Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб корекції кильовидної деформації грудної клітки, що включає поперечний субмамарний розріз шкіри, двобічну субперіхондральну резекцію хрящів ребер із підчепленням реберних дуг, від II ребра, 1-2 поперечні клиновидні стернотомії, на разі значних деформацій, мобілізацію загрудинного простору, нормалізацію грудної клітки, фіксацію часток грудини і ребер на ділянках резекції, накладання металевої пластини на грудину та її фіксацію до грудинно-реберного комплексу, який відрізняється тим, що додатково виконують поперечні розрізи по середній аксілярній лінії та боках грудини, формують підм'язовий надгрудинно-реберний тунель в напрямі від бокових розрізів грудини до вершини кільового випинання, занурюють металеву пластину у сформований надгрудинно-реберний тунель по провіднику і накладають на грудину, вводять у пластину її стабілізуючу секцію, пригвинчують її до пластини, з можливістю безперешкодного видалення при наступному втручанні і прикріплюють до ребер П-подібною вузловою лігатурою, надавлюють на пластину у центрі проекції вершини кільового випинання, в напрямі хребта, та фіксують через центр до грудини за допомогою спонгіозного шурупа.

Текст

Спосіб корекції кильовидної деформації грудної клітки, що включає поперечний субмамарний розріз шкіри, двобічну субперіхондральну резекцію хрящів ребер із підчепленням реберних дуг, від II ребра, 1-2 поперечні клиновидні стернотомії, на разі значних деформацій, мобілізацію загрудинного простору, нормалізацію грудної клітки, фіксацію 3 46695 4 нормалізацію грудної клітки, фіксацію часток груни за допомогою спонгіозного шурупа. дини і ребер на ділянках резекції, накладання меПричинно-наслідковий зв'язок сукупності відміталевої пластини поверх грудини та її фіксацію до тних ознак запропонованого способу корекції КДГК грудинно-реберного комплексу капроновою лігатуз вищезазначеним технічним результатом полягає рою. За цих умов нормалізацію грудної клітки дов наступному. сягають за рахунок скорочення міжреберних проЗдійснення поперечних розрізів по середній міжків та реберних хрящів під час резекції. Через аксілярній лінії і бокам грудини сприяє формуван6-12 міс металеву пластину видаляють із застосуню підм'язевого надгрудинно-реберного тунелю, в ванням наркозу [3]. Проте, як і у попередньому напрямі від бокових розрізів грудини до вершини випадку, ця операція є не менш травматичною, кільового випинання, задля позиціювання пластитривалою, безпечною щодо виникнення кровотеч ни, якомога, ближче до локалізації центра дефорабо двобічного пневмотораксу, вимагає тривалої мації та максимального обмеження люфту між штучної вентиляції легенів і теж супроводжуються поверхнями грудини і пластини, що покращує статривалим інтенсивним больовим синдромом, що білізацію її каркасу у плевральній порожнині. призводить до онтогенії постопераційних ускладЗанурення металевої пластини у сформованень. Спосіб вимагає проведення відеоторакосконий надгрудинно-реберний тунель за допомогою пії під час накладання пластини, діагностичного провідника забезпечує безперешкодне переміконтролю за ходом операції, а також контролющення без зайвого травмування м'яких тканин, а вання стану хворого у постопераційний період. від того знижує ймовірність онтогенезу подальших За даними Американської педіатричної хірургіускладнень прямим чином. Формування надгручної асоціації, резекційний шлях корекції ГК за динного біаксілярного субм'язевого тунелю над допомогою металевих позагрудинних пластий у центром ДГК виключає застосування резекційних 27,0 % випадків супроводжується ускладненнями методик, надає шанс використати короткі розрізи стану ГК (гемо - і пневмотораксом, ателектазом, шкіри до 2,5-4 см для зменшення травматичності. пневмонією, підшкірною емфіземою, утворенням Використання стабілізуючої секції та її ввеперикардіального і плеврального ексудату), в поодення у пластину істотно запобігає рухливість диноких випадках - виникненням аневризми пеостанньої уздовж грудини, а також ротацію на груредньої грудної артерії, ушкодженнями серця і дній клітці. печінки, у 8,2 % випадків - появою помірного пневНадавлювання на пластину перед фіксацією, а мотораксу і автокерованого сегментарного ателексаме, у центрі проекції вершини кільового випитазу легені [4]. Причинами виникнення вищенавенання, переважно, в напрямі хребта остаточно дених ускладнень у 9,2% випадків ставали стабілізує її позицію за рахунок усунення залишків травмування плевральної порожнини й кровотечі, люфту або максимального зближення її поверхонь з-поза рухливості пластини уздовж грудини та її з поверхнями грудини. ротації у плевральній порожнині, або з причини її Використання пластини зі стабілізуючою секцінедостатньо надійної фіксації. єю, водночас перевершує можливості шуканої До основи дійсної корисної моделі поставлена стабілізації, оскільки пригвинчування до пластини задача вдосконалити спосіб корекції кильовидної стабілізуючої секції, її зв'язок реберами за допомодеформації грудної клітки застосування котрого гою П-подібної вузлової лігатури, як і фіксація сасприяло б зниженню числа післяопераційних мої пластини до грудини через центр суттєво поускладнень шляхом стабілізації позиції пластини. силюють фіксацію, насамперед за рахунок Поставлена задача вирішується тим, що у вібільшого числа крапок фіксації. При цьому, жорстдомому способі корекції кильовидної деформації кий зв'язок стабілізуючої секції з пластиною допусгрудної клітки, що включає поперечний субмамаркає корекцію КДГК гвинтом, котрий легко видаляний розріз шкіри, двобічну субперіхондральну реється при операції щодо видалення пластини, не зекцію хрящів ребер із підчепленням реберних дуг, заподіює зайвих ушкоджень навколишнім тканивід II ребра, 1-2 поперечні клиновидні стернотомії, нам, а спонгіозні властивості використовуваного на разі значних деформацій, мобілізацію загрушурупа, зменшуючи травматизацію ребер, посидинного простору, нормалізацію грудної клітки, люють жорсткість зв'язків пластини з ГК, що допусфіксацію часток грудини і ребер на ділянках резекає усунення її можливих осьових переміщень і кції, накладання металевої пластини на грудину та ротації на грудній клітці. її фіксацію до грудинно-реберного комплексу, відДодатковими перевагами дійсної корисної моповідно до корисної моделі, додатково виконують делі над найближчим аналогом є поліпшення інвапоперечні розрізи по середній аксілярній лінії та зивних властивостей за рахунок зменшення обсягу бокам грудини, формують підм'язевий надгрудинкрововтрат; спрощення процесу, завдяки скороно-реберний тунель, в напрямі від бокових розрізів ченню тривалості операції, виключенням тривалої грудини до вершини кільового випинання, зануштучної вентиляції легенів, зайвої відеоторакоскорюють металеву пластину у сформований надгрупії та діагностичного контролю за пневмотораксом, динно-реберний тунель по провіднику і накладаателектазом, пораненнями магістральних судин ють на грудину, вводять у пластину її стабілізуючу під час операції тощо; покращення естетичних і секцію, пригвинчують її до пластини, з можливістю косметичних характеристик за рахунок можливості безперешкодного видалення при наступному виконання коротких розрізів; розширення функціовтручанні, і прикріплюють до ребер П-подібною нальних і психологічних показань на корекцію сивузловою лігатурою, надавлюють на пластину у метричних або асиметричних КДГК вродженого та центрі проекції вершини кільового випинання, в набутого ґенезу, скорочення тривалості інтенсивнапрямі хребта, та фіксують через центр до грудиного больового синдрому, завдяки можливостям 5 46695 6 біаксілярно-субмускулярного надгрудинного наКДГК. кладання використовуваної пластини та її індивіПід інтубаційним наркозом, у положенні на дуального підбору. спині з розведеними руками, в проекції IV-V міжТож, сукупність запропонованих відмітних ребір'я, виконували по середній аксілярній лінії, з ознак заявленої корисної моделі є суттєвою у виобох сторін, 2 поперечні розрізи шкіри, довжиною рішенні поставленої задачі і досягненні технічного 4 см і 1 на грудині довжиною 2 см. Мобілізовували результату. Вона характеризує затребуваний обм'які тканини, здебільше, на ділянці передбачувасяг правового захисту запропонованого способу, ного кріплення стабілізуючої секції пластини. В що є невідомим з рівня техніки, а від того може місцях фіксації стабілізуючої секції з обох сторін бути кваліфікована новою й поширюватись на усі проводили субперіостальну мобілізацію двох ревипадки його багаторазової реалізації. бер (вище й нижче пластини), з попереднім провеНа фіг. 1 показані точки (1, 2, 3, 4, 5) фіксації денням капронових лігатур (по 2 з кожного боку). металевої пластини зі стабілізуючою секцією, на Через бокові розрізи на ГК убік грудинного розрізу, фіг. 2 - напрям надавлювання на пластину над після місцевої анестезії 0,25 % розчином новокаївершиною кильовидного випинання. ну, формували надгрудинно-реберний тунель для Сутність. Для корекції КДГК здійснюють попеметалевої пластини, в який в межах м'яких тканин речний субмамарний розріз шкіри, двобічну субпепередньої грудної стінки вводили провідник. Надаріхондральну резекцію хрящів ребер, із підчепленлі проводили направляючу лігатуру, зв'язану з ням реберних дуг, від II ребра, 1-2 поперечні металевою пластиною. По направляючій лігатурі клиновидні стернотомії, на разі значних деформапластина вводили субм'язевим чином. З протилецій, мобілізацію загрудинного простору, нормаліжного боку від ДГК, у пластину вводили стабілізузацію грудної клітки, фіксацію часток грудини і реючу секцію, яку пригвинчували до пластини з можбер на ділянках резекції, накладають металеву ливістю безперешкодного видалення під час пластину на грудину та фіксують її до грудинновидалення пластини операційним шляхом. Стабіреберного комплексу. Для зниження числа післяолізуючу секцію прикріплювали до двох ребер Ппераційних ускладнень додатково стабілізують подібними вузловими лігатурами з кожної сторони. позицію пластини. Перш за все, для цього застоПеред фіксацією на пластину надавлювали у совують пластину зі стабілізуючою секцією (1, 2, 3, центрі проекції вершини кільового випинання в 4, 5) (фіг. 1), а по-друге, перед її накладанням, напрямі хребта (фіг. 2), корегуючи ДГК на ділянці виконують поперечні розрізи по середній аксіляр«кіля». На завершення скоригованому пластину ній лінії та бокам грудини і формують підм'язевий фіксували спонгіозним шурупом у центрі грудини. надгрудинно-реберний тунель, в напрямі від бокоРани були ушиті шар за шаром, ділянку піддавали вих розрізів грудини до вершини кільового випидренуванню. Обсяг крововтрати становив ~ 15 см3. нання. Надалі її занурюють у сформований надІнтраопераційні, післяопераційні ускладнення не грудинно-реберний тунель, використовуючи спостерігали, больовий синдром - у перші 2 доби. провідник. При цьому в пластину вводять стабіліХодив з першої доби. Дренажні випускники видазуючу секцію, котру пригвинчують до пластини з лені з 2 доби. На протязі 5 діб надавали антибакможливістю безперешкодного видалення під час теріальну терапію цефтріаксоном, на протязі доби зняття останньої. Стабілізуючу секцію прикріплю- інфузійну внутрішньовенну терапію. Вплив знеють до ребер П-подібною вузловою лігатурою. болюючими був відмінений на 3 добу. Виписали зі Перед фіксацією на пластину надавлюють у центрі стаціонару після зняття швів на 10 добу, хоча могпроекції вершини кільового випинання в напрямі ла б бути виписаною й на 5, адже було надане хребта (фіг.2), чим коригують ДГК на ділянці «кідозволения на плавання й виконання спортивних ля». На завершення скориговану пластину фіксувправ. Видалення пластини було здійснене через ють спонгіозним шурупом у центрі грудини. Вище12-15 міс. наведеним чином збільшують число точок фіксації Ретроспекція 19 історій хвороб раніш оперометалевої пластині від 2 до 5, стабілізують позиваних дітей за умов вищенаведених методик і поцію останньої на грудній клітці, а разом із цим, рівняння їхніх результатів з результатом заявлезапобігають її ротацію та осьові переміщення у ного способу КДГК, одержаним за наведеним подальшому, які складають причини ушкодження прикладом його клінічного використання дозволявнутрішніх органів і тканин, а разом із цим, знижують дійти висновку про те, що запропоноване ріють число післяопераційних ускладнень на ~ 15шення задачі є більш ефективним як таке, що ви20%. ключає число післяопераційних ускладнень на ~ Приклад. Хлопчик Ш., 14 років, перебував у 15-20 %, завдяки використанню металевої пластидитячому пульмонологічно-му відділенні «КЗ місьни зі стабілізуючою секцією, можливості примусока клінічна лікарня №8» м. Кривого Рогу з приводу вої стабілізації позиції пластини мануальним чиКДГК, субкомпенсованої стадії (і/хв. №5552\754 від ном і посиленню її фіксації за рахунок збільшення 12.06.2008). числа крапок її фіксації на грудній клітці. СтабіліНадавали медичну допомогу за умов запропозація пластини за умов дійсної корисної моделі нованого способу. виключає ушкодження внутрішніх органів і тканин, За 2 доби до операції проводили загальновізнижує обсяг крововтрат майже у 20 разів, внаслідомі дослідження відповіді організму хворого хлодок виключення можливості ротації та її осьових пчика на індивідуальну переносимість металу плапереміщень, що робить спосіб КДГК придатним стини, новокаїно-спиртово-полісахаридної суміші, для лікування та профілактики сколіозу або поруантибактеріальної терапії, лейкопластиру. Водношень осанки дітей у віці 10-18 років. час налаштовували пластину з урахуванням типу Принциповість відмінних ознак корисної моде 7 46695 8 лі зв'язується з відсутністю будь-яких резекцій репроцесу. бер чи грудини, використанням коротких розрізів Джерела інформації: шкіри, накладанням пластини без мобілізації шкір1. Дольницкий О. В., Дирдовская Л. Н. Врожно-м’язових лоскутів, з можливістю примусової дѐнные дефрмации друдной клетки у детей. -К., корекції ДГК мануальним шляхом і стабілізації «Здров'я», 1987. -120 с. позиції пластини шляхом посилення надійності її 2. Хаспеков Д. В., Судейкина О. А., Щетинин В. фіксації на грудній клітці. Е. Методы хирургической коррекции килевидной Таким чином, запропоноване рішення задачі деформации грудной клетки у детей. // Детская відповідає умові «промислова придатність», як хірургія. -2005. -№ 2. -С.28-32. таке, що може бути використаним у дитячій хірур3. Тимошенко В. А. Металлохондропластика гії, з можливістю перевершення вищенаведеного при врождѐнных и приобретѐнных деформаціях технічного результату за допомогою продуктів, які грудной клетки у детей // Дис. докт.мед.н. -М., стали відомі за подією пріоритету й поєднані з рі1995. шенням поставленої задачі. Водночас, характери4. Herba A., Swoveland В., Tagge E. P., Georgeстика заявленого способу, що зазначена у н.п. son К., Othersen, Jr.H.B., Nuss D. Outcome analiysis Формули, визначає відмінність його від об'єктів of minimally invasive repair of pectus excavatum: аналогічного призначення, що, з урахуванням виReview of 251 cases // J. Pediatr. Surg. - 2000. щенаведених тверджень, допускає йому можлиVol.35, No.2. - P.252-258. вість набуття правового статусу як корисної моделі 9 Комп’ютерна верстка Г. Паяльніков 46695 Підписне 10 Тираж 28 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for correcting keeled chest

Автори англійською

Shulha Dmytro Ivanovych, Loiko Yevhen Yevhenovych, Kukuruza Yurii Petrovych, Mokiia-Serbina Svitlana Oleksiivna, Davydiuk Ihor Andriiovych

Назва патенту російською

Способ коррекции килевидной деформации грудной клетки

Автори російською

Шульга Дмитрий Иванович, Лойко Евгений Евгениевич, Кукуруза Юрий Петрович, Мокия-Сербина Светлана Алексеевна, Давыдюк Игорь Андреевич

МПК / Мітки

МПК: A61B 17/56

Мітки: корекції, спосіб, деформації, клітки, грудної, кильовидної

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-46695-sposib-korekci-kilovidno-deformaci-grudno-klitki.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб корекції кильовидної деформації грудної клітки</a>

Подібні патенти