Спосіб корекції гематологічних показників свиней за умов лікування респіраторних захворювань запального характеру

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб корекції гематологічних показників свиней за умов лікування респіраторних захворювань запального характеру, що включає застосування флорфеніколу, який відрізняється тим, що хворим тваринам внутрішньомязово вводять флорікол, який додатково містить флуніксин меглумін, в дозі 1 мл на 20 кг живої маси двічі з інтервалом 48 годин.

Текст

Реферат: Спосіб корекції гематологічних показників свиней за умов лікування респіраторних захворювань запального характеру включає застосування флорфеніколу. Хворим тваринам внутрішньомязово вводять флорікол, який додатково містить флуніксин меглумін, в дозі 1 мл на 20 кг живої маси двічі з інтервалом 48 годин. UA 102263 U (12) UA 102263 U UA 102263 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 1. Галузь техніки, до якої належить корисна модель Корисна модель належить до галузі ветеринарної медицини, зокрема ветеринарної фармакології, а саме до способів корекції гематологічних показників крові свиней за респіраторних захворювань запального характеру. Заявлений спосіб може бути використаний у господарствах із різними формами власності, що вирощують і утримують свиней. 2. Рівень техніки Відомі способи лікування сільськогосподарських тварин при респіраторних захворювань (Внутрішні хвороби тварин / В.І. Левченко, І.П. Кондрахін, В.В. Влізло та ін.; За ред. B.I. Левченка. - Біла Церква, 2001. - Ч. 2. - 544 с.; Інфекційні хвороби тварин / Б.Ф. Бессарабов, Є.С. Воронін та ін; Під ред. А.А. Сидорчука. - М.: Колос, 2007. - 671 с.; Довідник лікаря ветеринарної медицини / П.І. Вербицький, П.П. Достоєвський. - К.: "Урожай", 2004. - 1280 с.; Чорний М.В., Шевченко О.Б. Деякі особливості реагування організму поросят різних генотипів на дію паратипічних факторів // Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини: Зб. наук. пр., присвячений 80-річчю зооінженерного факультету. - Харків, РВВ ХЗВІ, 2000. - Ч. 2. "Ветеринарні науки". - С. 62-66; Шевченко О.Б. Вплив генотипу свиней на гематологічні показники // Становлення та сучасні аспекти галузі свинарства. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 75-річчю від дня народження професора Медведева В.О. (8-9 вересня 2004 року): Научно-технічний бюлетень. - X.: IT УААН, 2004. - № 88. - С. 61-68; Антибиотики, сульфаниламиды и нитрофураны в ветеринарии/ В.Ф. Ковалёв, И.Б. Волков, Б.В. Виолин и др. М.: Агропромиздат, 1988. - 223 с.), в яких використовуються різні лікарські препарати за респіраторних захворювань тварин. Недоліком цих способів є мала ефективність корекції гематологічних показників крові тварин лікарським препаратами за умов респіраторних захворювань. Найбільш близьким по суті до способу, що заявляється, є спосіб лікування свиней за умов респіраторних захворювань (Імунологічні аспекти впливу фловету 30 % на організм сільськогосподарських тварин / І.Я. Коцюмбас, О.М. П'ятничко, Н.Е. Лісова, В.П. Бассараб // Наук.-техн. бюл. Ін-ту біології тварин та Держ. н.-д. контрол. ін-ту ветпрепаратів та корм. добавок. - 2008. - Вип. 9, № 4. - С. 222-227.). Відомий спосіб включає застосування свиням фловету 30 % у дозі 15 мг флорфеніколу на 1 кг маси тіла, двічі з інтервалом 48 годин. Спосіб базується на здатності фловету 30 % зв'язуватися з 70 S рибосомами та блокуванні синтезу білків у бактеріальній клітині. У результаті чого нормалізуються біохімічні показники крові свиней. Заявлений спосіб і прототип мають суттєві спільні ознаки: до складу препаратів входить діюча речовина флорфенікол. Недоліком даного способу є недостатня корекція гематологічних показників крові свиней за умов респіраторних захворювань. Заявлений нами спосіб усуває вказані недоліки прототипу і забезпечує високу ефективність видужання тварин. Заявлений спосіб прискорює нормалізацію морфологічних показників крові хворих поросят на респіраторні захворювання. Таким чином, запропонований спосіб сприяє корекції гематологічних показників свиней, а це, у свою чергу, прискорює видужання хворих і потребує менших економічних затрат на їх лікування. 3. Суть корисної моделі 3.1 Суттєві ознаки корисної моделі В основу корисної моделі поставлена задача розробити ефективний спосіб корекції гематологічних показників свиней за умов лікування респіраторних захворювань запального характеру, зручний в застосуванні, економічно вигідний для використання в господарствах з різними формами власності, що утримують свиней. Поставлена задача вирішується тим, що внутрішньом'язово вводять флорікол, який крім флорфеніколу додатково містить флуніксин меглумін, в дозі 1 мл на 20 кг живої маси двічі з інтервалом 48 годин. Резистентність збудників інфекційних захворювань до антибіотиків стає все більшою проблемою у ветеринарній клінічній медицині. Ефективність багатьох антибактеріальних препаратів, що традиційно застосовуються для лікування інфекційних захворювань, знижується через зростаюче поширення стійких штамів бактерій. Фактором, що сприяє виникненню резистентності є, в першу чергу, неправильна та нераціональна антибіотикотерапія. Це недотримання термінів лікування, неправильне дозування препарату, часом невиправдана заміна одного антибіотика на інший, одночасне застосування препаратів-антагоністів тощо. Тому, впровадження у практику ветеринарної медицини комбінованих антимікробних 1 UA 102263 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 ветеринарних препаратів є одним із ефективних шляхів боротьби із антибіотикорезистентністю мікроорганізмів. Для профілактики та лікування бактерійних інфекцій свиней було розроблено препарат Флорікол, до складу якого входять флорфенікол і флуніксин меглумін. Флорфенікол має бактеріостатичну дію, зв'язуючись з рибосомальною субодиницею 70S в протоплазмі бактеріальної клітини, блокує фермент пептидилтрансферазу, що призводить до гальмування синтезу білка у чутливих мікроорганізмів на рівні рибосом. Флорфенікол володіє широким спектром дії, активний щодо Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella spp., Bordetella bronchiseptica, Haemophilus spp., Staphylococcus spp., Streptococcus pneumoniae, Klebciella pneumoniae, у тому числі бактерій, що виробляють ацетилтрансферазу і стійких до тіамфеніколу. Флуніксин меглумін є інгібітором циклооксигенази, внаслідок чого скорочується синтез простагландинів. На відміну від інших не стероїдних засобів, фармакологічна активність флуніксіну меглумін забезпечується його невисокими концентраціями в крові. Він швидко всмоктується і має тривалу дію. Терапевтичний ефект проявляється через 2 години після введення, максимум дії досягається через 12-16 годин, тривалість дії - до 36 годин. Технічний результат заявленого способу обумовлений внутрішньомязовим введенням флоріколу свиням за респіраторних захворювань у дозі 1 мл на 20 кг живої маси двічі з інтервалом 48 год. Внутрішньом'язове введення флоріколу необхідне для швидкого створення в крові терапевтичної концентрації препарату. Таким чином наведені інформативні відомості пояснюють технічний результат заявленого способу, підтверджуючи його ефективність і об'єктивність. 3.2 Відомості, що розкривають суть корисної моделі При проведені патентно-інформаційного пошуку авторами і заявником виявлено технічне рішення (Імунологічні аспекти впливу фловету 30 % на організм сільськогосподарських тварин / І.Я. Коцюмбас, О.М. П'ятничко, Н.Е. Лісова, В.П. Бассараб //Наук.-техн. бюл. Ін-ту біології тварин та Держ. н.-д. контрол. ін-ту ветпрепаратів та корм. добавок. - 2008. - Вип. 9, № 4. - С. 222-227.), що містить найбільшу кількість суттєвих ознак, спільних із заявленим способом. Спосіб включає внутрішньом'язове введення фловету 30 %, у дозі 15 мг флуорфеніколу на 1 кг маси тіла, двічі з інтервалом 48 годин, який у своєму складі містить діючу речовину флорфенікол. Але наявність зазначених, спільних із прототипом ознак недостатня для одержання технічного результату, який забезпечує заявлений спосіб. Технічних рішень, які б за сукупністю ознак повністю б співпадали із заявленим, не виявлено. Це дозволяє зробити висновок про відповідність заявленого технічного рішення критерію корисної моделі "новизна". У патентній і науково-технічній літературі не знайдено технічних рішень, в яких були б описані відомості про ознаки, що відрізняють заявлений спосіб від прототипу і забезпечують досягнення технічного результату тим, що внутрішньомязово застосовують препарат флорікол у дозі 1 мл на 20 кг живої маси двічі з інтервалом 48 год. Корисна модель належить до галузі ветеринарної медицини, зокрема ветеринарної фармакології, а саме до способів корекції гематологічних показників крові свиней за респіраторних захворювань запального характеру. Заявлений спосіб може бути використаний у господарствах із різними формами власності, що вирощують молодняк свиней, а тому відповідає критерію корисної моделі "промислова придатність". 4 Відомості, які підтверджують можливість реалізації корисної моделі 4.1 Порядок здійснення способу Реалізацію заявленого способу здійснюють у такий спосіб. У господарствах, в яких поросята хворіють на респіраторні захворювання, лікування проводять внутрішньом'язовим введенням флоріколу у дозі 1 мл на 20 кг живої маси двічі з інтервалом 48 год. Ефективність заявленого способу порівняно з прототипом підтверджена прикладами конкретного виконання способу. 4.2. Приклад конкретного виконання способу У господарстві ДП "Молочні ріки" ТзОВ "Правда" Буського району, Львівської області було відібрано 10 поросят великої білої породи тримісячного віку. Було створено 2 груп по 5 тварин у кожній. Перша група поросят - прототип, їх лікували внутрішньом'язовим введенням фловету 30 % у дозі 15 мг флуорфеніколу на 1 кг маси тіла, двічі з інтервалом 48 годин. 2 UA 102263 U 5 10 15 20 25 Другу групу поросят - новий спосіб, лікували флоріколом у дозі 1 мл на 20 кг живої маси двічі з інтервалом 48 год. Матеріалом для дослідження слугувала кров. Кров для аналізу брали з краніальної порожнистої вени на початку досліду, на 7 і 14 добу досліду. Одержані гематологічні показники свиней за лікування препаратами подані у таблиці. Після проведеного клінічного обстеження відгодівельної групи поросят було ізольовано тварин, в яких виявляли ознаки респіраторних захворювань запального характеру. Перед проведенням курсу антибіотикотерапії та на 7 і 14 добу після проведеного лікування від хворих поросят відбирали кров для подальшого лабораторного дослідження. Як видно, з даних таблиці, у хворих тварин до лікування вміст гемоглобіну, число еритроцитів та гематокрит знаходились на нижній межі фізіологічної норми або дещо нижче неї. Тоді як ШОЕ і загальна кількість лейкоцитів у крові перевищувала норму, що вказувало на розвиток запального процесу в організмі хворих поросят Так, ШОЕ до лікування у І групі поросят становила 25,3±3,9 мм/год., у II групі - 29,3±2,7 мм/год., при нормі 1-14 мм/год., кількість лейкоцитів коливалася в межах 13,5-25,4 Г/л. За показниками лейкоформули встановлено значне збільшення відсотка паличкоядерних нейтрофільних гранулоцитів, що перевищувало показники норми в середньому у 3 рази, також відмічали збільшення вмісту еозинофілів. Зрушення ядра лейкоформули вліво (збільшення кількості паличкоядерних форм, поява молодих і юних нейтрофілів) вказувала на розвиток гострого запального процесу, в нашому випадку в органах дихання. На 7 добу після проведення курсу антибіотикотерапії у досліджуваних показниках крові свиней зафіксовано в обох групах вірогідне зниження відносної кількості паличкоядерних нейтрофільних гранулоцитів (р

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for correcting hematologic parameters in pigs treated of inflammatory respiratory diseases

Автори англійською

Muzyka Viktopr Pavlovych, Kotsiumbas Ihor Yaroslavovych, Hutyi Bohdan Volodymyrovych

Назва патенту російською

Способ коррекции гематологических показателей свиней в условиях лечения респираторных заболеваний воспалительного характера

Автори російською

Музыка Виктор Павлович, Коцюмбас Игорь Ярославович, Гутий Богдан Владимирович

МПК / Мітки

МПК: A61P 11/00, A61K 31/00, A61P 31/00, A61D 7/00

Мітки: свиней, характеру, корекції, запального, спосіб, захворювань, гематологічних, респіраторних, показників, лікування, умов

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-102263-sposib-korekci-gematologichnikh-pokaznikiv-svinejj-za-umov-likuvannya-respiratornikh-zakhvoryuvan-zapalnogo-kharakteru.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб корекції гематологічних показників свиней за умов лікування респіраторних захворювань запального характеру</a>

Подібні патенти