Спосіб прогнозування прижиттєвого вмісту радіоцезію в м’ясі худоби при випасанні на забруднених радіонуклідами природних пасовищах зони полісся

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб прогнозування прижиттєвого вмісту радіоцезію в м'ясі худоби при випасанні на забруднених радіонуклідами природних пасовищах зони Полісся, що включає визначення радіаційного фону пасовищ геологорозвідувальними приладами типу СРП-68-01 в мкр/год., який відрізняється тим, що прижиттєвий вміст радіоцезію в 1кг м'яса худоби розраховується за формулою:

вміст радіоцезію в 1 кг м'яса

=Км·радіаційний фон пасовища, мкр/год·

кількість спожитого пасовищного корму на 1 голову на добу, кг,

де Км - коефіцієнт переходу радіоцезію в 1 кг м'яса худоби з 1 кг пасовищного корму на 1 мкр/год. радіаційного фону, який, в залежності від типу ґрунтів пасовищ, дорівняє:

для підзолисто-суглинистих пасовищ

0,053

для підзолисто-супіщаних пасовищ

0,091

для торф'яно-болотних пасовищ

0,154.

Текст

Спосіб прогнозування прижиттєвого вмісту радіоцезію в м'ясі худоби при випасанні на забруднених радіонуклідами природних пасовищах зони Полісся, що включає визначення радіаційного фону пасовищ геологорозвідувальними приладами типу СРП-68-01 в мкр/год., який відрізняється 3 3419 4 ної міграції в трофічному ланцюзі: ґрунт - рослина спектрометра СУГ-1. Ця методика характери(корми) - тварина - продукти харчування - людина. зується більшою точністю. Суть цієї методики заДопустимий вміст радіоцезію в м'ясі у відповідності ключається у реєстрації гамма-випромінювання з вимогами ДР-97, які затверджені в 1997 році, не радіоцезію, інкорпорованого у м'язовій тканині повинен перевищува ти 200Бк/кг [1]. стегнової частини тварин, за допомогою стентиВ зв'язку з прийняттям Програми перепрофіляційного детектору, розміщеного у свинцевому лювання господарств забрудненої радіонуклідами коліматорі, із подальшою обробкою спектру портаполіської зони на розвиток м'ясного скотарства тивним аналізатором та індикацією результатів. виробництву екологічно чистої яловичини, зокрема При цьому гамма-спектрометр СУГ-1 використопри пасовищному утриманні худоби, надається вується у комплекті з гамма-радіометром СРП-68першочергове значення. Радіоцезієм зі щільністю 01 або СРП-88Н. Недоліком цієї методики є те, що понад 1кі/км 2 (37кБк/м 2) забруднено понад прижиттєве визначення накопичення радіоцезію в 300тис.га природних кормових угідь (пасовищ і м'язовій тканині худоби при безприв'язному (пасосінокосів) [2]. Тому при умові організації надійного вищному) утриманні пов'язане із значними затрарадіологічного контролю раціональне і науково тами, необхідними для транспортування приладів обґрунтоване їх використання може бути значним СУГ-1, СРП-68-01 або СРП-88Н до місця знаходрезервом виробництва дешевої і екологічно чистої ження худоби, виділенням тварин із стада, їх яловичини при пасовищному утриманні худоби. фіксацією та підготовкою до радіологічних Розроблено ряд способів радіологічного контролю досліджень [6]. за рівнем забруднення сільськогосподарських Перераховані способи радіологічного контроугідь та продукції рослинництва і тваринництва лю за рівнем забруднення кормів і продукції тварадіонуклідами. ринництва радіоцезієм приймаються як аналоги Так, відомий спосіб радіологічного контролю нашої корисної моделі. за рівнем гамма-фону сільськогосподарських угідь, Раніше нами розроблений спосіб радіологічнов тому числі пасовищ, за допомогою геологого контролю за використанням природних пасовищ розвідувальних приладів типу СРП-68-01, СРПв забруднених радіонуклідами регіонах зони По88Н та ін.[3]. лісся з метою виробництва яловичини згідно норм Відомий також найбільш поширений спосіб ДР-97, який ґрунтується на встановленні прямій радіологічного контролю за вмістом радіоцезію в корелятивній залежності між гамма-фоном пасопродукції рослинництва (в тому числі в кормах), вищ і рівнем забруднення пасовищної трави ратваринництва (молоко, м'ясо та ін.) та питній воді в діоцезієм для основних типів ґр унтів поліської зони лабораторних умовах на стаціонарних приладах України [7]. За цим способом радіологічний контРУБ-016П, РУГ, РУГ-91 "Адани" та ін., призначених роль за використанням забруднених радіонуклідадля вимірювання вмісту радіоцезію у відібраних ми природних пасовищ проводиться шляхом вимізразках корму та продуктах харчування [4]. Недору їх радіоактивного гамма-фону ліком його є великі затрати, які пов'язані з відбогеологорозвідувальним радіометром типу СРП-68ром великої кількості середніх зразків корму та 01 чи СРП-88Н в мкр/год з наступним визначенням транспортуванням їх до районних (обласних) рарівня забруднення радіоцезієм пасовищної трави в діологічних лабораторій для визначення вмісту в БК/кг за допомогою графіків чи таблиць (діаграм), них радіоцезію, перезабруднення нових територій розроблених на основі встановленої залежності зразками корму з радіоактивної зони та великі між рівнем забруднення пасовищного корму ратруднощі з ідентифікацією рівня забруднення зрадіоцезієм і гамма-фоном природних пасовищ для зків корму з відповідними ділянками пасовищ. основних типів ґрунтів поліської зони України. Відома методика прижиттєвого визначення пиЦей спосіб радіологічного контролю за викотомої активності ізотопів цезію в м'язовій тканині ристанням забруднених радіонуклідами пасовищ сільськогосподарських тварин гаммаприймається за прототип нашої корисної моделі. радіометрами типу СРП-68-01 або СРП-88Н з коНедоліком прототипу є те, що за цим спосоліматором та свинцевою насадкою. Проте точність бом за допомогою графіків чи таблиць (діаграм) на цієї методики невисока. Використовується вона основі гамма-фону пасовищ (в мкр/год) можна для одноразового орієнтовного визначення привизначити лише рівень забруднення пасовищного життєвого накопичення радіоцезію в м'язовій ткакорму радіоцезієм (в Бкг/кг), а для визначення рівнині тварин, наприклад, при підготовці до здачі їх ня забруднення радіоцезієм добового раціону та на м'ясокомбінат. Але при безприв'язному пасодля прижиттєвого визначення рівня забруднення вищному утриманні худоби регулярний радіоцезієм м'яса худоби (в Бкг/кг) необхідно прорадіологічний контроль за рівнем накопичення водити додаткові розрахунки. Крім цього, користурадіоцезію в організмі тварин за цією методикою вання графіками чи таблицями (діаграмами) за пов'язаний із значними труднощами: виділенням із цим способом для визначення забруднення пасостада контрольних тварин, їх фіксацією, вищного корму радіоцезієм в польових умовах підготовкою поверхні тварин для радіологічних пов'язане з рядом незручностей. До того ж, у вимірів. Обов'язковою умовою ефективного викографіках і таблицях (діаграмах) залежність між ристання цієї методики є вибір чистого майданчигамма-фоном пасовищ і рівнем забруднення пасока для проведення радіологічних вимірів. При невищного корму радіоцезієм приводиться у великообхідності проводять дезактивацію майданчика [5]. му діапазоні: гамма-фон у графіках - 20, 40, 60, Відома також удосконалена методика при80... і т.д. мкр/год, у таблицях - 10, 20, 30, 40... і життєвого визначення накопичення радіоцезію в т.д. мкр/год, що суттєво знижує точність цього спом'язовій тканині худоби за допомогою гаммасобу та е фективність його використання. 5 3419 6 В зв'язку з цим, завдання корисної моделі розраховується за допомогою формули, розроброзширення і удосконалення способів радіологічленої на основі встановлених коефіцієнтів перехоного контролю за виробництвом екологічно чистої ду радіоцезію в 1кг м'яса з 1кг пасовищного корму яловичини, підвищення їх точності і надійності та на 1мкр/год. радіаційного фону пасовищ в залежзменшення часу і витрат на їх проведення. ності від типу їх ґр унтів. Суть нашої корисної моделі заключається в Корисна модель ілюструється такими експетому, що прогнозування прижиттєвого вмісту рариментальними даними. діоцезію в м'ясі худоби при випасанні на забрудНа основі проведених досліджень і статистичнених радіонуклідами природних пасовищах зони ної обробки одержаних результатів [8] нами встаПолісся включає визначення радіаційного фону новлена пряма корелятивна залежність між рівнем пасовищ геологорозвідувальними приладами типу забруднення пасовищного корму радіоцезієм і СРП-68-01 в мкр/год., який відрізняється тим, що гамма-фоном пасовищ для основних типів грунтів прижиттєвий вміст радіоцезію в 1кг м'яса худоби поліської зони України (табл.). Таблиця 1. Залежність між радіаційним фоном природних пасовищ і рівнем забруднення пасовищного корму радіоцезієм та експериментально встановлені коефіцієнти переходу радіоцезію з ґрунту в 1кг пасовищного корму і в 1кг м'яса на 1мкр/год. радіаційного фону пасовища. Статистичні показники Кількість варіантів в дослідженнях, n Сумарний радіаційний фон пасовища, мкр/год. (SMx) Середній радіаційний фон пасовищ, мкр/год. (Мх) Сумарний рівень забруднення пасовищного корму радіоцезієм, Бк (SMy) Середній рівень забруднення 1 кг пасовищного корму радіоцезієм, Бк/кг (SMy) Коефіцієнт регресії, Ryx Коефіцієнт регресії, Rxy Коефіцієнт кореляції, r Похибка коефіцієнта кореляції,тг Кк - коефіцієнт переходу радіоцезію з грунту в 1кг пасовищного корму в розрахунку на Імкр/год. радіаційного фону пасовищ, Бк/кг/мкр/год. Км - коефіцієнт прижиттєвого переходу радіоцезію в 1кг м'яса з 1кг пасовищного корму в розрахунку на Імкр/год. радіаційного фону пасовищ, Бк/кг/ кг/мкр/год Встановлено, що коефіцієнти кореляції цієї залежності для основних типів фунтів природних пасовищ дуже високі і рівняються: для підзолистосуглинисти х фунтів - 0,94; для підзолистосупіщаних фунтів - 0,95; для торф'яно-болотних фунтів - 0,97 при великій ступені їх вірогідності (td= 11,0; 21,2 і 13,8 відповідно). Виходячи з прямої корелятивної залежності між рівнем забруднення пасовищного корму радіоцезієм і радіаційним фоном пасовищ нами розраховані коефіцієнти переходу радіоцезію в 1кг пасовищного корму в розрахунку на 1мкр/год. радіаційного фону пасовищ за рівнянням: I) Вміст радіо цезію в пасов ищном у кормі , Бк / кг = Кк Радіаційни й фон пасов ища , мкр / год де Кк - коефіцієнт переходу, радіоцезію в 1кг пасовищного корму на 1мкр/год. радіаційного фону пасовищ, Бк/кг/1 мкр/год. В залежності від типів ґрунтів природних пасовищ ці коефіцієнти рівняються (в Бк/кг/1 мкр/год.): Типи ґрунтів природних пасовищ ДерновоДерново- Торф'янопідзолисті- підзолистіболотні суглинисті супіщані 18 10 12 2461 1512 980 136,7 151.2 81,7 3272 3432 3776 181,8 343,2 314,7 1,29 0,69 0,94 0,08 2,05 0,48 0,95 0,05 3,17 0,29 0,97 0.07 1,33 2,27 3,85 0,053 0,091 0,154 для підзолисто-суглинистих пасовищ 1,33(181,8 : 136,7); для підзолисто-супіщаних пасовищ 2,27(343,2 : 151,2); для торф'яно-болотних пасовищ-3,85(314,7 : 81,7). Попередніми дослідженнями встановлено, що інтенсивність переходу радіоцезію в 1кг м'яса худоби рівняється 4% від загального вмісту радіоцезію в добовому раціоні [9]. Знаючи коефіцієнти переходу радіоцезію в 1кг пасовищного корму на 1 мкр/год. радіаційного фону(Кк), можна визначити коефіцієнти переходу радіоцезію в 1кг м'яса з 1кг пасовищного корму на 1 мкр/год. радіаційного фону пасовища за рівнянням: 4% ІІ) Км = Кк ´ = Кк ´ 0,04 100% 7 3419 8 де Км - коефіцієнт переходу радіоцезію в 1кг на торф'яно-болотних пасовищах - 400,4 м'яса з 1кг пасовищного корму на 1 мкр/год. (65´0,154´40). радіаційного фону пасовища; При таких рівнях радіаційного фону природних 0,04 - коефіцієнт переходу радіоцезію в 1кг пасовищ і споживанні худобою по 40кг пасовищном'яса худоби від загального його вмісту в добового корму на 1 голову на добу вміст радіоцезію в 1кг му раціоні. м'яса в 2 рази вищий в порівнянні з вимогами ДРПідставивши в рівняння II значення коефіцієн97, який повинен бути не більшим за 200Бк/кг. тів Кк, можна визначити коефіцієнти переходу раОтже, для одержання яловичини згідно вимог діоцезію в 1кг м'яса худоби з 1кг пасовищного корДР-97 цю худобу перед реалізацією на м'ясо нему раціону на 1 мкр/год. радіаційного фону для обхідно протягом 1,0-1,5 місяців відгодовувати на природних пасовищ з основними типами фунтів чистих кормах або випасати на пасовищах з менполіської зони України, зокрема: шим рівнем радіаційного фону. Чим вищий рівень для підзолисто-суглинистих пасовищ прижиттєвого забруднення м'яса радіоцезієм, тим Км=1,33´0,04=0,053; довший термін відгодівлі худоби на чисти х кормах для підзолисто-супіщаних пасовищ чи випасання її на чистих пасовища х. 2. Користуючись наведеною формулою, можна Км=2,27´0,04=0,091; визначити допустимі межі радіаційного фону придля торф'яно-болотних пасовищ родних пасовищ для одержання яловичини згідно Км=3,85´0,04=0,154. вимог ДР-97 (тобто не вище 200Бк/кг), які, в заЗнаючи коефіцієнти переходу радіоцезію в 1кг лежності від типів ґрунтів, рівняються, в мкр/год.: м'яса худоби з 1кг пасовищного корму на 1 для підзолисто-суглинистих пасовищ - не мкр/год. радіаційного фону природних пасовищ з різними типами фунтів та визначивши рівень радіæ 200 ö більше 94ç ÷; аційного фону пасовища і кількість спожитого хуç ÷ è 0,053 × 40 ø добою пасовищного корму за добу, прижиттєвий для підзолисто-супіщаних пасовищ - не більше вміст радіоцезію в 1кг м'яса худоби можна визнаæ 200 ö чити за формулою: 54ç ÷, ç ÷ Вміст радіоцезію в 1кг м'яса=Км ´Радіаційний è 0,091× 40 ø фон пасовища, мкр/год.´Кількість пасовищного для торф'яно-болотних пасовищ - не більше корму, кг/гол./доб æ 200 ö 32ç ÷. Км - коефіцієнт переходу радіоцезію в 1кг ç ÷ è 0,154 × 40 ø м'яса з 1кг пасовищного корму на 1мкр/год. Джерела інформації радіаційного фону природних пасовищ, який 1. Допустимі рівні вмісту радіонуклідів Cs-137 і рівняється: Sr-90 у продуктах харчування та питній воді (ДРдля підзолисто-суглинистих пасовищ - 0,053; 97). - К. 1997. - 6с. для підзолисто-супіщаних пасовищ - 0,091; 2. Карасик Ю.М., Холкін М.М., Достоєвський для торф'яно-болотних пасовищ - 0,154. П.П., Шкурин Г.Т. та ін. Програма переРадіаційний фон пасовищ визначається геолопрофілювання господарств на розвиток м'ясного горозвідувальними радіометрами типу СРП-68-01, скотарства в забруднених радіонуклідами районах СРП-88Н та ін. на висоті їм від фунту в мкр/год. України на 1993-1995 роки. - К. - 1993. - 63с. Прилади СРП-68-01, СРП-88Н є в усіх лабора3. Пристер Б.С., Куринный В. Д., Семенютин торіях, що виконують функції радіологічного конA.M., и др. Производство чистой сельскохозяйсттролю за рівнем забруднення венной продукции в условиях радиоактивного засільськогосподарських угідь радіонуклідами. грязнения территории в 1990 году. - К. - ТосагроКількість спожитого худобою пасовищного пром УССР. - 1990. - 1 усл. печатан, л. корму на 1 голову на добу в кг визначається, вихо4. Токарев М.Ф., Заводенко Ю.П., Пристер дячи з урожайності пасовищ. Б.С., Іванов Ю.О. Сільськогосподарське виробницПриклад розрахунків: тво на територіях, забруднених радіоактивними 1. За допомогою приладу СРП-68-01 встановелементами. - К.: Київська філія AT "Слов'янський лено, що рівень радіаційного фону природних падіалог", 1 др.л. совищ з різними типами ґрунтів рівняється, в 5. Асташева Н.П. та ін. Методика примкр/год.: життєвого визначення питомої активності ізотопів на підзолисто-суглинистих пасовищах - 189; цезію в м'язовій тканині сільськогосподарських на підзолисто-супіщаних пасовищах - 110; тварин. - К. 1993. - 17с. на торф'яно-болотних пасовищах - 65 6. Методика прижиттєвого визначення питомої Кількість спожитого худобою пасовищного активності радіоцезію в м'язовій тканині сільськокорму становить 40кг на 1 голову на добу. господарських тварин // Ведення сільського госпоЗа допомогою приведеної формули розраходарства в умовах радіоактивного забруднення вуємо прижиттєвий вміст радіоцезію в 1кг м'яса території України внаслідок аварії на Чорнобильхудоби, який на пасовищах з різними типами ґрунській АЕС на період 1999-2002 рр. - К., 1998. тів рівняється, в Бк/кг: С.99-101. на підзолисто-суглинистих пасовища х - 400,7 7. Шкурин Г.Т., Кебко В.Т., Шуст П.Д., Мельник (189´0,053´40); Ю.Ф., Можар А.О., Гринь О.І. Спосіб радіологічного на підзолисто-супіщаних пасовищах - 400,4 контролю за використанням пасовищ в забрудне(110´0,091´40); них радіонуклідами регіонах при виробництві яловичини згідно з вимогами ДР-97. Опис до декла 9 3419 10 раційного патенту на винахід. Заявка 9. Зубець М.В., Богданов Т.О., Шкурин Г.Т. та №2001074891 від 12.07.2001 p. Патент №45259 А. ін. Рекомендації зі створення і ведення галузі Опубліковано Бюл.№3. - 2002. м'ясного скотарства в забруднених радіонуклідами 8. Плохинский Н.А, Руководство по биометрии районах України. - K. - 1998. - 53c. для зоотехников. - М.: Колос, 1969. - 266с. Комп’ютерна в ерстка А. Крижанівський Підписне Тираж 37 прим. Міністерство осв іт и і науки України Держав ний департамент інтелектуальної в ласності, вул. Урицького, 45, м. Київ , МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислов ої в ласності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Burkat Valerii Petrovych, Huziev Ihor Viktorovych, Kebko Vasyl Hryhorovych, Vdovychenko Yurii Vasyliovych, Slavov Volodymyr Petrovych, Yanko Tymofii Stepanovych

Автори російською

Буркат Валерий Петрович, Гузев Игорь Викторович, Кебко Василий Григорьевич, Вдовиченко Юрий Васильович, Славов Владимир Петрович, Янко Тимофей Степанович

МПК / Мітки

МПК: A23K 1/175

Мітки: прижиттєвого, забруднених, випасанні, радіонуклідами, радіоцезію, м'ясі, худоби, вмісту, полісся, прогнозування, природних, спосіб, зони, пасовищах

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-3419-sposib-prognozuvannya-prizhittehvogo-vmistu-radioceziyu-v-myasi-khudobi-pri-vipasanni-na-zabrudnenikh-radionuklidami-prirodnikh-pasovishhakh-zoni-polissya.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб прогнозування прижиттєвого вмісту радіоцезію в м’ясі худоби при випасанні на забруднених радіонуклідами природних пасовищах зони полісся</a>

Подібні патенти