Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб виготовлення катоду відновлення карбон діоксиду шляхом формування каталітичного шару на підкладці з розчину органічних сполук, який відрізняється тим, що каталітичний шар хімічно осаджують з розчину іон-радикальної солі, яка утворена катіон-радикалом, що містить у структурі нітроген з неподіленою парою електронів, зокрема хінолінієм, піразінієм та їх похідними, N-метилфеназінієм, та аніон-радикалом з сильними акцепторними властивостями, зокрема 7,7',8,8'-тетраціанохінодиметаном, в органічному розчиннику, або з вказаного розчину з додаванням модифікаторів селективності відновних процесів, зокрема заміщених або незаміщених фталоціанінів перехідних та рідкісноземельних елементів.

Текст

1. Ізолюючий дихальний апарат із хімічно зв'язаним киснем, що містить футляр у вигляді корпуса з ременем, кришки та еластичного герметизуючого ущільнення, стяжні стрічки футляра, на одному з кінців яких прикріплені зачепи для вушок корпуса, а на других - елементи замка, виконані з можливістю утворення П-подібної планки за допомогою зачепів на кінці однієї стрічки та двоплечого важеля на другій стрічці, який малим плечем контактує із зачепами, захисну накладку над замком стрічок, що приєднана до кришки одним кінцем, а другим - до більшого плеча важеля стрічки, реге C2 2 (11) 1 3 63329 4 сною речовиною на базі надпероксиду калію (КО2), ді гумового кільця. дихальний мішок, лицьову частину у вигляді заТаке виконання дихального апарата відрізнягубника з носовим затискачем, гофрованої трубки ється простотою конструкції і поліпшеною експлута плечового ременя, приєднаного до мішка. Гофатаційною характеристикою, бо дозволяє легко рована трубка приєднана до коробки з клапаном приводити у дію пусковий пристрій та контролювавидиху, клапаном вдиху та клапаном надлишковоти його спрацювання. го тиску, яка розміщена на мішку і сполучається з Цей дихальний апарат має такий експлуатайого порожниною. Патрубок клапана видиху за ційний недолік: для розкривання футляра апарата допомогою трубки з'єднаний з патрубком патрона. у випадку загрози отруєння шкідливими газами З другим патрубком патрона з'єднаний мішок, до людина повинна виконати низку послідовних опестінок якого прикріплений гнучкий трос клапана рацій за дуже короткий час (не більше ніж 15с), а надлишкового тиску. У мішку розташований пускосаме: вий пристрій у вигляді балона з запасом стиснуто- розкрити замок за допомогою важеля стяжної го кисню. Пристрій діє при розгортанні мішка при стрічки; використанні апарата за призначенням. У стані - зняти та відкинути обидві стяжні стрічки; очікування застосування дихальний апарат розмі- зняти кришку футляра; щений у футлярі, корпус і кришка якого утриму- витягти з корпусу лицьову частину апарата ються з забезпеченням герметичності за допомота розгорнути мішок; гою двох стяжних стрічок з замком, закритим - включитись в апарат (взяти загубник у рот та накладною планкою. установити на носі затискач); Недоліком цього апарату є надзвичайна скла- привести у дію пусковий пристрій, потягнувдність конструкції та незручність користування ши шнур фіксатора механізму пристрою; пусковим пристроєм, бо він розміщений в порож- відрегулювати довжину плечового ременя нині мішка, із зовні користувачеві апаратом його не так, щоб гофрована трубка не була натягнутою та видно. Балон з киснем може бути найдений у мішне висмикувала загубник із рота користувача. ку помацки, а клапан для випуска кисню може бути Всі ці підготовчі операції повинні виконуватись приведений у дію наосліп, тобто без можливості дуже швидко і бажано затамувавши дихання, щоб контроля спрацювання пристрою. людина не встигла отруїтися шкідливими газами Цей недолік усунутий у дихальному апараті або втратити кисень, що наповнив дихальний міШСС-1П ["Самоспасатель шахтный изолирующий шок внаслідок спрацювання пускового пристрою. ШСС-1П. Руководство по эксплуатации" Цей кисень потрібний для забезпечення нормальС14.00.000.РЭ2, Донецк, 2001], що виготовляється ного дихання людини в період розробки кисневовВАТ "Донецький завод гірничорятувальної апарамісної речовини у регенеративному патроні. тури". Апарат має футляр у вигляді корпуса з криЯкщо поліпшити конструкцію дихального апашкою, герметизуючим еластичним ущільненням та рата, то деякі із згаданих операцій можуть бути стяжними стрічками із замком, що з'єднують корвиконані спільно і одночасно, що зменшить підгопус і кришку, регенеративний патрон із кисневовтовчий час до ізоляції органів дихання людини від місною речовиною на базі надпероксиду калію непридатної для дихання атмосфери. (КО2), дихальний мішок із клапаном надлишкового Найбільш близьким до винаходу є дихальний тиску, приєднаний до патрона, лицьову частину у апарат (саморятувальник) ШСС-1П, який прийнято вигляді загубника з носовим затискачем, гофроваяк прототип. ної трубки та тепловологообмінника, яка приєднаНа підставі викладеного випливає, що завданна до патрона, пусковий пристрій у вигляді брикеням, на розв'язання якого спрямований винахід, та із запасом хімічно-зв'язаного кисню, ініціюючої який заявляється, є усунення зазначеного недоліампули з рідиною (розчином сірчаної кислоти) та ку, тобто поліпшення експлуатаційної характерисножем, механізму з пружиною та фіксатором, який тики апарата за рахунок зменшення кількості підприводить у дію пусковий пристрій. Пристрій розготовчих операцій та скорочення часу на їх міщений на патроні та сполучений з його порожнивиконання при застосуванні апарата за признаною та порожниною мішка і лицьової частини. Коченням. рпус футляра має вушка до яких приєднаний Вирішення цього завдання досягається тим, плечовий ремінь. На одному з кінців обох стяжних що у ізолюючому дихальному апараті із хімічно стрічок прикріплені електрозваркою планки із зазв'язаним киснем, який має футляр у вигляді корчепами, які контактують з вушками корпуса. На пуса з ременем, кришки та еластичного герметидругому з кінців кожної стрічки прикріплені елемезуючого ущільнення, стяжні стрічки футляра на нти замка, а саме: на одній стрічці П-подібна планодному з кінців яких прикріплені зачепи для вушок ка із зачепами на кінцях, а на другій - двоплечий корпуса, а на других - елементи замка виконані з важіль, прикріплений електрозваркою до стрічки можливістю П-подібної планки за допомогою заусередині важеля. Мале плече важеля контактує із чепів на кінці на однієї стрички та двоплечого вазачепами П-подібної планки іншої стрічки в крайжеля на другій стрічці, який малим плечем контакньому (закритому) положенні замка. Захисна натує із зачепами П-подібної планки, захисну кладка над замком стрічок одним кінцем приєднанакладку над замком стрічок, що приєднана до на до кришки, а іншим - з'єднана з більшим плечем кришки одним кінцем, а другим - до більшого плеважеля стрічки. До отворів П-подібної планки та ча важеля стрічки, регенеративний патрон із кисважеля приєднана пломба. Аналогічну конструкцію невовмісною речовиною, дихальний мішок із кламає футляр саморятувальника Biocell 1 plus. Герпаном надлишкового тиску та лицьову частину у метизуюче ущільнення футляра виконане у виглявигляді гофрованої трубки, загубника та носового 5 63329 6 затискача, пусковий пристрій із стартовим шнуром, - на фіг.4 показаний перетин А-А фіг.2; розміщений на патроні та сполучений з порожни- на фіг.5 показаний перетин Б-Б фіг.2; нами патрона, мішка та лицьової частини, згідно - на фіг.6 показаний перетин В-В фіг.2. винаходу, поміж стяжною стрічкою з важелем та Ізолюючий дихальний апарат із хімічно зв'язакришкою розташована додаткова ткана стрічка, ним киснем (фіг.1-6) має футляр у вигляді корпуса яка одним кінцем жорстко приєднана до стяжної 1 з кришкою 2, герметизуючим еластичним (гумострічки, а другим - до елемента кріплення біля вим) ущільненням 3 та стяжними стрічками 4 та 5 торця кришки з можливістю переміщення стяжної із замком, що з'єднують корпус 1 та кришку 2, рестрічки уздовж корпуса до роз'єднання її зачепа з генеративний патрон 6 із гранульованою (розмір 2вушком при розкритті замка, при цьому до елеме7мм) кисневовмісною речовиною 7 на базі надпента кріплення усередині кришки приєднаний старроксиду калію (КО2), дихальний мішок 8 із клапатовий шнур пускового пристрою; тим, що елемент ном 9 надлишкового тиску, лицьову частину у викріплення додаткової стрічки на пластмасовій гляді загубника 10 з носовим затискачем 11, кришці виконаний у вигляді втулки, яка із зовні гофрованої трубки 12 та тепловологообмінника 13, кришки має різьбовий отвір під гвинт із накладкою пусковий пристрій 14, який розміщений на патроні для стрічки, а усередині кришки - шийку з буртом 6 та сполучений з його порожниною, та порожнита сергою під стартовий шнур пускового пристрою; ною мішка 8, та порожниною лицьової частини. а також тим, що захисна накладка над замком Корпус 1 має вушка, до яких приєднано плечострічок приєднана до кришки з можливістю пружвий ремінь 15. На одному з кінців стяжних стрічок 4 ної деформації разом із стяжною стрічкою, що обта 5 прикріплені планки 16 та 17, які контактують із ладнана важелем. втулками 18 корпуса 1. На другому з кінців кожної Таке виконання ізолюючого дихального апарастрічки 4 та 5 прикріплені елементи замка, а саме: та відрізняється не тільки простотою конструкції на стрічці 4 П-подібна планка 19 із зачепами на деталей, але й поліпшеною експлуатаційною хакінцях, а на стрічці 5 - двоплечий важіль 20, прикрактеристикою, тому що він може бути застосоваріплений електрозваркою до стрічки усередині ний за призначенням (для ізоляції органів дихання важеля 20. Мале плече важеля 20 контактує із в аварійній ситуації) із мінімально можливою кільзачепами П-подібної планки 19 в крайньому (закістю підготовчих операцій. критому) положенні замка (фіг.6). Захисна накладЦе пояснюється таким чином: ка 21 надзамком одним кінцем приєднана до кри- виконання футляра з кришкою, до якої приєшки 2, а іншим - з'єднана з більшим плечем днана стяжна металева стрічка 5 з важелем 20, важеля 20 стрічки 5. До отворів планки 19 та ваякий у свою чергу з'єднаний із захисною накладжеля 20 за допомогою дроту приєднана пломба кою кришки 21, а також приєднання до кришки 22. Пусковий пристрій 14 має брикет 23 (фіг.3) із стартового шнура 27 пускового пристрою 14 дозапасом хімічно-зв'язаного кисню, ініціюючу ампузволяє знімати її разом зі стрічкою 5 при застосулу 24 (фіг.3) з рідиною (розчином сірчаної кислоти) ванні апарата та приводити у дію пусковий прита ножем усередині (не показані на кресленні), стрій 14, що скорочує кількість підготовчих механізм 25 з пружиною та фіксатором 26, який операцій та час на їх виконання. Для ізоляції оргаприводить у дію пусковий пристрій та приєднаний нів дихання за допомогою апарата потрібно: за допомогою стартового шнура 27 (фіг.3) до серги - розкрити замок за допомогою важеля стяжної 28 на кришці 2 (фіг.5 та 6). Серга 28 розміщена на стрічки; втулці 29, яка прикріплена у отворі стінки кришки 2 - зняти кришку футляра зі стрічкою та відкинуза допомогою клейового шва. Зовні кришки 2 втулти її (при цьому падає додолу друга стрічка та пока має різьбовий отвір із гвинтом 30, що за допочинає діяти пусковий пристрій, який протягом 60с могою накладки 31 (фіг.5) утримує ткану стрічку наповнює дихальний мішок киснем); 32. Стрічка 32 та стрічка 5 з'єднані заклепкою 33. - витягти з корпуса лицьову частину апарата Патрон 6 (фіг.3-5) розміщений у корпусі на аморта розгорнути мішок; тизаторах 34 та 35, та закріплений кільцем 36. - включитися в апарат; Мішок 8 та лицьова частина у складеному ви- відрегулювати довжину плечового ременя. гляді розміщені під кришкою 2, яка за допомогою Таким чином, кількість операцій зменшується стяжних стрічок 4 та 5 утримується на корпусі 1. до п'яти, але головна перевага такого технічного Розміщене у торцевій канавці корпуса ущільнення рішення полягає у тому, що воно дозволяє навіть 3 (фіг.4 та 5) за рахунок пружної деформації під нетренованій людині швидко (не довше 15с) вклютиском бурта кришки 2, з яким воно контактує, зачитися у дихальний апарат та продовжувати дибезпечує герметичність футляра протягом усього хання без додаткових труднощів. Така конструкція терміну служби дихального апарата. футляра дихального апарата підвищує надійність Дихальний апарат працює наступним чином. У використання його за призначенням, що в цілому випадку загрози отруєння шкідливими газами, що поліпшує експлуатаційну характеристику апарата. з'явились в атмосфері гірничої виробки внаслідок Сутність винаходу пояснюється кресленнями, пожежі, раптового викиду вугілля або газу, гірник де: розкриє футляр дихального апарата. Для цього - на фіг.1 показаний дихальний апарат (вигляд необхідно узявшись пальцями правої руки за заспереду); хисну накладку 21 та важіль 20 стяжної стрічки 5, - на фіг.2 показаний дихальний апарат (вигляд повернути їх до виходу малого плеча важеля із збоку); зачеплення із зачепами планки 19 стяжної стрічки - на фіг.3 показаний загальний вигляд апарата 4. При цьому розривається дріт пломби 22. При у стані використання; подальшому руху руки гірника стрічка 5 рухаючись 7 63329 8 уздовж корпуса 1 розчеплюється з вушком 18, пісря стає гарячим (40-60°С) та сухим. При видиху ля чого кришка 2 відкидається у бік. При цьому повітря переходить через загубник 10, тепловолостартовий шнур 27 зриває фіксатор 26 механізму гообмінник 13, трубку 12 у патрон 6, де звільняєть25, внаслідок чого його пружина за допомогою ся від диоксида вуглецю, збагачується киснем і ножа руйнує ампулу 24, ініціююча рідина взаємонадходить у порожнину мішка 8. При наповненні діє з брикетом 23, який протягом 60с виділяє 5-6л мішка 8 киснем спрацьовує клапан 9, що випускає кисню, що заповнює порожнини патрона 6, мішка 8 надлишок кисню в навколишнє середовище. Під та лицьової частини. У цей час гірник витягає з час вдиху збагачене киснем повітря йде в звороткорпуса 1 лицьову частину (загубник 10 із носовим ному напрямку, тобто з мішка 8 у патрон 6, а далі затискачем 11), розгортає мішок та розправляє по трубці 12 до тепловологообмінника 13 (де охогофровану трубку 12 і включається в апарат, тобто лоджується та стає вологим) та загубника 10 і у бере загубник 10 у рот і розташовує на носі затисдихальні шляхи людини, що включена в дихалькач 11. Це забезпечує можливість дихати гірнику у ний апарат. забрудненій атмосфері виробки та виходити з У процесі щоденного носіння дихального апааварійної ділянки гірничої виробки на свіжий венрата при експлуатації, він зазнає вібраційні та тиляційний струмінь повітря по відомому маршруударні навантаження: вібраційні та ударні під час ту. спуску (підйому) гірника у шахтній кліті, а ударні Для регулювання довжини ременя 15 при нонавантаження - при переміщенні гірника стиснутисінні та використанні апарата необхідно зробити ми гірничими виробками об кріплення виробок, об над його пряжкою (фіг.2) петлю, а потім протягнути добуваючі механізми, що розміщені у виробці, та стрічку петлі в один або другий бік пряжки в залевипадковому падінні апарата додолу. Оскільки жності від того, що потрібно: збільшити чи зменпатрон 6 розміщений у корпусі 1 на амортизаторах шити довжину ременя поміж вушками корпуса 1. 34 та 35 у вигляді гумових кульок, ударні і вібраКількість кисню у мішку 8 достатня для того, ційні навантаження на патрон 6 і речовину 7 демщоб гірник міг дихати у початковий період (1-2хв.), пфуються (гасяться) амортизаторами, що запобітобто доти, доки тепло та волога, які виділяються гає підвищення опору дихання при застосуванні внаслідок розкладання брикету 23, а також диокапарата внаслідок здрібнення гранул речовини 7. сид вуглецю видихуваного повітря, які потрапляУ порівнянні з прототипом-саморятувальником ють у патрон 6 по гофрованій трубці 12 активізуШСС-1П - запропонований дихальний апарат відють хімічні реакції в кисневовмісній речовині 7. різняється поліпшеною експлуатаційною характеХімічні реакції відновлення, що протікають у речористикою, бо розкривається у разі використання за вині 7 патрона 6, йдуть із виділенням тепла, тому призначенням з мінімальною кількістю підготовчих патрон поступово нагрівається, а вдихуване повітоперацій. 9 Комп’ютерна верстка М. Клюкін 63329 Підписне 10 Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Breathing self-rescuer with chemically bound oxygen

Автори англійською

Vasserman Hryhorii Davydovych, Luchko Viktor Mykolaiovych, Ovcharov Volodymyr Kuzmych, Starodub Valerii Oleksiovych, Talalaiev Dmytro Havrylovych

Назва патенту російською

Изолирующий дыхательный аппарат с химически связанным кислородом

Автори російською

Вассерман Григорий Давидович, Лучко Виктор Николаевич, Овчаров Владимир Кузьмич, Стародуб Валерий Алексеевич, Талалаев Дмитрий Гаврилович

МПК / Мітки

МПК: A62B 25/00, A62B 9/00, C01D 1/00, A62B 7/00, A62B 19/00

Мітки: ізолюючий, зв'язаним, хімічної, киснем, дихальний, апарат

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-63329-izolyuyuchijj-dikhalnijj-aparat-iz-khimichno-zvyazanim-kisnem.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Ізолюючий дихальний апарат із хімічно зв’язаним киснем</a>

Подібні патенти