Спосіб моделювання стандартизованого гострого ішемічного ураження тонкої кишки у білих щурів

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб моделювання стандартизованого гострого ішемічного ураження тонкої кишки у білих щурів, який полягає у тому, що стандартизоване моделювання гострої ішемії виконується шляхом лігування трьох гілок верхньої брижової артерії і введення в проксимальні і дистальні відділи ішемізованої тканини тонкої кишки -амінокапронової кислоти.

Текст

Спосіб моделювання стандартизованого гострого ішемічного ураження тонкої кишки у білих щурів, який полягає у тому, що стандартизоване моделювання гострої ішемії виконується шляхом лігування трьох гілок верхньої брижової артерії і введення в проксимальні і дистальні відділи ішемізованої тканини тонкої кишки амінокапронової кислоти. (19) (21) u200507041 (22) 15.07.2005 (24) 15.05.2006 (46) 15.05.2006, Бюл. № 5, 2006 р. (72) Мамчич Володимир Іванович, Малєнда Олександр Дмитрович, Кебкало Андрій Борисович (73) Мамчич Володимир Іванович, Малєнда Олександр Дмитрович, Кебкало Андрій Борисович 3 14143 4 введення щурів у наркоз і лапаротомії гостре стану крові характеризувались типовими ознакаішемічне ураження моделюється за допомогою ми дисемінованої внутрішньосудинної гемокоагунакладання лігатур на три гілки верхньої брижоляції. У піддослідних тварин розвивалась (табливої артерії і введення в проксимальні і дистальні ця 2) хронометрична гіпокоагуляція: час відділи ішемізованої тканини тонкої кишки εрекальцифікації подовжувався на 17,1%, активоамінокапронової кислоти. ваний парціальний тромбопластиновий час - на Результати експериментальних досліджень. 30,7%, протромбіновий час - на 27,5%, тромбіноУ роботі використано 25 статевозрілих самців вий час - на 61,9%. Водночас на 20,3% знижувабілих щурів лінії Vistar з масою тіла 0,35-0,45кг. лась активність антитромбіну III, що відбувалось Усі операційні втручання проводились відповідно на тлі різкого підвищення функціональної активвимогам до основних вимог Ванкуверських конності тромбоцитів: відсоток адгезивних тромбоференцій (1979, 1994) про біомедичні експеримецитів зростав на 29,3%, а індекс їх спонтанної нти щодо гуманного відношення до лабораторних агрегації перевищував контроль у 5,7 разу. Контварин в асептичних умовах під уретановим нарцентрація фібриногену в плазмі крові знижувакозом (1000мг на 1кг маси тіла). Після серединної лась на 33,5%. лапаротомії вдовж білої лінії живота (Фіг.1) і виПомірно (на 43,2%) збільшувалась сумарна ведення в операційну рану тонкої кишки (Фіг.2) фібринолітична активність плазми крові (табл. 3), ішемічне ураження тонкої кишки досягалось шляпричому виключно за рахунок інтенсифікації нехом накладання лігатури на три гілки верхньої ферментативного фібринолізу, оскільки ферменбрижової артерії (Фіг.3, 4) з наступним введенням тативна фібринолітична активність достовірних в проксимальні і дистальні відділи ішемізованої змін не зазнавала. Спостерігалось пригнічення тканини тонкої кишки 5%-ої ε-амінокапронової Хагеман-залежного фібринолізу, який був менкислоти (по 0,1мл) для блокади ферментативного шим за контроль на 32,4%. Крім того, на 32,3% фібринолізу (Фіг.5, 6). На розріз черевної порожзменшувалась потенційна активність плазміногенини пошарове накладали вузлові шви. Тварину, хоча рівень у крові антиплазмінів залишався нам контрольної групи перев'язку гілок верхньої сталим. У плазмі крові у великий кількості з'являбрижової артерії не виконували, а замість εлись розчинні комплекси фібрин-мономеру. амінокапронової кислоти вводили 0,9% розчин Отже, впродовж 48год. після моделювання натрію хлориду. Дослідження змін гемостазу, гострого ішемічного ураження тонкої кишки сисплазмового і тканинного протеолізу проводили темні зміни гемостазу характеризуються внутрішчерез 48 год. після операції за стандартизованиньосудинною гемокоагуляцією, яка досягає стадії ми методиками з використанням наборів реактикоагулопатії споживання, що поряд з активацією вів фірми "Simko Ltd." (Україна). З 14 щурів з мопротеолітичної деструкції високомолекулярних деллю гострого ішемічного ураження тонкої білків і колагену в ішемізованій тканині тонкої кишки впродовж 48 год. загинула 1 тварина. Откишки підтверджує ефективність запропонованоже, смертність становила 7,1%. Статистичну обго способу. робку отриманих даних проводили методом варіРезультати дослідження тканинного фібриаційного аналізу на PC IBM 586 з визначенням нолізу і необмеженого протеолізу, а також зміни у критерію Ст'юдента за допомогою програми системі регуляції агрегатного стану крові підтве"BioStat". рджують гостре ішемічне ураження тонкої кишки. Через 48год. після релапаротомії спостерігаВідповідність критерію "новизна" даного споли парез, метеоризм і гіперемію кишечнику з сегсобу забезпечує те, що на дрібних лабораторних ментарним спазмом ішемізованої тонкої кишки тваринах (білі щури) виконується стандартизова(Фіг.7), яка мала темно-багровий колір (Фіг.8, 9). не гостре ішемічне ураження тонкої кишки. Результати біохімічного дослідження свідчать Відповідність критерію "суттєві відмінності" (таблиця 1), що у піддослідних тварин інтенсивданого способу забезпечує те, що на відміну від ність лізису низькомолекулярних білків в ішемізовідомих раніше способів моделювання гострої ваній тканині тонкої кишки достовірних змін не ішемії тонкої кишки стандартизоване ішемічне зазнавала. Водночас лізис високомолекулярних ураження виконується шляхом лігування трьох білків перевищував контрольні показники на гілок верхньої брижової артерії і введення в прок74,3%, а лізис колагену збільшувався на 32,5%. симальні і дистальні відділи ішемізованої тканини Утричі зростала сумарна фібринолітична активтонкої кишки ε-амінокапронової кислоти. ність, що було зумовлено переважним підвищенВідповідність даної корисної моделі критерію ням неферментативного фібринолізу - у 4,0 рази, "позитивний ефект" забезпечується результататоді як інтенсивність ензиматичного лізису фібми експериментальних досліджень, які засвідчурину збільшувалась лише у 2,1 разу. Отже, відють ефективність стандартизації гострого ішемічбувались суттєві зміни у структурі сумарної фібного ураження тонкої кишки у дрібних ринолітичної активності з явним переважанням лабораторних тварин (білі щури). частки низькоефективного неферментативного Аналогів способу моделювання стандартизофібринолізу (Фіг.10). ваного гострого ішемічного ураження тонкої кишЗміни з боку системи регуляції агрегатного ки у білих щурів немає. 5 14143 6 Таблиця 1 Зміни протеолізу і фібринолізу в тканині тонкої кишки щурів з моделлю ішемічної хвороби кишечнику (x±Sx) Контроль (несправжня Показники, що вивчалися операція) n=11 Лізис низькомолекулярних білків, мкг азоальбуміну/1г за 1год. 17,97±1,21 Лізис високомолекулярних білків, мкг азоказеїну/1г за 1год. 18,81±1,28 Лізис колагену, мкг азоколу/1г за 1год. 10,51±0,91 Сумарна фібринолітична активність, мкг азофібрину/1г за 1год. 15,19±1,11 Неферментативна фібринолітична активність, мкг азофібрину/1г за 1год. 7,07±0,53 Ферментативна фібринолітична активність, мкг азофібрину/1г за 1год. 8,12±0,61 Моделювання ішемії кишечнику, 48 год. n=13 20,3б±1,16 р>0,1 32,78±2,07 р

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Technique for modeling standardized acute ischemic intestinal lesion in white rats

Автори англійською

Mamchych Volodymyr Ivanovych, Kebkalo Andrii Borysovych

Назва патенту російською

Способ моделирования стандартизированного острого ишемического поражения тонкой кишки у белых крыс

Автори російською

Мамчич Владимир Иванович, Кебкало Андрей Борисович

МПК / Мітки

МПК: C12N 5/06, A61K 38/18

Мітки: тонкої, ураження, спосіб, стандартизованого, ішемічного, щурів, кишки, білих, моделювання, гострого

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-14143-sposib-modelyuvannya-standartizovanogo-gostrogo-ishemichnogo-urazhennya-tonko-kishki-u-bilikh-shhuriv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб моделювання стандартизованого гострого ішемічного ураження тонкої кишки у білих щурів</a>

Подібні патенти