Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Спосіб діагностики діастолічної дисфункції лівого шлуночка серця у підлітків шляхом визначення ознак формування порушень діастолічного наповнення лівого шлуночка на латентній стадії захворювання, який відрізняється тим, що визначають співвідношення швидкості кровотоку у фазу раннього наповнення лівого шлуночка до швидкості кровотоку у фазу передсердного наповнення (Е/А), ступінь приросту діаметра лівого передсердя у відповідь на ізометричне навантаження та ознаки зниження толерантності до фізичного навантаження в тесті з 6-ти хвилинною ходою.

2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що при наявності підвищення співвідношення Е/А >2 О., розширення порожнини лівого передсердя більше 2,8 см та зниження толерантності до фізичного навантаження у вигляді зменшення довжини дистанції < 550 м визначають формування ознак діастолічної дисфункції та несприятливий перебіг захворювання.

Текст

Реферат: Спосіб діагностики діастолічної дисфункції лівого шлуночка серця у підлітків шляхом визначення ознак формування порушень діастолічного наповнення лівого шлуночка на латентній стадії захворювання. Визначають співвідношення швидкості кровотоку у фазу раннього наповнення лівого шлуночка до швидкості кровотоку у фазу передсердного наповнення (Е/А), ступінь приросту діаметра лівого передсердя у відповідь на ізометричне навантаження та ознаки зниження толерантності до фізичного навантаження в тесті з 6хвилинною ходою. UA 94767 U (12) UA 94767 U UA 94767 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до медицини, а саме до кардіології, і може бути використана для ранньої діагностики ознак формування діастолічної дисфункції лівого шлуночка серця (ЛШ) за рахунок визначення ступеня підвищення співвідношення швидкості кровотоку у фазу раннього наповнення лівого шлуночка до швидкості кровотоку у фазу передсердного наповнення (Е/А) та приросту діаметра лівого передсердя у відповідь на пробу з ізометричним навантаженням, а також зниження толерантності до фізичного навантаження за тестом з 6-хвилинною ходьбою. Серцева недостатність складає одну з провідних проблем сучасної медицини. За останні роки досягнуто значних успіхів у визначенні механізмів формування і факторів прогресування систолічної дисфункції міокарда, однак однією із недостатньо розроблених залишається проблема порушення діастолічної функції лівого шлуночка. За сучасними уявленнями, діастолу можна розділити на 2 фази: фазу ізоволюмічної релаксації (IVRT) і фазу наповнення (DT). Остання включає період швидкого наповнення, тобто раннього потоку (пік Е) діастоли та період повільного наповнення (діастазис) і систолу передсердя (пік А). Велике значення в оцінці діастоли має час уповільнення потоку раннього діастолічного наповнення ЛШ (DT), зменшення якого асоціюється з підвищенням тиску в лівих відділах серця та збільшенням жорсткості. Виділяють три типи порушень діастолічної функції ЛШ: І тип діастолічного наповнення ЛШ тип уповільненої релаксації (гіпертрофічний), при якому співвідношення Е/А становить 2. Відомі три типи змін характеру трансмітрального кровотоку характеризують динаміку погіршення ДФЛШ серця по мірі прогресування порушень розслаблення міокарда і підвищення його діастолічної жорсткості. Порушення діастолічної функції лівого шлуночка виникають на стадії латентної серцевої недостатності та мають прогностичне значення. Відомий спосіб діагностики ступеня тяжкості діастолічної дисфункції лівого шлуночка у хворих хронічною серцевою недостатністю, при якому за допомогою ЕхоКГ в імпульснохвильовому допплерівському режимі оцінюють значення параметрів трансмітрального потоку (Е/А, DT, IVRT) і потоку в легеневих венах (S/D) у стані спокою та при проведенні навантажувальних допплерівських проб - ступінь зниження Е/А на висоті проби Вальсальви, діастолічний резерв ЛШ на висоті ізометричної проби і холодового навантаження, а також у двовимірному режимі визначають значення фракції викиду (ФВ) ЛШ та індексів кінцевого діастолічного об'єму ЛШ і ЛП, маси міокарда та при відповідності їх певним правилам встановлюють ту чи іншу стадію ДД (Патент РФ № 2325850, МПК А61В8/06; опубл. 27.01.08). Недоліком даного способу є той факт, що спосіб застосовується для хворих пацієнтів старшого віку з розгорнутою клінічною картиною хронічної серцевої недостатності, а для діагностики порушень діастолічної функції лівого шлуночка у підлітків він не ефективний. Відомий спосіб діагностики латентної діастолічної дисфункції лівого шлуночка у хворих з гіпертонічною хворобою. Хворим проводять ехокардіографію. Визначають допплерографічні показники трансмітрального кровотоку в стані спокою та під час проби з нітрогліцерином. Обчислюють зміну співвідношення швидкостей раннього наповнення і систоли передсердя і час уповільнення фази раннього наповнення. За отриманими даними діагностують діастолічну дисфункцію лівого шлуночка (Патент РФ № 2218093, МПК А61В8/06; опубл. 10.12.03). Цей спосіб не дозволяє діагностувати найбільш ранні ознаки діастолічної дисфункції лівого шлуночка, а також потребує вживання нітрогліцерину, що є небажаним для дітей, особливо схильних до гіпотензивних реакцій. Найбільш близьким аналогом за технічною суттю до запропонованої корисної моделі є спосіб діагностики діастолічного резерву міокарда лівого шлуночка шляхом співставлення результатів ехокардіографічного дослідження в стані спокою та при фізичному навантаженні у вигляді 20 присідань за 30 секунд, що дозволяє характеризувати ранні діастолічні порушення зниження діастолічного резерву міокарда лівого шлуночка при поперечних блокадах серця у дітей, і в найбільш ранні строки провести імплантацію штучного провідника ритму (Патент РФ №2171632, МПК А61В 8/06; опубл. 10.12.03). Недоліком способу є той факт, для проведення цих досліджень необхідне виконання фізичних вправ у вигляді присідань, а для деяких дітей з порушеннями систолічної функції серця, ця процедура потребує обмеження. Задачею корисної моделі є створення такого способу діагностики ознак формування діастолічної дисфункції лівого шлуночка серця у підлітків із різною патологією міокарда, у якому, на латентній стадії захворювань, без клінічних ознак серцевої недостатності, можна було б визначити найбільш ранні ознаки формування порушень діастолічного наповнення лівого шлуночка. Поставлена задача вирішується тим, що спосіб діагностики діастолічної дисфункції лівого шлуночка серця у підлітків шляхом визначення ознак формування порушень діастолічного 1 UA 94767 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 наповнення лівого шлуночка на латентній стадії захворювання, згідно з корисною моделлю, визначають співвідношення швидкості кровотоку у фазу раннього наповнення лівого шлуночка до швидкості кровотоку у фазу перед сердечного наповнення (Е/А), ступінь приросту діаметра лівого передсердя у відповідь на ізометричне навантаження та ознаки зниження толерантності до фізичного навантаження в тесті з 6-хвилинною ходою. При наявності у підлітка кардіоміопатії з порушенням серцевого ритму, диспластичної кардіоміопатії або первинної артеріальної гіпертензії проводять ехокардіографію в стані спокою. В режимі та в імпульсно-хвильовому допплерівському режимі оцінюють основні параметри трансмітрального потоку (Е/А, DT, IVRT), потім виконують пробу з ізометричним навантаженням та, наприкінці 3-ої хвилини, повторно оцінюють вищезазначені параметри. Проводять також тест з 6-хвилинною ходою. При наявності підвищення співвідношення Е/А понад 2 О., розширення порожнини лівого передсердя понад 2,80 см та зниження адаптаційних можливостей у вигляді скорочення дистанції менш 550 м констатують формування діастолічної дисфункції та несприятливий перебіг захворювання. Приклад 1 Хворий М., 16 років (історія хвороби № 163), госпіталізований до відділення кардіоревматології з діагнозом: шлуночкова екстрасистолія, 4 функціональний клас по Лаун. Хворіє з 14 років, коли вперше на ЕКГ були виявлені шлуночкові екстрасистоли в кількості 5 тис. на добу. При динамічному спостереженні відмічено погіршення стану у вигляді підвищеної стомлюваності, задишки при фізичному навантаженні, при холтерівському моніторуванні встановлено шлуночкову екстрасистолію високих градацій - 10-12 тис. на добу. За даними ЕхоКГ у стані спокою та при ізометричному навантаженні (ІН) відзначено збільшення порожнини лівого передсердя з 2,40 см у спокої до 2,89 см після ІН, підвищення співвідношення Е/А з 1,49 О. у спокої до 2,05 О. після ІН, а також при виконанні тесту з 6-хвилинною ходьбою, за 6 хвилин пройшов дистанцію 409 метрів. Було поставлено діагноз: у підлітка 16 років з шлуночковою екстрасистолією, 4 клас по Лаун, з розширенням порожнини лівого передсердя понад 2,8 см збільшенням співвідношення Е/А понад 2 О., а також зниженням толерантності до фізичного навантаження у вигляді скорочення дистанції менше 550 м, почалося формування діастолічної дисфункції лівого шлуночка з прогнозом щодо несприятливого перебігу захворювання. Приклад 2 Хворий Т., 17 років (історія хвороби № 709) госпіталізований до відділення кардіоревматології з діагнозом: первинна артеріальна гіпертензія, стабільна форма. Хворіє з 15 років, коли вперше було виявлено підвищення AT до 145/85 мм рт. ст. періодичні головні болі на тлі підвищення артеріального тиску, підвищена стомлюваність. Спадковість щодо артеріальної гіпертензії обтяжена по лінії батька. При динамічному спостереженні відмічено погіршення стану у вигляді стабільного підвищення артеріального тиску, появи частих цефалгії, метеозалежності. При холтерівському моніторуванні виявлено стабільне підвищення AT протягом доби. За даними ЕхоКГ у стані спокою і при ізометричному навантаженні (ІН) відзначено збільшення порожнини лівого передсердя з 2,50 см у спокої до 2,90 см після ІН, підвищення співвідношення Е/А з 1,66 О. у спокої до 2,69 О. після ІН, а також при проходженні тесту з 6-хвилинною ходьбою, мав результат 466 метрів. Таким чином, у підлітка 17 років з діагнозом: первинна артеріальна гіпертензія, стабільна форма, з розширенням порожнини лівого передсердя понад 2,8 см, збільшенням співвідношення Е/А понад 2 О., а також зниженням толерантності до фізичного навантаження у вигляді скорочення дистанції менше 550 можна констатувати формування діастолічної дисфункції лівого шлуночка і прогнозувати несприятливий перебіг захворювання. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 50 55 1. Спосіб діагностики діастолічної дисфункції лівого шлуночка серця у підлітків шляхом визначення ознак формування порушень діастолічного наповнення лівого шлуночка на латентній стадії захворювання, який відрізняється тим, що визначають співвідношення швидкості кровотоку у фазу раннього наповнення лівого шлуночка до швидкості кровотоку у фазу передсердного наповнення (Е/А), ступінь приросту діаметра лівого передсердя у відповідь на ізометричне навантаження та ознаки зниження толерантності до фізичного навантаження в тесті з 6-ти хвилинною ходою. 2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що при наявності підвищення співвідношення Е/А >2 О., розширення порожнини лівого передсердя більше 2,8 см та зниження толерантності до 2 UA 94767 U фізичного навантаження у вигляді зменшення довжини дистанції < 550 м визначають формування ознак діастолічної дисфункції та несприятливий перебіг захворювання. Комп’ютерна верстка О. Рябко Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Bohmat Liudmyla Feodosiivna, Nikonova Viktoriia Vadymivna, Akhnazariants Elmira Levonivna, Rak Larysa Ivanivna, Holovko Tetiana Oleksiivna

Автори російською

Богмат Людмила Феодосиевна, Никонова Виктория Вадимовна, Ахназарянц Эльмира Левоновна, Рак Лариса Ивановна, Головко Татьяна Алексеевна

МПК / Мітки

МПК: A61B 10/00, A61B 8/06

Мітки: серця, підлітків, спосіб, шлуночка, лівого, патологією, діагностики, діастолічної, міокарда, дисфункції

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-94767-sposib-diagnostiki-diastolichno-disfunkci-livogo-shlunochka-sercya-u-pidlitkiv-iz-patologiehyu-miokarda.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб діагностики діастолічної дисфункції лівого шлуночка серця у підлітків із патологією міокарда</a>

Подібні патенти