N’-(2,5-диметоксибензиліден)-2-((5-((теофілін-7′-іл)метил)-4-феніл-4н-1,2,4-триазол-3-іл)тіо)ацетогідразид, який проявляє антимікробну та протигрибкову активність

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

N-(2,5-диметоксибензиліден)-2-((5-((теофілін-7’-іл)метил)-4-феніл-4H-1,2,4-триазол-3-іл)тіо)ацетогідразид формули:

,

який проявляє антимікробну та протигрибкову активність.

Текст

Реферат: N'-(2,5-диметоксибензиліден)-2-((5-((теофілін-7'-іл)метил)-4-феніл-4H-1,2,4-триазол-3іл)тіо)ацетогідразид формули: O H3C O N N H2 C N N N OCH3 N O S CH2 C N H N C H N CH3 проявляє антимікробну та протигрибкову активність. H3CO UA 122480 U (12) UA 122480 U UA 122480 U 5 10 Корисна модель належить до фармацевтичної хімії та медицини і може бути використана у створенні нових біологічно активних сполук, а також оригінальних лікарських засобів у ряду похідних 1,2,4-триазолу і застосована для фармакокорекції інфекційних захворювань. Резистентність до антимікробних лікарських засобів є одним з найбільш глобальних питань сучасної медицини. Даний процес є природнім, але неправильне використання цієї групи лікарських засобів пришвидшує це явище. Постійно збільшується перелік захворювань, які все важче лікувати з причини стійкості до антибіотиків. Виникнення резистентності призводить до різкого зниження ефективності терапії, негативного економічного ефекту процесу лікування, підвищення вірогідності летальних випадків та інвалідизації. Етіотропна антимікробна терапія, яка зараз застосовується, потребує удосконалення, перед усім, за рахунок створення нових біологічно активних субстанцій, що дозволить отримати більш ефективні лікарські засоби. Прототипом речовини, що заявляється, є препарат "Триметоприм", формули: NH2 CH3 H2 C O N NH2 N O O 15 20 25 30 CH3 CH3 що використовується як бактеріостатичний антибіотик (Машковский М.Д. Лекарственные средства. - 15-е изд., перераб., испр. и доп. - М.: ООО "Издательство Новая Волна", 2005. - С. 832-833). Суттєві ознаки прототипу і корисної моделі, що збігаються, є такі: в структурі прототипу і корисної моделі наявні азагетероциклічні фрагменти молекули; присутня метиленова група, яка поєднує ароматичні синтони. Корисна модель у порівнянні з прототипом більш виражено проявляє антимікробну активність відносно Escherichia coli, Staphylococcus aureus та має протигрибкову активність відносно Candida albicans. В основу корисної моделі поставлено задачу створення нових біологічно активних сполук, які можуть застосовуватись для створення біологічно активної субстанції з метою подальшого отримання оригінального лікарського засобу у ряду похідних 1,2,4-триазолу з антимікробною та протигрибковою активністю. Поставлена задача вирішується тим, що створено N'-(2,5-диметоксибензиліден)-2-((5((теофілін-7'-іл)метил)-4-феніл-4H-1,2,4-триазол-3-іл)тіо)ацетогідразид, який проявляє антимікробну та протигрибкову активність. N'-(2,5-диметоксибензиліден)-2-((5-((теофілін-7'-іл)метил)-4-феніл-4H-1,2,4-триазол-3іл)тіо)ацетогідразид містить при N4-атомі ядра 1,2,4-триазолу фенільний замісник, в положенні 5 ядра 1,2,4-триазолу метиленовий фрагмент, поєднаний з теофіліном через сьомий атом пуринового синтону, двовалентний атом сульфуру, 2,5-диметоксибензеновий фрагмент, і має формулу: O H3C O N N H2 C N N N OCH3 N O S CH2 C 40 N C H N H3CO CH3 35 N H . Сполуку, що заявляється, отримують шляхом взаємодії 2-((5-(теофілін-7’-iл)-4-феніл-4H1,2,4-триазол-3-іл)тіо)ацетогідразиду з 2,5-диметоксибензальдегідом у середовищі кислоти ацетатної. Приклад У круглодонну колбу, обладнану змішувачем, холодильником та термометром, завантажують 427 г (1 моль) 2-((5-(теофілін-7'-іл)-4-феніл-4H-1,2,4-триазол-3іл)тіо)ацетогідразиду, 1500 мл кислоти ацетатної крижаної та 166 г (1 моль) 2,5диметоксибензальдегіду. Суміш при постійному перемішуванні нагрівають до повного розчинення реагентів та лишають на 2 години. Утворений осад відфільтровують та сушать. Біла 1 UA 122480 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 кристалічна речовина з температурою плавлення 222-224 °C (кристалізовано з ДМФА), практично нерозчинна у воді, діетиловому ефірі та хлороформі, малорозчинна у спиртах та 1,4діоксані, розчинна у ДМФА, ДМСО. Вихід N'-(2,5-диметоксибензиліден)-2-((5-((теофілін-7’-іл)метил)-4-феніл-4H-1,2,4-триазол-3іл)тіо)ацетогідразиду становить 63 % в розрахунку на 2-((5-(теофілін-7'-іл)-4-феніл-4H-1,2,4триазол-3-іл)тіо)ацетогідразид. Елементний аналіз Знайдено, %: С 54,91, Н 4,63, N 21,34, S 5,45. Вирахувано, %: С 55,00, Н 4,62, N 21,38, S 5,44. Протони фенільного радикалу представлені у вигляді ряду сигналів - другий та шостий протони резонують дуплетом дуплетів при 7,67 м.ч.; третій та п'ятий протони резонують одним мультиплетом при 7,45 м.ч.; четвертий протон представлений триплетом при 7,58 м.ч. Протони метиленової групи між залишками тіолу та ацетогідразиду представлені синглетом при 4,03 м.ч. Протон азометинової групи представлений синглетом при 8,35 м.ч. Протони - ОСН3-груп резонують у вигляді синглетів при 3,77 м.ч. та при 3,82 м.ч., хімічні зсуви ароматичних протонів в орто-, мета- та пара-положеннях диметоксифенільного радикалу проявляються у вигляді дублету та триплетів при 7,35 м.ч., 7,05 м.ч., 6,98 м.ч. В ІЧ-спектрі N'-(2,5-диметоксибензиліден)-2-((5-((теофілін-7'-іл)метил)-4-феніл-4H-1,2,4триазол-3-іл)тіо)ацетогідразиду присутні характеристичні смуги деформаційних та валентних коливань основних фрагментів синтезованих сполук: площинних деформаційних коливань С-Н-1 -1 -1 фрагменту в області 1240-1023 см (смуги слабкої інтенсивності при 1195 см , 1158 см , -1 -1 1132 см , 1087 см ), позаплощинних деформаційних коливань С-Н-фрагменту в області 987-1 -1 -1 -1 -1 643 см (смуги сильної інтенсивності при 785 см , 764 см , 745 см , 715 см ), валентних -1 коливань С=N-фрагменту в циклі в області 1560-1486 см . Наявні також інтенсивні смуги -1 -1 поглинання при 1743 см та 1682 см , що обумовлені валентними коливаннями С=О-груп та -1 смуга поглинання при 1065 см , яка викликана коливаннями зв'язків диметоксифенільного фрагменту. Індивідуальність N'-(2,5-диметоксибензиліден)-2-((5-((теофілін-7'-іл)-метил)-4-феніл-4H1,2,4-триазол-3-іл)тіо)ацетогідразиду підтверджена за допомогою хромато-мас-спектрометрії. Чутливість мікроорганізмів до нових синтезованих сполук визначали відповідно до методичних вказівок "Визначення чутливості мікроорганізмів до антибактеріальних препаратів" (затверджено наказом № 167 від 05.04.2007 р.) та методичних рекомендацій "Вивчення специфічної активності протимікробних лікарських засобів". Під час досліджень, з вихідної концентрації препарату 1 мг/мл, готували ряд двократних серійних розведень препарату у бульйоні Мюллер-Хінтона в об'ємі 1 мл, після чого додавали у кожну пробірку по 0,1 мл 6 мікробної зависі (10 мікробних клітин/мл). Мінімальну інгібуючу концентрацію (МІК) визначили за відсутністю видимого росту в пробірці з мінімальною концентрацією препарату, мінімальну бактерицидну/фунгіцидну концентрацію (МБцК/МФцК) - за відсутності росту на агарі після висіву з прозорих пробірок. Як розчинник сполук у дослідженнях використовували диметилсульфоксид. Для первинного скринінгового дослідження синтезованих речовин застосовано еталонні тест-культури як грампозитивних, так і грамнегативних бактерій, що належать до різних за морфофізіологічними властивостями клінічно значущих груп збудників інфекційних захворювань. Як набір стандартних тест-штамів взято Staphylococcus aureus АТСС 25923, Escherichia coli ATCC 25922, Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853, Candida albicans ATCC 885-653. Усі тестштами отримано з бактеріологічної лабораторії Державної установи "Запорізький обласний лабораторний Центр держаної санітарно-епідеміологічної служби України". Як контроль протимікробної активності сполук відносно до досліджуваних штамів мікроорганізмів застосовано субстанцію антибактеріального препарату триметоприм. Додатково виконано контроль поживних середовищ і розчинника за допомогою загальноприйнятих методик. Результати наведені в таблиці. 2 UA 122480 U Таблиця Антимікробна та протигрибкова активність сполуки, що заявляється Сполука Триметоприм N'-(2,5-диметоксибензиліден)-2-((5((теофілін-7'-іл)метил)-4-феніл-4H1,2,4-триазол-3-іл)тіо)ацетогідразид 5 Штами, що використовувались під час досліджень Е. coli S. aureus P. aeruginosa С. albicans Е. coli S. aureus P. aeruginosa С albicans Результат дослідження MIK, МБцК (МФцК для С. мкг/мл albicans), мкг/мл 62,5 125 62,5 125 31,25 62,5 62,5 125 31,25 62,5 31,25 62,5 31,25 62,5 7,8 15,6 Таким чином, N'-(2,5-диметоксибензиліден)-2-((5-((теофілін-7'-іл)метил-4-феніл-4H-1,2,4триазол-3-іл)тіо)ацетогідразид у порівнянні з прототипом проявляє антимікробну активність відносно Е. coli, S. aureus, P. aeruginosa та має протигрибкову активність відносно С. albicans. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 10 N-(2,5-диметоксибензиліден)-2-((5-((теофілін-7’-іл)метил)-4-феніл-4H-1,2,4-триазол-3іл)тіо)ацетогідразид формули: O H3C O N N H2 C N OCH3 N N O S CH2 C N H N C H N N H3CO CH3 , який проявляє антимікробну та протигрибкову активність. Комп’ютерна верстка А. Крижанівський Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Knysh Yevhenii Hryhorovych, Polischiuk Nataliia Mykolaivna

Автори російською

Книш Евгений Григорьевич, Полищук Наталия Николаевна

МПК / Мітки

МПК: A61K 31/4196, C07D 249/08, A61K 31/00

Мітки: проявляє, протигрибкову, n'-(2,5-диметоксибензиліден)-2-((5-((теофілін-7'-іл)метил)-4-феніл-4н-1,2,4-триазол-3-іл)тіо)ацетогідразид, антимікробну, активність

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-122480-n-25-dimetoksibenziliden-2-5-teofilin-7-ilmetil-4-fenil-4n-124-triazol-3-iltioacetogidrazid-yakijj-proyavlyaeh-antimikrobnu-ta-protigribkovu-aktivnist.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">N’-(2,5-диметоксибензиліден)-2-((5-((теофілін-7′-іл)метил)-4-феніл-4н-1,2,4-триазол-3-іл)тіо)ацетогідразид, який проявляє антимікробну та протигрибкову активність</a>

Подібні патенти