Ветеринарна біологічно активна добавка та спосіб репаративної терапії при диспепсії новонароджених телят

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1.       Ветеринарна біологічно активна добавка (БАД), яка відрізняється тим, що містить ліпідну суміш із маслянки, яка по суті складається з фосфоліпідів; суміш ненасичених жирних кислот - олеїнової, лінолевої, ліноленової; та метіонін при співвідношенні компонентів 1 : 0,7 : 0,56 відповідно, вітаміни жиророзчинної групи - токоферол та  ретинолу ацетат із розрахунку 8 мг - токоферолу і 2800 МО ретинолу ацетату на 1 г ліпідної суміші.

2.       Спосіб репаративної терапії при диспепсії новонароджених телят, який відрізняється тим, що на фоні традиційної терапії перорально вводять ветеринарну біологічно активну добавку за п.1.

3.       Спосіб за п.2, який відрізняється тим, що БАД вводять тричі на добу в дозі 0,04 г на 1 кг маси тіла в період клінічного вияву ознак хвороби.

4.       Спосіб за п.2, який відрізняється тим, що БАД вводять один раз на добу в дозі 0,06 г на 1 кг маси тіла в період реабілітації до 30-добового віку телят включно.

Текст

1. Ветеринарна біологічно активна добавка (БАД), яка відрізняється тим, що містить ліпідну суміш із маслянки, яка по суті складається з фосфоліпідів; суміш ненасичених жирних кислот - олеїнової, лінолевої, ліноленової; та метіонін при співвідношенні компонентів 1:0,7:0,56 відповідно, вітаміни жиророзчинної групи a - токоферол та C2 2 (19) 1 3 78306 4 но-кислотним складом відрізняються від ендогенв уражених органах і тканинах та біологічно активних фосфоліпідів клітинних мембран тканин органа добавка FLP-MD для його здійснення, що вклюнізму людей і тварин, тобто не є для них природчає комплексне пероральне введення фосфоліпіними, що при тривалому їх застосуванні (три і двмісної суміші та вітаміну Ε у вигляді більше місяців) може суттєво вплинути на фізикожелатинових капсул, згідно винаходу біологічно хімічні властивості цитоплазматичної і внутрішньоактивну добавку на основі фосфоліпідів виділених клітинних мембран. Окрім того, у разі застосуванз пахти (молока), задають новонародженим теляня есенціальних фосфоліпідів новонародженим там у кількості трьох капсул тричі на добу у дозі телятам, які суттєво відрізняються від природних 0,04г ліпідної суміші на один кг маси тіла за один фосфоліпідів молозива, можливий розвиток суттєприйом в період клінічного вияву ознак диспепсії і вих розладів мембранозв'язаних процесів на рівні п'яти капсул один раз на добу у дозі 0,06г ліпідної шлунково-кишкового тракту, у тому числі і ти х, що суміші на один кг маси тіла в період реабілітації лежать в основі формування колострального іму(до 30 добового віку включно) із розрахунку. Одна нітету. Це виключає можливість їх застосування капсула містить 0,6г біологічно активної добавки новонародженим жуйним тваринам. FLP-MD, до складу якої вводять інгредієнти у таВідомий спосіб [Вікторов О.П., Щербак О.В. кому співвідношенні: молочні фосфоліпіди : суміш Есенціале - ефективний лікувальний фактор у тененасичених жирних кислот (олеїнова, лінолева, рапії різноманітних уражень печінки: клініколіноленова) : метіонін, відповідно 1:0,7:0,56 у комфармакологічні аспекти. // Фармацевтичний журплексі з вітамінами жиророзчинної групи із розранал - 1993. - №2. - С.83-90; Кунц Э., Гундерманн хунку, що на 1г ліпідної суміші БАД доводиться 8г К.-Й., Шнайдер Э. "Эссенциальные" фосфолипиды α-токоферолу і 2800 МО ретинолу ацетату. в гепатологии (экспериментальный и клинический Регулярне введення в організм телят, які хвоопыт) // Терапевтический архив. - 1994. - т.66, №2. ріють на диспепсію та в період клінічного одужан- С.66-72], який прискорює інтенсивність регенераня, БАД FLP-MD з оригінальним поєднанням у її тивних процесів, за розвитку порушень і захворюскладі отриманих з природної і дешевої сировини вань, що супроводжуються ураженням мембран (пахти) суміші молочних ліпідів, переважно фосклітин різних тканин та органів, особливо печінки, фоліпідів, які за своїм жирнокислотним спектром легень, серця, рекомендований в медицині і полявідповідають мембранним фосфоліпідам тканин гає у пероральному (можливо внутрішньовенне) новонароджених тварин, суміші природних моно-, і введення препарату "Есенціале-форте" у дозі від поліненасичених жирних кислот, незамінної аміно900 до 1800мг/добу (по 2 капсули тричі на добу) кислоти метіоніну і жиророзчинних вітамінів (А і Е) протягом одного місяця і більше, прийнятий за стимулює розвиток репаративних процесів в урапрототип. жених органах та тканинах, перш за все шлунковоНедоліком способу є необхідність у тривалому кишковому тракті, печінці, нирках, що сприяє більш застосуванні пацієнтам препарату "Есенціалеінтенсивному відновленню їх стр уктурнофорте". Помітний ефект відмічається після 3функціонального стану та нормалізації метаболічмісячного курсу лікування і підтримується роками, ного статусу організму перехворілих на диспепсію що неможливо у тваринництві, де тварин часто телят, що проявляється у стабілізації ліпідного, переводять у різні технологічні групи, створює фосфоліпідного, жирнокислотного, білкового, міпрактичні складності при їх ветеринарному обслунерального обмінів і вітамінного складу, нормаліговуванні, а також економічно не рентабельно. зації прооксидантно-антиоксидантної рівноваги та В основу винаходу поставлене завдання одеімунорезистентного стану організму. БАД FLP-MD ржати високий лікувально-профілактичний ефект являє собою суміш хімічних компонентів, які харапри включенні у традиційну схему лікування дисктеризуються певним механізмом впливу на струкпепсії у новонароджених телят фосфоліпідвмісної турно-функціональний стан клітин уражених оргабіологічно активної добавки (БАД) FLP-MD, яка нів і тканин та інтенсивність і спрямування стимулює репаративні процеси в уражених оргаобмінних процесів в організмі перехворілих на нах і тканинах, нормалізує імунорезистентний і диспепсію новонароджених телят. Співвідношення метаболічний статус організму хворих на шлункокомпонентів у БАД FLP-MD випливає з їх лікувальво-кишкову патологію тварин, шляхом відновлення но-профілактичних доз. До складу БАД входять: структурно-функціонального стану патологічно суміш різних класів ліпідів, які походять з молока змінених клітинних мембран і тісно взаємопов'яза(фосфоліпіди, холестерол, триацилгліцероли), них з ними метаболічних процесів із одночасним комплекс ненаситних жирних кислот, метіонін та ефективним впливом на ультраструктур у епітеліожиророзчинні вітаміни (a-токоферол і ретинолу цитів слизової оболонки тонкого відділу кишечниацетат). Молочні фосфоліпіди БАД забезпечують ку, гепатоцитів і нефронів. відновлення структури і численних функцій пошкоСпосіб виділення ліпідної маси з пахти (молоджених бішарових мембранних структур, формука) охороняється авторським свідоцтвом [А.с. ють поверхневий заряд клітин, сприяють всмокту№1289440 СССР, МКИ 4 А23С17/00; 7/00; ванню жирів в кишечнику, необхідні для утворення А61К37/22. Способ получения фосфолипидов/ вторинних внутрішньоклітинних посередників та Д.А.Мельничук, Β.Κ.Лишко, А.В.Стефанов, здійснюють імунорегулюючу, рецепторну і енергеВ.Н.Кириленко, Н.И.Журавский, Л.В.Скорик. тичну функції. Природні антиоксиданти - a№3846599/31-13; Заявлено 23.01.85; Опубликоватокоферол і ретинолу ацетат, які виявляють синено 15.02.87, Бюл. №6]. ргічну дію в комплексі з фосфоліпідами, стабілізуПоставлене винаходом завдання досягається ють та захищають від перекисних процесів фостим, що у способі активації репаративних процесів фоліпіди БАД та клітинних мембран. Метіонін, 5 78306 6 який є ефективним донором метильних груп для ливості змін у залежності від схеми лікування. В ендогенного синтезу фосфоліпідів, виступає незарезультаті експериментальних випробувань ефекмінним фактором у білоксинтезуючих процесах в тивності БАД FLP-MD при диспепсії у новонаротканинах та ключовим попередником головних джених телят встановлено, що у тварин реабілітастимуляторів регенерації і росту тканин. Ненасиційного періоду з традиційною схемою лікування чені жирні кислоти беруть участь у регуляції актидиспепсії (II дослідна груп) відбувається розвиток вності факторів транскрипції, в трансдукції сигнагіперферментемії гепатоспецифічних ензимів (амілів та експресії низки генів у лімфоцитах та нотрансфераз (ACT і АЛТ), g-глутамілтрансферази фагоцитах, виступають субстратом для утворення (ГГТ), лужної фосфатази (ЛФ), гіпербілірубінемії, важливої групи ліпідних регуляторів - ейкозаноїдів, залізодефіцитної анемії та азотемії (таблиця 1), володіють широким спектром імуномоделюючої що узгоджується з результатами клінічного обстедії, регулюють інтенсивність запалення, тромбоутження цих тварин і проявляється більш тривалим ворення, тонус і проникливість судин, що в цілому та важким перебігом захворювання (до 10 діб) з значно покращує ультрастр уктур у і функціональповторними рецидивами (45% тварин). І, навпаки, ний стан уражених при диспепсії органів і тканин у тварин III і IV дослідних гр уп, яким з другої доби (кишечнику, печінки, нирок) та метаболічний стажиття протягом місяця застосовували експериментус організму перехворілих телят; регулює прооктальну фосфоліпідвмісну БАД FLP-MD з репарасидантно-антиоксидантну рівновагу, відновлює тивними властивостями, досліджено відсутність вміст пірувату і лактату, активність гепатоспецифівірогідних змін вивчаємих показників, окрім гіперчних ензимів у цитозольно-мікросомальній та мітопротеїнемії, яка може бути результатом посилення хондріальній фракціях та активність різних ізобілоксинтетичних процесів у тканинах, і тенденцію форм лактатдегідрогенази у зазначених до нормалізації їх значень. Досліджені показники клітининних фракціях. клінічного статусу організму перехворілих на ентеПриклад. ропатологію телят, значна напруженість метаболіДля проведення клінічних досліджень, з телят чних процесів в тканинах та повільний характер їх 2 добового віку (початок розвитку диспепсії) було відновлення поряд з наявною дисфункцією ентесформовано чотири дослідні групи по 12 голів у роцитів, гепатоцитів і інших клітин організму, свідкожній: І група слугувала контролем і включала чать про необхідність застосування таким тваритварин, які були клінічно здоровими протягом нам засобів репаративної терапії, у тому числі в першого місяця життя; до II групи відносились теперіод реабілітації. Це може значно прискорити лята, у яких з другої доби життя реєстрували розвідновлення ушкоджених клітинних мембран і, в виток диспепсії та проводили лікування за традицілому, функціонального стану клітин, задіяних у ційною терапевтичною схемою; до III групи було патологічний процес органів та тканин. віднесено телят, яким застосовували комплексне Крім того, у телят першого місяця життя, налікування (традиційна терапія + експериментальна віть, через три тижні після клінічного одужання від фосфоліпідвмісна БАД FLP-MD репаративної дії) шлунково-кишкової патології, досліджено недостадо зникнення клінічних ознак захворювання, а в тню активність факторів антиоксидантного захисту період реабілітації продовжували застосовува ти (АОЗ) і тенденцію до зростання рівня продуктів БАД FLP-MD до 30 добового віку включно. У телят ПОЛ (перекисне окислення ліпідів) (II гр упа), що II і III дослідних гр уп відмічалась тяжка форма диможе негативно впливати на швидкість відновленспепсії. До IV гр упи було віднесено телят, які хвоня структурно-функціонального стану клітинних ріли на легку форму диспепсії і в період клінічного мембран уражених органів і тканин (таблиця 2). На прояву захворювання та реабілітації отримували відміну від цих тварин, у телят, які поряд з традитільки БАД. Експериментальну фосфоліпідвмісну ційною схемою лікування диспепсії отримували БАД FLP-MD у період захворювання телят на дисфосфоліпідвмісну БАД FLP-MD (III і IV групи), відпепсію вводили з молоком по 3 капсули три рази мічається відсутність вірогідних змін у функціонуна добу, а в період реабілітації і до 30 добового ванні факторів АОЗ (нормалізація активності супевіку - по 5 капсул один раз на добу із розрахунку роксиддисмутази (СОД), каталази і 0,04г і 0,06г ліпідної маси на 1кг живої маси тварин глутатіонпероксидази (ГП) та фізіологічний рівень за один прийом, відповідно в період вияву клінічпродуктів ПОЛ, що підтверджує необхідність вклюних ознак захворювання та реабілітації. Традиційчення у терапевтичні схеми засобів репаративної на схема лікування включала застосування препатерапії. Виходячи із зазначеного, новостворена ратів тромексину і тіломіцину В, згідно існуючих фосфоліпідвмісна БАД має виражений антиоксиінструкцій щодо їх використання, та нутріл Se (відантний ефект. Одержані результати дослідження тамінно-амінокислотна добавка з селеном). Кров показників ліпідного і фосфоліпідного спектрів для дослідження біохімічних показників відбирали плазми крові (таблиця 3) у телят, які перехворіли у піддослідних телят на 25-30 добу життя (через на диспепсію, свідчать про наявні порушення ліпітри тижні після зникнення ознак захворювання). дного обміну в організмі цих тварин. Так, відразу Відбір крові у зазначені вікові періоди пояснюється після зникнення клінічних ознак диспепсії у плазмі відносною стабільністю біохімічних показників на крові піддослідних телят II гр упи встановлено розцей час і особливими умовами підбору телятвиток гіполіпідемії та вірогідне зниження рівня усіх аналогів у виробничих умовах, що визначаються індивідуальних класів ліпідів: фосфоліпідів, загаінтенсивністю їх народження. Крім того, дослільного холестеролу (як естерифікованого, так і дження біохімічних показників через три тижні пісвільного), вільних жирних кислот та триацилгліцеля зникнення ознак захворювання дає можливість ролів. Досліджена закономірність може бути наспрослідкувати швидкість їх нормалізації та особлідком розладів їх екзогенного надходження та 7 78306 8 ендогенного синтезу в уражених органах і тканиганізм піддослідних телят фосфоліпідвмісної БАД нах. Гіполіпідемія у цих телят на 30 добу життя FLP-MD, забезпечує їх організм дефіцитними клазмінюється на гіперліпідемію, що відмічається сами фосфоліпідів, необхідними для відновлення внаслідок вірогідного зростання рівня у плазмі мембранних структур уражених органів і тканин. крові вільного холестеролу і триацилгліцеролів та Це сприяє нормалізації на 30 добу життя у перетенденції до збільшення вмісту фосфоліпідів. Захворілих тварин вмісту в плазмі крові загальних значене, як відомо, є сприятливою ситуацією для ліпідів і окремих ліпідних фракцій (фосфоліпідів і посилення інтенсивності перекисного окислення триацилгліцеролів), зумовлює тенденцію до зниліпідів і розвитку мембранопатії. Серед визначеження рівня загального холестеролу і вільних жиних класів фосфоліпідів, у телят II групи відмічарних кислот. Серед окремих класів фосфоліпідів, ється вірогідне зростання вмісту фосфатидилсевідмічається вірогідне зростання вмісту фосфа тирину і сфінгомієліну та зниження абсолютного і дилхоліну, сфінгомієліну, фосфатидилсерину, лівідносного рівня основних гліцерофосфатидів, що зофосфати-дилхоліну, порівняно з контрольним входять до структури клітинних мембран - фосфарівнем, на 30 добу життя. Досліджені особливості тидилхоліну і фосфатидилетаноламіну. Отже, виліпідного і фосфаліпідного спектрів плазми крові значені закономірності у формуванні ліпідного і та інших зазначених вище показників у тварин різфосфоліпідного спектрів плазми крові у телят, які них дослідних гр уп в період реабілітації, свідчать перехворіли на шлунково-кишкову патологію, свідпро необхідність включення у традиційні схеми чать про недостатню їх нормалізацію, навіть, челікування шлунково-кишкової патології новонарорез три тижні після зникнення клінічних ознак заджених телят засобів репаративної терапії і для хворювання, що може справляти негативний вирішення цієї задачі може бути рекомендована вплив на перебіг репаративних процесів в уражефосфоліпідвмісна БАД FLP-MD. них органах і тканинах. Додаткове введення в орТаблиця 1 Біохімічні показники плазми крові у піддослідних телят 25-30 добового віку (М±m, n=12) Показник Загальний білок, г/л Альбумін, г/л Гемоглобін, г/л Сечовина, ммоль/л Білірубін заг., мкмоль/л Білірубін прям., мкмоль/л АЛТ, ΙΟ ACT, ΙΟ ГГТ, ΙΟ ЛФ, ΙΟ Креатинін, мкмоль/л Глюкоза, ммоль/л І гр упа (контроль) 66,2±2,8 35,0±3,2 118,2±5,9 2,81±0,26 2,83±0,00 0,71±0,03 16,5±2,5 41,3±3,5 30,5±3,8 320,0±2,3 115,0±4,6 4,83±0,86 II гр упа 64,5±3,1 32,0±2,6 75,3±4,2* 2,75±0,31 3,05±0,00* 1,13±0,15 19,0±0,4 50,5±2,4 46,2±5,9 449,3±9,8* 120,2±4,6 4,22±0,35 III група 81,9±2,2* 39,5±1,8 103,7±3,9 2,65±0,19 3,00±0,31 0,80±0,04 16,0±0,9 42,3±2,4 26,3±3,0 328,7±15,9 101,3±5,4 4,86±0,39 IV гр упа 84,0±4,9* 39,2±2,2 103,3±4,0 2,90±0,5 1,60±0,31* 0,75±0,03 12,3±1,5 39,7±2,8 28,5±3,5 377,0±11,7 114,3±6,0 4,34±0,45 Примітка: * - Р

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Veterinary biologically active additive and method for reparative therapy in dyspepsia of newborn calves

Автори англійською

Melnychuk Dmytro Oleksiiovych

Назва патенту російською

Ветеринарная биологически активная добавка и способ репаративной терапии при диспепсии новорожденных телят

Автори російською

Мельничук Дмитрий Алексеевич

МПК / Мітки

МПК: A61P 1/14, A61K 31/355, A61K 31/07, A61K 31/202, A61K 31/201, A61K 31/683, A61K 31/198, A61K 35/20

Мітки: новонароджених, телят, активна, біологічно, диспепсії, репаративної, спосіб, ветеринарна, добавка, терапії

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-78306-veterinarna-biologichno-aktivna-dobavka-ta-sposib-reparativno-terapi-pri-dispepsi-novonarodzhenikh-telyat.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Ветеринарна біологічно активна добавка та спосіб репаративної терапії при диспепсії новонароджених телят</a>

Подібні патенти