Спосіб оцінки часткової селекційної цінності кнурів за індексом відтворної здатності

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб оцінки часткової селекційної цінності кнурів за індексом відтворної здатності, оснований на розрахунку індексу часткової селекційної цінності кнурів за відтворною здатністю  шляхом множення одержаної різниці між значенням індексу відтворної здатності  плідника та середнім значенням даного індексу по стаду на коефіцієнт його успадкування  і константу 100:

, де

 - індекс часткової селекційної цінності кнура за відтворною здатністю;

 - індивідуальне значення індексу відтворної здатності;

 - середнє значення індексу по стаду (лінії, групі);

 - коефіцієнт успадкування індексу відтворної здатності ();

 - константа.

Текст

Реферат: Спосіб оцінки часткової селекційної цінності кнурів за індексом відтворної здатності включає розрахунок індексу часткової селекційної цінності кнурів за відтворною здатністю. UA 70529 U (54) СПОСІБ ОЦІНКИ ЧАСТКОВОЇ СЕЛЕКЦІЙНОЇ ЦІННОСТІ КНУРІВ ЗА ІНДЕКСОМ ВІДТВОРНОЇ ЗДАТНОСТІ UA 70529 U UA 70529 U 5 10 15 20 25 30 Корисна модель належить до сільського господарства, а саме до тваринництва. Відомий, узятий за найближчий аналог, спосіб оцінки відтворної здатності кнурів [Пат. 60072 Україна, МПК А01К 67/00. Спосіб оцінки відтворної здатності кнурів / Шеремета В.І., Новицький В.П., Журавель М.П., Опанасенко О.С.; заявник і патентовласник Національний університет біоресурсів і природокористування України. - № u201013743; заявл. 19.11.2010; опубл. 10.06.2011, Бюл. № 11], за яким, для визначення індексу відтворної здатності кнура (Ів), пропонується розраховувати відношення кількості отриманих спермодоз із еякуляту до часу, затраченого на його одержання. Недоліком даного способу є те, що запропонований індекс може використовуватися виключно як оціночний, тобто для фактичної оцінки плідника за конкретною ознакою згідно з формулою, та не може бути використаний як селекційний, оскільки у ньому не враховується ступінь успадкування цієї ознаки одержаним потомством. Отже, спосіб оцінки відтворної здатності кнурів шляхом визначення індексу відтворної здатності (Ів), дозволяє встановити виключно власну (фенотипову, технологічну) цінність плідника, тоді як у процесі селекційноплемінної роботи, для відбору ремонтного молодняка від плідників за значенням Ів, необхідно визначати їхню селекційну цінність за даною ознакою, яка може суттєво відрізнятися від показників власної фенотипової цінності кнура. В основу корисної моделі ставиться задача удосконалити спосіб комплексного оцінювання відтворної здатності кнурів з використанням відомого індексу відтворної здатності (Ів), наведеному у найближчому аналозі. Це дасть змогу визначати селекційну цінність кнурів та, відповідно, об'єктивніше проводити відбір ремонтних кнурців з огляду на відомий ступінь успадкування ознаки потомством конкретного плідника. Поставлена задача вирішується тим, що використовується спосіб обрахунку часткової [1] селекційної цінності кнурів за індексом їх відтворної здатності, що враховує відхилення індивідуального значення індексу відтворної здатності (Ів) від середнього значення по стаду 2 (технологічній групі, генеалогічній лінії) та коефіцієнт успадкування (h ) індексу відтворної здатності (Ів), визначений за загальновідомими методиками [2, 3]. Розраховується індекс часткової селекційної цінності кнурів за відтворною здатністю (GІв) шляхом множення одержаної різниці між значенням індексу відтворної здатності (Ів) плідника та середнім значенням даного індексу по стаду (технологічній групі) на коефіцієнт його 2 успадкування (h ) і константу 100, взяту для зручності користування одержаним цифровим матеріалом: GIв  (Iв  Iв cр)  h2  100 , де 35 GIв - індекс часткової селекційної цінності кнура за відтворною здатністю; Iв - індивідуальне значення індексу відтворної здатності; Iв cр - середнє значення індексу по стаду (лінії, групі); h 2 - коефіцієнт успадкування індексу відтворної здатності ( Iв ); 40 45 50 55 100 - константа. Величина одержаного плюсового значення індексу часткової селекційної цінності кнурів за відтворною здатністю ( GIв ) показуватиме наскільки потомство, одержане від такого плідника, переважатиме фактичний середній показник стада за значенням Iв . Одержання нульового або від'ємного значення індексу часткової селекційної цінності кнурів за відтворною здатністю ( GIв ) свідчитиме, що від плідника буде успадковуватися, відповідно, такий самий або нижчий показник Iв , ніж фактичний середній показник по стаду (технологічній групі), тобто про відсутність або погіршення селекційного ефекту за величиною індексу Ів, одержаного від такого плідника потомства, порівняно до фактичного середнього значення по стаду. Індекс часткової селекційної цінності за відтворною здатністю ( GIв ) відіграє роль критерію, за яким проводиться присвоєння рангів плідникам в технологічній групі (генеалогічній лінії) для їх подальшого племінного добору. Звідси, плідникам, показник часткової селекційної цінності яких за даною ознакою дорівнює або менший за нуль, рангів не присвоюють. Приклад. Дослідження проводилися в умовах промислового комплексу ВАТ "Калита" Київської області на повновікових клінічно здорових кнурах-плідниках великої білої породи (дев'ять голів), що знаходились за однакових умов годівлі, утримання та обслуговування і т. д. (зазначено у найближчому аналозі). У наведених в прототипі результатах досліджень зазначено, що найвищу технологічну (фенотипову) цінність за досліджуваною ознакою мав кнур № 3, індекс відтворної здатності якого становив, відповідно, 1,74. Проте, подальший розрахунок коефіцієнтів успадкування ( h2 ) значень одержаних індексів відтворної здатності показав (табл.), 1 UA 70529 U що плідник № 3 мав порівняно невисоку препотентність за індексом відтворної здатності ( h2 =0,26). Таблиця Індивідуальна оцінка за індексом відтворної ( Iв ) здатності та індексом часткової селекційної цінності за відтворною ( GIв ) здатністю кнурів-плідників у ВАТ "Калита" Кнур, № 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 10 15 20 25 Час, затрачений на отримання еякуляту, хв. 8,46 9,13 10,32 10,23 12,00 11,32 26,14 22,13 20 Кількість спермодоз, шт. Iв h GIв 9,63 12,25 18,00 12,98 19,77 3,28 8,96 8,81 0 1,14 1,34 1,74 1,27 1,65 0,29 0,34 0,40 0 0,28 0,21 0,26 0,34 0,32 0,22 0,30 0,29 4 8 21 11 23 -18 -23 -21 2 Ранг у технологічній групі V IV II III І 2 Отже, кнур № 5, який є більш препотентним за досліджуваною ознакою (h =0,32), незважаючи за нижчий показник власного індексу відтворної здатності ( Iв ), порівняно до кнура № 3, отримав більше значення GIв , та, відповідно, має більшу часткову селекційну цінність ( GIв =23). Тобто, незважаючи на нижчий показник індексу відтворної здатності Ів кнура № 5, порівняно до індексу кнура № 3, успадкування його потомками буде на 6 % більшим, ніж потомками кнура № 3, а значення індексу часткової селекційної цінності за відтворною здатністю вищим на дві одиниці. Таким чином, найвищу часткову селекційну цінність за індексом відтворної здатності ( GIв ) має не кнур № 3 (II ранг), а плідник № 5 (І ранг). Використання запропонованого індексу ( GIв ) дає змогу також визначати загальну селекційну цінність кнурів за індексом їх відтворної здатності шляхом його включення до загальновідомих формул з розрахунком для кожного конкретного плідника економічних вагових коефіцієнтів для часткової селекційної цінності кнурів за індексом їх відтворної здатності. Запропонований спосіб визначення часткової селекційної цінності кнурів за індексом їх відтворної здатності ( GIв ) розширює область застосування індексу відтворної здатності ( Iв ) і дозволяє значно підвищити ефективність добору ремонтних кнурців та комплектувати, у подальшому, основне стадо чи технологічні групи плідниками з бажаним спадковим рівнем відтворної здатності. Список використаних джерел: 1. Long Т.Е., Short Т.Н., Bates R.O. Estimating genetic merit /NSIF Swine Genetics.-2003. - Fact Sheets 8:1-4. 2. Плохинский H. А. Руководство no биометрии для зоотехников / H.A. Плохинский. - M.: Колос, 1969.-255 с. 3. Мацеевский Я. Генетика и методы разведения животных / Я. Мацеевский, Ю. Земба [пер. с пол. и пред. А.Г. Креславского-Смирнова]. - М.: Высш. шк., 1988.-488 с. 30 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 35 Спосіб оцінки часткової селекційної цінності кнурів за індексом відтворної здатності, оснований на розрахунку індексу часткової селекційної цінності кнурів за відтворною здатністю (GIв) шляхом множення одержаної різниці між значенням індексу відтворної здатності (Iв) плідника та 40 середнім значенням даного індексу по стаду на коефіцієнт його успадкування (h 2 ) і константу 100: GIв  (Iв  Iв cр)  h2  100 , де GIв - індекс часткової селекційної цінності кнура за відтворною здатністю; Iв - індивідуальне значення індексу відтворної здатності; 2 UA 70529 U Iв cр - середнє значення індексу по стаду (лінії, групі); h 2 - коефіцієнт успадкування індексу відтворної здатності ( Iв ); 100 - константа. Комп’ютерна верстка Л. Купенко Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method to assess partial breeding value of boars by the index of reproduction ability thereof

Автори англійською

Nebylytsia Mykola Stepanovych, Novytskyi Vasyl Petrovych, Halytska Tetiana Vitaliivna, Opanasenko Olena Serhiivna

Назва патенту російською

Способ оценки частичной селекционной ценности хряков по индексу воспроизводительной способности

Автори російською

Небылица Николай Степанович, Новицкий Василий Петрович, Галицкая Татьяна Витальевна, Опанасенко Елена Сергеевна

МПК / Мітки

МПК: A01K 67/00

Мітки: здатності, оцінки, відтворної, індексом, частково, цінності, селекційної, кнурів, спосіб

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-70529-sposib-ocinki-chastkovo-selekcijjno-cinnosti-knuriv-za-indeksom-vidtvorno-zdatnosti.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб оцінки часткової селекційної цінності кнурів за індексом відтворної здатності</a>

Подібні патенти