Спосіб корекції стану антиоксидантного захисту у собак за отруєння похідними авермектину

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб корекції стану антиоксидантного захисту у собак за отруєння похідними авермектину, який включає одноразове підшкірне застосування Е-селену у дозі 0,04 см3, який відрізняється тим, що додатково згодовують із сухим кормом "Кверцетин" у дозі 100 мг/кг один раз на добу протягом 14 діб поспіль.

Текст

Реферат: Спосіб корекції стану антиоксидантного захисту у собак за отруєння похідними авермектину, 3 включає одноразове підшкірне застосування Е-селену у дозі 0,04 см . Додатково згодовують із сухим кормом "Кверцетин" у дозі 100 мг/кг один раз на добу протягом 14 діб поспіль. UA 120795 U (12) UA 120795 U UA 120795 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до ветеринарної фармакології та токсикології, зокрема може бути застосована ветеринарними спеціалістами для корекції системи антиоксидантного захисту організму собак на тлі отруєння похідними авермектину. У відомих способах лікування тварин за токсичного ураження печінки тварин (Анохин Б.М., Корнушина В.А., Анохин А.Б. Лечение собак при гепатозе // Ветеринария. - 1999. - № 2.- с. 5557.; Комарицын Н.Н. Методы исследования пигментной функции печени и применение их в ветеринарии и животноводстве: Автореф. дис. д-ра вет. наук. – М., 1956. – 32 с.; Feher L. Deak G., Muzes G., Liver-protective action of silimarin therapy in chronic alcoholic livers diseases. Orv. Hetil 130: 2723-2727; 1989; Харченко Н. Порівняльна характеристика сучасних гепатопротекторів //Вісн. фармакол. та фармац. - 2001. - № 3-4. – С. 18-26; Дикий О.А. Гепатодистрофія у собак службових порід (етіологія, патогенез, діагностика, , лікування та профілактика): Автореф. дис. канд. вет. наук. - Біла Церква, 2000. - 18 с.) використовуються різні лікувально-профілактичні засоби. Важливо відмітити, що недоліком цих методів за токсичного ураження печінки є недостатня корекція системи антиоксидантного захисту організму тварин. Найбільш близьким по суті до способу, що заявляється, є спосіб лікування тварин за умов гепатодистрофій (Внутрішні хвороби тварин / В.І. Левченко та співав. - Біла Церква, 1991. Ч.1.3 376 с.), який включає одноразове підшкірне введення препарату "Е-селен" у дозі 0,04 см . Але недостатня його ефективність пов'язана з порушенням корекції біохімічних показників крові тварин на тлі отруєння похідними авермектину. Тому в основу корисної моделі поставлено задачу - розробити ефективний спосіб корекції системи антиоксидантного захисту організму собак на тлі отруєння похідними авермектину, простий та доступний у застосуванні. Поставлена задача вирішується тим, що у способі корекції стану антиоксидантного захисту у собак за отруєння похідними авермектину, який включає одноразове підшкірне застосування Е3 селену у дозі 0,04 см , та згідно з корисною моделлю, додатково згодовується із сухим кормом "Кверцетин" у дозі 100 мг/кг один раз на добу протягом 14 діб поспіль. Авермектин отримують із мікроорганізмів роду Streptomyces avermitilis. За хімічною будовою це макроциклічні лактони. Вони спричиняють загибель личинок і дорослих нематод, нашкірних паразитів, але не діють антимікробно. Авермектини легко розчиняються в ліпідах і накопичуються в жировій тканині. Вони легко надходять у внутрішні органи, але не проникають через гематоенцефалічний бар'єр. 1 г препарату "Кверцетин" містить кверцетину (у перерахуванні на 100 % суху речовину) 0,04 г та допоміжні речовини: пектин яблучний, глюкози моногідрат, цукор. Для прояву антиоксидантних властивостей у кверцетину є 3 центри. Центр 1 має найбільш виражену антиоксидантну активність за рахунок наявності двох дипольних гідроксильних груп, які легко окиснюються активним киснем, вільними радикалами, тобто є пасткою оксидантів. Два інших центри - 2 і 3 - антиоксидантну дію реалізують за рахунок комплексоутворення з двох і тривалентними металами, які входять до складу каталітичних центрів окисно-відновних 3 + 2 + ферментів (Fe , Сu ), і азотовмісними еко-, ендотоксинів. У кверцетину виявлена здатність надавати захисний ефект на систему транспорту кальцію, що поліпшує скорочувальну здатність міокарда. Препарат Е-селен - водорозчинний комплекс вітаміну Е і селену у формі розчину для ін'єкцій та перорального застосування для лікування та профілактики захворювань, викликаних дефіцитом вітаміну Е і селену в організмі тварин і птиці. Селен - мікроелемент антиоксидантного захисту організму, який має потужну імунорегуляторну дію, входить до складу ензимів селенопротеїнів, гормонів, в значній мірі сприяє засвоєнню вітаміну Е. Селен і вітамін Е за одночасного застосування тваринам посилюють дію один одного і таким чином відновлюють антиоксидантну активність печінки. Приклад конкретного виконання Необхідно зазначити, що у собак порід шотландський колі, бобтейл, долматинець, гематоенцефалічний бар'єр тонкий і через нього проходять препарати авермектину і можуть спричинити токсичну дію навіть у терапевтичних дозах. Препарат неоверм у своєму складі містить 10 мг івермектину - член сімейства авермектинів, є продуктом ферментаційної активності гриба Streptomyces avermitilis. Івермектин проникає в організм паразита з продуктами життєдіяльності, підсилює вироблення нейромедіатора гальмування - гамма-аміномасляної кислоти, що призводить до порушення передачі нервових імпульсів, паралічу і загибелі паразита. Препарат неоверм застосовують собакам при паразитарних захворювань. Досліди проводили в умовах центру поводження з тваринами м. Харків на безпородних собаках 1-2 річного віку. У досліді використали 25 собак, масою 10-15 кг, яких розділили на 3 дослідні (n=20) і 1 контрольну групу (n=5). Собаки II, III, IV груп отримували per os "Неоверм" 1 UA 120795 U 5 10 15 20 щоденно 3 доби по 0,5 мг/кг відповідно. Крім того III дослідна група одержувала одноразово "Е3 3 селен" підшкірно у дозі 0,04 см , IV - "Кверцетин" у дозі 100 мг/кг щодня + "Е-Селен" 0,04 см одноразово. Контрольній (1 групі) "Неоверм" і препарати не задавали. Стан показників антиокиснювальної системи (АОС) досліджували за активністю каталази (КФ 1.11.1.6) з використанням Н2О2 спектрофотометрично (SHIMADZU UV-1800, Японія) за довжини хвилі 410 нм. Рівень загальної антиокислювальної активності (АОА) ліпідів, екстрагованих з плазми крові, визначали за ступенем їх здатності гальмувати накопичення ТБКактивних продуктів ПОЛ за інкубації суспензії жовткових ліпопротеїнів. Спектр поглинання ТБКактивних продуктів реєстрували спектрофотометрично (SHIMADZU UV-1800, Японія) за довжини хвилі 535 нм, виражаючи АОА ліпідів плазми крові у відсотках (%) інгібіції окиснення жовткових ліпопротеїнів. Вміст вітаміну Е у плазмі крові експериментальної птиці визначали, як описано в методичних рекомендаціях (Куцан О.Т., Оробченко). Вміст Селену в плазмі крові собак досліджували за методом рентгенофлуоресцентного аналізу, відповідно до методичних рекомендацій на приладі "Спектроскан-МАКС". Встановлено, що внаслідок введення "Неоверму" у крові собак І групи відбувалось значне посилення активності каталази відносно її значень у контролі. Так, підвищення її активності в плазмі крові собак цієї групи на 7 та 14 добу досліду досягало 2,4 та 2,1 разу (р0,01) відповідно (табл.). Застосування "Е-селену" (III група) призводило до поступового відновлення активності каталази практично до її фізіологічного рівня. Так, через 7 діб рівень активності каталази був вищим за контрольний на 63,7 % (р0,01), але починав знижуватись відносно такого у собак, яким вводили "Неоверм" (II група) у середньому на 47,7 %. Через 14 діб значення активності ферменту було вище за контроль на 43,9 % (р0,01), а відносно таких показників у собак II дослідної групи нижче на 48,3 % (р0,01). 25 Таблиця Рівень показників функціональності АОС у плазмі крові собак за введення "Неоверму" і "Е-селену" (М±m; n=5) Строки дослідження, доба 7 14 Активність каталази, нмоль Н2О2/сек. мг білка І - Контроль 5,88±0,1 5,74±0,3 1 1 II - "Неоверм" 14,22±0,82 12,25±0,41 1,2 1,2 III - "Неоверм" +"Е-селен" 9,63±1,00 8,26±0,57 2 2 IV- "Неоверм" + кверцетин + Е-селен 6,42±0,12 6,25±1,40 Загальна АОА, % інгібіції І - Контроль 69,2±3,9 63,4±3,2 1 1 II - "Неоверм" 39,4±2,6 38,3±2,0 2 2 III - "Неоверм" + "Е-селен" 72,5±2,3 67,7±3,3 4 4 IV- "Неоверм" + кверцетин + Е-селен 78,2±2,6 69,2±2,2 Вітамін Е, мкМоль/дм І - Контроль 6,42±0,37 7,23±0,33 II - "Неоверм" 6,55±0,24 6,77±0,41 1,2 3,4 III - "Неоверм" + "Е-селен" 8,44±0,48 11,22±0,62 1,2 3,4 IV- "Неоверм" + кверцетин + Е-селен 8,27±0,36 10,47±0,34 Селен, мг/дм І - Контроль 0,11±0,01 0,12±0,01 1 II - "Неоверм" 0,10±0,04 0,11±0,02 3 III - "Неоверм" + "Е-селен" 0,39±0,01 0,30±0,02 IV - "Неоверм" + кверцетин + Е-селен 0,44±0,01 0,35±0,02 Групи тварин 1 Примітки: - різниця значень вірогідна за (р0,01) відносно значень такої показника у 2 3 контролі, - за (р0,01) відносно значень такого показника у II досліди тварин групи, - за 4 (р0,001) відносно значень такого показника у контрольних тварин; - за (р0,001) відносно значень такого показника у II дослідній групі тварин. 2 UA 120795 U 5 10 15 20 25 30 Визначено, що одночасне застосування "Кверцетину" та "Е-селену" на тлі додавання "Неоверму" протягом 14 діб майже нормалізувало активність каталази сироватки крові собак. Так ці показники на 7 і 14 добу були вищі за контроль на 9,2 % та 8,9 % відповідно і майже у 2 рази у порівнянні з групою, яка отримувала тільки неоверм. Так, отримані результати свідчать, що внаслідок введення "Неоверму" в собак І дослідної групи на обох строках досліджень визначали вірогідне зниження рівня показника загальної АОА ліпідів плазми крові відносно його контролю у середньому на 17,6 % і 16,6 % відповідно. Застосування як одного "Е-Селену" (III група), так і кверцетину разом з "Е-Селеном" (IV група), на фоні введення "Неоверму", навпаки, призводило до підвищення рівня цього показника. Так, відсоток інгібіції ТБК-активних продуктів у крові собак III і IV дослідних груп на 7 добу досліду наближався до контрольних значень і складав 72,5±2,3 та 78,2±2,6, що було вищим за його значення у тварин І групи у середньому на 84,0 та 98,5 % (р0,01) відповідно. Аналогічна спрямованість змін цього показника зберігалась й на 14 добу дослідження. Так загальна АОА у III і IV групах була вищою за показники II групи на 76,8 і 80,7 % відповідно. При дослідженні вмісту вітаміну Е в плазмі крові собак впродовж експерименту встановлено, що під впливом препарату "Е-селен", кверцетину, на фоні терапії "Неовермом" відбувалось вірогідне його підвищення на 7 добу у III, IV і V групах по відношенню до контролю і групи, яка отримувала тільки "Неоверм" (І і II) на 31,5-28,9 %, 28,8-26,3 % відповідно, а наприкінці досліду (14 доба) в середньому на 55,2-65,7 %, 44,8-54,7 % відповідно. Встановлено, що під впливом "Неоверму" у плазмі крові собак І групи вміст Селену на 7 і 14 добу досліду мало відрізнявся від контролю, тоді як на фоні лікування препаратом "Е-селен" (III і IV група) перевищував цей показник - у 3,5-4,0 рази (р0,001) та 3,2-2,9 разу відповідно. У цих групах встановлено поступове зниження концентрації мікроелементу до кінця експерименту. Порівнюючи показники II групи собак з результатами, отриманими у III і IV групах встановлено, що у цих групах уміст Селену був також вищим на 7 добу у 3,9 і 4,4 разу і на 14 добу у 3,0 і 3,5 разу відповідно, що свідчить про вивільнення мікроелементу через активацію селен-залежної глютатіонпероксидази внаслідок інтенсифікації процесів ПОЛ. Таким чином, спосіб корекції стану антиоксидантного захисту у собак за отруєння похідними авермектину усуває вказані недоліки прототипу і забезпечує високу ефективність видужання собак, прискорює корекцію показників антиоксидантної системи на тлі отруєння похідними авермектин і потребує менших економічних затрат на їх лікування. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 35 Спосіб корекції стану антиоксидантного захисту у собак за отруєння похідними авермектину, 3 який включає одноразове підшкірне застосування Е-селену у дозі 0,04 см , який відрізняється тим, що додатково згодовують із сухим кормом "Кверцетин" у дозі 100 мг/кг один раз на добу протягом 14 діб поспіль. 40 Комп’ютерна верстка О. Гергіль Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A61K 31/365, A61D 7/00

Мітки: спосіб, захисту, авермектину, корекції, собак, отруєння, похідними, стану, антиоксидантного

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-120795-sposib-korekci-stanu-antioksidantnogo-zakhistu-u-sobak-za-otruehnnya-pokhidnimi-avermektinu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб корекції стану антиоксидантного захисту у собак за отруєння похідними авермектину</a>

Подібні патенти