N 90P90 призвело до зменшення продуктивності рослин. Так, при вирощуванні на незрошуваних ділянках урожайність зерна зменшилася на 8,1 % і коливалась від 0,94 до 1,24 т/га. Одним з факторів збільшення валових зборів зерна є загущення посівів, але в умовах дефіциту вологи - це дуже обмежений фактор. Так, при вирощуванні сочевиці за густоти рослин 2,0 млн/га, в середньому по досліду, врожайність зерна складала 1,21 т/га. Загущення посівів до 2,5 млн/га призвело до зменшення врожайності на 7,1 %, подальше ущільнення посівів знизило рівень продуктивності рослин до 27,4 %. Собівартість продукції має тісний зв'язок з ціною. Це проявляється в тому, що вона слугує базою ціни товару і її нижньою межею для виробника. Як відомо, витрати підприємства відшкодовуються за рахунок двох власних джерел: собівартості і прибутку. Тому питання про склад витрат, які включаються у собівартість, є питання їх розмежування між зазначеними джерелами відшкодування. Загальний принцип цього розмежування полягає в тому, що через неї повинні відшкодовуватися витрати підприємства, що забезпечують просте відтворення усіх факторів виробництва; предметів, засобів праці, робочої сили і природних ресурсів. Собівартість зерна вирощеного на богарі за оранки на глибину 20-22 см біла більшою на 1,8 % (табл. 2). Найбільш оптимальним фоном живлення рослин сочевиці, згідно собівартості було внесення N45P45. Саме за цього фону живлення, в середньому по досліду, собівартість зерна сочевиці в незрошуваних умовах складала 10018 грн/т і була меншою за контрольні ділянки (без добрив) на 8,2 %, а дози N90P90 - на 20,4 %. 2 UA 108202 U Таблиця 2 Собівартість зерна сочевиці залежно від досліджуваних факторів, грн/т Середнє за 2013-2015 рр Основний обробіток ґрунту Полицевий на глибину 20-22 см Полицевий на глибину 28-30 см 5 Фон живлення Без добрив N45P45 N90P90 Без добрив N45P45 N90P90 2,0 8770 8230 10020 8680 7990 9760 Густота рослин, млн/га 2,5 10490 9660 11400 10360 9420 11270 3,0 13490 12490 15090 13270 12320 14850 Найбільш раціональним є вирощування сочевиці в незрошуваних умовах за густоти рослин 2,0 млн/га, де собівартість вирощеної продукції склала, в середньому по досліду, 8908 грн/т, а загущення до 2,5 і 3,0 млн/га збільшило показник на 17,1 та 52,5 %, відповідно. Одним з показників, який характеризує подальший розвиток підприємства та доцільність вирощування культури є валовий прибуток. В наших дослідженнях прибуток було отримана на усіх досліджуваних варіантах і він коливалася від 17202 до 22969 грн/га (табл. 3). Таблиця 3 Валовий прибуток від вирощування зерна сочевицізалежно від досліджуваних факторів, грн/га Середнє за 2013-2015 pp. Основний обробіток ґрунту Полицевий на глибину 20-22 см Полицевий на глибину 28-30 см Фон живлення Без добрив N45P45 N90P90 Без добрив N45P45 N90P90 2,0 17202 21800 17981 17625 22969 18901 Густота рослин, млн/га 2,5 14361 18711 15637 14784 19631 16060 3,0 9781 12889 9318 10204 13312 9741 10 15 20 25 30 Валовий прибуток залежав від співвідношення величини врожаю, вартості зерна та виробничих витрат, які забезпечили отримання найбільших показників за оранки на глибину 2830 см - 15914 грн/га. Зменшення глибини полицевого обробітку зменшило незначно валовий прибуток на 4,0 %. Найбільший валовий прибуток було отримано за внесення мінеральних добрив в дозі N45P45- Вирощування сочевиці на богарі за цих умов забезпечує отримання 18219 грн/га валового прибутку, що порівняно з неудобреними ділянками досліду більше на 30,2 %, а за подвійної дози поживних речовин - менше на 24,7 %. В незрошуваних умовах найкращим загущенням рослин, яке забезпечило отримання найбільшого валового прибутку, в середньому по досліду, 19413 грн/га було - 2,0 млн/га. Збільшення кількості рослин на площі до 2,5 млн/га, в результаті конкуренції за вологу зменшило показник до 16531 грн/га (зниження склало 17,4 %), а до 3,0 млн/га - 10874 грн/га (78,5 %). Кінцевим показникам, який свідчить про ефективність вкладених коштів є рівень рентабельності. За цим показником вирощування зерна сочевиці є високорентабельним (табл. 4). Поглиблення орного шару ґрунту з 20-22 до 28-30 см збільшило рівень рентабельності в умовах богари, в середньому по досліду, з 134 до 138 %. Згідно з попередніми показниками економічної ефективності найкращі формувалися за вирощування культури на фоні внесення N45P45, що в свою чергу було підтверджено при розрахунках рівня рентабельності за обох умов зволоження. Так, на неудобрених варіантах рівень рентабельності складав, в середньому, 138 %. Внесення N45P45 збільшило аналізуємий показник до 157 %, а N90Р90 – до 114 %. 3 UA 108202 U Таблиця 4 Рівень рентабельності вирощування зерна сочевиці залежно від досліджуваних факторів, % Середнє за 2013-2015 pp. Основний обробіток ґрунту Полицевий на глибину 20-22 см Полицевий на глибину 28-30 см 5 10 Фон живлення Без добрив N45P45 N90P90 Без добрив N45P45 N90P90 2,0 185 204 150 188 213 156 Густота рослин, млн/га 2,5 138 159 119 141 165 122 3,0 85 100 66 88 103 68 Більш суттєві зміни в рівні рентабельності були відмічені за досліджуваними густотами. При формуванні на гектарі 3,0 млн. рослин сочевиці в незрошуваних умовах було отримано найменший показник рівня рентабельності, який, в середньому по досліду, склав 85 %. Зменшення густоти рослин збільшувало показник і на кожні 0,5 млн/га складало 141 та 183 %. Згідно отриманих експериментальних та математичного обробітку даних видно, що найбільш доцільним обробітком ґрунту під сочевицю є полицевий на глибину 20-22 см. Виконання зазначеного прийому, внесення мінеральних добрив у дозі N 45P45 та густоти рослин 2,0 млн/га сформувало врожайність зерна на рівні - 1,30 т/га, собівартість зерна склала 8230 грн/т, валовий прибуток - 21800 грн/га, рівень рентабельності 204 %. Джерело інформації: 1. Лихочвор В.В. Зерновиробництво: навч. посіб./ В.В. Лихочвор, В.Ф. Петриченко, П.В. Іващук; рец. В.Ф. Камінський. - Львів: Українські технології, 2008. - 623 с. 15 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 20 Спосіб вирощування сочевиці в Південному Степу України в незрошуваних умовах, що включає основний та передпосівний обробіток ґрунту, посів, догляд за посівами та збирання врожаю, який відрізняється тим, що виконують полицевий обробіток ґрунту на глибину 20-22 см, вносять мінеральні добрива в дозі N45P45 та формують густоту рослин 2,0 млн/га. Комп’ютерна верстка О. Рябко Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 4

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: C05C 11/00, A01C 14/00, A01C 21/00, C05B 15/00, A01G 1/00

Мітки: сочевиці, південному, вирощування, україни, спосіб, умовах, степу, незрошуваних

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-108202-sposib-viroshhuvannya-sochevici-v-pivdennomu-stepu-ukrani-v-nezroshuvanikh-umovakh.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб вирощування сочевиці в південному степу україни в незрошуваних умовах</a>

Подібні патенти