Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб стимуляції проліферативної активності кардіоміоцитів, що включає використання екстракту свинячої тканини, який відрізняється тим, що як екстракт свинячої тканини використовують екстракт кріоконсервованих фрагментів серця поросят, який вводять в черевну порожнину щурів в дозі 50 мкг пептидів на 100 г маси тварини один раз на добу протягом 2 місяців.

Текст

Реферат: Спосіб стимуляції проліферативної активності кардіоміоцитів включає використання екстракту свинячої тканини. Як екстракт свинячої тканини використовують екстракт кріоконсервованих фрагментів серця поросят, який вводять в черевну порожнину щурів в дозі 50 мкг пептидів на 100 г маси тварини один раз на добу протягом 2 місяців. UA 97600 U (54) СПОСІБ СТИМУЛЯЦІЇ ПРОЛІФЕРАТИВНОЇ АКТИВНОСТІ КАРДІОМІОЦИТІВ UA 97600 U UA 97600 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до галузі експериментальної медицини, а саме до кардіології, і може бути використана при розробці нових методів лікування дистрофічних процесів в м'язі серця, втрати частини скорочувального міокарда та серцевої недостатності. В зв'язку зі значною втратою зрілими кардіоміоцитами здатності до проліферації, вони практично не відновлюються при загибелі внаслідок ішемії серцевого м'яза. Згодом кардіоміоцити, що залишилися, компенсаторно гіпертрофуються для підтримки функцій серця. Зрештою такий стан призводить до серцевої недостатності. Існує спосіб стимуляції проліферативної активності кардіоміоцитів шляхом введення в зрілу серцеву тканину кардіоміоцитів ембріонів [1]. Однак цей спосіб пов'язаний зі значними труднощами (складна процедура одержання ембріональних клітин, застосування хірургічних методів для введення клітин в міокард і т.д.). Крім того, виникають етичні проблеми при використанні ембріональних клітин. Найбільш близьким до заявлюваного є спосіб стимуляції проліферативної активності кардіоміоцитів, в якому застосовують екстракт кори свинячих наднирників (ЕКСН) [2]. Згідно зі способом, щурам вводять ЕКСН через день в разових дозах 0,5 мл. Недоліком цього способу є те, що він не забезпечує досягнення високого рівня проліферативної активності кардіоміоцитів. В основу корисної моделі поставлена задача створити такий спосіб стимуляції проліферативної активності кардіоміоцитів, який би забезпечив досягнення більш високого рівня проліферативної активності кардіоміоцитів. Поставлена задача вирішується тим, що в способі стимуляції проліферативної активності кардіоміоцитів, який аключає використання екстракту свинячої тканини, згідно з корисною моделлю, як екстракту свинячої тканини використовують екстракт кріоконсервованих фрагментів серця поросят (ЕКФСП), який вводять в черевну порожнину в дозі 50 мкг пептидів на 100 г маси тварин 1 раз на добу протягом 2 місяців. Використання ЕКФСП, в порівнянні з використання ЕКСН, збільшує на 3 добу кількість клітин, які знаходяться в циклі проліферації, в 1,7 разу у здорових тварин, в 1,8 разу у тварин з ішемією міокарда та в 1,6 разу у тварин з інфарктом міокарда. Через 2 місяці це збільшення становить 1,3, 1,5 та 1,3 разу, відповідно. Приклад здійснення способу. Екстракти одержували із кріоконсервованих фрагментів серця поросят і свиней (ЕКФСС) шляхом їх інкубації в фізіологічному розчині протягом 60 хв. Для видалення високомолекулярних термолабільних білків екстракт прогрівали на киплячій водяній бані та фільтрували. Одержані екстракти стерилізувалися автоклавуванням [3]. Екстракт кори наднирників готували за методом одержання органопрепарату [4]. Дослідження було проведено на безпородних білих щурах. Тварин відносили до відповідної групи стосовно до аналізу показників ЕКГ. Щурів, у яких спостерігалася елевація сегмента ST і збільшення амплітуди зубця Т, зменшення амплітуди зубця R в I і av1 відведеннях відносили до групи з ішемією серцевого м'яза. А тварин, у яких на ЭКГ реєструвався зубець Q в І і av1 відведеннях, відносили до групи щурів з інфарктом. В першу групу увійшли 17 щурів з ішемією серцевого м'яза, в другу групу - 18 щурів з трансмуральним інфарктом міокарда. Щури з ішемією міокарда та інфарктом міокарда були розділені кожна на три підгрупи: тварини яким вводили фізіологічний розчин (5 та 6 тварин), ЕКФСП (по 6 тварин) та ЕКНС (по 6 тварин). Групу норми склали 24 щура, які були розподілені на 4 підгрупи по 6 тварин: норма, введення фізіологічного розчину, введення ЕКФСП і ЕКНС. Введення ЕКФСП і ЕКНС здійснювали один раз на добу об'ємом 1 мл в черевну порожнину. Доза пептидів становила 50 мкг на 100 г маси тварини. Згідно з найближчим аналогом ЕКНС вводили через день об'ємом 0,5 мл. Для вивчення проліферативної активності клітин серця і впливу на цей процес ЕКСН та ЕКФСП використовували визначення маркера Кі-67 - ядерного антигену, який експресується в клітинах тварин і людини на всіх стадіях клітинного циклу, крім фази спокою Go. Підрахунок клітин проводили в 5 полях зору на мікроскопі MEIJI (Techno, Японія), об. х40, ок. х10. Для обробки зображень використовували програму AxioVision Rel.4.8 (Carl Zeiss, Германия). Дослідження дозозалежного впливу ЕКФСП на проліферативну активність клітин серця показало, що оптимальною дозою пептидів є 50 мкг/100 г маси тварин (табл. 1). При такій дозі спостерігається максимальна стимуляція проліферативної активності клітин, а збільшення дози до 100 мкг/100 г маси практично не призводить до збільшення кількості Кі-67 позитивних клітин. Досліджували ефективність впливу використаного препарату (ЕКФСП або ЕКФСС) на загальну кількість клітин і кількість Кі-67 позитивних клітин в міокарді щурів (табл. 2). На 3 добу уведення зазначених препаратів кількість Кі-67 позитивних клітин статистично значимо більша в порівнянні з початковими показниками. Через 2 місяці кількість таких клітин, порівняно з 1 UA 97600 U 5 10 15 20 25 30 початковим значенням, більша тільки при введенні ЕКФСП. При цьому проліферативна активність клітин в серці тварин, яким вводили ЕКФСП на 3 добу в 1,5, а через 2 місяці в 1,2 разу вища, ніж у щурів, яким вводили ЕКФСС. В табл. 3 наведені дані по загальній кількості клітин, а також кількості Кі-67 позитивних клітин в міокарді щурів в залежності від умов експерименту. У інтактних тварин без виявленої патології серця відносна кількість Кі-67 позитивних клітин становила 7,9 % від загального числа, у тварин з ішемією міокарда - 12,0 %, а у щурів з інфарктом міокарда - 14,9 %. Введення фізіологічного розчину як інтактним тваринам, так і тваринам з патологіями серця, не впливало на кількість таких клітин. У здорових тварин, яким вводили ЕКФСП, кількість Кі-67 позитивних клітин в міокарді на 3 добу збільшувалася до 16 %, а через 2 місяці введення їх кількість склала 6,1 %. У щурів з ішемією міокарда на 3 добу введення ЕКФСП спостерігалося значне збільшення кількості мічених клітин - майже в 3 рази більше ніж у тварин з ішемією на початок експерименту, і в 4,5 разу більше, ніж у інтактних тварин. Через 2 місяці експерименту кількість таких клітин у щурів з ішемією серцевого м'яза також залишалася достатньо високою - 24,6 %. У щурів з інфарктом міокарда кількість Кі-67 позитивних клітин на 3 добу введення ЕКФСП склала 42,3 %. При цьому їх кількість в 2,8 разу перевищувала кількість таких клітин до початку введення екстракту, і в 5,3 разу норму. Одержані дані свідчать про те, що підвищена проліферативна активності відмічається і через 2 місяці введення ЕКФСП. Через 3 доби і 2 місяці введення тваринам ЕКСН проліферативна активність клітин в нормі збільшується в 1,2 разу, при ішемії міокарда в 1,8 та 1,4 разу, а при інфаркті міокарда це відношення до норми становить 1,5 на 3 добу і 0,9 через 2 місяці. Але при введенні ЕКСН кількість Кі-67 позитивних клітин у всіх випадках статистично значимо менша, ніж при введенні ЕКФСП. Джерела інформації: 1. Беленков Ю.Н., Агеев Ф.Т., Мареев В.Ю., Сычев А.В., Саидова М.О. Стволовые клетки и их применение для регенерации миокарда //Сердечная недостаточность. - 2003. - Т. 4, № 4 (20). - С. 168-173. 2. Патент РФ № 2367451, МПК А61Р9, А61К35/55. Опубл. 20.09.2009. Средство для стимуляции регенерации кардиомиоцитов и их внутриклеточных структур и способы его применения. 3. Пат. України № 64381 А, МПК А61К 35/12. Опубл. 16.02.2004. Спосіб отримання екстрактів ксеногенних органів. 4. Патент РФ №: 2405548, МПК А61К, А61Р. Опубл. 10.10.2010. Органопрепарат. 35 Таблиця 1 Кількість Кі-67 позитивних клітин в міокарді здорових щурів на 3 добу експерименту в залежності від дози пептидів Доза пептидів, мкг/100 г маси Кі-67 позитивні клітини, % 10 25 50 100 103 157 217 221 Таблиця 2 Загальна кількість клітин і кількість Кі-67 позитивних клітин в міокарді щурів Умови експерименту Введення ЕКФСП Введення ЕКФСС Початкові показники Кі-67 Всі клітини позитивні Термін спостереження На 3 добу Через 2 місяці Кі-67 Всі клітини Кі-67 позитивні Всі клітини позитивні 1,2 669±73 1 637±48 655±62 623±38 112±7 619±43 77±8 48±6 1,2 85±6 69±5 Примітки: 1 - відмінності статистично значимі порівняно з початковими показниками, р

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Babaieva Hanna Heorhiivna, Halchenko Serhii Yevhnovych, Sandomyrskyi Borys Petrovych

Автори російською

Бабаева Анна Георгиевна, Гальченко Сергей Евгеньевич, Сандомирский Борис Петрович

МПК / Мітки

МПК: A61P 9/04, A61K 35/34

Мітки: спосіб, стимуляції, проліферативної, кардіоміоцитів, активності

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-97600-sposib-stimulyaci-proliferativno-aktivnosti-kardiomiocitiv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб стимуляції проліферативної активності кардіоміоцитів</a>

Подібні патенти