Пристрій для керованого переміщення по поверхні пухко-твердого середовища типу снігу, піску або іншого подібного середовища

Номер патенту: 33508

Опубліковано: 25.06.2008

Автор: Мадатов Артем Валерійович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Пристрій для керованого переміщення по поверхні пухко-твердого середовища типу снігу, піску або іншого подібного середовища, що містить опорну платформу і лижу, зв'язану з опорною платформою за допомогою механізму керування, який відрізняється тим, що лижа виконана у вигляді зібраних у набір подовжніх гнучких у площині лижі полозів, а механізм керування виконаний у вигляді передньої і задньої опор, що рознесені уздовж подовжньої осі лижі та забезпечують можливість поперечного хитання опорної платформи відносно лижі, і двох перехрещених тяг, розміщених на ділянці між передньою і задньою опорами та виконаних такими, що з'єднують бічні краї опорної платформи з різнойменними протилежними бічними краями ділянки лижі, що прилягає знизу.

2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що полози зібрані в набір за допомогою поперечних стяжок, що забезпечують можливість вигину набору в цілому в площині лижі.

3. Пристрій за п. 2, який відрізняється тим, що поперечні стяжки розміщені у щілиноподібних отворах, виконаних у полозах у горизонтальній площині.

4. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що оснащений додатковою парою похилих тяг, розташованих перед передньою опорою і виконаних такими, що з'єднують бічні краї лижі з однойменними половинами суміжної ділянки опорної платформи.

5. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що оснащений додатковою парою похилих тяг, розташованих позаду задньої опори та виконаних такими, що з'єднують краї лижі з однойменними половинами суміжної ділянки опорної платформи.

Текст

1. Пристрій для керованого переміщення по поверхні пухко-твердого середовища типу снігу, піску або іншого подібного середовища, що містить опорну платформу і лижу, зв'язану з опорною платформою за допомогою механізму керування, який відрізняється тим, що лижа виконана у вигляді зібраних у набір подовжніх гнучких у площині лижі полозів, а механізм керування виконаний у вигляді передньої і задньої опор, що рознесені уздовж подовжньої осі лижі та забезпечують можливість поперечного хитання опорної платформи відносно лижі, і двох перехрещених тяг, розміщених на ділянці між передньою і задньою опорами та виконаних такими, що з'єднують бічні краї опорної платформи з різнойменними протилежними бічними краями ділянки лижі, що прилягає знизу. 3 33508 4 особливо міцних та пружних металевих сплавів та більш універсальних складових частин пристрою, композитних матеріалів - "сендвіч-конструкція". виконаних з недорогих матеріалів, щоб люди з Виготовлення гірських лиж є важким та дорогим різним рівнем підготовки і різним рівнем статку процесом із великими витратами ручної праці. Не могли зацікавитися даним пристроєм. дивлячись на застосування новітніх матеріалів, На сьогоднішній день існує велика кількість різапозичених з авіаційної промисловості, гірські зних пристроїв, які у тій чи іншій мірі вирішують лижі нерідко ламаються під час катання. Керуванпоставлені актуальні задачі. ня лижами шляхом їх нахилу під кутом до горизонТак з патенту Російської Федерації №2073620 талі та переносу ваги лижника з однієї лижі на ін[опубл. 20.02.1997] відомий пристрій для керовашу вимагає важкої спеціальної техніки катання, яку ного переміщення по поверхні пухко-твердого семожуть освоїти далеко не всі бажаючі. Крім того, редовища типу сніг, пісок або іншого подібного необхідність жорсткого зчеплення ніг лижника із середовища, що містить опорну платформу і лижу, лижами потребує спеціальних високих жорстких при цьому транспортний пристрій являє собою черевик та кріплень, що забезпечують нерухоме снігохід, що складається із шасі, гусеничного рушія прикріплення усієї підошви черевика до лижі. Для і двох блоків механізму керування, розміщених із запобігання перелому кісток гомілки лижника при зовнішніх сторін гусениць. Механізм керування падінні у кріпленнях передбачений механізм, що являє собою групу лиж із гнучкого пружного матевід'єднує лижу від черевика при досягненні граниріалу, виконаних у вигляді смуги з прямолінійною чно допустимого навантаження. Проте це не завковзною поверхнею і загнутими кінцевими ділянжди запобігає важким травмам у лижників. ками. Лижі шарнірно з'єднуються з рухливими траВраховуючи все вищевказане, тільки невелика версами кожного блоку. При увімкненні механізму частина бажаючих кататися з гір освоює техніку повороту, лижі прогинаються і розвертаються в катання настільки, що стає доцільною купівля влапоперечному перерізі, створюючи деякий кут між сного набору екіпірування, при цьому більшість площиною підошви і поверхнею, по якій рухається тих, хто катається, все ж користується комплектаснігохід. Спираючись на увігнуті лижі, снігохід стає ми, взятими напрокат. Крім того, немаловажним здатним рухатися по кривій траєкторії. фактором того, що гірські лижі не отримують велиНедоліками описаного пристрою є складність кого розповсюдження та не стають масовим захойого конструкції, обумовлена тим, що пристрій у пленням є їх вартість, зумовлена складністю консбільшій мірі відноситься до сніжних мотоциклів. трукції лиж та дорожнечею матеріалів, які Також до недоліків можна віднести досить високу застосовуються для їх виробництва, що у свою вартість пристрою, обумовлену складністю детачергу зумовлено тим, що лижі постійно піддаються лей конструкції, великим переліком застосовувазначним знакозмінним навантаженням. Так, наних матеріалів і досить вузькою спеціалізацією приклад, мінімальна вартість комплекту лиж може пристрою, що не є спортивним снарядом масового складати від 200 доларів США, а разом із черевихарактеру. Крім того, за допомогою зазначеного ками, кріпленням, палками комплект коштує не пристрою не передбачена можливість керованого менше 600 доларів США. переміщення по снігу в положенні стоячи, що в Ще одним популярним видом спортивного обдеяких випадках не дозволяє здійснювати ефектиладнання для зимового активного відпочинку є вний контроль ситуації. сноуборд. Конструкція сноуборду, спеціальних З заявки на винахід Російської Федерації кріплень та черевик до нього дещо простіше, ніж №93041190 відомий пристрій для керованого певідповідні параметри для гірських лиж. Проте, на реміщення по снігу, що містить опорну платформу, вартість сноуборду це впливає у незначній мірі, зв'язану механізмом керування з принаймні однією оскільки використовується та ж сама технологія їх передньою та принаймні однією задньою лижею. виготовлення (так звана сендвіч-технологія) та ті ж Механізм керування містить дві пересічні чи пересамі матеріали. В той же час, техніка катання при хресні вісі, зв'язані сполучним елементом і встановикористанні сноуборду значно ускладнюється та влені в підшипниках під фіксованим кутом одна до засвоїти її стає можливим тільки досить обмеженій іншої, причому одна з осей перпендикулярна діакількості підготовлених спортсменів. Все перераметральній площині, а друга розташована похило ховане вище значно впливає на рівень продажів до ковзної поверхні лижі. сноубордів, який стає ще нижче, ніж рівень продаНедоліками описаного пристрою є складність жів гірських лиж. його конструкції і досить висока вартість, обумовТому актуальною задачею на сьогоднішній лена як дорожнечею виробництва окремих складень є розробка пристрою для керованого передових частин, так і високою вартістю використовуміщення по поверхні пухко-твердого середовища, ваних матеріалів. Також до недоліків пристрою типу сніг, пісок або іншого подібного середовища, можна віднести його досить вузьку його спеціаліякий завдяки своїй конструкції, що також обумовзацію, що не є спортивним снарядом масового лює і спосіб керування пристроєм, дозволив би характеру. вирішити існуючі проблеми у даній галузі. Тобто Найбільш близьким аналогом корисної моделі, актуальним є прагнення налагодити виробництво що заявляється, є пристрій, описаний в заявці на недорогого у виготовленні спортивного снаряда, [винахід Російської Федерації №200513865], що придбати навички керування яким було б значно містить опорну платформу і лижу, зв'язану з опорпростіше, ніж відомими на сьогоднішній день снаною платформою за допомогою механізму керурядами, що дозволило б швидко забезпечити мавання. При цьому опорна платформа являє собою сову популярність такого пристрою і високий рібоб-сідло з геометрією, що змінюється, що привень продажів. Було б доцільним використання 5 33508 6 значене для катання сидячи, лежачи, напівсидячи, лижі полозів, ребра полозів утворюють дугу, що напівлежачи, у позі мотоцикліста. відводить лижу в сторону повороту. Радіус дуги Недоліками описаного пристрою є складність задається кутом нахилу платформи. Зусилля, нейого конструкції, що обумовлює досить високу обхідне для вигину лижі на певний кут, залежить вартість виробництва пристрою, а також обмежевід модуля пружності лижі і може бути також заданість керованості даного пристрою. не шляхом регулювання відстані від місця кріпВ основу корисної моделі поставлена задача лення тяги до центральної осі опорної платформи, розробити пристрій для керованого переміщення наприклад, може бути передбачено кілька отворів по поверхні пухко-твердого середовища типу сніг, для кріплення тяги. Можливість вигину лижі з пісок або іншого подібного середовища, який би за утворенням дуг різних радіусів забезпечує можлирахунок простоти і надійності своєї конструкції і вість виконання поворотів різної крутості без бічдоступності використовуваних видаткових матеріного прослизання лижі (так зване «брокажа» чи алів, дозволив би забезпечити зазначене перемігальмування) і зв'язаної з ним втрати швидкості. щення при впливі динамічних навантажень різного Універсальність пристрою забезпечується регулюрівня, забезпечити зниження витрат на виробницванням чутливості до керуючого зусилля - снаряд тво пристрою, забезпечити легкість у придбанні може бути легко адаптований для починаючих і навичок керування пристроєм і його здійсненням, досвідчених спортсменів, для дорослих і дітей. що у свою чергу дозволить забезпечити масову Таким чином, сукупність нових конструктивних популярність пристрою і високу економічну ефекособливостей призвела до появи нового якісного тивність його впровадження. ефекту - керування лижею за рахунок руху спеціаПоставлена задача вирішується тим, що розльних керуючих елементів - полозів. Усе це змінює роблено пристрій для керованого переміщення по техніку катання по поверхні пухко-твердого сереповерхні пухко-твердого середовища типу сніг, довища типу сніг, пісок або іншого подібного серепісок або іншого подібного середовища, що місдовища, роблячи її істотно більш простою, надійтить опорну платформу і лижу, зв'язану з опорною ною і безпечною. Безпека катання за допомогою платформою за допомогою механізму керування, пристрою, що заявляється, обумовлена гарною при цьому лижа виконана у вигляді зібраних у начутливістю і керованістю пристрою, відсутністю бір подовжніх гнучких у площині лижі полозів, а твердої фіксації ніг користувача до опорної платмеханізм керування виконаний у вигляді передньої форми пристрою, що дозволяє здійснювати кероі задньої опор, що рознесені уздовж подовжньої ване переміщення в звичайному взутті з викорисосі лижі та забезпечують можливість поперечного танням черевиків і кріплень для сноуборду. Усе це хитання опорної платформи відносно лижі, і двох дозволяє забезпечити інтерес у потенційних покуперехрещених тяг, розміщених на ділянці між пепців до даного пристрою, серед яких можуть бути редньою і задньою опорами та виконаних такими, користувачі з різним статком і рівнем спортивної що поєднують бічні краї опорної платформи з різпідготовки. нойменними протилежними бічними краями ділянДоцільним є таке конструктивне виконання ки лижі, що прилягає знизу, тобто поєднують прапристрою, при якому полози зібрані в набір за довий бічний край опорної платформи з лівим бічним помогою поперечних стяжок, що забезпечують краєм ділянки лижі, що прилягає знизу. можливість вигину набору в цілому в площині лижі. Таке виконання пристрою завдяки простоті і Це також дозволяє забезпечити гарну керованість надійності конструкції дозволяє забезпечити керопристроєм при тому, що відсутня необхідність ване переміщення при впливі динамічних наванпридбання особливих навичок катання на даному тажень різного рівня, оскільки передбачені передні пристрої, що робить його привабливим для широі задні опори, рознесені уздовж подовжньої осі ких верств відпочиваючих і спортсменів, а це у лижі, що дозволяють сприймати навантаження і свою чергу підвищує економічну Поперечні стяжки при цьому забезпечують можливість поперечного розміщені у щілиноподібних отворах, виконаних у хитання опорної платформи відносно лижі, що у полозах у горизонтальній площині, що забезпечує свою чергу дозволяє забезпечити легкість і ефекможливість вільного вигину набору в цілому в тивність керування пристроєм шляхом перенесенплощині лижі. ня ваги тіла керуючого на той чи інший край платПереважним є таке конструктивне виконання форми в залежності від того, у яку сторону пристрою, при якому його забезпечують додатковідбувається поворот, що у свою чергу дозволяє вою парою похилих тяг, розташованих перед пезабезпечити легкість у придбанні навичок керуредньою опорою і виконаних такими, що поєднування пристроєм. При цьому в конструкції приють бічні краї лижі з однойменними половинами строю відсутні високонавантажені вузли, що дає суміжної ділянки опорної платформи. Це забезпеможливість використання недорогих і розповсючує можливість вигину передньої частини набору джених матеріалів та визначає можливості широполозів, що утворюють лижу, що у свою чергу кого упровадження корисної моделі в практику. сприяє здійсненню повороту в потрібну сторону і Наявність двох перехрещених тяг завдяки тополегшує керування пристроєм. му, що вони зв'язують бічні краї опорної платфорПереважним також є таке конструктивне викоми з різнойменними бічними краями ділянки лижі, нання пристрою, при якому його забезпечують що прилягає знизу, також обумовлює легкість і додатковою парою похилих тяг, розташованих ефективність керування пристроєм, оскільки при позаду задньої опори та виконаних такими, що здійсненні керування тяги тягнуть центр лижі в єднають краї лижі з однойменними половинами сторону, протилежну стороні повороту, що присуміжної ділянки опорної платформи. Це забезпезводить до вигину подовжніх гнучких у площині чує можливість вигину задньої частини набору 7 33508 8 полозів, що утворюють лижу, що у свою чергу яких розміщені сферичні упори 10, через які просприяє здійсненню повороту в потрібну сторону і ходять поперечні стяжки 9. полегшує керування пристроєм. На Фіг.3 представлений вигляд ззаду одного з Опорна платформа пристрою для керованого варіантів здійснення пристрою для керованого переміщення виконана таким чином, що не обмепереміщення по поверхні пухко-твердого середожує того, хто катається у виборі положення для вища типу сніг, пісок або іншого подібного середокерованого переміщення, наприклад, у положенні вища. Всі елементи позначені тими ж позиціями, стоячи. що і на попередніх фігурах. Лижа пристрою для керованого переміщення, Переміщення по поверхні пухко-твердого сеяк і всі стандартні конструкції лиж, забезпечена редовища типу сніг, пісок або іншого подібного металевими кантами. середовища за допомогою пристрою, що заявляПерелік графічних матеріалів ється, здійснюється в такий спосіб. Фіг.1 - загальний вигляд одного з варіантів Той, хто катається розташовується на опорній здійснення пристрою для керованого переміщення платформі 1, наприклад, стає двома ногами на по поверхні пухко-твердого середовища типу сніг, опорну платформу 1 і починає ковзання вниз по пісок або іншого подібного середовища. засніженому схилу. Для здійснення повороту Фіг.2 - вигляд зверху одного з варіантів здійсвправо по ходу руху, він навантажує правий край нення пристрою для керованого переміщення по платформи 1. При цьому лижа 2 залишається гоповерхні пухко-твердого середовища типу сніг, ризонтальною, а платформа 1 нахиляється впрапісок або іншого подібного середовища. во, роблячи поперечне хитання за рахунок наявФіг.3 - вигляд ззаду одного з варіантів здійсності передньої 3 і задньої 4 опор, рознесених нення пристрою для керованого переміщення по уздовж подовжньої осі лижі 2. При цьому дві переповерхні пухко-твердого середовища типу сніг, хрещені тяги 5 тягнуть центр лижі 2 ліворуч. Додапісок або іншого подібного середовища. ткова пара похилих тяг 6, розташованих перед На Фіг.1 представлений загальний вигляд одпередньою опорою З, і додаткова пара похилих тяг ного з варіантів здійснення пристрою для керова7, розташованих позаду задньої опори 4 тягнуть ного переміщення по поверхні пухко-твердого селижу 2 праворуч. Як наслідок, лижа 2 згинається в редовища типу сніг, пісок або іншого подібного горизонтальній площині, ребра полозів 8 утворюсередовища, що містить опорну платформу 1 і ють дугу, що веде лижу 2 праворуч. Для виконання лижу 2, зв'язану з опорною платформою 1 за доповороту ліворуч той, хто катається переносить помогою механізму керування. Механізм керуванвагу тіла на лівий край платформи 1, платформа 1 ня виконаний у вигляді передньої 3 і задньої 4 нахиляється ліворуч і все відбувається у зворотопор і двох перехрещених тяг 5. Пристрій забезпеному порядку. чений додатковою парою похилих тяг 6, розташоТаким чином, корисна модель, що заявляєтьваних перед передньою опорою 3, і додатковою ся, являє собою пристрій для керованого переміпарою похилих тяг 7, розташованих позаду задщення по поверхні пухко-твердого середовища ньої опори 4. типу сніг, пісок або іншого подібного середовища, На Фіг.2 представлений вигляд зверху одного що за рахунок простоти і надійності своєї конструз варіантів здійснення пристрою для керованого кції і доступності використовуваних видаткових переміщення по поверхні пухко-твердого середоматеріалів, дозволяє забезпечити зазначене певища типу сніг, пісок або іншого подібного середореміщення при впливі динамічних навантажень вища. Лижа 2 виконана у вигляді зібраних у набір різного рівня, забезпечити зниження витрат на подовжніх гнучких у площині лижі полозів 8. Половиробництво пристрою, забезпечити легкість у зи 8 зібрані в набір за допомогою поперечних стяпридбанні навичок керування пристроєм і його жок 9. У даному варіанті виконання між полозами 8 здійсненням, що у свою чергу дозволяє забезпедля полегшення конструкції виконані проміжки, у чити масову популярність пристрою і високу економічну ефективність його впровадження. 9 Комп’ютерна верстка В. Мацело 33508 Підписне 10 Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Device for the controlled moving on the surface of environment such as snow, sand or other similar environment

Автори англійською

Madatov Artem Valeriovych

Назва патенту російською

Устройство для управляемого перемещения по поверхности среды типа снега, песка или другой подобной среды

Автори російською

Мадатов Артем Валерьевич

МПК / Мітки

МПК: A63C 5/00

Мітки: поверхні, керованого, пухко-твердого, середовища, іншого, переміщення, снігу, піску, типу, подібного, пристрій

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-33508-pristrijj-dlya-kerovanogo-peremishhennya-po-poverkhni-pukhko-tverdogo-seredovishha-tipu-snigu-pisku-abo-inshogo-podibnogo-seredovishha.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для керованого переміщення по поверхні пухко-твердого середовища типу снігу, піску або іншого подібного середовища</a>

Подібні патенти