Спосіб профілактики ускладнень у носіїв хронічної герпетичної інфекції при дентальній імплантації

Номер патенту: 123044

Опубліковано: 12.02.2018

Автори: Біда Андрій Валерійович, Романова Юлія Георгіївна

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб профілактики ускладнень у носіїв хронічної герпетичної інфекції при дентальній імплантації, що включає застосування імуномоделюючих та аптидисбіотичних препаратів, який відрізняється тим, що безпосередньо перед та після проведення дентальної імплантації призначають прийом препаратів за наступною схемою:

- до операційного втручання призначають противірусний препарат "Аміксін® 1С" (тилорон) перорально по 0,125 1 раз на тиждень, протягом 6 тижнів;

- після операційного втручання призначають препарат "Квертулін" по 2 таблетки, 3 рази на день, після їжі, протягом 4 тижнів.

Текст

Реферат: Спосіб профілактики ускладнень у носіїв хронічної герпетичної інфекції при дентальній імплантації включає застосування імуномоделюючих та аптидисбіотичних препаратів. При цьому безпосередньо перед та після проведення дентальної імплантації призначають прийом препаратів за наступною схемою: до операційного втручання призначають противірусний препарат «Аміксін® 1С» (тилорон) перорально по 0,125 1 раз на тиждень, протягом 6 тижнів; після операційного втручання призначають препарат «Квертулін» по 2 таблетки, 3 рази на день, після їжі, протягом 4 тижнів. UA 123044 U (54) СПОСІБ ПРОФІЛАКТИКИ УСКЛАДНЕНЬ У НОСІЇВ ХРОНІЧНОЇ ГЕРПЕТИЧНОЇ ІНФЕКЦІЇ ПРИ ДЕНТАЛЬНІЙ ІМПЛАНТАЦІЇ UA 123044 U UA 123044 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до медицини, а саме до стоматології, і може бути використана для профілактики можливих рецидивів у пацієнтів, які є носіями герпевірусної інфекції, при проведенні планової дентальної імплантації. Герпесвірусами уражено понад 90 % людей, у 20 % з них ці інфекційні агенти стають причиною важкого порушення здоров'я, а у 12 % випадків розвиваються рецидивуючі форми, які супроводжуються порушенням ретикулоендотеліальної та нервової систем, відсутністю або пригніченням специфічних і неспецифічних факторів імунітету [Казмирчук В.Е. Рекомендации по лечению герпесвирусных инфекций человека [Електронний ресурс] / В.Е. Казмирчук, Д.В. Мальцев // Український медичний часопис - 2012. - №5 (91) - ІХ/Х Режим доступу: www.umi.com.ua]. Герпетична інфекція (ГІ) має прояви у порожнині рота, у вигляді уражень слизової оболонки порожнини рота (СОГІР). Розробка етіопатогенетичних методів профілактики ГI є важливою медико-соціальною проблемою, зважаючи на те, що останні роки відзначені суттєвим поширенням та маніфестацією системної соматичної патології, що пов'язано із зростанням у населення країни системної хронічної патології (СХП) [Петрушанко Т.О. Вірусні інфекції, прояви в щелепнолицевій ділянці, фармакотерапія та профілактика: навчальний посібник / Т.О. Петрушанко, С.Ю. Чечотіна, Т.Д. Бублій. - Полтава, 2013. - С. 22]. Не зважаючи на використання сучасних медикаментозних засобів для означеного контингенту хворих, проблема їх ефективної профілактики і лікування на сьогодення не вирішена. Позитивна динаміка терапії простого герпесу залежить як від ефективності специфічних противірусних препаратів, так і від кінцевого імунокорегуючого ефекту. Тож постає задача розробки нових схем профілактики з використанням різних специфічних противірусних препаратів і імуномодуляторів. При проведенні дентальної імплантації лікарі-стоматологи вирішують задачу відновлення дефектів зубного ряду, постійно стикаючись із проблемами патології СОПР. У зв'язку із цим виникає необхідність розробки та проведення профілактичних заходів щодо розвитку ускладнень дентальної імплантації в умовах хронізації цих процесів [Царева Т.В. Лечебнодиагностическая тактика при дентальной имплантации у пациентов-носителей вирусов семейства HERPESVIRIDAH: [Электронный ресурс]: / автореф. дис. на соискание уч. степени к. мед. н.: спец. 14.01.14 "Стоматология" / Т.В. Царева. - М., 2012. - Режим доступа: http://www.referun.com]. Відомі способи лікування хронічної рецидивуючої герпесвірусної інфекції із застосуванням противірусних препаратів у поєднанні з імуномодуляторами, біостимуляторами, полівітамінами, а також препаратами місцевої дії. Найбільш широко вживаними лікарськими засобами є ацикловір, валтрекс, тималім, лікопід, поліоксидоній, деринат, глутоксім, неовір, циклоферон, вітаміни групи В, біостимулятори, препарати місцевої дії. У відомому способі профілактики рецидивів і лікування герпесвірусної інфекції у період ремісії вводять синтетичний дипептид гамма-D-глутаміл-L-триптофан інтраназально по 50-100 мкг щодня протягом 7-10 діб, а у період загострення вводять синтетичний дипептид гамма-Dглутаміл-L-триптофан інтраназально по 100 мкг щодня протягом 10 діб в комплексі з противірусною терапією препаратами валацикловір 500 мг перорально по 1 таблетці 2 рази па добу - 5-10 діб, пенцикловир для зовнішнього застосування на уражені ділянки 3-4 рази на добу протягом 5-7 діб. Спосіб дозволяє досягти скорочення гострого періоду і більш тривалої ремісії герпесвірусної інфекції за рахунок нормалізації кількості Т-хелперів, Т-супресорів, NK клітин і їх 1 співвідношень, підвищення утворення ендогенного інтерферону гамма [Пат. 2373951 С МПК А61K 38/05, А61K 31/19, A61K 31/522, A61Р 31/20. Способ профилактики и лечения хронической часто рецедивирующей герпетической инфекции / М.Ю. Руденко, Л.С. Симбирцев, И.Е. Руденко; заявители и патентообладатели: г. Ростов-на-Дону Руденко М.Ю., Симбирцев А. С., Руденко И.Е. - № 2008113617/14, заявл. 07.04.2008; опубл. 27.11.2009, Бюл. № 33]. Однак всі вищеописані препарати не здатні елімінувати вірус, викликати стійку клініколабораторну ремісію. Крім цього поки відсутні чіткі критерії застосування різних комбінацій препаратів, поетапності їх використання відповідно до клініко-лабораторних даних. Дані методики не використовуються напередодні проведення дентальної імплантації і безпосередньо після оперативного втручання, що, як показує практика, не дозволяє тримати контроль над ураженнями СОПР, призводить до ускладнень при дентальній імплантації та не забезпечує тривалого терміну ремісії. Даний спосіб профілактики ускладнень у носіїв хронічної герпетичної інфекції при дентальній імплантації є найбільш близьким до того, що заявляється, за фармакологічною суттю і результатом, який може бути досягнутим, тому його вибрано як найближчий аналог. 1 UA 123044 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 В основу корисної моделі поставлено задачу удосконалення способу профілактики і лікування хронічної часто рецедивуючої герпетичної інфекції шляхом проведення у до/та післяопераційні періоди профілактичних заходів за розробленою схемою, за рахунок чого створюються умови контролю над ураженнями COПP, що дозволить досягти усунення або скорочення гострого періоду захворювання і підтримки більш тривалих ремісій герпесвірусної інфекції, що є необхідним для проведення планової дентальної імплантації у цієї категорії пацієнтів. Поставлена задача вирішується тим, що у способі профілактики ускладнень у носіїв хронічної герпетичної інфекції при дентальній імплантації, що включає застосування імуномоделюючих та антидисбіотичних препаратів, згідно з корисною моделлю, безпосередньо перед та після проведення дентальної імплантації призначають прийом препаратів за наступною схемою: - до операційного втручання призначають противірусний препарат "Аміксін® 1С" (тилорон) перорально по 0,125 1 раз на тиждень, протягом 6 тижнів; - після операційного втручання призначають препарат "Квертулін" по 2 таблетки, 3 рази на день, після їжі, протягом 4 тижнів. Технічний результат при використанні запропонованої корисної моделі досягається завдяки фармакологічним властивостям і характеристикам кожного окремого препарату, який використовується, а також завдяки їх сукупній дії на організм хворого в результаті синергетичного ефекту. Причинно-наслідкові зв'язки. Препарат "Аміксін® 1С" (тилорон), діючою речовиною якого є тиролон, діє як імуномодулятор і противірусний засіб, стимулює утворення в організмі α, β, γ-інтерферони. Основними продуцентами інтерферону у відповідь на введення препарату є клітини епітелію кишечнику, гепатоцити, Г-лімфоцити, нейтрофіли та гранулоцити. Після прийому всередину максимум продукції інтерферону визначається в послідовності "кишечник-печінка-кров" через 424 години. Препарат стимулює стовбурові клітини кісткового мозку, залежно від дози посилює антитілоутворення, зменшує ступінь імунодепресії, відновлює співвідношення Т-супресори/Тхелпери. Ефективний проти широкого кола вірусних інфекцій, в тому числі проти вірусів грипу, інших гострих респіраторних вірусних інфекцій, гепатитів А, В, С і герпесвірусів. Механізм антивірусної дії пов'язаний з інгібуванням трансляції вірус-специфічних білків в інфікованих клітинах, унаслідок чого пригнічується репродукція вірусів. Призначення в післяопераційному періоді антидісбіотичного препарату "Квертулін", діючими речовинами якого є кверцетин, інулін, кальцію цитрат, які стимулюють власні захисні сили організму, забезпечує зростання пробіотичної мікрофлори порожнини рота зокрема. Спосіб виконують наступним чином. Напередодні проведення операції дентальної імплантації призначають лікувальнопрофілактичний комплекс (ЛИК), що включає препарат "Аміксін® 1С" (тилорон) хімічна назва: дигідрохлорид 2,7-біс-[2-(діетиламіно)етокси]-флуорен-9-он, склад: 1 таблетка містить аміксину 0,06 г або 0,125 г; допоміжні речовини: кальцію дигідрофосфат, гідроксипропіл метилцелюлоза, мікрокристалічна целюлоза (МКЦ), полівінілпіролідон, натрію кроскармелоза, крохмаль картопляний, поліетиленгліколь, тальк, аеросил, кальцію стеарат, кандурин, титану діоксид, барвники, фармакотерапевтична група: імуностимулятори, Код АТС L03A X15 (Інтерхім, ТДВ., м. Одеса, Україна) таблетки по 0,125 № 3 у контурних упаковках) за схемою профілактики - по 0,125 1 раз на тиждень, 6 тижнів. Проводять планове хірургічне втручання з дентальної імплантації. В післяопераційному періоді призначають антидисбіотичний препарат "Квертулін" (Одеська біотехнологія НПАНПА, гігієнічний висновок № 05.03.02-06/44464 від 17.05.2012) і випускається згідно з ТУ У 10.8-13903778-040:2012) за схемою лікування - 1-2 таблетки 3 рази на день після їди 4 тижні [Левицкий А.П. Лечебно-профилактический синергизм флавонида, пребиотика и цитрата кальция / А.П. Левицкий, О.А. Макаренко, Е.М. Левченко, О.Ю. Цисельская // Український біофармацевтичний журнал. Матеріали науково-практичної Конференції "Сучасні проблеми біологічної хімії" - Харків 2013. - № 4 (27) - С. 23-25 - Режим доступу: http://dspace. nuph.edu.ua]. Ефективність способу ілюструє наступний приклад. Приклад. Пацієнт К., 45 років, звернувся для встановлення імплантатів в ділянці відсутніх 43, 45, 47 зубів. За даними анамнезу є носієм хронічної герпетичної інфекції, відмічені рецидиви такої більше 7 років. Хворому проведено повне клінічне обстеження: об'єктивне (визначено стоматологічний статус, виконано 3D рентгенологічне дослідження нижньої щелепи) використані лабораторні методи, які включали визначення імунобіохімічного стану порожнини рота шляхом забору ротової рідини о 9 ранку натщесерце, за одну годину перед процедурою 2 UA 123044 U 5 10 15 20 25 здійснювалося полоскання рота дистильованою водою, виключалися фактори, що виливають на секрецію слинних залоз (фізичні навантаження, емоційний стрес, жувальні гумки, куріння). Ротову рідину збирали в градуйовану пластикову пробірку методом спльовування протягом 6 хвилин. У ротовій рідині визначали біохімічні маркери: активність каталази, еластази, лізоциму, уреази, концентрацію малонового діальдегіду, глікопротеїни та концентрацію ІЛ-1, ІЛ-4, ІЛ-6. За результатами обстеження активність каталази, мккат/л 0,134, активність еластази, мккат/л 2,59 активність лізоциму, од/мл 0,068, активність уреази, мккат/л 0,284, малоновий діальдегід, мкмоль/л 0,313, АП-індекс 0,45, глікопротеїни, г/л 2, 95, сіалові кислоти, ммоль/л 0,202, ІЛ-1, пг/мл 322,3, ІЛ-6, пг/мл 308,5, ІЛ-4, пг/мл 11,01. Пацієнту призначено прийом "Аміксін© 1С" (тилорон) перорально за схемою профілактики по 0,125 1 раз на тиждень, 6 тижнів. Проведено оперативне втручання по встановленню 3 одиниць імплантатів. У післяопераційному періоді призначено перорально: антибактеріальний препарат далацин Ц 300 мг по 1 таблетці 2 рази на добу 5 днів, антигістамінний препарат лоратадин по 1 таблетці на добу 5 днів, знеболюючий препарат брустан по 1 таблетці за потреби, як пробіотик використано препарат квертулін за схемою лікування по 1 таблетці 3 рази на добу 4 тижні. Результати обстеження на 21 добу свідчать про досить інтенсивну нормалізацію біохімічних та імунологічних показників ротової рідини: активність каталази, еластази, лізоциму, уреази, концентрацію малонового діальдегіду, глікопротеїну та концентрацію ІЛ-1, ІЛ-4, ІЛ-6. За результатами обстеження: активність каталази, мккат/л 0,166; активність еластази, мккат/л 0,29; активність лізоциму, од/мл 0,145; активність уреази, мккат/л 0,066; малоновий діальдегід, мкмоль/л 0,132; АП-індекс 1,73; глікопротеїни, г/л 2,00; сіалові кислоти, ммоль/л 1,140; 1JI-1, пг/мл 133,4; ІЛ-6, пг/мл 199,6; ІЛ-4, пг/мл 18,7. Відмічена позитивна динаміка у показниках. Післяопераційний період пройшов без ускладнень з боку проведеного оперативного втручання та проявів герпетичної інфекції в порожнині рота. Клінічний огляд на сьому, чотирнадцяту та 21 добу ознак запалення в ділянці встановлених імплантатів та порожнини рота не виявив. У динаміці спостереження протягом шести місяців рецидивів герпетичної інфекції не відмічено, при рентгенологічному обстеженні зони встановлення імплантатів відмічено процес інтеграції конструкцій. 30 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 35 40 Спосіб профілактики ускладнень у носіїв хронічної герпетичної інфекції при дентальній імплантації, що включає застосування імуномоделюючих та аптидисбіотичних препаратів, який відрізняється тим, що безпосередньо перед та після проведення дентальної імплантації призначають прийом препаратів за наступною схемою: - до операційного втручання призначають противірусний препарат "Аміксін® 1С" (тилорон) перорально по 0,125 1 раз на тиждень, протягом 6 тижнів; - після операційного втручання призначають препарат "Квертулін" по 2 таблетки, 3 рази на день, після їжі, протягом 4 тижнів. Комп’ютерна верстка Л. Бурлак Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A61K 31/00

Мітки: носіїв, хронічної, імплантації, спосіб, профілактики, дентальний, інфекції, ускладнень, герпетичної

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-123044-sposib-profilaktiki-uskladnen-u-nosiv-khronichno-gerpetichno-infekci-pri-dentalnijj-implantaci.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб профілактики ускладнень у носіїв хронічної герпетичної інфекції при дентальній імплантації</a>

Подібні патенти