Креслярський пристрій для відтворення дивергентних парабол третього порядку

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Креслярський пристрій для відтворення дивергентних парабол третього порядку, що містить важіль, перше плече якого з'єднано першою діадою повзунів з траверзою та вертикальною напрямною, встановленою за допомогою першого Т-подібного повзуна зі стопором на нерухомій горизонтальній лінійці, на якій шарнірно закріплений важіль, друге плече якого другою діадою повзунів з'єднано з траверзою, третю діаду повзунів і другий Т-подібний повзун зі стопором, який відрізняється тим, що оснащений горизонтальною напрямною, встановленою з можливістю вертикального переміщення, та додатковою траверзою, важіль додатково містить третє плече, яке третьою діадою повзунів з'єднано з додатковою траверзою, яка другим Т-подібним повзуном зі стопором з'єднана з горизонтальною напрямною, встановленою в другу діаду повзунів.

2. Креслярський пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що плечі важеля з'єднані між собою, утворюючі Т-подібну форму, причому перше і третє плечі лежать на одній прямій.

Текст

Реферат: UA 72804 U UA 72804 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до креслярських пристроїв, зокрема до пристроїв для розмітки плоских кривих третього порядку типу дивергентних парабол, та може бути використана в конструкторських бюро заводів та фабрик та також в навчальних цілях у ВНЗах. Відомий креслярський пристрій, що містить шарнірно закріплену Т-подібну ланку та напрямну, що з'єднана з траверзою Т-подібної ланки діадою повзунів, один з повзунів якої є Тподібний і на ньому кріпиться перша траверза, яка в свою чергу пов'язана з другою траверзою Т-подібної ланки за допомогою другої діади повзунів, один з повзунів якої є Т-подібним і на ньому кріпиться друга траверза, яка з траверзою Т-подібної ланки пов'язана третьою діадою повзунів [Артоболевский И.И. Механизмы в современной технике. - Μ., 1975. т. 2, мех-м №1148,стр.240]. Конструкція відомого пристрою дозволяє відтворити лише одну криву третього порядку, під назвою - парабола Нейля, та не забезпечує можливість відтворювати інші типи дивергентних парабол, цим самим звужуючи функціональні можливості пристрою. Відомий також креслярський пристрій (патент України № 65624, МПК: B43L 11/00, 2011р.), який містить важіль, перше плече якого з'єднано першою діадою повзунів з траверзою та вертикальною напрямною, встановленою за допомогою першого Т-подібного повзуна зі стопором на нерухомій горизонтальній лінійці, на якій шарнірно закріплений важіль, друге плече якого другою діадою повзунів з'єднано з траверзою, третю діаду повзунів і другий Т-подібний повзун зі стопором. Крім того пристрій містить додаткову вертикальну напрямну, три траверзи та чотири діади повзунів. Забезпечує відтворення трьох видів дивергентних парабол, конструкція ускладнює регулювання параметрів цих кривих. В основу корисної моделі поставлена задача створити такий креслярський пристрій для відтворювання дивергентних парабол третього порядку, в якому введенням нових елементів та зв'язків забезпечилось би спрощення конструкції пристрою. Поставлена задача вирішується тим, що креслярський пристрій для відтворення дивергентних парабол третього порядку, що містить важіль, перше плече якого з'єднано першою діадою повзунів з траверзою та вертикальною напрямною, встановленою за допомогою першого Т-подібного повзуна зі стопором на нерухомій горизонтальній лінійці, на якій шарнірно закріплений важіль, друге плече якого другою діадою повзунів з'єднано з траверзою, третю діаду повзунів і другий Т-подібний повзун зі стопором, згідно з корисною моделлю, оснащений горизонтальною напрямною, встановленою з можливістю вертикального переміщення, та додатковою траверзою, важіль додатково містить третє плече, яке третьою діадою повзунів з'єднано з додатковою траверзою, яка другим Т-подібним повзуном зі стопором з'єднана з горизонтальною напрямною, встановленою в другу діаду повзунів. Доцільно, щоб плечі важеля були з'єднані між собою, утворюючи Т-подібну форму, причому перше і третє плечі лежали на одній прямій. Виконання конструкції пристрою таким чином, щоб важіль був оснащеним третім плечем, яке за допомогою третьої діади повзунів пов'язане з додатковою траверзою, яка рухається разом з горизонтальною напрямною по параболі, що забезпечує рух другої діади повзунів, дозволяє відтворювати дивергентні параболи третього порядку. Оснащення пристрою горизонтальною напрямною, встановленою з можливістю вертикального переміщення, яка кріпиться до Т-подібного повзуна другої діади повзунів, та другим Т-подібним повзуном зі стопорним гвинтом, на якому закріплена додаткова траверза дозволяє встановлювати другий параметр кривої, що дозволяє змінювати види та характер дивергентних парабол, та спрощує конструкцію пристрою. На кресленні приведена кінематична схема пристрою. Пристрій містить горизонтальну лінійку 1, на якій встановлено шарнір 2 (центр якого т. О), за допомогою якого кріпиться Т-подібний важіль з плечами 3, 4 та 5. Вертикальна напрямна 6 за допомогою Т-подібного повзуна 7 кріпиться на горизонтальній лінійці 1 стопорним гвинтом 8. Плече 3 Т-подібного важеля пов'язане з напрямною 6 за допомогою першої діади повзунів 9 (т. А), один з повзунів якої є Т-подібний і на ньому кріпиться траверза 10, яка в свою чергу пов'язана з плечем 4 Т-подібного важеля за допомогою другої діади повзунів 11 (т. В). Один з повзунів другої діади повзунів 11 є Т-подібний і на ньому жорстко кріпиться горизонтальна напрямна 12, на якій встановлено другий Т-подібний повзун 13, зі стопорним гвинтом 14, з закріпленою на ньому додатковою траверзою 15. Додаткова траверза 15 та плече 5 Т-подібного важеля пов'язані між собою третьою діадою повзунів 16 (т. С). Креслярський пристрій працює наступним чином: Горизонтальну лінійку 1 розміщують повздовж координатної осі X шарніром 2 (т. О) на початку координат YOX. Вертикальна напрямна 6 за допомогою додаткового Т-подібного повзуна 7 кріпиться на горизонтальній лінійці 1 стопорним гвинтом 8 на відстані а з лівого боку від т. О. 1 UA 72804 U 5 10 15 20 Обертаючи Т-подібний важіль відносно шарніра 2, його плече 3 приводить до руху першу діаду повзунів 9 повздовж вертикальної напрямної 6 і тим самим приводить до руху траверзу 10 відносно вертикальної напрямної 6, яка одночасно з рухом плеча 4 Т-подібного важеля приводить до руху другу діаду повзунів 11. Друга діада повзунів 9 передає рух, повздовж напрямній 6, горизонтальній напрямній 12, яка жорстко закріплена на Т-подібному повзуні цієї діади. Додаткова траверза 15, яка за допомогою другого додаткового Т-подібного повзуна 13 попередньо кріпиться стопорним гвинтом 14 до горизонтальної напрямної 12 на відстані b від точки її закріплення на другій діаді повзунів 11, рухається повздовж вертикальної напрямної 6 та повздовж першої траверзи 10. Сумісний рух додаткової траверзи 15 та плеча 5 Т-подібного важеля передає рух третій діаді повзунів 16. Таким чином, при роботі креслярського пристрою пишучий пристрій, вмонтований в третю діаду повзунів 16 (на кресленні не показано) т. С, відтворює криву під назвою дивергентна парабола по рівнянню: 2 3 2 aY =X -bХ . Таким чином: при (b=0) відтворюється відома дивергентна парабола з параболічними гілками та точкою повернення на початку координат (х0=0, у0=0) - під назвою парабола Нейля; при (b0) криві мають ізольовану точку на початку координат (x0=0, y0=0) та параболічні гілки, так, наприклад, при (b=a) відтворюється відома дивергентна парабола під назвою кубічна дублікатриса. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 25 30 35 1. Креслярський пристрій для відтворення дивергентних парабол третього порядку, що містить важіль, перше плече якого з'єднано першою діадою повзунів з траверзою та вертикальною напрямною, встановленою за допомогою першого Т-подібного повзуна зі стопором на нерухомій горизонтальній лінійці, на якій шарнірно закріплений важіль, друге плече якого другою діадою повзунів з'єднано з траверзою, третю діаду повзунів і другий Т-подібний повзун зі стопором, який відрізняється тим, що оснащений горизонтальною напрямною, встановленою з можливістю вертикального переміщення, та додатковою траверзою, важіль додатково містить третє плече, яке третьою діадою повзунів з'єднано з додатковою траверзою, яка другим Тподібним повзуном зі стопором з'єднана з горизонтальною напрямною, встановленою в другу діаду повзунів. 2. Креслярський пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що плечі важеля з'єднані між собою, утворюючі Т-подібну форму, причому перше і третє плечі лежать на одній прямій. 2 UA 72804 U Комп’ютерна верстка Л. Ціхановська Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Drawing device for reproduction of divergent cubic parabolas

Автори англійською

Makatiora Dmytro Anatoliiovych, Makatiora Dmytro Anatoliiovych

Назва патенту російською

Чертежное устройство для воспроизведения дивергентных парабол третьего порядка

Автори російською

Макатера Дмитрий Анатольевич, Макатера Дмитрий Анатольевич

МПК / Мітки

МПК: B43L 11/02

Мітки: третього, пристрій, порядку, парабол, дивергентних, креслярський, відтворення

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-72804-kreslyarskijj-pristrijj-dlya-vidtvorennya-divergentnikh-parabol-tretogo-poryadku.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Креслярський пристрій для відтворення дивергентних парабол третього порядку</a>

Подібні патенти