Токарський верстат із приводом від електродриля

Номер патенту: 42126

Опубліковано: 25.06.2009

Автор: Агапєєв Леонід Дмитрович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Токарський верстат із приводом від електродриля, що містить основу з передньою і задньою стійками, на яких закріплені відповідно електродриль із тризубою вилкою і центр для фіксації оброблюваної заготівки з дерева, упор для різця і струбцини для кріплення основи верстата на верстаку, який відрізняється тим, що основа виконана у вигляді швелера, горизонтальна полиця якого в середині розрізана на рухливу і нерухливу частини, з'єднані напрямною, виконаною у вигляді щонайменше однієї зубчатої рейки, з яким входить у зачеплення шестеренний привод, установлений на рухливій частині основи, центр установлений на підшипниковій опорі, на нерухливій частині основи, а в патроні електродриля закріплені свердло або тризубу вилку, на якій закріплені змінні інструменти для обробки металу або дерева, або наждакове коло для заточення різців.

2. Верстат за п. 1, який відрізняється тим, що напрямна оснащена пружинами стиску, установленими на її циліндричних стрижнях.

3. Верстат за п. 1, який відрізняється тим, що горизонтальні полиці рухливої й нерухливої частин основи і вертикальна полиця нерухливої його частини оснащені відкритими усередину швелера пазами для розміщення в них скоб струбцин при установленні основи в горизонтальному і вертикальному положеннях, а рухлива частина підстави виконана з можливістю перестановок у вертикальній площині під кутом 180° і в горизонтальній - під кутом 90° на напрямній.

Текст

1. Токарський верстат із приводом від електродриля, що містить основу з передньою і задньою стійками, на яких закріплені відповідно електродриль із тризубою вилкою і центр для фіксації оброблюваної заготівки з дерева, упор для різця і струбцини для кріплення основи верстата на верстаку, який відрізняється тим, що основа виконана у вигляді швелера, горизонтальна полиця якого в середині розрізана на рухливу і нерухливу частини, з'єднані напрямною, виконаною у вигляді щонайменше однієї зубчатої рейки, з яким входить у зачеплення шестеренний привод, установлений на рухливій частині основи, центр установлений на 3 42126 4 редбачена перестановка основи вертикально набудовувати верстат для свердління і виключити їх гору і установка в дрилі свердла. мимовільні відносні переміщення; Технічний результат - розширення функціона- перестановка рухливої частини основи у верльних можливостей указаного верстата. тикальній площині під кутом 180° і горизонтальній Технічне завдання і результат досягаються під кутом 90°, дозволила зменшити відстань від тим, що токарський верстат із приводом від електсвердла до деталі. родриля, містить основу з передньою і задньою На Фіг.1 показаний токарський верстат із пристійками, на яких закріплені відповідно електроводом від електродриля; Фіг.2 - те ж, вид зверху; дриль із тризубою вилкою і центр для фіксації обФіг.3 - розріз А-А на Фіг.1, показане кріплення упороблюваної заготівки, упор для різця й струбцини ру на підставі верстата; Фіг.4 - розріз Б-Б на Фіг.1, для кріплення верстата на верстаті. Новим є те, показаний привод переміщення рухливої частини що, основа виконана у вигляді швелера, горизоноснови по напрямні; Фіг 5 - те ж, приклад виконантальна полиця якого в середині розрізана на рухня привода переміщення рухливої частини підсталиву і нерухливу частини, з'єднані, щонайменше, ви по напрямні у вигляді пари стрижнів; Фіг.6 - місодним напрямним стрижнем, виконаним у вигляді це В на Фіг.1, показаний у поздовжньому розрізі зубчатої рейки, з якою входить у зачеплення шесцентр для фіксації заготівки; Фіг.7 місце Г на Фіг.1, терний привод, установлений на рухливій частині показана тризуба вилка із закріпленим на ній нажоснови. Центр установлений на підшипниковій даковим колом; Фіг.8 - приклад перестановки веропорі, а в патроні електродриля закріплені свердстата для проведення свердлильних робіт, при ло, або тризуба вилка зі змінними інструментами максимально довжині основи; Фіг.9 - те ж, при мідля обробки металу або дерева, а також наждаконімальній довжині основи. ве коло для заточення різців. Токарський верстат складається з основи 1, Зазначені ознаки необхідні й достатні для установлених на ньому упору 2 для різця, електздійснення корисної моделі й досягнення технічнородриля 3 із тризубою вилкою 4, центра 5, а також го результату. струбцин 6 для його фіксації на верстаку 7. Корисна модель характеризується також тим, Основа 1 виконана у вигляді товстостінного, що на круглі стрижні напрямної встановлені прунаприклад, литого швелера, горизонтальна полижини стиску. Горизонтальні полки частин основи і ця якого розрізана поперек на рухливу 8 і нерухвертикальна полиця нерухливої її частини посталиву 9 частини, з'єднані напрямної 10. Вертикальні чені відкритими усередину швелера пазами для полки рухливий 8 і нерухливої 9 частини основи 1 приміщення в них скоб струбцин при установленні мають гнізда 11 із прорізами 12 і стягуючими гвиноснови в горизонтальному і вертикальному полотами 13 для фіксації відповідно електродриля 3 і женнях, а рухлива частина основи виконана з моцентри 4. На горизонтальних полках частин 8 і 9 жливістю перестановок у вертикальній площині під основи 1 і вертикальній полиці його нерухливої кутом 180° і в горизонтальної - під кутом 90°. частини 9 виконані відкриті усередину швелера Ці ознаки є факультативними, тому що ствопази 14 для розміщення скоб струбцин 6 при перерюють додатковий технічний результат. становці верстата горизонтально або вертикально. Причинно-наслідковий зв'язок нових ознак коНа нерухливій частиш 9 основи 1 також закріплені рисної моделі й результат, що досягається при її шпильки 15 для кріплення упору 2 з можливістю роботі, полягає в наступному: його поперечних переміщень. Усередині частин 8 і - виконання основи у вигляді швелера, горизо9 основи 1 виконано два або одне, наскрізних понтальна полиця якого розрізана на рухливу і неруздовжніх отворів 16 для розміщення напрямної 10, хливу частини, з'єднані, щонайменше, одним навиконаної у вигляді двох стрижнів круглої або одпрямним стрижнем дозволило змінювати відстань ного стрижня трапецієподібної в перетині форми. між тризубою вилкою і центром для обробки загоКінець напрямної 10 нерухомо закріплений у частівок різної довжини; тиш 9 основи 1, а на іншому її кінці встановлена з - виконання напрямних стрижнів у вигляді зуможливістю осьових переміщень рухлива частина бчатої рейки, з якими входить у зачеплення шес8. Вхідні в рухливу частину 8 основи 1 стрижні витерний привод, установлений на рухливій частині конані у вигляді зубчатих рейок 17, а на її круглі основи, дозволило плавно переміщати її при свестрижні надіти пружини 18. рдлінні заготівок; У рухливій частині 8 основи 1 утворене вікно - установлення на круглих напрямних стриж19, у якому поміщене пристрій 20 для переміщеннях пружин стиску дозволив автоматично повертаня її по стрижнях напрямної 10. Пристрій 20 викоти свердел у початкове положення після закінченнане у вигляді валика 21 з однієї або парою шестіня свердління; рень 22, які входять у зачеплення з однієї або - установлення центра на підшипниковій опорі двома зубчатими рейками 17 напрямних 10. На виключило нагрів в місці контакту з ним заготівлі й одному кінці валика 21 закріплена муфта 23, у якій можливість загоряння стружок; установлена рукоятка 24 для його обертання, а на - установлення на тризубий вилці різних зміндругому - обмежувальна шайба 25 і гайка 26. них інструментів або наждакового кола для затоУпор 2 для різця виконаний у вигляді Lчення різців розширило функціональні можливості образної пластини 27, на горизонтальній полиці верстата по проведенню ряду інших операцій; якої утворені поперечні пази 28 для установлення - постачання горизонтальних полиць частин її на шпильках 15 нерухливої частини 9 основи 1, а основи І вертикальної полиці нерухливої його часзверху вертикальної полиці закріплена з можливістини відкритими усередину швелера пазами, для тю вертикальних переміщень пластина 29 для приміщення скоб струбцин, дозволило легко переопори різця. 5 42126 6 У патроні електродриля 3 установлений свергайками. Майстер включає електродриль 3, на дел 30 або хвостовик 31 тризубої вилки 4, на якопластину 29 обпирається різець, що тримає в руму кріпляться наждакове коло 32 або, наприклад, ках, і провадить гостріння заготівки 37, що у реполірувальне коло, фреза, відрізний диск і інші зультаті точного збігу осей тризубої вилки 4 і конуробочі інструменти, закріплений гайкою 33. Центр си 34 обертається без биттів і не нагрівається в 5 виконаний у вигляді конуса 34, закріпленого за місці опори на центр 5. допомогою шарикопідшипника 35 на хвостовику При свердлінні заготівок із дерева або металу 36, що встановлений з можливістю осьових переоснова 1 у зборі з напрямної 10, пристроєм 20 і міщень у гнізді 11 нерухливої частини 9 основи 1 і дрилем 3 установлюють вертикально і закріплюзафіксований стяжним гвинтом 13. ють струбцинами 6 на верстаку 7, кінці скоб якої Верстатом користуються в такий спосіб. Оснопоміщають у пази 14 на вертикальній полиці нерува 1 у зборі з напрямної 10 і пристроєм 20 нерухохливої частини 9. У патрон електродриля З устамо закріплюють струбцинами 6 на верстаті 7, кінці новлюють свердло 30, а на нерухливу частину 9 скоб яких поміщають у відкриті усередину швелеоснови 1 - лещата 38 для закріплення виробу. ра пази 14 горизонтальних полиць рухливий 8 і Включають електродриль 3 і поворотом рукоятки вертикальної полиці нерухливої 9 частин. У гніздо 24 приводять в обертання валик 21 із шестірнями 11 рухливої частини 8 установлюють електро22, які входять у зачеплення з рейками 17 і повільдриль 3 і фіксують її стяжним гвинтом 13, стискаюно вертикально переміщають рухливу частину 8 чи проріз 12. основи 1 з електродрилем 3 для свердління детаПри необхідності проведення різання, шліфулі. Для зменшення відстані між свердлом 30 і левання або полірування заготівки, а також заточенщатами 38, частину 8 основи 1 розвертають на ня різця, на хвостовик 31 тризубі вилки 4 установ180° вертикально і на 90° горизонтально і устанолюють наждакове коло 32 або інший інструмент, влюють на напрямну 10 із пружинами 18. Потім фіксують гайкою 33 і встановлюють у патрон елекзверху встановлюють електродриль 3 і закріплютродриля 3. Потім у гніздо 11 частини 9 установють її стяжним гвинтом 13. люють хвостовик 36 з конусом 34 центра 5, що Застосування корисної моделі дозволяє роззакріплений на шарикопідшипнику 35. На зубці ширити функціональні можливості верстата за тризубої вилки 4 і конус 34 центра 5 установлюють рахунок швидкого його переналагодження на визаготівку 37 дерева, у якій попередньо в торцях конання операцій: гостріння, свердління, фрезерупідготовлені центрувальні отвори, підтискають її вання, шліфування, полірування, різання дискоосьовим переміщенням хвостовика 36 центра 5, вою пилкою і іншими роботами. Крім того, що фіксують гвинтовим затягуванням 13. На шпипідвищується якість виготовлення виробів за рахульки 15 основи 1 установлюють пазами 28 упор 2, нок точного розташування по загальній ості тризупереміщають його і опорну пластину 29 на необбої вилки і конуса центра для фіксації заготівки. хідну відстань і висоту від заготівки 37 і фіксують 7 42126 8 9 Комп’ютерна верстка А. Крижанівський 42126 Підписне 10 Тираж 28 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Lathe with drive from electric drill

Автори англійською

Ahapieiev Leonid Dmytrovych

Назва патенту російською

Токарный станок с приводом от электродрели

Автори російською

Агапеев Леонид Дмитриевич

МПК / Мітки

МПК: B27C 7/00

Мітки: токарський, електродриля, верстат, приводом

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-42126-tokarskijj-verstat-iz-privodom-vid-elektrodrilya.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Токарський верстат із приводом від електродриля</a>

Подібні патенти