Застосування броміду 1-(b-фенілетил)-4-аміно-1,2,4-триазолію як активної основи лікарських засобів для корекції порушень функціонування нітроксидергічної системи органа-мішені – мозку при гострих порушеннях моз

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Застосування броміду 1-(b-фенілетил)-4-аміно-1,2,4-триазолію як активної основи лікарських засобів для корекції порушень функціонування нітроксидергічної системи органа-мішені - мозку при гострих порушеннях мозкового кровообігу.

Текст

Реферат: UA 105618 C2 (12) UA 105618 C2 Винахід належить до галузі медицини і стосується застосування броміду 1-(-фенілетил)-4аміно-1,2,4-триазолію як активної основи лікарських засобів для корекції порушень функціонування нітроксидергічної системи органа-мішені – мозку, при гострих порушеннях мозкового кровообігу. UA 105618 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Винахід належить до фармації та медицини і стосується лікарських засобів, які позитивно впливають на стан нітроксидергічної системи. На сьогодні патологія серцево-судинної системи є однією з основних причин захворюваності і смертності серед населення у всьому світі. Значна поширеність судинних захворювань головного мозку, гострих порушень мозкового кровообігу у тому числі, висока летальність і інвалідизація хворих робить актуальною розробку ефективних засобів для попередження та лікування таких станів та для підтримання і відновлення функціонування органів-мішеней, уражених при таких захворюваннях. Відносно недавно до потенційних факторів ризику серцево-судинних захворювань стали відносити гомоцистеїнемію. Був достовірно встановлений взаємозв'язок між підвищенням концентрації гомоцистеїну в плазмі крові і збільшенням ризику серцево-судинної патології в перші 5 років з моменту діагностики захворювання. Виявлено асоціацію гомоцистеїнемії і дисфункції нітроксидергічної системи органу-мішені серця. Так, гомоцистеїнемія призводить до інгібування продукції NO, порушення дилатації коронарних артерій, яке пов'язане зі зниженням біодоступності цього трансмітера, і депривації активності NO-синтази під впливом гомоцистеїну. (Сейсембеков Т.З., Искакова Б.К., Мукаров М.А. Кардиоваскулярная патология и гомоцистеин: обзор, информ. - Астана, 2004. - 34 с.) На сьогодні в лікуванні захворювань серцево-судинної системи, особливо на фоні гомоцистеїнемії, перспективним вважають використання препаратів, які коригують нітроксидергічну систему органа-мішені за рахунок нормалізації синтезу NO і збільшення його біодоступності. Відома біологічно активна сполука бромід 1-(β-фенілетил)-4-аміно-1,2,4-триазолію, яка має кардіопротективну, протиішемічну, антигіпертензивну, антиоксидантну, протеїнсинтетичну і енерготропну дію (патент Російської Федерації № 2404974, C07D249/08 (2006.01), А61Р9/04 (2006.01), А61Р9/10 (2006.01), А61Р9/12 (2006.01), опубл. 27.11.2010; патент України № 92692, МПК (2009) А61К31/41, опубл. в бюл. "Промислова власність", 2010, № 22). Однак в доступній нам літературі не описана властивість зазначеної речовини коригувати порушення нітроксидергічної системи органів-мішеней, наприклад, головного мозку та серця, при гострих порушеннях мозкового кровообігу і гомоцистеїнемії, а також не знайдено згадувань про використання броміду 1-(β-фенілетил)-4-аміно-1,2,4-триазолію в схемі лікування зазначених захворювань та станів для поліпшення стану органів-мішеней. В основу винаходу поставлено задачу отримання засобу, що коригує порушення функціонування нітроксидергічної системи органів-мішеней при гомоцистеїнемії та гострих порушеннях мозкового кровообігу, і який має більш високу ефективність у порівнянні з вже відомими препаратами аналогічної дії та не спричинює побічного ефекту. Поставлена задача вирішується тим, що як активну основу для лікарських засобів для корекції порушень функціонування нітроксидергічної системи органів-мішеней при гомоцистеїнемії та гострих порушеннях мозкового кровообігу використовують бромід 1-(βфенілетил)-4-аміно-1,2,4-триазолію (комерційна назва - Гіпертрил). Відповідно даним, що ми отримали при проведенні наших досліджень, Гіпертрил проявляє модулюючу дію у відношенні нітроксидергічної системи, а саме, при порушеннях, що супроводжуються як надлишком NO, так і зниженням його рівня. Гіпертрил приводить його показник до нормальних фізіологічних значень, тобто він нормалізує роботу системи незалежно від того, має місце дефіцит або ж гіперпродукція NO. NO-модулюючий ефект дозволяє значно розширити показання до застосування Гіпертрилу з метою захисту органів-мішеней (серця, головного мозку) при функціональних порушеннях нітроксидергічної системи цих органів та систем організму, які є ланками патогенезу порушень мозкового кровообігу і гомоцистеїнемії. Введення Гіпертрилу до схем лікування захворювань серцево-судинної системи підвищує ефективність базової медикаментозної терапії. Суть винаходу пояснюється нижченаданими прикладами результатів досліджень. Приклад 1 В нижченаведеній таблиці 1 ми надаємо данні, які свідчать про позитивну дію Гіпертрилу на нітроксидергічну систему органа-мішені (мозку) при гострому порушенні мозкового кровообігу (ГПМК). Як еталон порівняння ми взяли L-аргінін, який є модулятором системи оксиду азоту. 1 UA 105618 C2 Таблиця 1 Вплив Гіпертрилу на активність загальної синтази оксиду азоту (NOS), експресію індуцибельної (iNOS) і ендотеліальної (eNOS) синтази оксиду азоту та вміст нітротирозину в головному мозку щурів на 4 добу експериментального ГПМК Групи тварин Інтактна, п=10 Контроль (ГПМК), п=10 L-аргінін, п=10 Гіпертрил, п=10 Щільність iNOSпозитивних клітин 137,6±27,11 366,7±21,5 360,5±17,0 1 147,8±16,2* -148,1 % Щільність eNOSпозитивних клітин 332,5±18,6 128,5±17,4 121,5±7,8 1 288,0±15,8* +125 % Нітротирозин нм/г білку Активність загальної NOS, нм/г/хв. 9,86±0,73 37,6±0,41 30,6±0,21 1 12,6±0,61* -66,5 % 23,4±1,73 70,6±3,11 64,7±31,55 1 25,4±1,07* -63,7 % * - р0,05 по відношенню до контролю 1 - р0,05 по відношенню до групи, що отримувала L-аргінін 5 10 15 20 25 30 35 40 Дослідження проведено на 40 білих щурах лінії Вістар обох статей, масою 160-180 г, які утримувалися на стандартному раціоні віварію. Експериментальне ГПМК відтворювали шляхом незворотної оклюзії загальних сонних артерій [Доклиническое изучение специфической активности потенциальных нейропротективных препаратов / И.С. Чекман, Ю.И. Губский, И.Ф. Беленичев и др. - Методические рекомендации Государственного Фармакологического Центра МОЗ Украины, Киев, 2010. - 81 с]. Експериментальні тварини були розподілені на 4 групи по 10 тварин в кожній: І - інтактні; II - контрольні - тварини з ГПМК; III - ГПМК+ L-аргінін в дозі 250 мг/кг; IV - ГПМК + Гіпертрил в дозі 2,5 мг/кг. Гіпертрил і L-аргінін вводили внутрішньошлунково 1 раз на добу протягом 4 днів, починаючи з 1 дня після операції. На 4 добу тварин виводили з експерименту шляхом декапітації. Функціональний стан нітроксидергічної системи міокарда оцінювали за рівнем нітротирозину і вмісту ендотеліальної синтази оксиду азоту (eNOS), індуцибельної синтази оксиду азоту (iNOS), активності загальної синтази оксиду азоту (NOS). Вміст нітротирозину визначали в міокарді методом твердофазного імуноферментного аналізу з використанням стандартних тест-наборів ("HyCult biotechnology"). Концентрацію eNOS і iNOS в головному мозку визначали гістоімунохімічним методом. Активність загальної NOS визначали спектрофотометрично. Як видно з отриманих результатів дослідження, моделювання ГПМК призводить до стійких порушень нітроксидергічної системи головного мозку і до формування нітрозуючого стресу. Так, в головному мозку тварин з ГПМК спостерігалось пригамовування експресії "корисної" eNOS на 61,3 % і підвищення експресії "шкідливої" iNOS на 166,5 %, підвищення активності загальної NOS в 2 рази на тлі підвищення маркера нітрозуючого стресу нітротирозину (в 2,84 рази). Нітротирозин свідчить про перетворення NO з "корисного" молекулярного месенджеру в цитотоксичний продукт - пероксинітрит, який взаємодіє з білковими структурами іонних каналів, рецепторів нейронів, знижує їх функціональну активність та ініціює механізми апоптозу. Введення Гіпертрилу тваринам з ГПМК призводило до достовірного підвищення експресії eNOS на 125 % в головному мозку на тлі зниження експресії iNOS на 148,1 % і зниження активності загальної NOS на 63,7 % при зниженні маркера нітрозуючого стресу нітротирозину на 66,5 %, що підтверджує наявність NO-модулюючої дії у Гіпертрилу, яка спрямована на нормалізацію продукції NO, і є експериментальним обґрунтуванням використання Гіпертрилу, що пропонується, для медикаментозної корекції порушень нітроксидергічної системи, в даному прикладі, органа-мішені - головного мозку при ГПМК. Приклад 2 Для оцінки NO-міметичної активності Гіпертрилу моделювали гомоцистеїнемію (ГЦ) (з вираженим дефіцитом NO) шляхом щоденного внутрішньошлункового введення метіоніну білим безпородним щурам масою 180-190 г один раз на добу за допомогою металевого зонда в дозі 24,6 г/кг протягом 6 тижнів [Sanjana D., Steven R. Lentz Murine. Models of hyperhomocysteinemia and their vascular Phenotypes // Arterioscler. thromb. vase, biol. 2008. - Vol. 28. - P. 1596-1605]. Препарати, що досліджувались, вводили внутрішньошлунково через 30 хвилин після введення метіоніну: L-аргінін (EUROBIOPHARM GmgH, Hamburg) в дозі 250 мг/кг на добу, Гіпертрил в дозі 2 UA 105618 C2 5 10 3,5 мг/кг на добу. На 43 добу від початку введення метіоніну щурів виводили з експерименту і у них для досліджень забирали серце. В цитозольній фракції гомогенату серця визначались біохімічні маркери ендотеліальної дисфункції - стабільні метаболіти NO і активність загальної NO-синтази. Рівень експресії ендотеліальної синтази оксиду азоту (eNOS) визначали в цитозольній фракції гомогенату серця методом імуноблотингу (див. Доклиническое изучение специфической активности потенциальных препаратов / И.С. Чекман, Ю.И. Губский, И.Ф. Беленичев. - Метод, рекомен. ГФЦ МЗ Украины, Киев. - 2010. - 81 с). Визначення гомоцистеїну проводили імунофлуоресцентним методом, використовуючи набор реактивів фірми AxisTM (Axis-Shield, Великобританія). Принцип методу полягає у відновленні всіх форм гомоцистеїну, що містяться в плазмі крові, до вільного гомоцистеїну і потім у ферментативному переводі його в S-аденозил-Lгомоцистеїн. Таблиця 2 Вплив Гіпертрилу і референс-препарату на показники системи NO в цитозольній фракції гомогенату серця щурів з експериментальною гомоцистеїнемією (ГЦ) при введенні протягом 6 тижнів NOS, мкмоль Нітрити, мкмоль/ Концентрація Гомоцистеїн, НАДФ/хв./г білку г тканини eNOS, у.о./г білку мкмоль/г тканини інтактні (n=10) 12,4±0,63 18,5±0,77 15,7±0,65 14,1±2,7 ГЦ (контроль) (n=10) 3,45±0,51 4,11±0,62 2,7±0,23 138,2±21,6 1 1 1 1 13,7±0,83* 14,7±1,51* 8,7±1,22* 54,7±7,7* ГЦ + Гіпертрил (3,5 мг/кг) (n=10) (+297 %) (+258 %) (+223 %) (-60 %) 6,10±0,87* 6,72±0,77* 3,0±0,33 112,8±23,0* ГЦ + L-аргінін (200 мг/кг) (n=10) (+77 %) (+64 %) (+11 %) (-18,4 %) Групи тварин Примітка: * - зміни достовірні по відношенню до тварин контрольної групи (р

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Mazur Ivan Antonovych, Belenichev Ihor Fedorovych, Kucherenko Liudmyla Ivanivna, Chekman Ivan Serhiiovych, Kolesnik Yurii Mykhailovych, Abramov Andrii Volodymyrovych, Bukhtiiarova Nina Viktorivna, Avramenko Mykola Oleksandrovych

Автори російською

Мазур Иван Антонович, Беленичев Игорь Федорович, Кучеренко Людмила Ивановна, Чекман Иван Сергеевич, Колесник Юрий Михайлович, Абрамов Андрей Владимирович, Бухтиярова Нина Викторовна, Авраменко Николай Александрович

МПК / Мітки

МПК: A61P 9/10, A61P 25/00, A61K 31/4196

Мітки: функціонування, порушень, броміду, корекції, застосування, гострих, системі, мозку, нітроксидергічної, засобів, порушеннях, моз, активної, лікарських, органа-мішені, основі, 1-(b-фенілетил)-4-аміно-1,2,4-триазолію

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-105618-zastosuvannya-bromidu-1-b-feniletil-4-amino-124-triazoliyu-yak-aktivno-osnovi-likarskikh-zasobiv-dlya-korekci-porushen-funkcionuvannya-nitroksidergichno-sistemi-organa-misheni-mozk.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Застосування броміду 1-(b-фенілетил)-4-аміно-1,2,4-триазолію як активної основи лікарських засобів для корекції порушень функціонування нітроксидергічної системи органа-мішені – мозку при гострих порушеннях моз</a>

Подібні патенти