Спосіб визначення підвищеної індивідуальної чутливості до впливу загальної високочастотної вібрації

Номер патенту: 37943

Опубліковано: 15.05.2001

Автор: Шевцова Валентина Митрофанівна

Завантажити PDF файл.

Текст

Спосіб визначення підвищеної індивідуальної чутливості до впливу загальної високочастотної вібрації шляхом визначення психофізіологічних 37943 або другого аналогічного приладу, який забезпечує реєстрацію помилки реакції досліджуваного на рухомий об'єкт без контролю досліджуваним своєї реакції, тобто без зворотного зв'язку при наступному режимі роботи приладу: швидкість руху об'єкту (яскравої цятки) на екрані кінескопу 2 с, інтервал часу вимірювання 0,001-0,999 с. Спочатку подають 5 тренувальних сигналів, результат яких не враховують. Після цього подають 3О сигналів, значення помилок усіх 30 реакцій заносять у протокол: випереджуваних із знаком "-" (Х-рро), запізнювальних із знаком "+" (X+рро), точних із нульовим значенням (0). Підраховують кількість випереджуваних реакцій, суму значень помилок усіх випереджуваних реакцій та визначають середню величину помилки випереджуваних реакцій. Диференційовану зорово-моторну реакцію вимірюють за допомогою електроміорефлексометра ЕМР-01 або друго го аналогічного приладу. Спочатку подають 5 тренувальних сигналів, результат яких не враховують. Після цього подають серію подразників, яка складається з 15 сигналів, серед яких 10 позитивних (білого кольору) та 5 негативних (червоного кольору), тобто ди ференціювальних, при цьому одна половина позитивних сигналів повинна бути після позитивних, а друга - після негативних сигналів. Ураховують час реакції на позитивні подразники та визначають середній час ДЗМР. Вібраційну чутливість визначають за допомогою вібротестеру типу ВТ-2 із застосуванням методичних заходів, які зазначені в інструкції до приладу. Вимірюють ВВЧ63 долонної поверхні середнього пальця правої руки . Одержані значення помилки Х-рро і часу ДЗМР порівнюють з критеріальними значеннями і при отриманні фактичних значень показників, відповідаючих критеріальним відповідно 0,1-10,0 мс і 350 мс та більше або 10,1-30,0 мс і 400 мс та більше, або 30,1-45,0 мс і 450 мс та більше, або 45,1-65,0 мс і 500 мс та більше, роблять висновок про наявність у індивіда підвищеної індивідуальної чутливості до впливу загальної високочастотної вібрації, у зв'язку з чим йому повинна бути запропонована праця за професією, що не пов'язана з впливом загальної вібрації. Спосіб пояснюється такими прикладами. Приклад 1. Досліджуваний М-ов. Вік 45 років. Стаж роботи за професією прохідника 11 років. Здійснені інструментальні виміри психофізіологічних показників індивідуальної чутливості до загальної високочастотної вібрації - Х-рро та часу ДЗМР, а також показника ВВЧ63 Гц. Реакцію на рухомий об'єкт вимірювали за допомогою телехронорефлексометру "Центр-2" за вище описаною методикою. Середньоарифметична величина Х-рро становила 6,6 мс. ДЗМР вимірювали за допомогою електроміорефлексометра ЕМР-01 також за вище описаною методикою. Враховували час реакції на позитивні подразники та підраховували середньоарифметичну величину часу ДЗМР, яка склала 481,7 мс. Вібраційну чутливість визначали за допомогою вібротестера ВТ-2. У досліджуваного ВВЧ63 дорівнювала +15 дБ. Порівняння одержаних значень показників Хрро і часу ДЗМР з критеріальними дозволяє зробити висновок: у досліджуваного виявлена підви щена індивідуальна чутливість до впливу загальної високочастотної вібрації. Прогноз несприятливий. Це підтверджено фактичними даними стану вібраційної чутливості на момент обстеження ("помітно знижена") та даними Спеціалізованої лікарсько-експертної комісії (ЛЕК) - у хворого виявлена вібраційна хвороба І ступеню. Приклад 2. Досліджуваний Д-ко. Вік 47 років. Стаж роботи за професією прохідника 23 роки. Здійснені інструментальні дослідження психофізіологічних показників індивідуальної чутливості до загальної високочастотної вібрації - Х-рро та часу ДЗМР, а також показника ВВЧ63 Гц. Реакцію на рухомий об'єкт вимірювали за допомогою телехронорефлексометра "Центр-2" за вище описаною методикою. Середньоарифметична величина помилки Х-рро становила 53,9 мс. ДЗМР вимірювали за допомогою електроміорефлексометра ЕМР-01 також за вище описаною методикою. Враховували час реакції на позитивні подразники та підраховували середньоарифметичну величину часу ДЗМР, яка склала 382,6 мс. ВВЧ63 у досліджуваного дорівнювала +10дБ. Порівняння одержаних значень показників Х-рро і часу ДЗМР з критеріальними дозволяє зробити висновок: у досліджуваного не виявлена підвищена індивідуальна чутливість до впливу загальної високочастотної вібрації. Прогноз сприятливий. Це підтверджено фактичним станом вібраційної чутливості на момент обстеження ("в межах норми") та висновками ЛЕК - у досліджуваного вібраційна хвороба (ВХ) не виявлена. Діагноз ВХ не був встановлений також у наступний 5-річний період спостережень. Запропонований спосіб заснований на результатах досліджень 69 прохідників та бурильників залізорудних шахт, які підлягали впливу переважно загальної високочастотної вібрації, у віці 30-49 років, із стажем за професією від 7 до 27 років. У всіх робітників в умовах лабораторії були вивчені 32 основних психофізіологічних, фізіологічних, антропометричних та біохімічних показники, які характеризують типологічні особливості нервової системи, стан центральної, вегетативної, нервовом'язової, серцево-судинної та дихальної систем, фізичний розвиток та конституціональну будову організму. В основу методичного підходу виявлення психофізіологічних показників індивідуальної чутливості до загальної високочастотної вібрації покладено встановлення особливостей реакції організму на вплив загальної високочастотної вібрації, обумовленої індивідуально-типологічними особливостями нервової системи, станом основних фізіологічних функцій на основі вивчення з використанням кореляційно-регресивного аналізу характеру взаємозв'язків показників стану основних фізіологічних систем організму, його конституціональної будови, в тому числі зв'язків з стажем, віком та показником ВВЧ63 (результативна ознака). В результаті проведення кореляційно-регресійного аналізу було встановлено, що характер взаємодії показників Х-рро та часу ДЗМР визначає індивідуальну чутливість до впливу загальної високочастотної вібрації, оскільки вони мають вірогідний кореляційний зв'язок з результативною ознакою та не пов'язані між собою. Крім того, показник Х-рро 2 37943 не пов'язаний із стажем та віком, а показник ДЗМР - із стажем. Побудоване за цими показниками рівняння множинної регресії має вигляд: Y=8,954-0,068-Х-рро+0,023ДЗМР Статистичні характеристики рівняння свідчать про вірогідність висновку Р

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Shevtsova Valentyna Mytrofanivna

Автори російською

Шевцова Валентина Митрофановна

МПК / Мітки

МПК: A61B 5/16, A61B 10/00

Мітки: високочастотної, індивідуальної, чутливості, підвищеної, впливу, вібрації, загальної, визначення, спосіб

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-37943-sposib-viznachennya-pidvishheno-individualno-chutlivosti-do-vplivu-zagalno-visokochastotno-vibraci.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб визначення підвищеної індивідуальної чутливості до впливу загальної високочастотної вібрації</a>

Подібні патенти