Спосіб спектрофотометричного визначення амлодипіну в таблетках

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб спектрофотометричного визначення кількісного вмісту амлодипіну у таблетках, що включає приготування аналітичного та стандартного розчину з подальшим його спектрофотометруванням та розрахунком кількісного вмісту амлодипіну методом стандарту, який відрізняється тим, що приготування аналітичного розчину проводять шляхом розчинення таблеткової маси амлодипіну у 0,01 М розчині кислоти хлористоводневої, оптичну густину розчинів вимірюють за довжини хвилі 366 нм, причому оптичну густину кожної проби вимірюють тричі з вийманням кювети завтовшки 1 см, а кількісний вміст амлодипіну розраховується за методом стандарту.

Текст

Реферат: UA 91985 U UA 91985 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до фармації, зокрема до способів хімічного аналізу, а саме до контролю якості лікарських форм промислового виробництва, які містять амлодипін. За даними літератури кількісне визначення амлодипіну можна визначати методами рідинної хроматографії [1, 2, 4, 5], які характеризуються великою вартістю обладнання і високими вимогами до кваліфікації персоналу. Відомо також про застосування екстракційнофотометричних методів [3], що базуються на утворенні забарвлених продуктів, які характеризуються своєю похибкою вимірювання і мають як ряд переваг, так і ряд недоліків, пов'язаних з неселективністю колориметричних реакцій, нестійкістю забарвлених сполук, невисокою специфічністю та точністю проведення аналізу та складністю пробопідготовки. До аналогів заявленого способу спектрофотометричного кількісного визначення амлодипіну можна віднести наступний спосіб кількісного визначення амлодипіну в однокомпонентних таблетках: точну наважку таблеткової маси, що відповідає 0,1 г амлодипіну, розчиняють у достатній кількості диметилформаміду (ДМФА) та залишають на 10 хв. Потім цей розчин фільтрують, сухий залишок промивають за допомогою ДМФА і фільтрат переносять до мірної колби об'ємом 100 мл, доводячи об'єм до мітки ДМФА. 1 мл отриманого розчину поміщають у колбу на 5 мл, додають 2,5 мл 0,2 % розчину аскорбінової кислоти, об'єм доводять до мітки ДМФА, добре перемішують і нагрівають на водяній бані 25 хв. Отриманий розчин охолоджують до кімнатної температури, переносять у колбу об'ємом 10 мл, доводять до мітки ДМФА і спектрофотометрують за довжини хвилі 530 нм по відношенню до контрольного розчину. Вміст амлодипіну розраховують за методом стандарту [6]. Основним недоліком даного методу можна вважати визначення концентрації розчинів амлодипіну екстракційно-фотометричним методом, тобто вимірювання показника поглинання продукту взаємодії амлодипіну та аскорбінової кислоти. Даний метод є дуже чутливим до класу приладу, тобто різні прилади дають значні відхилення величини поглинання для одного й того ж розчину. Тобто даний метод не дозволяє точно визначити кількісний вміст амлодипіну в умовах різних лабораторій. Задача корисної моделі полягає у створенні простого способу кількісного визначення амлодипіну в таблетках, який би дозволяв уникнути екстракції продукту взаємодії амлодипіну з аскорбіновою кислотою і внаслідок цього - зменшення похибки пробопідготовки, та водночас забезпечити необхідну специфічність, точність та відтворюваність результатів аналізу під час проведення контролю якості. Поставлена задача вирішується таким чином, що спосіб спектрофотометричного визначення кількісного вмісту амлодипіну у таблетках включає приготування аналітичного та стандартного розчину з подальшим його спектрофотометруванням та розрахунком кількісного вмісту амлодипіну методом стандарту. Згідно з корисною моделлю, передбачено, що приготування аналітичного розчину проводять шляхом розчинення таблеткової маси амлодипіну у 0,01 М розчині кислоти хлористоводневої, оптичну густину розчинів вимірюють за довжини хвилі 366 нм, причому оптичну густину кожної проби вимірюють тричі з вийманням кювети завтовшки 1 см, а кількісний вміст амлодипіну розраховується за методом стандарту. Всі параметри заявленого способу визначені дослідним шляхом. Придатність заявленої методики підтверджується валідаційними характеристиками, які визначаються, згідно з ДФУ [7, 8]. Оптичну густину досліджуваних розчинів доцільно визначати спектрофотометричним методом за довжини хвилі 366 нм, оскільки на даній ділянці спектра для молекули амлодипіну спостерігається максимум поглинання. -5 Розведення досліджуваних розчинів до 5·10 г/мл забезпечує величину значення оптичної густини в межах 0,4-0,7, що суттєво підвищує точність заявленого способу. Заявлений спосіб здійснюється наступним чином: Аналітичний розчин препарату: Точну наважку порошку таблеток, еквівалентну 50 мг амлодипіну, розчиняють у 100 мл 0,01 М розчину кислоти хлористоводневої, перемішують 25 хв. і фільтрують, відкидаючи перші 10 мл фільтрату. 10 мл фільтрату поміщають у колбу місткістю 100 мл і доводять до мітки 0,01 М розчином хлористоводневої кислоти. Стандартний розчин: 70,0 мг (точна наважка) стандартного зразку (СЗ) амлодипіну бесилату (що відповідає вимогам ДФУ) розчиняють у 0,01 М розчині кислоти хлористоводневої і доводять об'єм розчину тим самим розчинником до 100,0 мл, беруть аліквоту 10 мл і переносять її в колбу місткістю 100,0 мл, доводячи до мітки 0,01 М розчином кислоти хлористоводневої. Оптичну густину аналітичного та стандартного розчинів вимірюють за аналітичної довжини хвилі 366 нм відносно розчину порівняння - 0,01 М розчин кислоти хлористоводневої. Вимірювання оптичної густини отриманих розчинів проводять тричі з вийманням кювети з 1 UA 91985 U 5 10 15 20 використанням кювети завдовжки 1 см при температурі 20±2 °C за однакових умов з мінімальним інтервалом у часі. У порівнянні з аналогічними способами, запропонований спосіб характеризується рядом переваг: підібрана більш проста пробопідготовка та розчинник, що дозволяє спростити проведення досліду та зменшити похибку пробопідготовки та її вплив на результати вимірювань. Концентрація аналітичного розчину і розчину робочого стандарту підібрана таким чином, що оптична густина на спектральній ділянці, що досліджується, знаходиться в межах від 0,4-0,7, що сприяє підвищенню точності аналізу. Для запропонованого способу кількісного визначення проведено вивчення наступних метрологічних характеристик: робасність, збіжність, прецизійність, правильність, лінійність. Отриманні валідаційні характеристики узгоджені з критеріями відповідності, згідно з вимогами ДФУ [7, 8]. Корисна модель ілюструється прикладами. Приклад 1 Для дослідження заявленого способу було вивчено лінійність, збіжність та правильність. Вивчення характеру залежності величини оптичної густини від концентрації амлодипіну проводили за стандартизованою процедурою валідації, при цьому використовуючи 9 вихідних розчинів з точними наважками концентрацій (від 80 % до 120 % із кроком 5 %). Кожний модельний розчин вимірювали тричі. Отримані результати були статистично оброблені та визначено, що вимоги до параметрів лінійної залежності, правильності та збіжності стосовно заявленого способу виконуються на всьому діапазоні концентрацій. Дані розрахунків наведені у таблиці 1. Таблиця 1 Статистично оброблені результати метрологічних характеристик Метрологічні характеристики Лінійність Кутовий коефіцієнт лінійної залежності b Sb Вільний член лінійної залежності а Sa Коефіцієнт кореляції методики r Збіжність та правильність Середнє Z% Відносне стандартне відхилення sZi% Відносний довірчий інтервал Δz Критерій невизначеності систематичної похибки δ Висновок 25 30 Критичні значення Отримані значення а, % = 3,8 1,0307 0,01557 -3,017 1,5691 0,9992 R0=0,9957 100,00 0,7076 1,3158 0,00 Відповідає ΔAs % = 2,4 δ, %= 1,3158 Дані, отримані у результаті вивчення валідаційних характеристик лінійності, збіжності та правильності, характеризуються їх відповідністю до критеріїв прийнятності заявленого способу. Приклад 2 Важливе значення для випробовування заявленого способу має вивчення параметрів стабільності та робасності, які полягають у визначенні стійкості розчинів амлодипіну та впливу різних зовнішніх факторів. Дослідження стабільності розчину випробуваного зразку та розчину стандартного зразку проводили шляхом вимірювання оптичної густини кожні 15 хвилин протягом 60 хвилин. Показники стабільності зазначених розчинів у часі наведені у таблиці 2. Таблиця 2 Вивчення стабільності у часі розчинів випробуваного та стандартного зразків Розчин Випробуваний Стандартний Термін дослідження стабільності nt, хв 0 15 30 45 60 0,629 0,627 0,626 0,626 0,626 0,628 0,629 0,628 0,627 0,628 2 Середнє RSDt, % Δt, % max δ, % 0,627 0,628 0,208 0,113 0,362 0,196 0,77 UA 91985 U 5 10 15 20 25 30 Дані наведені у таблиці 2 свідчать про стійкість розчинів випробуваного та робочого стандартного зразків у часі. Встановлено, що вплив плацебо на сумарне поглинання препарату складає A blank 0,002 • 100 = • 100 % = 0,318 % ≤0,75%. A st 0,629 Це означає, що фонове поглинання є незначущим і методика характеризується належною специфічністю. Статистично оброблені експериментальні дані свідчать, що заявлений спосіб характеризується точністю та може бути відтворний в умовах інших аптек та лабораторій з контролю якості лікарських засобів. Таким чином, заявлений спосіб спектрофотометричного визначення амлодипіну в таблетках відповідає вимогам ДФУ, є простим, доступним і може бути використаний для аналізу якості в умовах аптек та лабораторій з контролю якості лікарських засобів. Джерела інформації: 1. British Pharmacopoeia. - London. The Stationary Office. - 2001. - Vol. 1-2. - 3199 p. 2. European Pharmacopoeia. - 6th ed. - Strasbourg: European Department for the Quality of Medicines, 2008. - 2416 p. 3. Hanaa M. Abdel-Wadood. Validated spectrofluorometric methods for determination of amlodipine besylate in tablets / Hanaa M. Abdel-Wadood, Niveen A. Mohamed, Ashraf M. Mahmoud // Spectrochimia Acta. Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy. - 2008. - Vol. 70. №. 3. - P. 564-570. 4. Malesuik M.D. Determination of amlodipine in pharmaceutical dosage forms by liquid chromatography and ultraviolet spectrophotometry / Malesuik M.D., Cardoso S.G., Bajerski L., Lanzanova F.A. // J AOAC Int. - 2006. - Mar-Apr; 89(2). - P. 359-364. 5. Vaijanath G. Dongre. Simultaneous determination of metoprolol succinate and amlodipine besylate in pharmaceutical dosage form by HPLC / Vaijanath G. Dongre, Sweta B. Shah, Pravin P. Karmuse [et al.] // J. Pharm. And Biomed. Anal. - 2008. - Vol. 46, issue 3. - P. 583-586. 6. Rahman N. Validated spectrophotometric methods for the determination of amlodipine besylate in drug formulations using 2,3-dichloro5,6-dicyano 1,4-benzoquinone and ascorbic acid / Nafisur Rahman, Md. Nasrul Hoda // Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis. - 2003. - Vol. 31. P. 381-392. 7. Державна Фармакопея України / Державне підприємство "Науково-експертний фармакопейний центр". - Доповнення 1. - Харків: РІРЕГ, 2004. - 520 с. 8. Державна Фармакопея України / Державне підприємство "Науково-експертний фармакопейний центр". - Доповнення 2. - Харків: РІРЕГ, 2008. - 608 с. 35 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 40 45 Спосіб спектрофотометричного визначення кількісного вмісту амлодипіну у таблетках, що включає приготування аналітичного та стандартного розчину з подальшим його спектрофотометруванням та розрахунком кількісного вмісту амлодипіну методом стандарту, який відрізняється тим, що приготування аналітичного розчину проводять шляхом розчинення таблеткової маси амлодипіну у 0,01 М розчині кислоти хлористоводневої, оптичну густину розчинів вимірюють за довжини хвилі 366 нм, причому оптичну густину кожної проби вимірюють тричі з вийманням кювети завтовшки 1 см, а кількісний вміст амлодипіну розраховується за методом стандарту. Комп’ютерна верстка М. Ломалова Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Bevz Natalia Yuriivna, Heorhiants Viktoria Akopivna

Автори російською

Бевз Наталия Юриевна, Георгиянц Виктория Акоповна

МПК / Мітки

МПК: G01J 3/42, A61K 31/4422

Мітки: спосіб, амлодипіну, спектрофотометричного, таблетках, визначення

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-91985-sposib-spektrofotometrichnogo-viznachennya-amlodipinu-v-tabletkakh.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб спектрофотометричного визначення амлодипіну в таблетках</a>

Подібні патенти