Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Пристрій підключення телефону абонента при відсутності зв'язку з телефонною станцією, що містить ділянку лінії енергопостачання, підключену своїми кінцями до телефонної лінії зв'язку з боку телефонної станції і з боку телефону абонента паралельно ділянці телефонної лінії з тимчасово відсутнім зв'язком через адаптери, який відрізняється тим, що з боку телефонної станції підключений лінійний адаптер, а з боку телефону абонента - абонентський адаптер, при цьому лінійний адаптер складається з підключеного до лінії енергопостачання блока сполучення з лінією енергопостачання, вихід якого підключений до входу супергетеродинного приймача з функціями прийому, детектування і посилення інформаційних і службових сигналів, вихід службових сигналів якого з'єднаний із входом імпульсного ключа, своїм виходом приєднаного до телефонної лінії, а вихід інформаційних сигналів - із входом тракту прийому розмовного вузла, лінійний вхід/вихід якого підключений до телефонної лінії, а вихід тракту передачі приєднаний до інформаційного входу передавача - формувача частотно - модульованого сигналу, з'єднаного своїм виходом із входом блока сполучення з лінією енергопостачання, а службовим входом - з виходом детектора-формувача сигналу виклику, підключеного своїм входом до телефонної лінії, абонентський адаптер складається з підключеного до лінії енергопостачання блока сполучення з лінією енергопостачання, вихід якого підключений до входу супергетеродинного приймача з функціями прийому, детектування і посилення інформаційних і службових сигналів, вихід службових сигналів якого приєднаний до входу формувача сигналу виклику, своїм виходом підключеного до телефону абонента, а вихід інформаційних сигналів - до виходу тракту прийому розмовного вузла, лінійний вхід/вихід якого підключений до входу телефону абонента, а вихід тракту передачі - до інформаційного входу передавача - формувача частотно - модульованого сигналу, вихід якого з'єднаний із входом блока сполучення з лінією енергопостачання, а службовий вхід - з виходом формувача службових сигналів, з'єднаного своїм входом з телефоном абонента.

Текст

Пристрій підключення телефону абонента при відсутності зв'язку з телефонною станцією, що містить ділянку лінії енергопостачання, підключену своїми кінцями до телефонної лінії зв'язку з боку телефонної станції і з боку телефону абонента паралельно ДІЛЯНЦІ телефонної лінії з тимчасово відсутнім зв'язком через адаптери, який відрізняється тим, що з боку телефонної станції підключений ЛІНІЙНИЙ адаптер, а з боку телефону абонента - абонентський адаптер, при цьому ЛІНІЙНИЙ адаптер складається з підключеного до лінії енергопостачання блока сполучення з ЛІНІЄЮ енергопостачання, вихід якого підключений до входу супергетеродинного приймача з функціями прийому, детектування і посилення інформаційних і службових сигналів, вихід службових сигналів Винахід відноситься до телефонного зв'язку, а саме до допоміжних пристроїв для забезпечення абонентам швидкого підключення до телефонної станції у випадку тимчасової відсутності зв'язку ЛІНІЯ зв'язку з абонентом у процесі експлуатації, стихійних лих, вандалізму й у силу інших причин може мати різні ушкодження типу "обрив", "земля", "коротке", "сторонній електрострум" і ІНШІ (Пендюр Н К , і ін Посібник електромонтерові абонентських мереж ГТС Київ, "Техніка", 1989 р , с 129-135) якого з єднаний із входом імпульсного ключа, своїм виходом приєднаного до телефонної лінії, а вихід інформаційних сигналів - із входом тракту прийому розмовного вузла, ЛІНІЙНИЙ ВХІД/ВИХІД ЯКО ГО підключений до телефонної лінії, а вихід тракту передачі приєднаний до інформаційного входу передавача - формувача частотно - модульованого сигналу, з'єднаного своїм виходом із входом блока сполучення з ЛІНІЄЮ енергопостачання, а службовим входом - з виходом детектораформувача сигналу виклику, підключеного своїм входом до телефонної лінії, абонентський адаптер складається з підключеного до лінії енергопостачання блока сполучення з ЛІНІЄЮ енергопостачання, вихід якого підключений до входу супергетеродинного приймача з функціями прийому, детектування і посилення інформаційних і службових сигналів, вихід службових сигналів якого приєднаний до входу формувача сигналу виклику, своїм виходом підключеного до телефону абонента, а вихід інформаційних сигналів - до виходу тракту прийому розмовного вузла, ЛІНІЙНИЙ ВХІД/ВИХІД ЯКОГО підключений до входу телефону абонента, а вихід тракту передачі - до інформаційного входу передавача - формувача частотно - модульованого сигналу, вихід якого з'єднаний із входом блока сполучення з ЛІНІЄЮ енергопостачання, а службовий вхід - з виходом формувача службових сигналів, з'єднаного своїм входом з телефоном абонента ю о (О При цьому абонент, позбавлений можливості користуватися телефоном, змушений зв'язуватися з ремонтною службою телефонної станції, що протягом якогось часу, часто досить великого, шукає місце порушення лінії зв'язку У випадку, коли місце порушення не знаходять - визначають ділянку, де порушена ЛІНІЯ зв'язку і як засіб підключення абонента використовують відрізок лінії зв'язку, підключений до телефонної лінії паралельно ушкодженій ДІЛЯНЦІ 60252 Якщо ушкоджено підземний кабель, відрізок бочого режиму - передачі сигналу на 300-700м лінії, зв'язку прокладають під землею, що складно і високо витратний пристрій з надлишковими довго Звичайно це триває від одного-декількох функціями економічно недоцільний днів до одного місяця Ушкодження декількох ЛІНІЙ В основу винаходу поставлена задача в приабо всього кабелю внаслідок стихійних лих або строї підключення телефону абонента при вандалізму ще більш ускладнює ситуацію і подоввідсутності зв'язку з телефонною станцією за ражує термін підключення абонента хунок використання аналогової схемотехніки прямого перетворення звукового сигналу, спростити Очевидно, що довге чекання підключення схему адаптерів і, тим самим, знизити виграти на абонентові дуже незручно, а відсутність зв'язку їхнє виготовлення за умови збереження точності протягом тривалого часу знижує якість обслуговувідображення сигналів при їх передачі по лінії вання абонента оператором зв'язку зв'язку Відомий пристрій підключення телефону абонента при відсутності зв'язку з телефонною станПоставлена задача вирішується тим, що у цією згідно UA № 56104А від 28 02 03, МПК Н 04М пристрої підключення телефону абонента при від1/74, "Пристрій підключення телефону абонента сутності зв'язку з телефонною станцією, що міспри відсутності зв'язку з телефонною станцією", тить ділянку лінії енергопостачання, підключену що містить відрізок лінії зв'язку, яким є ділянка лілії своїми кінцями до телефонної лінії зв'язку з боку енергопостачання, підключена своїми кінцями з телефонної станції і з боку телефону абонента боку телефонної станції і з боку телефону абоненпаралельно ДІЛЯНЦІ телефонної лінії з тимчасово та паралельно ДІЛЯНЦІ телефонної лінії з тимчасовідсутнім зв'язком через адаптери, ВІДПОВІДНО ДО во відсутнім зв'язком через двонаправлені адаптевинаходу, з боку телефонної станції підключений ри, кожний з яких включає двонаправлений блок ЛІНІЙНИЙ адаптер, а з боку телефону абонента сполучення з телефонною ЛІНІЄЮ, з'єднаний із абонентський адаптер, при цьому ЛІНІЙНИЙ адапдвонаправленим блоком аналого-цифрового і цитер складається з підключеного до лінії енергопофро-аналогового перетворення, двонаправлений стачання блоку сполучення з ЛІНІЄЮ енергопостаблок прийому-передачі частотно - модульованого чання, вихід якого підключений до входу супергесигналу, з'єднаний зі схемою сполучення з ЛІНІЄЮ теродинного приймача з функціями прийому, деенергопостачання, при цьому всі перераховані тектування і посилення інформаційних і службових вище блоки зв'язані з мікропроцесором, що має сигналів, вихід службових сигналів якого з'єднаний функції двонаправленого стиснення/відновлення із входом імпульсного ключа, своїм виходом приоцифрованого сигналу і керування обміном інфоєднаного до телефонної лінії, а вихід інформаційрмацією між блоками усередині адаптера і всього них сигналів - із входом тракту прийому розмовнопристрою го вузла, ЛІНІЙНИЙ ВХІД/ВИХІД якого підключений до телефонної лінії, а вихід тракту передачі приєднаВідоме технічне рішення дозволяє швидко і ний до інформаційного входу передавача якісно поновити зв'язок абонента й АТС, викорисформувача частотно - модульованого сигналу, товуючи для зв'язку ділянку лінії енергопостачання з'єднаного своїм виходом з входом блоку сполузамість ушкодженої телефонної лінії чення з ЛІНІЄЮ енергопостачання, а службовим Однак варто врахувати, що точність входом - з виходом детектора-формувача сигналу відображення сигналу в цифровій схемотехніці виклику, підключеного своїм входом до телефонсистем зв'язку багато в чому залежить від ної лінії, абонентський адаптер складається з підінтервалу дискретизації Вибір інтервалу дискреключеного до лінії енергопостачання блоку сполутизації являє собою компроміс між двома однакочення з ЛІНІЄЮ енергопостачання, вихід якого підво важливими критеріями передачі сигналу - зі ключений до входу супергетеродинного приймача зменшенням інтервалу дискретизації зростає з функціями прийому, детектування і посилення точність відображення сигналу, але це призводить інформаційних і службових сигналів, вихід служдо збільшення часу зайнятості каналу зв'язку, а бових сигналів якого приєднаний до входу формузначить, вимагає збільшення пропускної здатності вача сигналу виклику, своїм виходом підключеного каналу Щоб забезпечити високу якість передачі до телефону абонента, а вихід інформаційних сигсигналу при обмеженій пропускній здатності виконалів - до виходу тракту прийому розмовного вузристовують спеціальні програмно - апаратні метола, ЛІНІЙНИЙ ВХІД/ВИХІД ЯКОГО підключений до входу ди стиснення/відновлення оцифрованого сигналу телефону абонента, а вихід тракту передачі - до Це з однієї сторони ускладнює схему перетворенінформаційного входу передавача - формувача ня, з іншої сторони призводить до великих витрат частотно - модульованого сигналу, вихід якого на виготовлення таких пристроїв, особливо, якщо з'єднаний із входом блоку сполучення з ЛІНІЄЮ врахувати, що сама схема аналого-цифрового енергопостачання, а службовий вхід - з виходом перетворення, тобто оцифровки аналогового сигформувача службових сигналів, з'єднаного своїм налу, є складною і дорогою входом з телефоном абонента Такі виграти економічно виправдані, якщо використовується одне з основних переваг цифрових Функціональні блоки, що входять до складу систем - незалежність якості передачі від довжини адаптерів, необхідні і достатні для якісної передачі ЛІНІЙ зв'язку, тобто можливість точного відобраслужбових і інформаційних сигналів у двох напряження і передачі сигналу по довгих ЛІНІЯХ зв'язку мках - від АТС до абонента і від абонента до АТС Однак, імовірність використання пристрою ВІДПОВІДНО ДО винаходу, схема адаптерів не підключення абонента при ушкодженні на лінії передбачає перетворення сигналу в цифрову зв'язку для передачі сигналу по довгих ЛІНІЯХ форму і зворотнє перетворення Для якісної перезв'язку невисока А для найбільш ймовірного родачі аналогового сигналу не потрібно схеми стис 60252 нення-відновлення - у заявленому пристрої сигнал прямо перетворюється в частотно-модульований сигнал для передачі - прийому по ДІЛЯНЦІ ЛІНІЇ енергопостачання При відповідному підборі параметрів потужності передавача і чутливості приймача, і з урахуванням довжини лінії 300-700м, забезпечується висока якість відображення сигналу при передачі - прийомі по лінії зв'язку Таким чином, запропонована схема адаптерів, у порівнянні з прототипом, простіша, менш затратна і забезпечує високу якість передачі-прийому сигналу У результаті розширеного пошуку по патентній і науково-технічній літературі по відповідна рубрикам МПК і УЦК, сукупність істотних ознак, що цілком або частково збігається з заявленою, не знайдена в жодному з технічних рішень Отже, запропонований винахід відповідає критерієві "новизна" З відомого рівня техніки сукупність істотних ознак технічного рішення, що заявляється, з очевидністю не випливає Отже, технічне рішення, що заявляється відповідає критерієві "винахідницький рівень" Технічне рішення, що заявляється, виготовлене і перебуває на стадії промислових випробувань Отже, запропонований винахід відповідає критерієві "промислова застосовність" Це підтверджується прикладом конкретного виконання На фіг 1 - представлена схема приєднання пристрою підключення абонента при відсутності зв'язку з телефонною станцією, На фіг 2 - структурна схема ЛІНІЙНОГО адаптера, На фіг 3 - структурна схема абонентського адаптера Пристрій 1 підключення телефону абонента при відсутності зв'язку з телефонною станцією містить ділянку 2 лінії енергопостачання, підключену своїми кінцями до телефонної лінії 3 зв'язку (ТЛ) з боку телефонної станції 4 і з боку телефону абонента 5 (ТА) паралельно ДІЛЯНЦІ 6 телефонної лінії 3 з тимчасово відсутнім зв'язком через ЛІНІЙНИЙ адаптер 7 з боку телефонної станції і абонентський адаптер 8 з боку телефону 5 абонента Л І НІЙНИЙ адаптер 7 складається з підключеного до лінії енергопостачання блоку 9 сполучення з ЛІНІЄЮ енергопостачання, вихід якого підключений до входу супергетеродинного приймача 10 з функціями прийому, детектування і посилення інформаційних і службових сигналів, вихід 11 службових сигналів якого з'єднаний із входом імпульсного ключа 12, своїм виходом приєднаного до телефонної лінії 3, а вихід 13 інформаційних сигналів із входом 14 тракту прийому розмовного вузла 15, ЛІНІЙНИЙ ВХІД/ВИХІД 16 якого підключений до телефонного лінії 3, а вихід 17 тракту передачі приєднаний через блок 18 автоматичного регулювання посилення до інформаційного входу 19 передавача - формувача 20 частотно - модульованого сигналу, з'єднаного своїм виходом із входом блоку 9 сполучення з ЛІНІЄЮ енергопостачання, а службовим входом 2 1 - з виходом детектора - формувача 22 сигналу виклику, підключеного своїм входом до телефонної лінії 3 Абонентський адаптер 8 складається з підключеного до лінії енергопостачання блоку 23 сполучення з ЛІНІЄЮ енергопостачання, вихід якого підключений до входу супергетеродинного приймача 24 з функціями прийому, детектування і посилення інформаційних і службових сигналів, вихід 25 службових сигналів якого приєднаний до входу формувача 26 сигналу виклику, своїм виходом підключеного до телефону 5 абонента, а вихід 27 інформаційних сигналів - до входу 28 тракту прийому розмовного вузла 29, ЛІНІЙНИЙ ВХІД/ВИХІД ЗО ЯКОГО підключений до входу телефону 5 абонента, а вихід 31 тракту передачі - до інформаційного входу 32 передавача - формувача 33 частотно-модульованого сигналу, вихід якого з'єднаний із входом блоку 23 сполучення з ЛІНІЄЮ енергопостачання, а службових вхід 34 - з виходом формувача 35 службових сигналів, з'єднаного своїм входом з телефоном 5 абонента Блоки 36 живлення адаптерів підключені безпосередньо до вхідних клем адаптерів 7, 8 Пристрій працює в такий спосіб При ушкодженні телефонної лінії 3 абонент підключає свій телефонний апарат 5 до абонентського адаптера 8, який у свою чергу підключає до лінії 2 енергопостачання через домашню розетку З боку АТС 4 до цієї лінії 2 підключають ЛІНІЙНИЙ адаптер 7 Адаптерами 7 і 8 обмежується ділянка лінії 2 енергопостачання, по якій в обхід ушкодженої ділянки б телефонної лінії відбувається телефонний зв'язок ВІДПОВІДНО до телефонного протоколу Абонент піднімає трубку телефону 5 формувач 35 відпрацьовує сигнал "зняття трубки", який попадає на службовий вхід 34 передавача - формувача 33 частотно - модульованого сигналу, з виходу якого частотно-модульований сигнал "зняття трубки" попадає через блок 23 сполучення в ЛІНІЮ 2 енергопостачання, передається на блок 9 сполучення адаптера 7, потім надходить на вхід супергетеродинного приймача 10, де сигнал детектується і підсилюється, і з виходу 11 службових сигналів надходить на вхід імпульсного ключа 12, з виходу якого сигнал "зняття трубки" надходить у телефонну ЛІНІЮ 3 і на АТС 4 Імпульси набору номера від телефону 5 абонента проходять по тому ж шляху Інформаційні звукові сигнали від телефону 5 абонента надходять на ЛІНІЙНИЙ ВХІД/ВИХІД ЗО розмовного вузла 29, потім на інформаційний вхід 32 передавача - формувача 33, після чого частото - модульований сигнал надходить на вхід блоку 23 сполучення, далі в ЛІНІЮ 2 енергопостачання, приймається блоком 9 сполучення адаптера 7, надходить на вхід супергетеродинного приймача 10, детектується як інформаційний сигнал і надходить з виходу 13 інформаційних сигналів на вхід 14 тракту прийому розмовного вузла 15 і через ЛІНІЙНИЙ ВХІД/ВИХІД 16 - у телефонну ЛІНІЮ 3 і на АТС 4 Від АТС 4 службовий сигнал "виклик" надходить у телефонну ЛІНІЮ 3, потім сприймається детектором - формувачем 22 адаптера 7, надходить на службовий вхід 21 передавача формувача 20, і через блок 9 сполучення, ЛІНІЮ 2 енергопостачання і блок 23 сполучення адаптера 8 - на вхід супергетеродинного приймача 24, детектується як службовий і з виходу 25 службових сигналів над 60252 ходить на вхід формувача 26 сигналу виклику і сприймається телефоном 5 абонента Звуковий інформаційний сигнал від АТС 4 надходить у телефонну ЛІНІЮ 3, потім сприймається через ЛІНІЙНИЙ ВХІД/ВИХІД 16 розмовним вузлом 15 адаптера 7, з виходу 17 тракту передачі якого через блок 18 автоматичного регулювання посилення надходить на інформаційний вхід 19 передавача - формувача 20, з виходу якого частото - модульований сигнал через блок 9 сполучення, ЛІНІЮ 2 енергопостачання, блок 23 сполучення адаптера 8 надходить на вхід супергетеродинного приймача 24, детектується як "звуковий" і з виходу 27 інформаційних сигналів надходить на вхід 28 тракту прийому розмовного вузла 29, з ЛІНІЙНОГО 8 входу/виходу ЗО якого звуковий сигнал сприймається телефоном 5 абонента Блок 18 автоматичного регулювання посилення необхідний тільки у разі, коли з боку АТС надходять сигнали, які відрізняються по амплітуді (наприклад, від різних операторів зв'язку) Таким чином, запропоноване технічне рішення пристрою підключення телефону абонента при відсутності зв'язку з телефонною станцією вирішує поставлену задачу якісного прийому-передачі сигналу при аналоговій схемотехніці, що поєднує простоту схемного рішення прямого перетворення сигналу з менш витратним и втіленням у порівнянні з прототипом 220В 220В Фіг. 1 60252 10 220В Фіг. 2 24 2 7 ЗО 29 31 ТА 34 35 220В ФІг. З Комп'ютерна верстка В Рябиця Підписано до друку 06 10 2003 Тираж39 прим Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, Львівська площа, 8, м Київ, МСП, 04655, Україна ТОВ "Міжнародний науковий комітет", вул Артема, 77, м Київ, 04050, Україна

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Device for connecting a user telephone set when no connection with a telephone exchange exists

Автори англійською

KABARDIN Nikolay Konstantinovich, Odnorozhenko Vasyl Borysovych, Stepanian Beniamyn Gurgenovych

Назва патенту російською

Устройство для подключения телефонного аппарата абонента при отсутствии связи с телефонной станцией

Автори російською

Однороженко Василий Борисович, Степанян Бениамин Гургенович

МПК / Мітки

МПК: H04M 3/42, H04M 1/738

Мітки: пристрій, підключення, відсутності, телефону, абонента, зв'язку, телефонною, станцією

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-60252-pristrijj-pidklyuchennya-telefonu-abonenta-pri-vidsutnosti-zvyazku-z-telefonnoyu-stanciehyu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій підключення телефону абонента при відсутності зв’язку з телефонною станцією</a>

Подібні патенти