Спосіб вирощування проса у післяжнивних посівах в агромеліоративному полі рисової сівозміни

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Спосіб вирощування проса у післяжнивних посівах в агромеліоративному полі рисової сівозміни, який включає передпосівний обробіток ґрунту, посів, догляд за посівами, який відрізняється тим, що для сортів Харківське 31 та Веселоподолянське 176 оранку проводять на глибину 20-22см, а для сорту Східне - дискування на глибину 10-12 см.

2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що висів насіння проводять нормою 4 млн. шт./га.

Текст

Реферат: Спосіб вирощування проса у післяжнивних посівах в агромеліоративному полі рисової сівозміни включає передпосівний обробіток ґрунту, посів, догляд за посівами. Крім того, для сортів Харківське 31 та Веселоподолянське 176 оранку проводять на глибину 20-22 см, а для сорту Східне - дискування на глибину 10-12 см. UA 74307 U (54) СПОСІБ ВИРОЩУВАННЯ ПРОСА У ПІСЛЯЖНИВНИХ ПОСІВАХ В АГРОМЕЛІОРАТИВНОМУ ПОЛІ РИСОВОЇ СІВОЗМІНИ UA 74307 U UA 74307 U 5 10 15 20 25 30 35 40 Корисна модель належить до галузі сільського господарства, зокрема до технологій вирощування сільськогосподарських культур. Відомий спосіб вирощування проса в агромеліоративному полі рисової сівозміни, який включає передпосівний обробіток ґрунту, посів, догляд за посівами [1]. Недоліком способу є те, що отримана продукція потребує великих матеріальних затрат та енергетичних ресурсів при проведені зрошення звичайним способом. Задача корисної моделі - полягає у визначені оптимального поєднання агротехнічних прийомів та підвищення врожаю зерна проса з одиниці площі, отриманого у післяжнивних посівах при найменших економічних та енергетичних витратах. Поставлена задача вирішується тим, що впровадження агротехнічних прийомів забезпечує оптимальне сполучення умов вирощування проса у післяжнивних посівах в агромеліоративному полі рисової сівозміни за умови проведення зрошення методом затоплення чеку. Для сортів Харківське 31 та Веселоподолянське 176 оранку проводять на глибину 20-22 см, а для сорту Східне - дискування на глибину 10-12 см. Сівбу сортів проса проводять нормою 4 млн. шт./га. Польові досліди проводилися в рисовій сівозміні після озимої пшениці на зерно в Інституті рису НА АН України Скадовського району Херсонської області в 2008-2010 pp. Польові досліди закладались на типових для зони рисосіяння лучно-каштанових залишково-солонцюватих ґрунтах, ґрунтоутворюючою породою яких є лесовидний суглинок. Зрошення здійснювалося водами Дніпра з Краснознам'янського магістрального каналу. Зрошувальні води прісні, але протягом вегетаційного періоду їхня мінералізація підвищується до 0,5 г/л і більше. Тип засолення води із зрошувального каналу за аніонним складом хлоридносульфатний, за катіонним - магнієво-кальцієвий. У досліді вивчалися наступні фактори та їх варіанти: Фактор А - Сорт: 1. Веселоподолянське 176; 2. Східне; 3. Харківське 31. Фактор В - Спосіб обробітку ґрунту: 1. Дискування на глибину 10-12 см; 2. Оранка на глибину 20-22 см. Фактор С - густота стояння рослин, млн. шт./га 1. 3,5; 2. 4,0; 3. 4,5. Кінцевою метою проведення всіх агротехнічних заходів є підвищення урожайності культурних рослин. Проведені дослідження дали змогу визначити оптимальні агротехнічні прийоми для досліджуваних сортів проса за рахунок отримання максимальної врожайності. Для вибору найкращого варіанту серед досліджуваних факторів необхідно визначити залежність отриманого врожаю від кожного окремого фактора. Обробіток ґрунту є одним з основних елементів технології вирощування с.-г. культур так як посилює аеробний стан орного шару, процеси утворення органічних речовин, покращує розподіл і засвоєння поживних речовин, які впливають на якісні показники ґрунту і ріст рослин. Обробіток ґрунту на врожайність рослин вплинув наступним чином (табл.1). Таблиця 1 Урожайність проса залежно від обробітку ґрунту у роки досліджень, т/га Спосіб обробітку ґрунту Дискування на глибину 8-10 см Оранка на глибину 20-22 см 2008 р. 2009 р. 2010 р. Середнє 3,31±0,22 1,91±0,22 2,18±0,28 2,47±0,19 3,43±0,35 1,98±0,29 2,23±0,26 2,54±0,26 45 50 Аналізуючи варіанти обробітку ґрунту, слід зазначити, що в умовах затоплення, за роки досліджень, врожайність проса у післяжнивних посівах після проведення оранки була більшою порівняно з дискуванням 2,54 проти 2,47 т/га. В зв'язку з характерною особливістю рослин проса повільно розвиватися на початку вегетації, проростки й молоді сходи уразливі до впливу будь-яких несприятливих чинників 1 UA 74307 U зовнішнього середовища, тому густота стояння рослин набуває актуальності, особливо за специфічних умов вирощування (табл.2). Таблиця 2 Урожайність проса у роки досліджень за різних норм висіву, т/га Норма висіву, млн. шт./га 3,5 4,0 4,5 5 10 2008 р. 2009 р. 2010 р. Середнє 3,32±0,32 3,43±0,39 3,37±0,39 1,88±0,28 2,02±0,33 1,92±0,29 2,15±0,28 2,28±0,30 2,18±0,36 2,45±0,24 2,58±0,29 2,49±0,28 Проведені нами дослідження свідчать, що оптимальна густота стояння рослин проса складає 4 млн. шт./га. Узагальнена врожайність середньостиглих сортів проса за факторами обробітку ґрунту та нормою висіву представлена в таблиці 3. Аналізуючи урожайні дані, можна відмітити наступне: найбільший урожай серед досліджуваних сортів за роки досліджень було отримано у сорту Харківське 31-2,62 т/га, а найменший - у сорту Веселоподолянське 176-2,44 т/га. Урожайність сорту Східне склала - 2,46 т/га. Таблиця 3 Урожайності сортів післяжнивного проса в агромеліоративному полі рисової сівозміни, т/га Сорт Веселоподолянське 176 Східне Харківськек 31 15 20 2008 3,37±0,36 3,29±0,33 3,45±0,38 2009 1,85±0,19 1,91±0,28 2,06±0,32 2010 2,09±0,29 2,17±0,25 2,34±0,21 Середнє 2,44±0,219 2,46±0,231 2,62±0,273 Розрахунок економічної ефективності виробництва сільськогосподарських культур є завершальним (підсумковим) етапом оцінки виробництва, який дає змогу визначити кращий варіант як в отриманні врожаю, так і кращих економічних показників (табл.4). Оскільки економічна ефективність вирощування культури є основним критерієм широкого впровадження її у виробництво, одним із завдань наших досліджень було визначення кращого комплексу агротехнічних заходів, який забезпечує отримання максимального чистого прибутку та найвищого рівня рентабельності. Таблиця 4 Чистий прибуток та рівень рентабельності вирощування проса у післяжнивних посівах за роки досліджень Спосіб обробітку ґрунту Норма дискування на глибину оранка на глибину висіву 10-12 см 20-22 см Сорт млн. Рівень Чистий Рівень шт./га Чистий прибуток, рентабельності, прибуток, рентабельності, грн./га % грн./га % 3,5 3400 131 3625 129 Веселоподолянське 176 4,0 3483 133 3784 134 4,5 3213 122 3514 124 3,5 3601 139 3121 112 Східне 4,0 4012 153 3431 122 4,5 3894 148 3237 114 3,5 3601 139 3952 141 Харківське 31 4,0 4037 154 4338 153 4,5 3768 143 4043 142 2 UA 74307 U Раціональне використання енергії - є найважливішою проблемою для збільшення виробництва продукції рослинництва. Проведення енергетичного аналізу дало можливість визначити загальні енергетичні витрати, та виявити шляхи зменшення витрат енергії (табл.5). 5 Таблиця 5 Приріст валової енергії та енергетичний коефіцієнт вирощування проса у післяжнивних посівах за роки досліджень Спосіб обробітку ґрунту дискування на глибину 10-12 Норма оранка на глибину 20-22 см см висіву Сорт Приріст млн. Приріст валової Енергетичний валової Енергетичний шт./га енергії, тис. коефіцієнт енергії, тис. коефіцієнт МДж/га МДж/га 3,5 19,54 1,96 21,23 1,99 Веселоподолянське 176 4,0 20,07 1,98 22,24 2,03 4,5 18,32 1,98 20,49 1,94 3,5 20,84 2,03 17,98 1,84 Східне 4,0 23,48 2,14 19,97 1,93 4,5 22,71 2,10 18,07 1,87 3,5 20,84 2,03 23,34 2,08 Харківське 31 4,0 23,65 2,15 25,82 2,18 4,5 21,90 2,06 23,91 2,09 10 15 Представлені показники рівня рентабельності свідчать, що дана технологія вирощування проса у післяжнивних посівах є виправданою та економічно доцільною. Найвищий показник чистого прибутку - 4338 грн./га приріст валової енергії - 25,82 МДж/га та енергетичний коефіцієнт 2,18 було сформовано за наступного агротехнічного комплексу: проведення оранки на глибину 20-22 см, вирощування сорту Харківське 31 з нормою висіву 4 млн. шт./га. Найвищі економічні та енергетичні показники сорту Веселоподолянське 176-3784 грн./га, 22,24 МДж/га та 2,03 було отримано за оранки та норми висіву 4 млн. шт./га. Найбільші економічні та енергетичні показники сорту Східне сформовані за дискування та норми висіву 4 млн. шт./га - 4012 грн./га, 23,48 МДж/га, 2,1 відповідно. Використані джерела: 1. Аверчев О.В. Круп'яні культури в агромеліоративнму полі рисової сівозміни / Аверчев О.В. - Херсон: Олді плюс, 2008.-158 с. 20 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 25 1. Спосіб вирощування проса у післяжнивних посівах в агромеліоративному полі рисової сівозміни, який включає передпосівний обробіток ґрунту, посів, догляд за посівами, який відрізняється тим, що для сортів Харківське 31 та Веселоподолянське 176 оранку проводять на глибину 20-22 см, а для сорту Східне - дискування на глибину 10-12 см. 2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що висів насіння проводять нормою 4 млн. шт./га. Комп’ютерна верстка І. Мироненко Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for growing millet in stubble crops in an agromelioration field of a rice crop rotation

Автори англійською

Averchev Oleksandr Volodymyrovych, Yefimova Natalia Mykolaiivna

Назва патенту російською

Способ выращивания проса в пожнивных посевах в агромелиоративном поле рисового севооборота

Автори російською

Аверчев Александр Владимирович, Ефимова Наталья Николаевна

МПК / Мітки

МПК: A01B 79/00

Мітки: післяжнивних, посівах, проса, спосіб, сівозміні, вирощування, полі, агромеліоративному, рисової

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-74307-sposib-viroshhuvannya-prosa-u-pislyazhnivnikh-posivakh-v-agromeliorativnomu-poli-risovo-sivozmini.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб вирощування проса у післяжнивних посівах в агромеліоративному полі рисової сівозміни</a>

Подібні патенти