Пристрій для репозиції та дозованої компресії уламків нижньої щелепи при остеосинтезі

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Пристрій для репозиції та дозованої компресії уламків нижньої щелепи при остеосинтезі, що складається з 2 зігнутих бранш з пружної медичної сталі, перехресно з'єднаних за допомогою шарніра, на одному кінці яких знаходяться овальні кільцевидні ручки із кремальерою, а інші кінці виконані у вигляді гострих шипів, який відрізняється тим, що до однієї з бранш фіксована вимірювальна шкала, пов'язана з кремальєрою, а до іншої - індикаторна стрілка, що показує величину пружної деформації бранш за вимірювальною шкалою при додатковому стисканні уламків після досягнення щільного контакту між ними.

Текст

Реферат: UA 85320 U UA 85320 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель, що заявляється, належить до медицини а саме хірургічної стоматології, та призначена для репозиції і дозованої компресії уламків нижньої щелепи при проведенні її остеосинтезу. Для лікування ПНЩ широко використовують хірургічні методи, що передбачають проведення відкритої репозиції і остеосинтезу ураженої кістки, їх застосування збільшує точність співставлення уламків під прямим візуальним контролем і надійність фіксації порівняно із консервативними і комбінованими методами лікування [1]. Застосування міжфрагментарної компресії при репозиції і фіксації уламків, є чинником, що стабілізує кісткові уламки за рахунок збільшення ретенційної здатності нерівностей щілини перелому, зростання сили тертя між рановими поверхнями уламків та більш ефективного перерозподілу напружень і деформацій в системі фіксатор-кістка. Для забезпечення компресії уламків при остеосинтезі застосовують компресійні динамічні пластини, стягуючі гвинти та спеціальні репозиційні затискачі [2]. Принциповим недоліком існуючих пристроїв для міжфрагментарної компресії є неможливість точного дозування її величини, що призводить до виникнення небажаних деформацій, які спотворюють анатомічну форму ураженої кістки, а напруження в кістковій тканині, можуть перевищувати її компенсаторні можливості та призводити до її зминання та руйнування окремих структур кістки на мікро- і макрорівні та їх прогресуючої резорбції на ділянці постійного стискання [2]. Так, відомий пристрій (репозиційний затискач KLS Martin), що складається з 2 зігнутих бранш з пружної медичної сталі, перехресно з'єднаних за допомогою шарніра, на кінці яких знаходяться овальні кільцевидні ручки із кремальєрою (спеціальним механізмом для фіксації бранш в зімкнутому положенні). Протилежні кінці бранш затискача виконані у вигляді гострих шипів для надійної фіксації в кортикальному шарі уламків ушкодженої кістки. [3] При зведенні ручок затискача уламки зближуються між собою, а після досягнення контакту між їх рановими поверхнями розвивається компресія кістки. Цей пристрій є найближчим аналогом корисної моделі. Недоліком пристрою є неможливість точно дозувати зусилля компресії, яке під час операції хірург визначає емпірично за своїми мануальними відчуттями, що збільшує імовірність застосування надмірних або недостатніх зусиль, а отже знижує ефективність хірургічного втручання та погіршує прогноз в найближчому та віддаленому післяопераційному періоді. В основу корисної моделі поставлена задача забезпечити можливість точного дозування сили міжфрагментарної компресії, створеної за допомогою репозиційного затискача, при проведенні остеосинтезу нижньої щелепи шляхом застосування індикатора та вимірювальної шкали для визначення величини пружної деформації бранш затискача, яка пропорційна силі компресії уламків. Технічний результат, що досягається, буде полягати у можливості точного прикладання стискаючого зусилля (компресії) при проведенні репозиції уламків та їх остеосинтезу із заданою величиною, залежно від локалізації, характеристик щілини перелому та стану кісткової тканини пацієнта. За рахунок цього буде досягнуто підвищення стабільності системи фіксатор-кістка, та мінімізація негативних ефектів, пов'язаних із надмірною компресією кісткової тканини. Поставлена задача вирішується тим, що у відомому пристрої, що складається з 2 зігнутих бранш з пружної медичної сталі, перехресно з'єднаних за допомогою шарніра, на одному кінці яких знаходяться овальні кільцевидні ручки із кремальєрою, а інші кінці виконані у вигляді гострих шипів, згідно з корисною моделлю, до однієї з бранш фіксована вимірювальна шкала, пов'язана з кремальєрою, а до іншої - індикаторна стрілка, що показує величину пружної деформації бранш при додатковому стисканні уламків після досягнення щільного контакту між ними. Відмінною особливістю пристрою, що заявляється, є наявність системи для вимірювання пружної деформації бранш, при зведенні ручок, що включає вимірювальну шкалу, пов'язану з однією з бранш, та індикаторну стрілку, пов'язану з іншою браншею. Оскільки пружна деформація бранш пропорційна силі компресії кісткових уламків, наявність цієї системи дозволяє точно дозувати зусилля компресії при репозиції та остеосинтезі нижньої щелепи. За відомими літературними даними такий пристрій для репозиції та дозованої компресії уламків нижньої щелепи при остеосинтезі невідомий. Суть корисної моделі пояснюється на графічно де: На Фіг. 1 схематично зображено пристрій для репозиції та дозованої компресії уламків нижньої щелепи при остеосинтезі. Пристрій складається з двох зігнутих браншів 1 з пружної медичної сталі, перехресно з'єднаних між собою за допомогою шарніра 2. На одному кінці бранш 1 знаходяться овальні кільцевидні ручки 3 із кремальєрою 4, що дозволяє фіксувати затискач в зімкнутому нположенні за рахунок зціплення зубців кремальєри 4, велика кількість яких дозволяє варіювати взаємне 1 UA 85320 U 5 10 15 20 25 30 35 40 розташування бранш 1 при стисканні затискача. Інші кінці бранш 1 затискача виконані у вигляді гострих шипів 5 для надійної фіксації в кортикальному шарі кістки. До однієї з бранш 1, поблизу кільцевидної ручки 3 фіксована вимірювальна шкала 6 градуйована в міліметрах, а до другої бранші - індикаторна стрілка 7, що вказує взаємне переміщення ручок 3 при стисканні затискача по вимірювальній шкалі 6. Пристрій працює наступним чином. На поверхні кортикального шару нижньої щелепи на рівній відстані від щілини перелому за допомогою бору чи свердла формують заглиблення, в які вводять гострі шипи 5, розташовані на кінці зігнутих бранш 1. При зведенні ручок 3, загостренні кінці бранш зближуються за рахунок зміни кута перехресту бранш в шарнірному з'єднанні 2 і зміщують уламки назустріч один одному, за рахунок чого відбувається їх переміщення до моменту досягнення щільного контакту. Зусилля необхідні для зведення уламків зазвичай є невеликим і пружна деформація бранш 1 є мінімальною. При подальшому зведенні ручок кісткова тканина уламків зазнає стиску (компресії). По мірі збільшення зусилля, з яким хірург стискає ручки 3 затискача, бранші 1 зазнають пружної деформації, яку визначають за переміщенням індикаторної стрілки 7 відносно вимірювальної шкали 6. Оскільки бранші 1 пристрою виготовлені з пружної медичної сталі, ця деформація є досить значною, а її вимірювання за допомогою шкали 7 та індикаторної стрілки 6 забезпечує необхідну точність. Згідно з законом Гука сила стискання ручок затискача пропорційна величині пружної деформації бранш 1. Водночас за третім законом Ньютона вона пропорційна силі компресії кісткових уламків. Це дозволяє визначати силу компресії уламків за величиною пружної деформації бранш 1. Для цього пристрій попередньо калібрують за допомогою динамометра, і створюють калібрувальний шаблон, що показує яка сила стиску (виражена в Ньютонах) розвивається між шипами 5 при відповідній деформації бранш 1 (виражена в мм). Перевагами запропонованого пристрою є можливість точного визначення величини сили стиску (компресії) уламків при проведенні остеосинтезу нижньої щелепи. Це дозволяє застосовувати оптимальні зусилля компресії в кожному конкретному випадку, враховуючи стан кісткової тканини, локалізацію та характеристики щілини перелому. При цьому ефективність компресійного остеосинтезу збільшується, а його негативні ефекти, зокрема ризик руйнування, або перевантаження кістки в зонах стиску можуть бути мінімізовані. Пристрій успішно апробовано на кафедрі хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця при проведенні компресійного остеосинтезу у 20 пацієнтів із переломами нижньої щелепи. Досягнуто підвищення стабільності фіксації, при цьому негативних явищ, зумовлених надмірною компресією уламків, та інших ускладнень, пов'язаних із застосуванням пристрою не спостерігали. Джерела інформації: 1. Ellis E. Rigid skeletal fixation of fractures // International journal of oral and maxilla-facial surgery.-1993.- Vol.51.- P. 163-173. 2. Maxillo-facial trauma and esthetic facial reconstruction / [edited by P.W. Booth, B.L. Eppley, R. Schmelzeisen].- Churchill Livingstone, 2003.- P. 229-299. 3. Harle F., Champy M., Terry B. Atlas of Craniomaxillofacial ostheosynthesis.-1999,- Stuttgart: Thieme.- P.31-33 p. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 45 50 Пристрій для репозиції та дозованої компресії уламків нижньої щелепи при остеосинтезі, що складається з 2 зігнутих бранш з пружної медичної сталі, перехресно з'єднаних за допомогою шарніра, на одному кінці яких знаходяться овальні кільцевидні ручки із кремальерою, а інші кінці виконані у вигляді гострих шипів, який відрізняється тим, що до однієї з бранш фіксована вимірювальна шкала, пов'язана з кремальєрою, а до іншої - індикаторна стрілка, що показує величину пружної деформації бранш за вимірювальною шкалою при додатковому стисканні уламків після досягнення щільного контакту між ними. 2 UA 85320 U Комп’ютерна верстка Л. Бурлак Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промисловоївласності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Malanchuk Vladyslav Oleksandrovych

Автори російською

Маланчук Владислав Александрович

МПК / Мітки

МПК: A61B 17/56

Мітки: репозиції, уламків, дозованої, пристрій, остеосинтезі, щелепи, компресії, нижньої

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-85320-pristrijj-dlya-repozici-ta-dozovano-kompresi-ulamkiv-nizhno-shhelepi-pri-osteosintezi.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для репозиції та дозованої компресії уламків нижньої щелепи при остеосинтезі</a>

Подібні патенти