Спосіб оцінки тиску наповнення лівого шлуночка у хворих на гіпертонічну хворобу

Номер патенту: 98017

Опубліковано: 10.04.2015

Автор: Колесник Михайло Юрійович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб оцінки тиску наповнення лівого шлуночка у хворих на гіпертонічну хворобу шляхом проведення проби із дозованим фізичним навантаженням із визначенням тиску наповнення після проби, який відрізняється тим, що проводять стрес-ехокардіографію із фізичним навантаженням на тредмілі, визначають співвідношення Е/е` у спокої та одразу після фізичного навантаження, і якщо постнавантажувальний Е/е` більше 13, то діагностують патологічне підвищення тиску наповнення лівого шлуночка.

Текст

Реферат: Спосіб оцінки тиску наповнення лівого шлуночка у хворих на гіпертонічну хворобу шляхом проведення стрес-ехокардіографії із фізичним навантаженням на тредмілі. Потім визначають співвідношення Е/е` у спокої та одразу після фізичного навантаження. UA 98017 U (54) СПОСІБ ОЦІНКИ ТИСКУ НАПОВНЕННЯ ЛІВОГО ШЛУНОЧКА У ХВОРИХ НА ГІПЕРТОНІЧНУ ХВОРОБУ UA 98017 U UA 98017 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до медицини, а саме кардіології, і може бути використаною у діагностиці патологічного підвищення тиску наповнення лівого шлуночка у хворих на гіпертонічну хворобу. Гіпертонічна хвороба (ГХ) вважається однією з найпоширеніших неінфекційних пандемій у світі. За розрахунками Всесвітньої Організації Охорони Здоров'я кількість хворих на ГХ зросте на 60 % до 2025 року та становитиме 1,56 млрд. осіб. Наявність ГХ є одним з ключових факторів ризику хронічної серцевої недостатності (ХСН). Цей патологічний стан є фінальною стадією серцево-судинного континууму. П'ятирічна виживаність у осіб з маніфестною ХСН не перевищує 50 %. Але дотепер проблемним залишається своєчасне виявлення когорти хворих на ГХ із особливо високим ризиком розвитку недостатності кровообігу. Маніфестація ХСН у пацієнтів з ГХ є результатом порушення, перш за все, діастолічної функції лівого шлуночка (ЛШ) та збільшення кінцево-діастолічного тиску ЛШ. Співвідношення Е/e` є неінвазивним маркером тиску наповнення ЛШ та визначається методом тканинної допплерівської ехокардіографії. За даними багатоцентрового дослідження ASCOT цей ехокардіографічний маркер є потужним прогностичним предиктором при ГХ. Переважна більшість хворих має нормальні значення цього показника у стані спокою. Проте, у частини пацієнтів відбувається надмірне збільшення тиску наповнення ЛШ на фоні фізичного навантаження. Визначення показника Е/е` під впливом фізичного навантаження дозволить виявити осіб із патологічним підвищенням тиску наповнення ЛШ, що мають особливо високий ризик ХСН. Найближчим аналогом є спосіб визначення тиску наповнення ЛШ, який полягає у проведенні інвазивної манометрії ЛШ після фізичного навантаження. Після катетеризації лівих половин серця через стегнову артерію, вводиться заповнений рідиною катетер калібру 6F із манометричним датчиком, що встановлюється у середині ЛШ на нульовій позначці під контролем рентгенографії. Хворий виконує субмаксимальне фізичне навантаження на лежачому ергометрі. Через дві хвилини після припинення фізичного навантаження реєструються криві тиску в порожнині ЛШ протягом п'яти серцевих циклів у синхронізації з електрокардіограмою. Виконується кількісна обробка кривих із усередненням результатів. Далі проводиться інтерпретація отриманих даних. Значення кінцевого діастолічного тиску більше 15 мм рт.ст. свідчить про патологічний результат (Burgess М., Jenkins С., Sharman J., Marwick Т. (2006). Diastolic stress echocardiography: hemodynamic validation and clinical significance of estimation of ventricular filling pressure with exercise. J Am Coll Cardiol, 47 (9), 1891-1900). Спільною суттєвою ознакою найближчого аналога та корисної моделі, є: - проведення проби із дозованим фізичним навантаженням, - визначенням тиску наповнення після проби. Але найближчий аналог має певні недоліки, які можна згрупувати у кілька категорій. По-перше, спосіб визначення тиску наповнення ЛШ має інвазивний характер, що полягає у пункції стегнової артерії та потенційній небезпеці життєзагрозливої кровотечі, а також містить ризики, пов'язані з використанням локальної анестезії у місті пункції. По-друге, використання способу пов'язане із впливом іонізуючого випромінювання на пацієнта, коли проводиться рентгенівський контроль позиції катетера у порожнині ЛШ. По-третє, методика має залежність від порушень ритму серця. Поодинока та групова екстрасистолія, що часто реєструється у хворих на АГ після фізичного навантаження, не дозволяє адекватно оцінити показники гемодинаміки ЛШ. Проведення найближчого аналога можливе лише в умовах рентгенівської ангіографічної лабораторії, обладнаній лежачим ергометром для проведення проби із фізичним навантаженням. Реалізація методики потребує участі анестезіолога-реаніматолога. Для катетеризації стегнової артерії використовуються лише одноразові катетери. Вказані фактори обумовлюють високу вартість та низьку доступність методики. В основу корисної моделі поставлено задачу удосконалення способу оцінки тиску наповнення лівого шлуночка у хворих на гіпертонічну хворобу після дозованого фізичного навантаження шляхом проведення стрес-ехокардіографії із дозованим фізичним навантаженням та розрахунком показника Е/е` методом тканинної доплерографії, що забезпечить можливість підвищення достовірності ранньої діагностики прихованої серцевої недостатності, атравматичність проведення дослідження. Поставлена задача вирішується тим, що у способі, який полягає у проведенні проби із дозованим фізичним навантаженням із визначенням тиску наповнення лівого шлуночка після проби, згідно з корисною моделлю, проводять стрес-ехокардіографію із фізичним навантаженням на тредмілі, визначають співвідношення Е/е` у спокої та одразу після фізичного навантаження, і якщо постнавантажувальний Е/е` більше 13, то діагностують патологічне підвищення тиску наповнення лівого шлуночка. 1 UA 98017 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 До переваг використання саме стрес-ехокардіографії із фізичним навантаженням з паралельною оцінкою тиску наповнення ЛШ за співвідношенням Е/е` належать наступні. Фізичне навантаження на тредмілі, що провокує підвищення тиску наповнення ЛШ, є максимально наближеним до фізіологічних умов. Розрахунок показника Е/е` здійснюється методом тканинної доплерографії, яка є стандартним режимом сучасних ультразвукових сканерів, що обумовлює доступність методу. Тканинна доплерографія не є чутливою до якості ультразвукового "акустичного вікна" пацієнтів, що дозволяє широко використовувати методику. Процедура може бути проведена в амбулаторних умовах лікарем функціональної діагностики без обов'язкового залучення лікаря-анестезіолога. Методика є неінвазивною, атравматичною та позбавленою променевого навантаження на пацієнта. Нами були визначені невідомі раніш певні значення показників стрес-ехокардіографії із фізичним навантаженням та паралельної оцінкою тиску наповнення ЛШ, які на ранніх термінах захворювання свідчать про наявність високого ризику розвитку ХСН. Спосіб здійснюють таким чином. Спочатку проводиться стандартна трансторакальна ехокардіоскопія на ультразвуковому діагностичному приладі, наприклад My Lab 50 ("Esaote", Італія). Визначаються розміри порожнин серця, оцінюється фракція викиду ЛШ та діастолічна функція міокарда. Вимірюється швидкість кровотоку під час раннього наповнення ЛШ (Е) в імпульсно-хвильовому доплерівському режимі. У режимі тканинного доплера визначається рання діастолічна швидкість руху септальної частини фіброзного кільця мітрального клапана (e`). Розраховується співвідношення Е/е` у стані спокою. Нормативним значенням вважається Е/е`13. Приклад Хворий Б., 1964 р.н. був прийнятий у кардіологічне відділення ННМЦ "Університетська клініка" 04.02.2014 з діагнозом "Гіпертонічна хвороба II стадії, 3-го ступеня, високий додатковий ризик, неускладнений церебральний криз", № історії хвороби 382. Скаржився на головний біль середньої інтенсивності дифузного характеру, нудоту. Підвищений артеріальний тиск реєструється протягом останніх шести років. Не палить протягом 8 років. Має низьку фізичну 2 активність. Має надлишкову вагу (індекс маси тіла 29,7 кг/м ) та абдомінальне ожиріння (окружність талії 103 см). Об'єктивний огляд - без особливостей. Артеріальний тиск - 190/120 мм рт.ст. Електрокардіограма - без патологічних змін. За даними трансторакальної ехокардіоскопії 2 2 порожнини серця не збільшені, індекс маси міокарда ЛШ 223 г/м (норма < 125 г/м ), фракція викиду лівого шлуночка 66 % за Simpson, діастолічна дисфункція лівого шлуночка за типом порушеної релаксації. Швидкість трансмітрального потоку у фазу ранньої діастоли (Е) - 43 см/с. Швидкість руху медіальної частини фіброзного кільця мітрального клапана у систолу 8,6 см/с (норма - більше 8,5 см/с), у ранню діастолу (e`) - 5,5 см/с (норма - більше 8 см/с). Таким чином, співвідношення Е/е` склало 7,8. Після проведення ехокардіографії пацієнту виконано субмаксимальний навантажувальний тест на тредмілі Т2100 з використанням системи "Cardiosoft 6.0" (General Electric, США) за стандартним протоколом Bruce. Стрес-тест було завершено при досягненні пацієнтом 85 % від розрахованої за віком максимальної частоти серцевих скорочень (ЧСС), що становило 145 уд/хв. Після припинення фізичного навантаження швидкість трансмітрального потоку у фазу ранньої діастоли (Е) зросла до - 80 см/с. Швидкість руху медіальної частини фіброзного кільця мітрального клапана у ранню діастолу залишилася майже незмінною - 5,7 см/с. Співвідношення Е/е` склало 14, що є патологічним результатом. Таким чином, стрес-ехокардіографія із фізичним навантаженням та оцінкою тиску наповнення ЛШ дозволила виявити у хворого на гіпертонічну хворобу ознаки прихованої серцевої недостатності, які не можна було виявити іншими методами. Запропонована методика може бути використана для обстеження пацієнтів з гіпертонічною хворобою та високим ризиком розвитку серцевої недостатності. 2 UA 98017 U ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 5 Спосіб оцінки тиску наповнення лівого шлуночка у хворих на гіпертонічну хворобу шляхом проведення проби із дозованим фізичним навантаженням із визначенням тиску наповнення після проби, який відрізняється тим, що проводять стрес-ехокардіографію із фізичним навантаженням на тредмілі, визначають співвідношення Е/е` у спокої та одразу після фізичного навантаження, і якщо постнавантажувальний Е/е` більше 13, то діагностують патологічне підвищення тиску наповнення лівого шлуночка. Комп’ютерна верстка М. Шамоніна Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Kolesnyk Mykhailo Yuriiovych

Автори російською

Колесник Михаил Юрьевич

МПК / Мітки

МПК: A61B 8/00

Мітки: шлуночка, спосіб, гіпертонічну, хворобу, хворих, оцінки, наповнення, тиску, лівого

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-98017-sposib-ocinki-tisku-napovnennya-livogo-shlunochka-u-khvorikh-na-gipertonichnu-khvorobu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб оцінки тиску наповнення лівого шлуночка у хворих на гіпертонічну хворобу</a>

Подібні патенти