Спосіб діагностики патології шлунково-кишкового тракту у дітей з недиференційованою дисплазією сполучної тканини

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб діагностики патології шлунково-кишкового тракту у дітей з синдромом недиференційованої дисплазії сполучної тканини на підставі визначення динамічних змін мінерального статусу дитини, який відрізняється тим, що визначають мінеральний профіль дитини шляхом аналізу мікроелементів у волоссі та як мінеральні предиктори формування диспластикозалежної патології шлунково-кишкового тракту у дітей з дисплазією при відсутності малих аномалій розвитку органів травної системи діагностують збільшення рівня Аl на 65 %, Ζn на 50 %, Сu на 45 %, Рb на 30 % з одночасним зниженням Μn на 50 % по відношенню до контрольних вимірів, як мінеральні предиктори формування патології на тлі малих аномалій розвитку органів травної системи діагностують підвищення Sr на 45 % та зниження Mg на 45 %, Μn - на 40 %, Сu - на 30 % та Fe - на 30 %.

Текст

Реферат: Спосіб діагностики патології шлунково-кишкового тракту у дітей з синдромом недиференційованої дисплазії сполучної тканини на підставі визначення динамічних змін мінерального статусу дитини. Визначають мінеральний профіль дитини шляхом аналізу мікроелементів у волоссі та як мінеральні предиктори формування диспластикозалежної патології шлунково-кишкового тракту у дітей з дисплазією при відсутності малих аномалій розвитку органів травної системи діагностують збільшення рівня Аl на 65 %, Ζn на 50 %, Сu на 45 %, Рb на 30 % з одночасним зниженням Μn на 50 % по відношенню до контрольних вимірів. Як мінеральні предиктори формування патології на тлі малих аномалій розвитку органів травної системи діагностують підвищення Sr на 45 % та зниження Mg на 45 %, Μn - на 40 %, Сu - на 30 % та Fe - на 30 %. UA 95110 U (12) UA 95110 U UA 95110 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до медицини, а саме до педіатрії та шкільної медицини, і може бути використаною для діагностики патології шлунково-кишкового тракту у дітей з недиференційованою дисплазією сполучної тканини, що дозволить обґрунтовано проводити корекцію щодо формування патології травної системи в системі диспансерного нагляду та у системі клінічного моніторингу дитячого населення. Дисплазія сполучної тканини - генетично детермінований стан, який характеризується дефектами волокнистих структур і основної речовини сполучної тканини, що призводить до розладу гомеостазу на тканинному, органному і системному рівнях у вигляді різних морфофункціональних порушень вісцеральних і локомоторних органів з прогредієнтним перебігом [Калмыкова А.С. Синдром дисплазии соединительной ткани: взгляд педиатра// Российский педиатрический журнал. - 2007. - № 5. - С. 27-30]. Окреме місце займає питання хронічної патології шлунково-кишкового тракту у дітей з синдромом недиференційованоі дисплазії сполучної тканини, оскільки саме порушення фібрилогенезу та наявність малих аномалій розвитку органів шлунково-кишкового тракту призводить до формування полісистемної соматичної патології, зокрема диспластикозалежної патології шлунково-кишкового тракту [Клеменов А.В. Недифференцированная дисплазия соединительной ткани. - Μ.: Информтех., 2006. - 120 с]. Травна система друга за частотою залучення до диспластичного процесу система організму дитини та диспластикозалежної патології шлунково-кишкового тракту зустрічається майже у 40-60 % цієї групи пацієнтів [Фролова Т.В. Соединительнотканная дисплазия при хронических заболеваниях пищеварительной системы у детей: клиническое и прогностическое значение/ Т.В. Фролова, Л.Я. Барська, О.В. Охапкіна// Медицина I… - 2008. - № 1. - С. 218-22]. Сформовану патологію шлунково-кишкового тракту діагностують згідно із Сіднейською класифікацією 1990 року з доповненнями та МКХ-10. Проте, на сучасному етапі розвитку медичної науки найбільш актуальним є профілактичний напрямок, зокрема діагностика порушень шлунково-кишкового тракту на донозологічній стадії. На тепер не викликає сумніву, що значна частка патологічних станів організму дитини тісно пов'язана із змінами концентрації або дисбалансом ессенціальних та умовно-токсичних мікроелементів в тканинах [Disorders of Mineral Metabolism/ F. R. Bringhurst, M. B. Demay, H. M. Kronenberg [et al.].// Williams Textbook of Endocrinology. 1 lth ed. St. Louis, Mo: WB Saunders. - 2008. - P. 27.], зокрема обміну мікро- і макроелементів у дітей з дисплазією сполучної тканини та диспластикозалежною патологією травної системи. Найбільш близьким за технічною суттю та результатом, який може бути досягнутим, є спосіб діагностики періоду загострення та ремісії хронічного гастродуоденіту на підставі оцінки мікроелементного гомеостазу у дітей [Синяєва І.Р. Стан мікроелементного гомеостазу та захисного слизового бар'єру шлунка при хронічному гастродуоденіті у дітей/ автореферат к. мед. н., Харків, 2004. - 20 с], тому його вибрано за прототип. Однак застосування цього способу орієнтовано на діагностику періоду захворювання вже при сформованому гастродуоденіті. У наведеному прототипі викреслена роль порушень мінерального гомеостазу у патогенезі хронічного гастродуоденіту у дітей, що супроводжується достовірним зниженням рівня багатьох ессенціальних та умовно-ессенціальних мікроелементів (Cu, Fe, Zn, Mg, Μn, Ca та інш.) в крові та шлунковому соку; при гіпертрофічному та ерозивному гастриті відзначається збільшення рівня умовно-токсичних мікроелементів - Pb, Ni, Al, Cr, Mo, Rb, Sr. Даний метод може бути застосований лише у дітей з гастродуоденітом, та не враховує іншу патологію травної системи і наявність у дитини порушень фібрилогенезу. Окрім того, визначення мінерального статусу дитини проводилося на підставі аналізу мікроелементів у крові та шлунковому соку, збір яких є інвазивним. У зв'язку з вищенаведеним, в основу корисної моделі поставлено задачу підвищення точності діагностики формування патології травної системи у дітей з синдромом недиференційованої дисплазії сполучної тканини. Задачу, яку поставлено в основу корисної моделі, вирішують тим, що у відомому способі діагностики патології шлунково-кишкового тракту у дітей з синдромом недиференційованої дисплазії сполучної тканини на підставі визначення динамічних змін мінерального статусу дитини, згідно з корисною моделлю, визначають мінеральний профіль дитини шляхом аналізу мікроелементів у волоссі та як мінеральних предикторів формування диспластикозалежної патології шлунково-кишкового тракту у дітей з дисплазією при відсутності малих аномалій розвитку органів травної системи діагностують збільшення рівня Аl на 65 %, Zn на 50 %, Сu на 45 %, Рb на 30 % з одночасним зниженням Μn на 50 % по відношенню до контрольних вимірів, як мінеральних предикторів формування патології на тлі малих аномалій розвитку органів 1 UA 95110 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 травної системи діагностують підвищення Sr на 45 % та зниження Mg на 45 %, Μn на 40 %, Сu на 30 % та Fe на 30 %. Технічний ефект корисної моделі, а саме підвищення точності діагностики патології травної системи у дітей з порушенням фібрилогенезу, досягають тим, що враховують динаміку змін мінерального статусу дитини, оскільки синдром дисплазії сполучної тканини є вродженим. Щорічне дослідження мікроелементів, починаючи із шкільного віку, у волоссі та його аналіз дозволить визначити донозологічні розлади з боку травної системи в залежності від наявності або відсутності малих аномалій розвитку органів шлунково-кишкового тракту. Спосіб виконують наступним чином: При наявності у дитини синдрому дисплазії сполучної тканини, враховуючи наявність чи відсутність малих аномалій розвитку органів травної системи, проводять дослідження мінерального складу волосся. Метод забору волосся являється неінвазивним, не потребує спеціальної підготовки та яких-небудь спеціальних умов при його проведені, волосся (5-6 волосин) зрізують на потилиці на 1 см від кореню волосся. Оцінку мінерального профілю проводять методом спектрального аналізу, який являється широкодоступним та не є коштовним. На підставі результатів оцінюють вірогідність формування патології шлунково-кишкового тракту. При відсутності малих аномалій розвитку органів травної системи збільшення Аl на 65 %, Ζn на 50 %, Сu на 45 %, Рb на 30 % з одночасним зниженням Μn на 50 % свідчить про високу (до 95 %) вірогідність формування патології шлунковокишкового тракту. При наявності малих аномалій розвитку органів травлення підвищення Sr на 45 % та зниження Mg на 45 %, Μn на 40 %, Сu на 30 % та Fe на 30 % свідчить про високу (до 98 %) вірогідність формування патології шлунково-кишкового тракту. Аналіз результатів можна проводити на різних етапах спостереження за дитиною, враховуючи регіональні референтні значеннями щодо мінерального профілю дитячої популяції. Якісні та кількісні значення способу були встановлені експериментально на підставі 5річного обстеження достатньої кількості дітей (350) з наявністю дисплазії сполучної тканини. Було достовірно визначено, що у дітей з порушеннями фібрилогенезу без сформованої патології травної системи мінеральний дисбаланс відбувається за рахунок спотворення співвідношень ессенціальних елементів: Са і Mg, Ва і Ζn та зниження вмісту Μn. Протягом 2-х років відбувається значне накопичення Аl (в середньому на 34 %, р

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Frolova Tetiana Volodymyrivna, Okhapkina Olha Volodymyrivna, Siniaieva Iryna Rezivna, Stenkova Natalia Fedorivna

Автори російською

Фролова Татьяна Владимировна, Охапкина Ольга Владимировна, Синяева Ирина Резовна, Стенкова Наталия Федоровна

МПК / Мітки

МПК: G01N 33/00

Мітки: дітей, сполучної, шлунково-кишкового, діагностики, тракту, тканини, дисплазією, недиференційованою, спосіб, патології

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-95110-sposib-diagnostiki-patologi-shlunkovo-kishkovogo-traktu-u-ditejj-z-nediferencijjovanoyu-displaziehyu-spoluchno-tkanini.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб діагностики патології шлунково-кишкового тракту у дітей з недиференційованою дисплазією сполучної тканини</a>

Подібні патенти