Спосіб діагностики ступеня дисбіозу кишечнику в дітей

Номер патенту: 121383

Опубліковано: 11.12.2017

Автор: Сорокман Таміла Василівна

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб діагностики ступеня дисбіозу кишечнику в дітей, що включає проведення бактеріологічного дослідження калу, який відрізняється тим, що додатково визначають вміст коротких жирних кислот, індекс ізокислот (ІІК), загальний рівень метаболітів (ЗРМ) та анаеробний індекс (АІ) та за їх показниками діагностують ступінь дисбіозу кишечнику в дітей: І ступінь ЗРМ 6,7; АІ 0,67; ІІК 0,15; II ступінь ЗРМ 6,0; АІ 0,57; ІІК 0,20; III ступінь ЗРМ 5,5; АІ 0,47; ІІК 0,25.

Текст

Реферат: Спосіб діагностики ступеня дисбіозу кишечнику в дітей включає проведення бактеріологічного дослідження калу, визначення вмісту коротких жирних кислот, індексу ізокислот (ІІК), загального рівня метаболітів (ЗРМ) та анаеробного індексу (АІ). За визначеними показниками діагностують ступінь дисбіозу кишечнику в дітей: І ступінь ЗРМ 6,7; АІ 0,67; ІІК 0,15; II ступінь ЗРМ 6,0; АІ 0,57; ІІК 0,20; III ступінь ЗРМ 5,5; АІ 0,47; ІІК 0,25. UA 121383 U (54) СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ СТУПЕНЯ ДИСБІОЗУ КИШЕЧНИКУ В ДІТЕЙ UA 121383 U UA 121383 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до галузі медицини, а саме до педіатрії, дитячої гастроентерології, і може бути використана в діагностиці дисбіозу кишечнику в дітей. Існують загальні і специфічні методи оцінки мікробної екології та колонізаційної резистентності: гістохімічні, морфологічні, молекулярно-генетичні методи дослідження мікроорганізмів, комбіновані методи дослідження біоматеріалу, навантажувальні проби тощо. Однак ці методи, що знаходяться в арсеналі великих НДІ мікробіології, не можуть бути повністю використані в загальній практиці. Методи діагностики дисбіозу кишечнику людини, що використовуються в клінічній практиці, засновані на бактеріологічному аналізі калу. В даний час альтернативу бактеріологічним дослідженням становлять непрямі методи, до яких відносяться тести, засновані на вивченні метаболітів мікрофлори. Розроблено та впроваджено в практику спосіб діагностики стану мікрофлори кишечнику, заснований на визначенні коротко ланцюгових жирних кислот (КЖК), що є метаболітами в основному анаеробних мікроорганізмів методом газорідинного хроматографічного аналізу. Найближчим аналогом до запропонованої корисної моделі є спосіб оцінки мікрофлори кишечнику в дітей [Куваева И.Б., Ладодо К.С. Микроэкологические и иммунные нарушения у детей. - М.: Медицина, 1991. – 224 с], в якому проводять бактеріологічне дослідження калу та за його результатами визначають ступінь дисбіозу кишечнику. Недоліками цього способу є те, що оцінка ступеня дисбіозу базується на даних бактеріологічного дослідження калу і клінічній симптоматиці, яка, як правило, неспецифічна. В основу корисної моделі поставлена задача, що полягає в удосконаленні способу діагностики ступеня дисбіозу кишечнику в дітей шляхом додаткового до бактеріологічного дослідження калу визначення вмісту коротких жирних кислот, індекса ізокислот, загального рівня метаболітів та анаеробного індекса та за їх показниками встановлення ступеня дисбіозу кишечнику в дітей. Спільними ознаками корисної моделі та найближчого аналога є проведення бактеріологічного дослідження калу в дітей. Відмінною ознакою корисної моделі від найближчого аналога є додаткове до бактеріологічного дослідження калу визначення вмісту коротких жирних кислот, індекса ізокислот (ПК), загального рівня метаболітів (ЗРМ) та анаеробного індекса (АІ) та за їх показниками встановлення ступеня дисбіозу кишечнику в дітей: І ступінь ЗРМ 6,7; АІ 0,67; ІІК 0,15; II ступінь ЗРМ 6,0; АІ 0,57; ІІК 0,20; III ступінь ЗРМ 5,5; АІ 0,47; ІІК 0,25. Поставлена задача вирішується тим, що спосіб діагностики ступеня дисбіозу кишечнику в дітей шляхом проведення бактеріологічного дослідження калу, згідно з корисною моделлю, додатково визначають вміст коротких жирних кислот, індекс ізокислот (ІІК), загальний рівень метаболітів (ЗРМ) та анаеробний індекс (АІ) та за їх показниками діагностують ступінь дисбіозу кишечнику в дітей: І ступінь ЗРМ 6,7; АІ 0,67; ІІК 0,15; II ступінь ЗРМ 6,0; АІ 0,57; ІІК 0,20; III ступінь ЗРМ 5,5; АІ 0,47; ІІК 0,25. Летючі жирні кислоти - монокарбонові кислоти з довжиною ланцюга до 8 атомів вуглецю, тому в англомовній літературі їх ще називають "short certain fatty acids" (SCFA) - короткими жирними кислотами (КЖК). До них відносяться оцтова, пропіонова, ізомасляна, масляна, ізовалеріанова, валеріанова, ізокапронова, капронова. Виробляються КЖК, головним чином, анаеробними бактеріями, які домінують в складі кишкової мікрофлори. Визначення метаболічної активності кишечної мікрофлори за рівнями і спектрами КЖК у дітей має важливе діагностичне значення для визначення ступеня мікроекологічних порушень у кишечнику, контролю ефективності терапії. В запропонованій корисній моделі КЖК в калі визначають методом газорідинної хроматографії [Пат. на винахід № 2220755 РФ. Спосіб поділу суміші жирних кислот фракції С2-С6 методом газорідинної хроматографії / Ардатская М.Д., Іконніков Н.С., Мінушкін О.М.; опубл. 10.01.2004]. Індекс ізокислот (ІІК) - співвідношення суми ізомасляної, ізовалеріанової кислот і сумою відповідних нормальних КЖК (масляна, валеріанова), є показником співвідношення протеолітичної і сахаролітичної активності анаеробної мікрофлори. Для оцінки метаболічної активності кишечної мікрофлори крім абсолютних концентрацій окремих КЖК використовують такий показник, як їх сумарна концентрація - загальний рівень метаболітів (ЗРМ), що відображає метаболічну активність як просвітної, так і пристінкової популяцій. При цьому низький загальний рівень метаболітів свідчить про зниження метаболічної активності нормальної флори. Підвищення загального рівня метаболітів може відзначатися в разі гіперколонізації товстої кишки окремими представники анаеробної мікрофлори, посилення її метаболічної активності, при ферментативній недостатності, порушенні всмоктування. Відношення суми КЖК (крім оцтової) до рівня оцтової кислоти відображає анаеробний індекс (АІ). При вірусних кишечних інфекціях порушення АІ відбувається, в більшій мірі, за рахунок пригнічення представників 1 UA 121383 U суворої анаеробної мікрофлори, тоді як при бактеріальних - за рахунок підвищеної продукції оцтової кислоти, що є результатом життєдіяльності аеробної мікрофлори. У таблиці 1 наведені нормативні значення КЖК в калі дітей, ІІК, ЗРМ та АІ. Таблиця 1 Нормативні значення КЖК та відповідних діагностичних показників. Оцтова (С2) Пропіонова (С3) Ізомасляна (ІС4) Масляна (С4) Ізовалеріанова (ІС5) Валеріанова (С5) Загальний рівень метаболітів Анаеробний індекс Індекс ізокислот Вміст коротких жирних кислот, мг/мл 4,078 [3,689:4,723] 0,935 [0,8:1,092] 0,075 [0,043:0,129] 1,480 [0,086:0,225] 0,148 [0,086:0,225] 0,118 [0,073:0,172] 6,834 [5,894:7,754] 0,679 [0,475:0,835] 0,151 [0,074:0,254] 5 10 15 Корисна модель здійснюють наступним чином. Проводять бактеріологічне дослідження калу в дітей, за результатами якого діагностують дисбіоз кишечнику. Визначають вміст коротких жирних кислот (КЖК) в калі дітей, індекс ізокислот (ІІК), загальний рівень метаболітів (ЗРМ) та анаеробний індекс (АІ), За цими даними діагностують ступінь дисбіозу кишечнику в дітей: І ступінь ЗРМ 6,7; АІ 0,67; ІІК 0,15; II ступінь ЗРМ 6,0; АІ 0,57; ІІК 0,20; III ступінь ЗРМ 5,5; АІ 0,47; ІІК 0,25. Приклад використання корисної моделі. Проведено клінічно-лабораторне дослідження 90 дітей шкільного віку з використанням мікробіологічного, водневого тестів та визначення КЖК. Нами були розраховані чутливість і специфічність дослідження КЖК для діагностики дисбіозу кишечнику (за 100 % чутливості і специфічності брали всю сукупність позитивних результатів: клінічні прояви, дані водневого тесту і зміни вмісту і профілю КЖК). Чутливість і специфічність дослідження КЖК склали: (82/90)=91,1 % і (27/30)=90,0 %, що наведено у таблиці 2. 20 Таблиця 2 Специфічність, чутливість та точність запропонованого способу Параметри Чутливість Специфічність Точність Результат, % 91,1 90,0 87,2 Р

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: C12Q 1/00, G01N 33/50

Мітки: діагностики, ступеня, кишечнику, дисбіозу, дітей, спосіб

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-121383-sposib-diagnostiki-stupenya-disbiozu-kishechniku-v-ditejj.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб діагностики ступеня дисбіозу кишечнику в дітей</a>

Подібні патенти