Номер патенту: 7997

Опубліковано: 26.12.1995

Автор: Рилов Борис Михайлович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

(57) Газліфтна установка, яка містить встановлену в свердловині підйомну трубу з робочими отворами і башмаком, нормально закритий підпружинений зворотний клапан, встановлений на башмаці підйомника з можливістю перепуску відсмоктуваного середовища із порожнини свердловини в підйомну трубу, і літаючий поршень, розміщений над клапаном, яка відрізняється тим, що робочі отвори розміщені в інтервалі нафтоводорозділу затрубного стовпа свердловинного середовища.

Текст

Газліфтна установка, яка містить встановлену в свердловині підйомну трубу з робочими отворами і башмаком, нормально закритий підпружинений зворотний клапан, встановлений на башмаці підйомника з можливістю перепуску відсмоктуваного середовища Із порожнини свердловини в підйомну трубу, І літаючий поршень, розміщений над клапаном, яка в і д р і з н я є т ь с я тим, що робочі отвори розміщені в Інтервалі нафтоводорозділу затрубного стовпа свердловинного середовища. Винахід відноситься до техніки видобутку нафти І служить для видобутку обводненоТ нафти Із нафтових свердловин. Найбільш близькою до заявленоТ є установка, в якій затримується рух поршня по підйомнику на певний час, з розрахунком, щоб він рухався в кінці ліфтуючого стовба свердловинного середовища [1]. В основу винаходу поставлена задача зменшити додатково втрати ліфтуючого потоку середовища по довжині підйомника за рахунок введення нових конструктивних елементів, Тх розміщення і технологічних прийомів роботи установки, за рахунок чого досягається можливість замінити втрати нафтової фази на втрати водяної фази. Суттю винаходу є те, що в газліфтній установці, яка включає встановлену в свердловині підіймальну трубу з робочими отворами І башмаком, нормально закритий підпружинений зворотний клапан, встановлений на башмаці підйомника з можливістю перепуска відсмоктуваного середовища )з порожнини свердловини в підіймальну тру бу, І літаючий поршень, розміщений над клапаном, згідно винаходу, робочі отвори розміщені в Інтервалі нафтоводорозділу затрубного стовпа свердловинного середовища. На фіг. 1 представлена схема заявленоТ установки з Ілюстрацією фаз стану свердловинного середовища в підйомнику І затрубному просторі, а на фіг. 2 - принципові залежності зміни тиску Рн ~ над клапаном І Рп - під клапаном. Установка включає газліфтний підйомник 1, обладнаний робочими отворами 2, розміщеними на рівні нафтоводорозділу фаз в затрубному просторі, встановлений на башмаці нормально закритий підпружинений зворотний клапан З, відрегульований на величину відкриваючого перепаду тиску, яка перевищує перепад тиску на робочих отворах 2, вільно встановлений вище поршень 4. викид установки відкритий І обладнаний штуцером 5. Підйомник 1. встановлений в експлуатаційній колоні 6, обладнаний засувкою 7. С > о О ги пт.ної n r гопил гс і\ стовп нафти п пілиомнику Q ггопп подц р підйомнику 1(1 с топп нтфти в затруєному npnrrnpi 11 гдппп no/їй в '>яірубном/ про' тор* Флчями я (і R Г Д 'а по жлчені phiii ! стани відсмоктувального с орпдопи ща в процесі здійснення циклу установки Устнопка пр-чцюг таким чином' Р вигідному стані перед здійсненням циклу роОош у< тяновки (фала "я") засувка 7 закрита, РИКИД відкритий через штуцер 5 Огч/Іміки в установках з підкріпим пикидом затрубнии гигк завжди більіиий тиску ня викиді, рівного пониженому тиску в системі няфтпгазочбору. то ріпні свердловинного середовища п підйомнику І затрубному просторі займають ВІДМІННІ положення в за лежності від співвідношення т и с к і в в за грубному просторі і підйомнику. При цьо му в верхній частині обок стовпів рідини завжди знаходиться нафтова Фаза 8 і 10 обводненого середовища, як більш легка Тиски Ри над клапаном З і Рп під клапаном З рівні між собою, внаслідок гідростатичної рі внова ги с т овпі в рідини І т и с кі в в підйомнику і затрубному просторі, внаслідок чого клапан 3 нормально закритий І утримується в даному положенні пружиною (не позначена). Поршень 4 знаходиться в крайньому нижньому положенні. При пуску газу в затрубний простір через засувку 7 (фаза "б") тиск в затрубному просторі починає збільшуватися, внаслідок чого стовп 10 середовища із затрубного простору через отвори 2 поступає в підйомник 1, збільшуючи довжину загального стовпа (8 + 9 ь 10) в підйомнику над отвором 2. При цьому тиски Рн над клапаном З і Рп під ним збільшуються, причому тиск Рц буде менше тиску Рп на величину втрат тиску середови ща при протіканні його через робоч" отвори 2, Наскільки відкриваючий перепад тиск/ ла клапані 3 більший втрат тиску на робочих отворах 2, то він буде закритим. Внаслідок останнього середовище із затрубного про стору буде поступати в підйомник 1 тільки через робоч! отвори 2, а поскільки робочі отвори 2 розміщені на рівні нафтоводорозділу, то нафта із затрубного простору буде поступати в підйомник в першу чергу. Зміна тисків Рц І Рп на участку фази "б" представлено на фіг. 16 Інтервалом Т1Т2. І lie "Ч прочие ж"» ним ПОРПІІ 10 И тя ного про( юру в ПІДЙОМНИК 1 П Ю.ОІО погту naf » л э проводячи пи*ид стовпів Я 9 10 рідини із morn Ппи ньпму вага ППЙПЯ г » рідини поступово iMfHiiiv гч'ч обумовлюючи тим ~ 5VH1M імрншрнпя гис^у Рн над клапаном ,Ифп »? " R ) . ЗяіруГіний тигк також змениіується зя ралунок стравлений г я з / ч е рез робочі отвори 2. nnt* темп ного зменшен10 ня значно менший, ніж тиск в підйомнику, внаслідок добавлення газу через засугку 7 І обмежені розміри робочих отворів 2 Спокязано на фіг 2 інтервалом Г2 ТЗ) В певний момент (між фазами "R" І "Г") 15 різниця шеків /\Р , над І під клапаном З досягне значення більшого и ' - г о відкриваючого перепаду, завдяки чому клапан 3 відкривається (пружина стискається) І починається витискання стовпа води 11 че20 рез клапан 3 в підйомник 1 При цьому проходить підвищення тиску над і під клапаном З за рахунок збільшення стовпа середовища в підйомнику 1 і рух поршня 4 вверх (фаза "г" Інтервал т 3 т 4) Після прориву газу 25 через клапан 3 із затрубного простору в підйомник 1 проходить викид ліф гуючого середовища із підйомника 1 на викид свердловини. При цьому поршень 4 доходить до гирла свердловини, підйомник 1 запов30 нюсться робочим агентом (газом), тиск його зменшується, знижаючи тим самим тиск Рн над клапаном 3 до значення, близького до тиску Рп під клапаном (фаза "д", інтервал Т.4-Т.5). При підході поршня 4 до гирла по35 давання газу припиняють закриттям засувки 7, внаслідок чого із підйомника 1 І затрубного простору (через робочі отвори 2) стравлюється на викид свердловини, а тиски Рн і Р п знижаються і практично 40 вирівнюються (інтервал Т.4-Т.5) Внаслідок зниження вибійного тиску виникає накопичення свердловинного середовища (фаза " є " ) як в затрубному просторі, так І в підйомнику 1, яке поступає в нього через 45 робочі отвори 2. Поршень 4 поступово опускається при цьому в низ. т эким чином, в свердловині установлюється вихідний стан, який відповідає фазі "а". 50 Т аким чин ом , ус танов ка д озвол яє повністю виключит" втрати нафтової фази свердловинного середовища, оскільки нафтова фаза із затрубного простору рухається не в кінці ліфтуючого стовпа, а приблизно в 55 середній його частині Втрати можуть бути тільки за рахунок водяної фази, що не являється втратою корисного продукту. ж .г Г а б toll с \ \\ 7 ТРИ» , W ГR & С з \ сразс г3 qocrj ar 2 /pcrja S ера jar £ Фі г* І Упорядник Замовлення 4525 Техред М Моргентал Коректор А. Обручар Тираж Підписне Державне патентне відомство України, 254655. ГСП. Київ-53. Львівська пл.. 8 Виробиичо-видавничий комбінат "Патент", м Ужгород, вул.ГагарІна. 101

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

B. rylovs gaslift installation

Автори англійською

Rylov Borys Mykhailovych

Назва патенту російською

Газлифтная установка б.м. рылова

Автори російською

Рылов Борис Михайлович

МПК / Мітки

МПК: F04F 1/20

Мітки: установка, газліфтна, рилова, б.м

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-7997-gazliftna-ustanovka-bm-rilova.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Газліфтна установка б.м. рилова</a>

Подібні патенти