Пристрій для керованого переміщення по поверхні пухко-твердого середовища типу снігу, піску або іншого подібного середовища

Номер патенту: 89840

Опубліковано: 10.03.2010

Автор: Мадатов Артем Валерійович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Пристрій для керованого переміщення по поверхні пухко-твердого середовища типу снігу, піску або іншого подібного середовища, що містить опорну платформу і лижу, зв'язану з опорною платформою за допомогою механізму керування, який відрізняється тим, що лижа виконана у вигляді зібраних у набір подовжніх гнучких у площині лижі полозів, а механізм керування виконаний у вигляді передньої і задньої опор, що рознесені уздовж подовжньої осі лижі для забезпечення можливості поперечного хитання опорної платформи відносно лижі, і двох перехрещених тяг, розміщених на ділянці між передньою і задньою опорами та виконаних з можливістю поєднання бічних країв опорної платформи з різнойменними протилежними бічними краями ділянки лижі, що прилягає знизу.

2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що полози зібрані в набір за допомогою поперечних стяжок для забезпечення можливості вигину набору в цілому в площині лижі.

3. Пристрій за п. 2, який відрізняється тим, що поперечні стяжки розміщені у щілиноподібних отворах, виконаних у полозах у горизонтальній площині.

4. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що забезпечений додатковою парою похилих тяг, розташованих перед передньою опорою і виконаних з можливістю поєднання бічних країв лижі з однойменними половинами суміжної ділянки опорної платформи.

5. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що забезпечений додатковою парою похилих тяг, розташованих позаду задньої опори та виконаних з можливістю поєднання країв лижі з однойменними половинами суміжної ділянки опорної платформи.

Текст

1. Пристрій для керованого переміщення по поверхні пухко-твердого середовища типу снігу, піску або іншого подібного середовища, що містить опорну платформу і лижу, зв'язану з опорною платформою за допомогою механізму керування, який відрізняється тим, що лижа виконана у вигляді зібраних у набір подовжніх гнучких у площині лижі полозів, а механізм керування виконаний у вигляді передньої і задньої опор, що рознесені C2 2 89840 1 3 89840 4 поставити під кутом до поверхні снігу та навантасноубордів, який стає ще нижче, ніж рівень продажити, вона прогнеться під дією сили тяжіння убік жів гірських лиж. підошви, та кант, що урізався, у сніг, утворить дугу. Тому актуальною задачею на сьогоднішній Радіус повороту дорівнює радіусу дуги. Тому для день є розробка пристрою для керованого перевиконання спортивних вправ із крутими поворотаміщення по поверхні пухко-твердого середовища, ми (слалом, карвинг, могул) застосовують лижі з типу сніг, пісок або іншого подібного середовища, малим радіусом дуги (2-4 метри) або, інакше, з який завдяки своїй конструкції, що також обумов"глибокою талією", а для вправ з положистими лює і спосіб керування пристроєм, дозволив би поворотами (гігантський слалом, швидкісний вирішити існуючі проблеми у даній галузі. Тобто спуск) застосовують лижі з великим радіусом дуги актуальним є прагнення налагодити виробництво (7-10 метрів). Для лижників-любителів випускають недорогого у виготовленні спортивного снаряда, усереднений варіант - із радіусом дуги 5-6 метрів, придбати навички керування яким було б значно що обмежує можливості керування ними. Лижі, які простіше, ніж відомими на сьогоднішній день снапрацюють увесь час у режимі знакозмінних наванрядами, що дозволило б швидко забезпечити матажень та значної деформації (більш 10см/м), висову популярність такого пристрою і високий ріготовляються багатошаровими (до 20 шарів) з вень продажів. Було б доцільним використання особливо міцних та пружних металевих сплавів та більш універсальних складових частин пристрою, композитних матеріалів - "сендвіч-конструкція". виконаних з недорогих матеріалів, щоб люди з Виготовлення гірських лиж є важким та дорогим різним рівнем підготовки і різним рівнем статку процесом із великими витратами ручної праці. Не могли зацікавитися даним пристроєм. дивлячись на застосування новітніх матеріалів, На сьогоднішній день існує велика кількість різапозичених з авіаційної промисловості, гірські зних пристроїв, які у тій чи іншій мірі вирішують лижі нерідко ламаються під час катання. Керуванпоставлені актуальні задачі. ня лижами шляхом їх нахилу під кутом до горизонТак з патенту Російської Федерації №2073620 талі та переносу ваги лижника з однієї лижі на ін(опубл. 20.02.1997) відомий пристрій для керовашу вимагає важкої спеціальної техніки катання, яку ного переміщення по поверхні пухко-твердого семожуть освоїти далеко не всі бажаючі. Крім того, редовища типу сніг, пісок або іншого подібного необхідність жорсткого зчеплення ніг лижника із середовища, що містить опорну платформу і лижу, лижами потребує спеціальних високих жорстких при цьому транспортний пристрій являє собою черевик та кріплень, що забезпечують нерухоме снігохід, що складається із шасі, гусеничного рушія прикріплення усієї підошви черевика до лижі. Для і двох блоків механізму керування, розміщених із запобігання перелому кісток гомілки лижника при зовнішніх сторін гусениць. Механізм керування падінні у кріпленнях передбачений механізм, що являє собою групу лиж із гнучкого пружного матевід'єднує лижу від черевика при досягненні граниріалу, виконаних у вигляді смуги з прямолінійною чно допустимого навантаження. Проте це не завковзною поверхнею і загнутими кінцевими ділянжди запобігає важким травмам у лижників. ками. Лижі шарнірно з'єднуються з рухливими траВраховуючи все вищевказане, тільки невелика версами кожного блоку. При увімкненні механізму частина бажаючих кататися з гір освоює техніку повороту, лижі прогинаються і розвертаються в катання настільки, що стає доцільною купівля влапоперечному перерізі, створюючи деякий кут між сного набору екіпірування, при цьому більшість площиною підошви і поверхнею, по якій рухається тих, хто катається, все ж користується комплектаснігохід. Спираючись на увігнуті лижі, снігохід стає ми, взятими напрокат. Крім того, немаловажним здатним рухатися по кривій траєкторії. фактором того, що гірські лижі не отримують велиНедоліками описаного пристрою є складність кого розповсюдження та не стають масовим захойого конструкції, обумовлена тим, що пристрій у пленням є їх вартість, зумовлена складністю консбільшій мірі відноситься до сніжних мотоциклів. трукції лиж та дорожнечею матеріалів, які Також до недоліків можна віднести досить високу застосовуються для їх виробництва, що у свою вартість пристрою, обумовлену складністю детачергу зумовлено тим, що лижі постійно піддаються лей конструкції, великим переліком застосовувазначним знакозмінним навантаженням. Так, наних матеріалів і досить вузькою спеціалізацією приклад, мінімальна вартість комплекту лиж може пристрою, що не є спортивним снарядом масового складати від 200 доларів США, а разом із черевихарактеру. Крім того, за допомогою зазначеного ками, кріпленням, палками комплект коштує не пристрою не передбачена можливість керованого менше 600 доларів США. переміщення по снігу в положенні стоячи, що в Ще одним популярним видом спортивного обдеяких випадках не дозволяє здійснювати ефектиладнання для зимового активного відпочинку є вний контроль ситуації. сноуборд. Конструкція сноуборду, спеціальних З заявки на винахід Російської Федерації кріплень та черевик до нього дещо простіше, ніж №93041190 відомий пристрій для керованого певідповідні параметри для гірських лиж. Проте, на реміщення по снігу, що містить опорну платформу, вартість сноуборду це впливає у незначній мірі, зв'язану механізмом керування з принаймні однією оскільки використовується та ж сама технологія їх передньою та принаймні однією задньою лижею. виготовлення (так звана сендвіч-технологія) та ті ж Механізм керування містить дві пересічні чи пересамі матеріали. В той же час, техніка катання при хресні вісі, зв'язані сполучним елементом і встановикористанні сноуборду значно ускладнюється та влені в підшипниках під фіксованим кутом одна до засвоїти її стає можливим тільки досить обмеженій іншої, причому одна з осей перпендикулярна діакількості підготовлених спортсменів. Все перераметральній площині, а друга розташована похило ховане вище значно впливає на рівень продажів до ковзної поверхні лижі. 5 89840 6 Недоліками описаного пристрою є складність відбувається поворот, що у свою чергу дозволяє його конструкції і досить висока вартість, обумовзабезпечити легкість у придбанні навичок керулена як дорожнечею виробництва окремих склавання пристроєм. При цьому в конструкції придових частин, так і високою вартістю використовустрою відсутні високонавантажені вузли, що дає ваних матеріалів. Також до недоліків пристрою можливість використання недорогих і розповсюможна віднести його досить вузьку його спеціаліджених матеріалів та визначає можливості широзацію, що не є спортивним снарядом масового кого упровадження винаходу в практику. характеру. Наявність двох перехрещених тяг завдяки тоНайбільш близьким аналогом винаходу, що му, що вони зв'язують бічні краї опорної платфорзаявляється, є пристрій, описаний в заявці на вими з різнойменними бічними краями ділянки лижі, нахід Російської Федерації №200513865, що місщо прилягає знизу, також обумовлює легкість і тить опорну платформу і лижу, зв'язану з опорною ефективність керування пристроєм, оскільки при платформою за допомогою механізму керування. здійсненні керування тяги тягнуть центр лижі в При цьому опорна платформа являє собою бобсторону, протилежну стороні повороту, що призсідло з геометрією, що змінюється, що призначене водить до вигину подовжніх гнучких у площині лижі для катання сидячи, лежачи, напівсидячи, напівполозів, ребра полозів утворюють дугу, що відволежачи, у позі мотоцикліста. дить лижу в сторону повороту. Радіус дуги задаНедоліками описаного пристрою є складність ється кутом нахилу платформи. Зусилля, необхідйого конструкції, що обумовлює досить високу не для вигину лижі на певний кут, залежить від вартість виробництва пристрою, а також обмежемодуля пружності лижі і може бути також задане ність керованості даного пристрою. шляхом регулювання відстані від місця кріплення В основу винаходу поставлена задача розротяги до центральної осі опорної платформи, набити пристрій для керованого переміщення по приклад, може бути передбачено кілька отворів поверхні пухко-твердого середовища типу сніг, для кріплення тяги. Можливість вигину лижі з пісок або іншого подібного середовища, який би за утворенням дуг різних радіусів забезпечує можлирахунок простоти і надійності своєї конструкції і вість виконання поворотів різної крутості без бічдоступності використовуваних видаткових матеріного прослизання лижі (так зване «брокажа» чи алів, дозволив би забезпечити зазначене перемігальмування) і зв'язаної з ним втрати швидкості. щення при впливі динамічних навантажень різного Універсальність пристрою забезпечується регулюрівня, забезпечити зниження витрат на виробницванням чутливості до керуючого зусилля - снаряд тво пристрою, забезпечити легкість у придбанні може бути легко адаптований для починаючих і навичок керування пристроєм і його здійсненням, досвідчених спортсменів, для дорослих і дітей. що у свою чергу дозволить забезпечити масову Таким чином, сукупність нових конструктивних популярність пристрою і високу економічну ефекособливостей призвела до появи нового якісного тивність його впровадження. ефекту - керування лижею за рахунок руху спеціаПоставлена задача вирішується тим, що розльних керуючих елементів - полозів. Усе це змінює роблено пристрій для керованого переміщення по техніку катання по поверхні пухко-твердого сереповерхні пухко-твердого середовища типу сніг, довища типу сніг, пісок або іншого подібного серепісок або іншого подібного середовища, що місдовища, роблячи її істотно більш простою, надійтить опорну платформу і лижу, зв'язану з опорною ною і безпечною. Безпека катання за допомогою платформою за допомогою механізму керування, пристрою, що заявляється, обумовлена гарною при цьому лижа виконана у вигляді зібраних у начутливістю і керованістю пристрою, відсутністю бір подовжніх гнучких у площині лижі полозів, а твердої фіксації ніг користувача до опорної платмеханізм керування виконаний у вигляді передньої форми пристрою, що дозволяє здійснювати кероі задньої опор, що рознесені уздовж подовжньої ване переміщення в звичайному взутті з викорисосі лижі та забезпечують можливість поперечного танням черевиків і кріплень для сноуборду. Усе це хитання опорної платформи відносно лижі, і двох дозволяє забезпечити інтерес у потенційних покуперехрещених тяг, розміщених на ділянці між пепців до даного пристрою, серед яких можуть бути редньою і задньою опорами та виконаних такими, користувачі з різним статком і рівнем спортивної що поєднують бічні краї опорної платформи з різпідготовки. нойменними протилежними бічними краями ділянДоцільним є таке конструктивне виконання ки лижі, що прилягає знизу, тобто поєднують прапристрою, при якому полози зібрані в набір за довий бічний край опорної платформи з лівим бічним помогою поперечних стяжок, що забезпечують краєм ділянки лижі, що прилягає знизу. можливість вигину набору в цілому в площині лижі. Таке виконання пристрою завдяки простоті і Це також дозволяє забезпечити гарну керованість надійності конструкції дозволяє забезпечити керопристроєм при тому, що відсутня необхідність ване переміщення при впливі динамічних наванпридбання особливих навичок катання на даному тажень різного рівня, оскільки передбачені передні пристрої, що робить його привабливим для широі задні опори, рознесені уздовж подовжньої осі ких верств відпочиваючих і спортсменів, а це у лижі, що дозволяють сприймати навантаження і свою чергу підвищує економічну. Поперечні стяжки при цьому забезпечують можливість поперечного розміщені у щілиноподібних отворах, виконаних у хитання опорної платформи відносно лижі, що у полозах у горизонтальній площині, що забезпечує свою чергу дозволяє забезпечити легкість і ефекможливість вільного вигину набору в цілому в тивність керування пристроєм шляхом перенесенплощині лижі. ня ваги тіла керуючого на той чи інший край платПереважним є таке конструктивне виконання форми в залежності від того, у яку сторону пристрою, при якому його забезпечують додатко 7 89840 8 вою парою похилих тяг, розташованих перед пепереміщення по поверхні пухко-твердого середоредньою опорою і виконаних такими, що поєднувища типу сніг, пісок або іншого подібного середоють бічні краї лижі з однойменними половинами вища. Лижа 2 виконана у вигляді зібраних у набір суміжної ділянки опорної платформи. Це забезпеподовжніх гнучких у площині лижі полозів 8. Полочує можливість вигину передньої частини набору зи 8 зібрані в набір за допомогою поперечних стяполозів, що утворюють лижу, що у свою чергу жок 9. У даному варіанті виконання між полозами 8 сприяє здійсненню повороту в потрібну сторону і для полегшення конструкції виконані проміжки, у полегшує керування пристроєм. яких розміщені сферичні упори 10, через які проПереважним також є таке конструктивне викоходять поперечні стяжки 9. нання пристрою, при якому його забезпечують На Фіг. 3 представлений вигляд ззаду одного з додатковою парою похилих тяг, розташованих варіантів здійснення пристрою для керованого позаду задньої опори та виконаних такими, що переміщення по поверхні пухко-твердого середоєднають краї лижі з однойменними половинами вища типу сніг, пісок або іншого подібного середосуміжної ділянки опорної платформи. Це забезпевища. Всі елементи позначені тими ж позиціями, чує можливість вигину задньої частини набору що і на попередніх фігурах. полозів, що утворюють лижу, що у свою чергу Переміщення по поверхні пухко-твердого сесприяє здійсненню повороту в потрібну сторону і редовища типу сніг, пісок або іншого подібного полегшує керування пристроєм. середовища за допомогою пристрою, що заявляОпорна платформа пристрою для керованого ється, здійснюється в такий спосіб. переміщення виконана таким чином, що не обмеТой, хто катається розташовується на опорній жує того, хто катається у виборі положення для платформі 1, наприклад, стає двома ногами на керованого переміщення, наприклад, у положенні опорну платформу 1 і починає ковзання вниз по стоячи. засніженому схилу. Для здійснення повороту Лижа пристрою для керованого переміщення, вправо по ходу руху, він навантажує правий край як і всі стандартні конструкції лиж, забезпечена платформи 1. При цьому лижа 2 залишається гометалевими кантами. ризонтальною, а платформа 1 нахиляється впраПерелік графічних матеріалів. во, роблячи поперечне хитання за рахунок наявФіг. 1 - загальний вигляд одного з варіантів ності передньої 3 і задньої 4 опор, рознесених здійснення пристрою для керованого переміщення уздовж подовжньої осі лижі 2. При цьому дві перепо поверхні пухко-твердого середовища типу сніг, хрещені тяги 5 тягнуть центр лижі 2 ліворуч. Додапісок або іншого подібного середовища. ткова пара похилих тяг 6, розташованих перед Фіг. 2 - вигляд зверху одного з варіантів здійспередньою опорою 3, і додаткова пара похилих тяг нення пристрою для керованого переміщення по 7, розташованих позаду задньої опори 4 тягнуть поверхні пухко-твердого середовища типу сніг, лижу 2 праворуч. Як наслідок, лижа 2 згинається в пісок або іншого подібного середовища. горизонтальній площині, ребра полозів 8 утворюФіг. 3 - вигляд ззаду одного з варіантів здійсють дугу, що веде лижу 2 праворуч. Для виконання нення пристрою для керованого переміщення по повороту ліворуч той, хто катається переносить поверхні пухко-твердого середовища типу сніг, вагу тіла на лівий край платформи 1, платформа 1 пісок або іншого подібного середовища. нахиляється ліворуч і все відбувається у зворотНа Фіг. 1 представлений загальний вигляд одному порядку. ного з варіантів здійснення пристрою для кероваТаким чином, винахід, що заявляється, являє ного переміщення по поверхні пухко-твердого сесобою пристрій для керованого переміщення по редовища типу сніг, пісок або іншого подібного поверхні пухко-твердого середовища типу сніг, середовища, що містить опорну платформу 1 і пісок або іншого подібного середовища, що за ралижу 2, зв'язану з опорною платформою 1 за дохунок простоти і надійності своєї конструкції і доспомогою механізму керування. Механізм керувантупності використовуваних видаткових матеріалів, ня виконаний у вигляді передньої 3 і задньої 4 дозволяє забезпечити зазначене переміщення при опор і двох перехрещених тяг 5. Пристрій забезпевпливі динамічних навантажень різного рівня, зачений додатковою парою похилих тяг 6, розташобезпечити зниження витрат на виробництво приваних перед передньою опорою 3, і додатковою строю, забезпечити легкість у придбанні навичок парою похилих тяг 7, розташованих позаду задкерування пристроєм і його здійсненням, що у ньої опори 4. свою чергу дозволяє забезпечити масову популяНа Фіг. 2 представлений вигляд зверху одного рність пристрою і високу економічну ефективність з варіантів здійснення пристрою для керованого його впровадження. 9 Комп’ютерна верстка В. Мацело 89840 Підписне 10 Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Device for guided movement on loose solid surface such as snow or sand

Автори англійською

Madatov Artem Valeriovych

Назва патенту російською

Устройство для управляемого перемещения по поверхности рыхлой твердой среды типа снега, песка или другой подобной среды

Автори російською

Мадатов Артем Валерьевич

МПК / Мітки

МПК: A63C 7/00, A63C 9/00, A63C 5/00

Мітки: пристрій, пухко-твердого, переміщення, піску, подібного, снігу, типу, середовища, керованого, поверхні, іншого

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-89840-pristrijj-dlya-kerovanogo-peremishhennya-po-poverkhni-pukhko-tverdogo-seredovishha-tipu-snigu-pisku-abo-inshogo-podibnogo-seredovishha.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для керованого переміщення по поверхні пухко-твердого середовища типу снігу, піску або іншого подібного середовища</a>

Подібні патенти