Пристрій підресорювання сидіння транспортного засобу

Номер патенту: 123139

Опубліковано: 12.02.2018

Автор: Божок Аркадій Михайлович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Пристрій підресорювання сидіння транспортного засобу, що містить підвіску колеса транспортного засобу з гідроциліндром і пружним елементом і підсумовуючий важільний механізм, який відрізняється тим, що підсумовуючий елемент гідравлічний і реалізований у вигляді виконавчого гідроциліндра зі штоком і корпусом, з'єднаним з рамою, усередині якого додатково установлені перший, другий, з пружним елементом, рухомі поршні, з них перший і другий між собою з'єднані через систему важелів і тяг, важелі якої одними кінцями шарнірно з'єднані з корпусом, середніми точками через тяги - з першим поршнем, а другими кінцями через тяги - з другим поршнем, з приєднаною до нього торцем напрямною виконавчого поршня, з вихідним штоком, кінематично зв'язаним із сидінням, з утворенням корпусом і першим поршнем першої порожнини, першим, другим, виконавчим поршнями і напрямною - другої порожнини, а виконавчим, другим поршнями і напрямною - третьої порожнини, причому з безштоковою порожниною гідроциліндра підвіски колеса перша порожнина сполучена через гідролінію безпосередньо, друга порожнина - через регулювальний дросель, а третя порожнина через отвори в корпусі сполучена з атмосферою.

Текст

Реферат: UA 123139 U UA 123139 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до галузі транспортного машинобудування і може бути використана як автоматичний елемент підресорювання сидіння мобільно-енергетичних та інших транспортних засобів. Відомий, найбільш близький за суттю і технічною реалізацією, пристрій містить сидіння, закріплене на рамі транспортного засобу, підвіски колеса і сидіння, важільний підсумовуючий елемент, один з входів якого зв'язаний з підвіскою сидіння, вихід - із сидінням, а другий вхід через виконавчий гідроциліндр і пружину з'єднаний з рамою транспортного засобу, підвіска колеса оснащена додатковим гідроциліндром, шток якого зв'язаний з віссю колеса, а корпус - з рамою, причому безштокова порожнина додаткового гідроциліндра сполучена гідролінією з безштоковою порожниною виконавчого гідроциліндра [див. Авторське свідоцтво СРСР №1167053А]. Однак, через наявність в ньому важільного підсумовуючого елемента, зворотної пружини і підвіски сидіння, пристрій має складну конструкцію і значні габаритні розміри, крім цього обмежені функціональні можливості обумовлені низькою швидкодією вихідного штока гідроциліндра, працюючого за принципом пропорційного відхилення переміщення, що спричиняє низьку інтенсивність гасіння поштовхів і ударів, діючих на сидіння при наїзді колеса на перешкоди, а також має обмежену область застосування. Отже, відомий пристрій підресорювання складний за конструкцією, має значні габаритні розміри і низьку інтенсивність гасіння поштовхів і ударів сидіння при наїзді колеса на перешкоду, а також обмежену область застосування. У зв'язку з цим поставлено задачу спрощення конструкції і зменшення габаритних розмірів пристрою, підвищення інтенсивності автоматичного підресорювання сидіння, а також розширення області його застосування. Тому пропонується удосконалення пристрою, суттєві ознаки якого полягають в тому, що відфільтрована в підвісці колеса від високочастотних коливань за відхиленням тиску робоча рідина надходить у виконавчий гідроциліндр, в якому ділиться на два сигнали - перший, пропорційний змінюванню зовнішнього збурення, і другий, пропорційний швидкості його змінювання, які в підсумовуючому елементі перетворюються в обернений результативний сигнал підвищеної швидкодії, забезпечуючи повну компенсацію вихідного із підвіски колеса сигналу ще перед надходженням його до сидіння. Для цього в пристрої підсумовуючий елемент гідравлічний і реалізований у вигляді виконавчого гідроциліндра зі штоком і корпусом, з'єднаним з рамою. Усередині корпуса додатково установлені перший, другий з пружинним елементом, і виконавчий рухомі поршні, з яких перший і другий між собою зв'язані через систему важелів і тяг. Важелі системи одними кінцями шарнірно з'єднані з корпусом, середніми точками через тяги - з першим рухомим поршнем, а другими кінцями через тяги - з другим поршнем, до якого торцем приєднана напрямна виконавчого поршня з вихідним штоком, кінематично зв'язаним із сидінням. Корпус з першим поршнем утворюють першу порожнину, з першим, другим, виконавчим поршнями і напрямною - другу порожнину, а з виконавчим, другим поршнями і напрямною - третю порожнину. Причому з безштоковою порожниною гідроциліндра підвіски колеса перша порожнина сполучена через гідролінію безпосередньо, друга порожнина - через регулювальний дросель, а третя порожнина через отвори в корпусі сполучена з атмосферою. При такому виконанні пристрою від збурення, спричиненого наїздом колеса на виступаючу над поверхнею перешкоду, одночасно буде формуватися два вхідних сигнали, що надходять в гідравлічний підсумовуючий елемент. Перший сигнал, що надходить в першу порожнину, пропорційний змінюванню збурення, і другий, що надходить в другу порожнину, пропорційний швидкості змінювання збурення - підсумовуються і перетворюються в результативний, системою важелів і тяг він підсилюється, забезпечуючи на виході виконавчого гідроциліндра сигнал, рівний тиску робочої рідини, який був до наїзду опорного колеса на перешкоду, і на сидіння означене збурення з боку перешкоди передаватись не буде. На представленому кресленні схематично показано загальний вигляд пристрою підресорювання сидіння. Запропонований пристрій підресорювання сидіння закріплений на рамі 1 транспортного засобу, що зв'язана через підвіску 2 з віссю 3, з'єднаною з опорним колесом 4. Підвіска 2 колеса містить пружний елемент у вигляді пружини 5 (ресори) і гідроамортизатора 6. З віссю 3 через тягу 7 кінематично з'єднаний шток 8 додаткового гідроциліндра 9, а його корпус 10 - з рамою 1. Підсумовуючий елемент сигналів, пропорційних змінюванню зовнішнього збурення і швидкості його змінювання - гідравлічний і реалізований у вигляді додаткового виконавчого гідроциліндра 11 зі штоком 12 і корпусом 13, з'єднаним з рамою 1. Усередині корпуса додатково установлені перший 14, другий 15 з пружним елементом (пружиною) 16 і виконавчий 17 рухомі поршні. Поршні 14, 15 між собою зв'язані через систему важелів і тяг, важелі 18, 19 якої одними кінцями 1 UA 123139 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 шарнірно з'єднані з корпусом 13, середніми точками через тяги 20, 21 - з першим поршнем 14, а другими кінцями через тяги 22, 23 - з другим поршнем 15. До поршня 15 торцем приєднана напрямна 24 виконавчого поршня 17, з'єднаного з вихідним штоком 12, який через стояк 25, установлений в напрямній 26, і регулювальний гвинтовий механізм 27 кінематично зв'язаний з виходом підсумовуючого елемента - сидінням 28. Утворена корпусом 13 і першим поршнем 14 перша "а" порожнина, першим 14, другим 15, виконавчим 17 поршнями і напрямною 24 - друга "в" порожнина, а виконавчим 17, другим 15 поршнями і напрямною 24 - третя "с" порожнина. Безштокова порожнина гідроциліндра 9 підвіски колеса через гідролінію 29 сполучена з першою порожниною "а" виконавчого гідроциліндра 11 безпосередньо, з другою порожниною "в" через гідролінію 29 і регулювальний дросель 30, а третя порожнина "с" через отвори в корпусі 13 сполучена з атмосферою. Пристрій працює наступним чином. У випадку наїзду опорного колеса 4 на виступаючу над поверхнею перешкоду і при підніманні його, виникає збурення через вісь 3, підвіску 2, раму 1, внаслідок зближення рами і осі тяга 7 перемістить шток 8 додаткового гідроциліндра 9 догори. При цьому в його безштоковій порожнині тиск робочої рідини різко зменшиться на величину, пропорційну збуренню, і робоча рідина, завдяки перепаду тиску, із першої "а" і другої "в" порожнини виконавчого гідроциліндра 11 по гідролінії 29 і через регулювальний дросель 30 буде перетікати в неї. Однак, через наявність дроселя 30 тиск робочої рідини в порожнині "в" буде зменшуватися менш інтенсивно, ніж в порожнині "а". В результаті перший поршень 14 переміститься донизу і через тяги 20, 21, важелі 18, 19 і тяги 22, 23 донизу перемістить другий поршень 15, зменшуючи об'єм порожнини "в", а отже, збільшуючи в ній тиск робочої рідини, пропорційно зміненню вхідного збурення на опорне колесо і швидкості його збурення настільки, що вихідний із гідравлічного підсумовуючого елемента сигнал буде відсутній і на сидіння 28 отримане від перешкоди збурення передаватися не буде. У випадку провалу опорного колеса 4 відбувається зворотний цикл руху переміщуваних деталей і робочої рідини пристрою, що викличе зворотні переміщення першого 14 і другого 15 поршнів, а також вихід підсумовуючого елемента і компенсації його вихідного сигналу. Отже, положення, яке займає сидіння 28 до і після дії будь-якого за знаком і величиною зовнішнього збурення на колеса транспортного засобу, змінюватися не буде. Ступінь введення складової переміщення вихідного штока 12, пропорційної змінюванню швидкості від змінювання збурення, може бути різною за величиною, залежно від настроювання регулювального дроселя 30. Висоту розміщення сидіння 28, відповідно до росту водія чи пасажира, можна регулювати гвинтовим механізмом 27. Використання запропонованого пристрою підресорювання сидіння, в порівнянні з уже відомим, дасть можливість: - спростити конструкцію і зменшити габаритні розміри за рахунок вилучення важільного підсумовуючого елемента і підвіски сидіння; - покращити перехідний процес підресорювання, завдяки розширенню функціональних можливостей, формуванням з гідравлічним підсумовуванням випереджаючих сигналів компенсації відхилення сидіння, пропорційних змінюванню збурення і швидкості його змінювання, ще перед надходженням до сидіння; - сприяти розширеному застосуванню у вигляді окремої приставки без суттєвого змінювання конструкції серійних вузлів і деталей пристроїв підресорювання сидіння. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 50 55 60 Пристрій підресорювання сидіння транспортного засобу, що містить підвіску колеса транспортного засобу з гідроциліндром і пружним елементом і підсумовуючий важільний механізм, який відрізняється тим, що підсумовуючий елемент гідравлічний і реалізований у вигляді виконавчого гідроциліндра зі штоком і корпусом, з'єднаним з рамою, усередині якого додатково установлені перший, другий, з пружним елементом, рухомі поршні, з них перший і другий між собою з'єднані через систему важелів і тяг, важелі якої одними кінцями шарнірно з'єднані з корпусом, середніми точками через тяги - з першим поршнем, а другими кінцями через тяги - з другим поршнем, з приєднаною до нього торцем напрямною виконавчого поршня, з вихідним штоком, кінематично зв'язаним із сидінням, з утворенням корпусом і першим поршнем першої порожнини, першим, другим, виконавчим поршнями і напрямною - другої порожнини, а виконавчим, другим поршнями і напрямною - третьої порожнини, причому з безштоковою порожниною гідроциліндра підвіски колеса перша порожнина сполучена через 2 UA 123139 U гідролінію безпосередньо, друга порожнина - через регулювальний дросель, а третя порожнина через отвори в корпусі сполучена з атмосферою. Комп’ютерна верстка М. Мацело Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: B60N 2/44

Мітки: підресорювання, транспортного, пристрій, сидіння, засобу

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-123139-pristrijj-pidresoryuvannya-sidinnya-transportnogo-zasobu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій підресорювання сидіння транспортного засобу</a>

Подібні патенти