Спосіб спектрофотометричного визначення етакридину лактату в аптечних лікарських формах

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Спосіб спектрофотометричного визначення етакридину лактату в аптечних лікарських формах, що включає приготування розчинів випробуваного зразку та робочого стандартного зразку при розведенні водою Р, вимірювання оптичної густини обох розчинів відносно води Р та розрахунок концентрації етаридину лактату у випробуваному зразку, який відрізняється тим, що розведення обох розчинів здійснюється до концентрації етакридину лактату 1∙10-5 г/мл, а їх оптичну густину вимірюють за довжини хвилі 363 нм.

2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що розведення розчину випробуваного зразку здійснюють за один етап, а розчину робочого стандартного зразку - за два етапи.

Текст

1. Спосіб спектрофотометричного визначення етакридину лактату в аптечних лікарських формах, що включає приготування розчинів випробуваного 3 ному зразку, корисною моделлю передбачено, що розведення обох розчинів здійснюють до концентрації етакридину лактату 1∙10-5г/мл, а їх оптичну густину вимірюють за довжини хвилі 363нм. Згідно з корисною моделлю розведення розчину випробуваного зразку здійснюють за один етап, а розчину робочого стандартного зразку - за два етапи. Авторами було отримано та вивчено ультрафіолетовий спектр поглинання розчину етакридину лактату та дослідним шляхом була обрана аналітична довжина хвилі, що складає 363нм. У відповідності з заявленим способом при приготуванні розчинів випробуваного зразку і робочого стандартного зразку одержання розведення здійснюють водою Р до концентрації етакридину лактату 1∙10-5г/мл з подальшим вимірюванням їх оптичних густин за довжини хвилі 363нм. Розведення розчину випробуваного зразку за один етап та розчину робочого стандартного зразку – за два етапи дозволяють зменшити похибку при проведенні пробопідготовки та відповідно у результатах аналізу етакридину лактату у лікарській формі заявленим способом. Заявлений спосіб здійснюють наступним чином. Приготування розчину випробуваного зразку: 5мл 0,02% або 2мл 0,05% або 1мл 0,1% розчину етакридину лактату аптечного виготовлення поміщають у мірну колбу 100мл та доводять об'єм водою Р до мітки. Для 0,2% розчину етакридину лактату аптечного виготовлення розведення дорівнює 1:200. Відразу після приготування за довжини хвилі 363нм вимірюють величину оптичної густини (Ах) відносно розчинника - вода Р. Вимірювання оптичної густини проводять тричі з вийманням кювети. Паралельно визначають оптичну густину розчину робочого стандартного зразку (Ast). Приготування розчину робочого стандартного зразку: 0,1г (точна наважка) етакридину лактату поміщають у мірну колбу місткістю 100мл, перемішують з 70мл теплої води до повного розчинення й доводять об'єм теплою водою Р до мітки. Потім 1мл отриманого розчину поміщають у мірну колбу 100мл та доводять об'єм водою Р до мітки. Розрахунок концентрації Сх етакридину лактату у випробуваному зразку здійснюють за формулою: A  C st  b  100 , де Cx  i A st  a Ai - оптична густина розчину випробуваного зразку; Ast - оптична густина розчину робочого стандартного зразку; Сst - концентрація розчину робочого стандартного зразку, (г/мл); b - розведення, мл; а - аліквота, мл. 56299 4 До переваг заявленого способу можна віднести: простоту виконання пробопідготовки, стабільність аналітичних розчинів у часі, можливість його виконання на приладах різної точності (спектрофотометри, фотоколориметри), підібрана оптична густина у межах значень 0,4-0,6, яке дозволяє забезпечити точність способу у діапазоні його застосування. У відповідності до вимог ДФУ було проведено валідацію заявленого способу згідно зі стандартною процедурою валідації методик кількісного визначення екстемпоральних лікарських засобів в умовах аптеки та лабораторій з контролю якості [36]. Під час проведення процедури розглядалися такі параметри: діапазон застосування методики, стабільність, специфічність, робасність, збіжність, внутрішньолабораторна точність, правильність, відтворюваність. У заявленому способі наведений приклад для концентрації розчину етакридину лактату аптечного виготовлення 0,02%. Згідно вмісту етакридину лактату у лікарській формі та враховуючи вимоги АНД до допуску вмісту ±15% [7] був обраний діапазон застосування заявленого способу від 70 до 130% (70, 85, 100, 115, 115%). Корисна модель ілюструється прикладами. Приклад 1. Приготували розчини випробуваного зразку та робочого стандартного зразку у розведенні 1∙10-5г/мл за наведеним вище способом. Кількісне визначення етакридину лактату у 0,02% розчині випробуваного зразку та розчині робочого стандартного зразку проводили шляхом вимірювання оптичної густини за довжини хвилі 363нм тричі з вийманням кювети завдовжки 1см при температурі (20±1)°С за однакових умов з мінімальним інтервалом у часі. Паралельно визначали оптичну густину розчину робочого стандартного зразку (Ast). Розрахунок значення концентрації Сх етакридину лактату здійснювали за формулою: Cx  Ai  Cst  b  100 0,407  0,00001 100  100   0,02 A st  a 0,4117  5 Ai - оптична густина розчину випробуваного зразку; Ast - оптична густина розчину робочого стандартного зразку; Cst - концентрація розчину робочого стандартного зразку, (г/мл); b - розведення, мл; а - аліквота, мл. Концентрація етакридину лактату у випробуваному зразку аптечного виготовлення, що визначена за заявленим способом, відповідає нормі. Приклад 2. Для оцінки метрологічних характеристик заявленого способу були попередньо розраховані критерії прийнятності методики аналізу для 0,02% розчину етакридину лактату [4, 5], наведені у таблиці 1. 5 56299 6 Таблиця 1 Критерії прийнятності метрологічних характеристик заявленого способу Метрологічні характеристики концентрація випробуваного розчину допуски за АНД максимально допустима повна невизначеність методики max∆As максимальна систематична похибка - max критичне значення залишкового стандартного відхилення – RSD0% індекс кореляції - Rc критичне практично незначуще значення вільного члену - а внесок плацебо у сумарне фонове поглинання - ехс≤ Дані таблиці 1 використовуються авторами для порівняння статистичних величин отриманих результатів аналізу з величинами критичних значень метрологічних характеристик заявленого способу. Приклад 3. Важливе значення для випробовування заявленого способу має вивчення параметрів стабільності та робасності, які полягають у ви Величини критичних значень у% 0,02 ±15 4,80 1,54 2,71 0,9924 5,12 0,21 значенні стійкості розчинів етакридину лактату до впливу різних зовнішніх факторів. Дослідження стабільності розчину випробуваного зразку та розчину робочого стандартного зразку проводили шляхом вимірювання оптичної густини кожні 15 хвилин протягом 60 хвилин. Показники стабільності зазначених розчинів у часі наведені у таблиці 2. Таблиця 2 Вивчення стабільності у часі розчинів випробуваного зразку та робочого стандартного зразку Термін дослідження стабільності t, хв. 0 15 30 45 60 РСЗ 0,4117 0,4107 0,4120 0,4130 0,4140 Випробуваний 0,4057 0,4043 0,4077 0,4053 0,4053 Розчини Дані наведені у таблиці 2 свідчать про стійкість розчинів випробуваного зразку та робочого стандартного зразку у часі, нерівність ∆t%≤0,32max∆As=max виконується. Дослідження робасності заявленого способу проводили шляхом попередньої дії розчинами, що середнє RSDt, % ∆t, % max, % 0,4123 0,4057 0,3105 0,2985 0,6619 0,6363 1,54 здатні змінювати значення рН середовища. Випробування полягало у перевірці стабільності оптичної густини розчинів при додаванні 0,01М НСl та 0,01M NaOH. У таблиці 3.наведені статистично розраховані показники. Таблиця 3 Вплив рН на поглинання оптичної густини аналітичними розчинами Розчин 85% 100% 115% Оптичні густини Аі випробування 1 - 0,01М 2 - без додаван- 3 - 0,01М HCl ня NaOH 0,322 0,325 0,331 0,319 0,324 0,328 0,321 0,326 0,332 0,379 0,381 0,388 0,375 0,381 0,389 0,373 0,382 0,387 0,452 0,458 0,462 0,456 0,459 0,465 0,455 0,458 0,463 За даними таблиці 3, показники АрН, % випробуваних розчинів мають досить великі значення та достатньо близькі до значень max, %=1,54, але середнє SrpH RSDpH, % ∆рH, % max, % 0,3253 0,0048 0,4842 1,41 0,3828 0,0047 0,4671 1,36 0,4587 0,0045 0,4509 1,32 1,54 все ж таки не перевищують критичного значення, що свідчить про стабільність розчинів до змін рН. 7 56299 Приклад 4. Для дослідження заявленого способу також було вивчено лінійність, збіжність та правильність. Вивчення характеру залежності величини оптичної густини від концентрації етакридину лактату проводили за стандартизованою процедурою валідації [6], при цьому використовуючи 5 вихідних розчинів з точними наважками кон 8 центрацій (від 70 до 130% для розчину 0,02%). Кожний модельний розчин вимірювали тричі. Отримані результати були статистично оброблені та визначено, що вимоги до параметрів лінійної залежності, правильності та збіжності стосовно заявленого способу виконуються на всьому діапазоні концентрацій [5]. Дані розрахунків наведені у таблиці 4. Таблиця 4 Статистично оброблені результати метрологічних характеристик Метрологічні характеристики Критичні значення Отримані значення а,%=5,12 0,9691 0,0129 2,5450 1,3228 0,9997 Лінійність Кутовий коефіцієнт лінійної залежності b Sb Вільний член лінійної залежності а Sa Коефіцієнт кореляції методики r Rc=0,9924 Збіжність та правильність Середнє Z% Відносне стандартне відхилення, SZi% Відносний довірчий інтервал ∆z% Критерій невизначеності систематичної похибки  Висновок Дані, отримані у результаті вивчення валідаційних характеристик лінійності, збіжності та правильності, характеризуються їх відповідністю до критеріїв прийнятності заявленого способу. Приклад 5. Для визначення внутрішньо лабораторної точності заявленого способу було проведено вимірювання оптичної густини розчинів однієї ∆as%=4,80 ,%=1,54 99,63 0,83 1,46 0,37 відповідає аналітичної серії на різному обладнанні (1-КФК-3, 2-СФ-46), у різні дні, різними аналітиками в умовах двох різних лабораторій з контролю якості лікарських засобів. Дослідження даного параметру характеризує прийнятну відтворюваність експерименту в умовахінших аптек та аналітичних лабораторій. Дані дослідження наведені у таблиці 5. Таблиця 5 Результати перевірки внутрішньо лабораторної точності заявленого способу Введено у % до концентрації Знайдено у % до концентрації Знайдено у % до введеного розчину порівняння (Хіфакт%) розчину порівняння (Yi%) Zi=100(Yi/Xi) випробування випробування випробування 1 2 1 2 1 2 1 71,78 70,70 102,55 101,00 2 70,00 70,00 70,79 69,73 101,13 99,62 3 71,29 70,70 101,84 101,00 4 86,88 85,96 101,02 101,13 5 86,00 85,00 86,63 85,71 100,74 100,84 6 86,88 85,96 101,02 101,13 7 98,76 98,79 98,76 98,79 8 100,00 100,00 98,51 98,79 98,51 98,79 9 99,26 98,55 99,26 98,55 10 115,84 115,25 100,73 100,22 11 115,00 115,00 116,34 114,29 101,16 99,38 12 116,09 115,01 100,95 100,01 13 129,70 128,09 99,77 98,53 14 130,00 130,00 129,46 128,33 99,58 98,71 15 130,69 130,37 100,53 100,28 Середнє 100,50 99,87 Об'єднане середнє Z 100,18 № модельного розчину 9 56299 10 Продовження таблиці 5 Відносне стандартне відхилення, SZi% Відносний довірчий інтервал ∆z% Об'єднана середня систематична похибка  Критерій невизначеності систематичної похибки Статистично оброблені експериментальні дані свідчать, що заявлений спосіб характеризується внутрішньолабораторною точністю та може бути відтворний в умовах інших аптек та лабораторій з контролю якості лікарських засобів. Таким чином, заявлений спосіб спектрофотометричного визначення етакридину лактату відповідає вимогам ДФУ, є простим, доступним і може бути використаний для аналізу якості в умовах аптек та лабораторій з контролю якості лікарських засобів. Джерела інформації 1. Пешкова В.М., Громова М.И. Методы абсорбционной спектроскопии в аналитической химии. Под ред. И.П. Алимарина. Учеб пособие для унтов. М., «Высшая школа», 1976. - 280с. 2. Кулешова М.И., Гусева Л.Н., Сивицкая O.К. Анализ лекарственных форм, изготовленных в аптеках. М., «Медицина» 1989. – 288с. 3. Гризодуб А.И., Зволинская Н.Н., Архипова Н.Н., и др. Воспроизводимость фармакопейных Комп’ютерна верстка М. Ломалова 1,1198 0,1315 1,0176 0,1195 -0,1848 1,54 спектрофотометрических методик количественного определения лекарственных средств в разных лабораториях // Фармаком. - 2004. - №2. - С. 20-34. 4. Державна Фармакопея України /Державне підприємство «Науково-експертний фармакопейний центр». - 1-е вид. - Харків: РІРЕГ, 2001. – 556с. 5. Державна Фармакопея України / Державне підприємство «Науково-експертний фармакопейний центр». Доповнення 1. - Харків: РІРЕГ, - 2004. – 494с. 6. Евтифеева О.А., Георгиянц В.А. Стандартная процедура валидации методик количественного определения экстемпоральных лекарственных средств в условиях аптек и лабораторий по контролю качества // Фармаком. - 2006. - №1. - С. 6981. 7. Наказ МОЗ України №626 від 15.12.2004р. (із змінами та доповненнями). «Про затвердження правил виробництва (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки» //Юридичні аспекти фармації. - X., 2006. - Т. 3. - С 49-59. Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for spectro-photometric determination of ethacridine lactate in pharmaceutical medicinal forms

Автори англійською

Yevtifeieva Olha Anatoliivna, Heorhiants Viktoria Akopivna, Bochkariova Alla Yuriivna, Zdoryk Oleksandr Anatoliiovych

Назва патенту російською

Способ спектрофотометрического определения этакридина лактата в аптечных лекарственных формах

Автори російською

Евтифеева Ольга Анатолиевна, Георгиянц Виктория Акоповна, Бочкарева Алла Юрьевна, Здорик Александр Анатолиевич

МПК / Мітки

МПК: G01J 3/12, A61K 31/473

Мітки: лактату, спектрофотометричного, лікарських, етакридину, визначення, аптечних, спосіб, формах

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-56299-sposib-spektrofotometrichnogo-viznachennya-etakridinu-laktatu-v-aptechnikh-likarskikh-formakh.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб спектрофотометричного визначення етакридину лактату в аптечних лікарських формах</a>

Подібні патенти