Пристрій для уловлювання відгонів при фізичній рафінації і дезодорації рослинних олій та жирів

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Пристрій для уловлювання відгонів при фізичній рафінації і дезодорації рослинних олій та жирів, що включає камеру для уловлювання відгонів з тангенційним входом, у якому встановлена перепускна труба, вакуум-насос, який відрізняється тим, що камера уловлювання відгонів виконана із трьох послідовно з'єднаних секцій, при цьому перша секція з тангенційним входом зовні охоплена холодильником, а перепускна труба в ній з'єднана конусною частиною з трубними гратами, горизонтально встановленими в підставі першої секції і у цієї підстави розташований зливний патрубок, а до внутрішньої стінки першої секції прикріплений спіралеподібний завихрювач утворюючий зазор із перепускною трубою, при цьому друга секція виконана у вигляді холодильника,  у якому  подовжньо встановлені труби для відгонів зі спіральними завихрювачами, що сполучаються з однієї сторони з перепускною трубою через трубні грати першої секції, а з іншої сторони з'єднані з трубними гратами, встановленими в місці з'єднання другої і третьої секції, при чому третя секція виконана у вигляді накопичувача зріджених відгонів з виливним патрубком у нижній частині і до цієї секції підключений вакуум-насос.

Текст

Пристрій для уловлювання відгонів при фізичній рафінації і дезодорації рослинних олій та жирів, що включає камеру для уловлювання відгонів з тангенційним входом, у якому встановлена перепускна труба, вакуум-насос, який відрізняється тим, що камера уловлювання відгонів виконана із трьох послідовно з'єднаних секцій, при цьому перша секція з тангенційним входом зовні охоплена 38731 насадки, наприклад, чиста, підігріта рослинна олія. Олія змочує кільця Рашига і при проходженні через них парогазових відгонів останні конденсуються та адсорбуются на кільцях Рашига та стікають з олією у відстійник камери або у каплезбірник. Частина парогазових відгонів засмоктується вакуумнасосом крізь перепускну тр убу і надходить з конденсатом у барометричні води, котрі в майбутньому потрібно очищати. Недоліками цього пристрою є обов'язкова наявність розчину для промивання насадки, наприклад, чистої рослинної олії, необхідність регенерації олії і барометричних вод, а також складність утилізації відгонів через відсутність їхнього поділу на фракції. Завданням цього винаходу є створення пристрою для уловлювання відгонів при фізичній рафінації і дезодорації рослинних олій та жирів, у якому шляхом зміни конструкції камери уловлювання відгонів досягається поділ відгонів на важко - і легколетючі фракції, що значно спрощує їхню утилізацію. Крім того, виключається використання чистої олії для адсорбції відгонів, а також виключається забруднення барометричних вод і наступне їхнє очи щення, що спрощує те хнологічний процес уловлювання відгонів і знижує його собівартість. Поставлена задача вирішується тим, що в пристрої для уловлювання відгонів при фізичній рафінації і дезодорації рослинних олій та жирів, що включає камеру для уловлювання відгонів з тангенційним входом, у якій установлена перепускна труба, вакуум-насос, відповідно до винаходу камера уловлювання відгонів виконана із трьох послідовно з'єднаних секцій, при цьому перша секція з тангенційним входом зовні охоплена холодильником, а перепускна труба в ній з'єднана конусною частиною з трубними гратами, горизонтально встановленими у підставі першої секції і у цієї підстави розташований зливний патрубок. До внутрішньої стінки першої секції прикріплений спіралеподібний завихрювач, що утворює зазор з перепускною трубою. Друга секція виконана у вигляді холодильника, у якому подовжньо встановлені труби для відгонів зі спіральними завихрювачами. Ці труби з однієї сторони сполучаються з перепускною трубою крізь трубні грати першої секції, а з іншої сторони з'єднані з трубними гратами, встановленими в місці з'єднання другої і третьої секцій. Третя секція виконана у вигляді ємності для збору відгонів з виливним патрубком у нижній частині і до цієї секції підключений вакуум-насос. Завдяки такій конструкції камери парогазові відгони, випаровуючись при очищенні олії в дезодораторі і підсмоктуючись вакуум-насосом, потрапляють по тангенціальному входу першої секції у перший виток спіралеподібного завихрювача. Стикаючись з охолодженими внутрішньою стінкою першої секції і спіралеподібним завихрювачем, відгони прохолоджуються, при цьому важколетюча частина парогазових відгонів конденсується у краплі, що стікають по завихрювачу донизу до підстави першої секції і періодично віддаляються крізь зливний патрубок на утилізацію. Тому, що в важколетючій частині відгонів знаходяться переважно жирні кислоти, то першу фракцію зріджених відго нів можна використовувати без додаткової обробки, наприклад у миловарному виробництві. Пройшовши першою секцією, надлишкові переважно легколетючі парогазові відгони проходять крізь перепускну трубу і потрапляють у труби з завихрювачами холодильника другої секції, де спускаючись донизу у турбулентному потоці піддаються більш глибокому охолодженню, ніж у першій секції, і конденсуються, стікаючи донизу у накопичувач третьої секції. Ця фракція з легколетючих відгонів віддаляється крізь виливний патрубок третьої секції і надходить на утилізацію практично без додаткової обробки, наприклад, як кормова добавка у раціон харчування хутрови х звірів, риб, птахів і у тваринництві. Таким чином, у запропонованому пристрої відбувається поділ відгонів на фракції в процесі їхнього уловлювання, що значно спрощує утилізацію відгонів порівняно з прототипом, у якого для утилізації відгонів передбачена складна випарна двоступінчата установка із сепараторами. Крім того, у цьому пристрої виключається використання чистої рослинної олії для уловлювання відгонів і забруднення барометричних вод. Зазначені переваги запропонованого пристрою спрощують технологію уло влювання відгонів і істотно знижують собівартість фізичної рафінації і дезодорації рослинних олій та жирів. Цей пристрій, , ілюструється кресленнями. На фіг. 1 показаний розріз загального виду пристрою, на фіг. 2 - трубні грати, вид звер ху. Пристрій містить циліндричну камеру для уловлювання відгонів, що складається з трьох послідовно з'єднаних секцій - 1, 2, 3. Секція 1 виконана з тангенційним входом 4 для парогазових відгонів і зовні охоплена холодильником 5. Усередині секції 1 розташована циліндрична перепускна труба 6, що конусною частиною з'єднана з трубними гратами 7, установленими горизонтально у підставі секції 1. У цій підставі секції 1 розташований зливний патрубок 8 із запірною арматурою. До внутрішньої стінки секції 1 прикріплений спіралеподібний завихрювач 9, що утворює зазор із перепускною трубою 6. Секція 2 виконана у вигляді холодильника 10, у якому встановлені подовжньо труби 11 зі спіральними завихрювачами 12. Труби 11 зверху з'єднані з трубними гратами 7 у підставі секції 1, а знизу - із тр убними гратами 13, установленими горизонтально в місці з'єднання секції 2 і 3. Трубні грати 7 і 13 становлять собою сплющений диск з отворами 14 для труб 11. Секція 3 виконана у вигляді ємності для збору відгонів і має в нижній частині виливний патрубок 15 із запірною арматурою. До секції 3 підключений вакуум-насос 16, вхід якого до секції 3 захищений відбійником 17. Пристрій працює таким чином. У холодильник 5 запускають холодоагент, наприклад, холодну воду з температурою 12-16°С, а в холодильник 10 запускають більш низькотемпературний холодоагент, наприклад фреон. Включають вакуум-насос 16. Парогазові летючі відгони з температурою 210-235°С видаляють з дезодоратора (на кресленні не показаний) вакуумнасосом 16 і направляють через тангенційний вхід 4 у перший виток спіралеподібного завихрювача 9 2 38731 секції 1. У зв'язку з тим, що завихрювач 9 з'єднаний з охолоджуваною холодильником 5 стінкою секції 1, він також охолоджується. Парогазові відгони, завихряючись і просуваючись вниз, стикаючись з охолоджуваними стінками секції 1 і завихрювачем 9 також охолоджуються. При цьому важколетюча частина парогазових відгонів конденсується і стікає по завихрювачу 9 до підстави секції 1 на конусну частину перепускної труби 6. Ця перша фракція зріджених відгонів, що складається в основному з жирних кислот, у міру накопичення віддаляється через зливний патрубок 8. Легколетюча частина відгонів у секції 1 практично не конденсується через високу температуру і проходить по зазору між завихрювачем 9 і перепускною трубою 6 і вакуум-насосом 16 засмоктується в трубу 6. Оп ускаючись донизу по трубі 6, легколетюча частина відгонів через трубчасті грати 7 попадає у труби 11 із завихрювачами 12, де піддається більш глибокому охолодженню. Відгони, завдяки завихрювачам 12 проходять труби 11 турбулентним потоком і контактуючи з великою площею охолоджених у холодильнику 10 стінок труб 11 конденсуються і стікають крізь отвори 14 грат 13 великими краплями з температурою 50-70°С у накопичувач секції 3. В міру накопичення ця легколетюча фракція відгонів віддаляється через виливний патрубок 15 на утилізацію. Таким чином, винахід дозволяє розділити відгони під час їхнього уловлювання на дві фракції із важколетючими і легколетючими речовинами, що значно спростило їхню утилізацію. При цьому виключається витрата чистої рослинної олії на адсорбцію відгонів, забруднення барометричних вод. Джерела інформації: 1. В. Х. Паронян, А. И. Аскинази, та ін. Фізична рафінація гідрованих жирів. "Масложирова промисловість". № 3., 1985 р., с. 16-18. 2. Ф. И. Белевич, С. В. Кузнецов. Комплект устаткування для дезодорації рослинної олії продуктивністю до 30 т у добу - прототип. "Масложирова промисловість". № 1., 2000 р., с. 35-37. 3 38731 Фіг. 1 4 38731 Фіг. 2 __________________________________________________________ ДП "Український інститут промислової власності" (Укрпатент) Україна, 01133, Київ-133, бульв. Лесі Українки, 26 (044) 295-81-42, 295-61-97 __________________________________________________________ Підписано до друку ________ 2001 р. Формат 60х84 1/8. Обсяг ______ обл.-вид. арк. Тираж 50 прим. Зам._______ ____________________________________________________________ УкрІНТЕІ, 03680, Київ-39 МСП, вул. Горького, 180. (044) 268-25-22 ___________________________________________________________ 5

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Mechanism for trapping strippants in physical refining and deodorization of vegetable oils and greases

Автори англійською

Beliavtsev Mykola Ivanovych, Pavlenko Viktor Serhiiovych, Penkovskyi Yurii Ivanovych

Назва патенту російською

Устройство для улавливания отгонов при физической рафинации и дезодорации растительных масел и жиров

Автори російською

Белявцев Николай Иванович, Павленко Виктор Сергеевич, Пеньковский Юрий Иванович

МПК / Мітки

МПК: C11B 3/00

Мітки: рослинних, пристрій, відгонів, фізичній, дезодорації, рафінації, олій, уловлювання, жирів

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-38731-pristrijj-dlya-ulovlyuvannya-vidgoniv-pri-fizichnijj-rafinaci-i-dezodoraci-roslinnikh-olijj-ta-zhiriv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для уловлювання відгонів при фізичній рафінації і дезодорації рослинних олій та жирів</a>

Подібні патенти