Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб лікування порушень тиреоїдного гомеостазу у хворих на цироз печінки шляхом призначення базисного лікування, який відрізняється тим, що додатково до базисного лікування призначають селеновмісний препарат "Триовіт" по 2 капсули на добу протягом 30 днів.

Текст

Реферат: Спосіб лікування порушень тиреоїдного гомеостазу у хворих на цироз печінки шляхом призначення базисного лікування. Додатково до базисного лікування призначають селеновмісний препарат "Триовіт" по 2 капсули на добу протягом 30 днів. UA 123107 U (12) UA 123107 U UA 123107 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до галузі медицини, а саме до терапії, гастроентерології та ендокринології, і може бути використана для корекції порушень тиреоїдного гомеостазу у хворих на цироз печінки. Пошук шляхів удосконалення лікування хворих на хронічну патологію печінки зумовлений її значним поширенням серед населення світу. За даними ВООЗ, у світі понад 2 млрд. людей страждають на хвороби печінки (Бабак О.Я., 2013; Харченко Н.В., 2010). В Україні за останні 10 років розповсюдженість цирозів печінки збільшилася на 20,1 %. На диспансерному обліку знаходиться понад 40 тис. хворих на цироз печінки (128 на 100 тис. населення) (Щербініна М.Б., 2015). Протягом останніх десятиліть вчені приділяли значну увагу вивченню особливостей порушення обміну тиреоїдних гормонів на тлі захворювань внутрішніх органів. При цьому зазначимо, що експериментально та клінічно доведений зв'язок між патологією ендокринної системи і печінки (Степанов Ю.Μ., 2008; Тронько Μ.Д., 2009). Встановлено, що патологічний процес в останній впливає на ендокринний статус організму і навпаки. При хронічних дифузних захворюваннях печінки спостерігаються зміни тиреоїдного гомеостазу з виникненням синдрому нетиреоїдних захворювань, що значною мірою визначає тяжкість основного захворювання (Golombek S., 2013; Aytug S., 2015). Зазначені зміни є наслідком зниження активності селеновмісної дейодинази 1 - го типу та гальмування перетворення вільного тироксину на вільний трийодтиронін, що відбувається в печінці. Останнім часом для усунення порушень метаболічної та гемокоагуляційної ланок гомеостазу за різних патологічних станів широко використовуються селеновмісні засоби (Фадєєнко Г.Д., 2014; Yang F. etal., 2016). На нашу думку, застосування цих засобів при цирозах печінки є перспективним, оскільки дозволить зменшити прояви оксидантного стресу та сприятиме покращанню тиреоїдного гомеостазу. З цього погляду, вивчення застосування селеновмісних засобів при хронічних захворюваннях печінки є актуальним. Найближчим аналогом корисної моделі є спосіб корекції порушення тиреоїдного гомеостазу у вигляді "синдрому еутиреоїдної патології" (Guillermo E. Umpierrez Euthyroid sick syndrome //Southern Medical Journal. - 2002. - Vol. 95, № 5-P. 506-508), в якому призначають у комплекс базисного лікування трийротиронін (Т 3) у початковій дозі 50 мкг/добу та кожні 48 годин визначають рівень вільних та загальних трийодтироніну (Т3) та тироксину (Т4), до визначення оптимальної дози. Недоліками найближчого аналога-способу є призначення тиреоїдних гормонів для корекції синдрому нетиреоїдної патології, особливо трийодтироніну, який є у 5 разів активніший за тироксин, може відмічатися безсоння, нервове збудження, слабкість м'язів, зменшення маси тіла, ускладнення з боку серцево-судинної системи (кардіалгії, надшлуночкова тахікардія, можлива миготлива аритмія). Також, у разі корекції периферичного порушення обміну тиреоїдних гормонів за допомогою препаратів тиреоїдних гомонів можливий розвиток тиреотоксикозу. Крім того, дослідження показників тиреоїдного гомеостазу кожні 48 годин потребує значних матеріальних витрат. В основу корисної моделі поставлено задачу удосконалити спосіб лікування порушень тиреоїдного гомеостазу у хворих на цироз печінки шляхом додаткового до базисного лікування призначення селеновмісного препарату "Триовіт". Спільними ознаками найближчого аналога та корисної моделі є призначення базисного лікування. Відмінними ознаками корисної моделі від найближчого аналога є те, що додаткового до базисного лікування призначають селеновмісний препарат "Триовіт" по 2 капсули на добу протягом 30 днів. Теоретичні передумови здійснення корисної моделі. У корисній моделі пропонується спосіб корекції порушень тиреоїдного гомеостазу у хворих на цироз печінки шляхом підвищення активності дейодиназ, як ключового механізму виникнення синдрому еутиреоїдної патології. Адже відомо, що печінка є основним органом, де відбуваються основні ланки біотрансформації гормонів екзогенних і ендогенних сполук, що веде до зміни активності останніх. Печінка приймає участь у метаболізмі тироксину (Т 4) та трийодтироніну (Т3), зокрема у перетворенні Т4 у Т3 (Wolff, 2009) шляхом дейодування - ключової реакції активності тиреоїдних гормонів, а патологія печінки,у свою чергу, може стимулювати порушення метаболізму тиреоїдних гормонів. Враховуючи все вищезазначене, пропонується застосування препарату "Триовіт", до складу якого входить селен. Останній складає основу таких ессенціальних для функціонування щитоподібної залози ферментів, як родина дейодиназ та ферментів, що мають антиоксидантні 1 UA 123107 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 властивості - глутатіонпероксидази та тиреоредуктази (L.D. Duntas, 2010). Отже, застосування селеновмісних препаратів здатне не тільки оптимізувати тиреоїдини гомеостаз, сприяючи посиленому утворенню більш активного тиреоїдного гормону - трийодтироніну, а й через активацію глутатіонпероксидази оптимізувати перебіг цілої низки можливих супутніх захворювань, зокрема цирозу печінки. Препарат "Триовіт" у своєму складі містить β-каротин (10 мг), токоферолу ацетат (40 мг), аскорбінову кислоту (100 мг) та 50 мкг селену. Селен складає основу таких селенспецифічних протеїнів, як йодтироніндейодинази та глутатіонпероксидази, які беруть безпосередню участь у функціонуванні щитоподібної залози. Глутатіонпероксидази - найбільш потужні ферменти антиоксидантної системи, що захищають клітини і весь організм від окислювального пошкодження, внаслідок якого виникає цілий ряд серцево-судинних захворювань, злоякісних новоутворювань, бактеріальних та вірусних захворювань, м'язової дистрофії, атеросклерозу тощо. Селен через активацію глутатіонпероксидази регулює біосинтез простагландинів, простацикліну, лейкотриєнів і тромбоксану. Іншими, і, очевидно, найбільш важливими для тиреоїдної функції селеноензимами, є родина дейодиназ. Загальновідомо, що позатиреоїдне монодейодування тироксину служить основним / джерелом трийодтироніну в організмі і каталізується тироксин-5 -дейодиназою. Цей процес забезпечує майже 80 % утворення біологічно більш активного (у 8 разів порівняно з тироксином) трийодтироніну, що утворюється за добу. Таким чином, селен усуває дефіцит одразу двох ферментів, необхідних для нормального функціонування щитоподібної залози: глутатіонпероксидази та дейодиназ. Корисна модель здійснюється наступним чином. З метою лікування порушень тиреоїдного гомеостазу у хворих на цироз печінки для покращення периферичного метаболізму тиреоїдних гормонів та підвищення антиоксидантного захисту хворим на цироз печінки призначають препарат "Триовіт" по 2 капсули на добу протягом 30 днів на тлі базисного лікування. Приклади використання корисної моделі. Корисна модель розроблена і пройшла клінічні випробування в лікуванні 30 хворих на цироз печінки, що отримували "Триовіт" на тлі базисного лікування, що включало гепатопротектори, сечогінні препарати та дезінтоксикаційну терапію. За використання запропонованого лікування відмічено зниження рівнів ТТГ, вТ4, зростання рівня вТ3 та зростання індексу периферичної конверсії тиреоїдних гормонів вТ 3/вТ4. Приклад 1. Хворий Г., 55 років. Клінічний діагноз: Цироз печінки, змішаної етіології, малоактивний, субкомпенсований. Портальна гіпертензія II ст. Асцит. Спленомегалія. Варикозне розширення вен стравоходу II ст. За даними додаткових методів дослідження: загальний білірубін - 43,0 мкм/л, прямий білірубін - 10,0 мкм/л, непрямий білірубін - 33,0 мкм/л, АЛТ - 1,5 мкм/л, тимолова проба - 6,6 ОД, ТТГ - 3,06 пмоль/л, вТ3-4,73 пмоль/л, вТ4-16,94 пмоль/л, ТЗ/Т4-0,26. УЗД органів черевної порожнини: печінка - 169 мм, підвищенної ехощільності. В нижніх відділах черевної порожнини невелика кількість вільної рідини. Селезінка 140×42 мм. ФГДС: Варикозне розширення вен стравоходу II ст. Хворому було призначено препарат "Триовіт" по 2 капсули на добу протягом 30 днів на тлі гепатопротекторів, сечогінних препаратів та дезінтоксикаційної терапії. Побічної дії від прийому препарату не відмічалося. Показники тиреоїдного гомеостазу після лікування: ТТГ - 2,12 мМОд/л, вТ3-5,87 пмоль/л, вТ4-15,74 пмоль/л, вТ3/вТ4-0,37. Приклад 2. Хвора Б., 72 років. Клінічний діагноз: Цироз печінки, малоактивний, змішаної етіології, субкомпенсований. Портальна гіпертензія II ст. Асцит. Спленомегалія. Варикозне розширення вен стравоходу І ст. За даними додаткових методів дослідження: загальний білірубін - 51,0 мкм/л, прямий білірубін - 16,0 мкм/л, непрямий білірубін - 35,0 мкм/л, АЛТ - 1,2 мкм/л, тимолова проба - 5,1 ОД, ТТГ - 3,17 пмоль/л, вТ3-4,47пмоль/л, вТ4-18,36 пмоль/л, Т3/Т4-0,24. УЗД органів черевної порожнини: печінка – 161 мм, підвищеної ехощільності. В нижніх відділах черевної порожнини невелика кількість вільної рідини. Селезінка 138×57 мм. ФГДС: Варикозне розширення вен стравоходу І ст. Хворому було призначено препарат "Триовіт" по 2 капсули на добу протягом 30 днів на тлі гепатопротекторів, сечогінних препаратів та дезінтоксикаційної терапії. 2 UA 123107 U 5 Побічної дії від прийому препарату не відмічалося. Показники тиреоїдного гомеостазу після проведеного лікування: ТТГ - 2,38 мМОд/л, вТз - 6,11 пмоль/л, вТ4-15,09 пмоль/л, вТ3/вТ4-0,40. Технічний результат. Запропонований спосіб дозволяє ефективно лікувати порушення тиреоїдного гомеостазу у хворих на цироз печінки шляхом підвищення дейодиназної активності, сприяючи посиленому утворенню більш активного тиреоїдного гормону - трийодтироніну, і може знайти застосування в широкій медичній практиці. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 10 Спосіб лікування порушень тиреоїдного гомеостазу у хворих на цироз печінки шляхом призначення базисного лікування, який відрізняється тим, що додатково до базисного лікування призначають селеновмісний препарат "Триовіт" по 2 капсули на добу протягом 30 днів. Комп’ютерна верстка Л. Бурлак Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A61K 33/04

Мітки: хворих, цироз, печінки, порушень, спосіб, лікування, гомеостазу, тиреоїдного

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-123107-sposib-likuvannya-porushen-tireodnogo-gomeostazu-u-khvorikh-na-ciroz-pechinki.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб лікування порушень тиреоїдного гомеостазу у хворих на цироз печінки</a>

Подібні патенти