Спосіб діагностики порушень ліпідного обміну у хворих на ішемічну хворобу серця на тлі цукрового діабету 2 типу за рівнем сортиліну

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб діагностики порушень ліпідного обміну, який включає визначення біохімічних показників крові, який відрізняється тим, що хворим на ішемічну хворобу серця на тлі цукрового діабету 2 типу визначають рівень сортиліну в сироватці крові імуноферментним методом і, якщо він перевищує 241,03±46,57 нг/л, діагностують порушення ліпідного обміну.

Текст

Реферат: Спосіб діагностики порушень ліпідного обміну включає визначення біохімічних показників крові. Хворим на ішемічну хворобу серця на тлі цукрового діабету 2 типу визначають рівень сортиліну в сироватці крові імуноферментним методом і, якщо він перевищує 241,03±46,57 нг/л, діагностують порушення ліпідного обміну. UA 120759 U (12) UA 120759 U UA 120759 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до медицини, а саме до кардіології, внутрішніх хвороб та ендокринології, і може бути використана для діагностики порушень ліпідного обміну у хворих на ішемічну хворобу серця (ІХС) на тлі цукрового діабету (ЦД) 2 типу за рівнем сортиліну. Ішемічна хвороба серця продовжує займати провідне місце у структурі захворюваності та смертності в економічно розвинених країнах світу. Згідно зі статистикою Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), від серцево-судинних захворювань (ССЗ) щорічно вмирає понад 16 млн. осіб. Поширеність ССЗ збільшується у зв'язку зі старінням населення, зміною способу життя. Очікують, що до 2020 року від ССЗ у світі буде помирати приблизно 25 млн. осіб на рік, причому в половині випадків - від ІХС [Амосова К. М. Ефективність комплексної освітньолікувальної програми з досягнення ліпідних цілей у хворих з хронічною ішемічною хворобою серця за допомогою призначення статинів без титрування доз: найближчі результати / К. М. Амосова, Є. В. Андреев, Ю. В. Руденко // Серце і судини. - 2012. - №3. - С 20-25]. ЦД прирівнюється до ІХС не тільки внаслідок високої вірогідності первинної захворюваності, але і через типову для нього асоціацію з множинними факторами ризику атеросклерозу. Так, дисліпідемія при ЦД 2-го типу зустрічається в 2 рази частіше, ніж без нього. При цьому вважається, що вплив будь-якого фактора ризику на рівень серцево-судинної смертності у хворих на діабет у 3 рази вище, ніж в осіб без діабету [Росул М. М. Вплив цукрового діабету 2-го типу на перебіг ішемічної хвороби серця / М. М. Росул // Буковинський медичний вісник. - 2002. №3. - С. 78-80]. Незважаючи на інтенсивні дослідження атеросклерозу, асоційованого з діабетом, механізми тісного взаємозв'язку між ЦД і ІХС поки що остаточно не з'ясовані. Відомий спосіб діагностики порушень ліпідного обміну, який включає визначення рівня загального холестерину (ЗХС), рівня тригліцеридів (ТГ), рівня холестерину ліпопротеїдів дуже низької щільності (ХС ЛПДНЩ), рівня холестерину ліпопротеїдів низької щільності (ХС ЛПНЩ), рівня холестерину ліпопротеїдів високої щільності (ХС ЛПВЩ), і при збільшенні цих показників у порівнянні з нормальними значеннями діагностують дисліпідемію. Типи дисліпідемії визначають за допомогою класифікації гіперліпопротеїнемій ВООЗ, яка розроблена на основі класифікації Фредріксона (D. Fredrickson). [Мітченко О.І. Дисліпідемії: Діагностика, профілактика та лікування: Методичні рекомендації/ О.І. Мітченко, М.І. Лутай - К.: Четверта хвиля, 2007. - 56 с.]. Даний спосіб діагностики порушень ліпідного обміну є найбільш близьким до того, що заявляється, за технічною суттю і результатом, який може бути досягнутим, тому його вибрано за найближчий аналог. В основу корисної моделі поставлено задачу створення способу діагностики порушень ліпідного обміну у хворих на ішемічну хворобу серця на тлі цукрового діабету 2 типу за рівнем сортиліну. Задачу, яку поставлено в основу корисної моделі, вирішують тим, що у відомому способі діагностики порушень ліпідного обміну, який включає визначення біохімічних показників крові, згідно з корисною моделлю, хворим на ішемічну хворобу серця на тлі цукрового діабету 2 типу визначають рівень сортиліну в сироватці крові імуноферментним методом і, якщо він перевищує 241,03±46,57 нг/л, діагностують порушення ліпідного обміну. Технічний ефект корисної моделі, а саме створення способу діагностики порушень ліпідного обміну у хворих на ішемічну хворобу серця на тлі цукрового діабету 2 типу за рівнем сортиліну, обумовлений синергізмом заходів та їх кількісних значень, які заявляються. На сьогоднішній день відбувається пошук нових маркерів діагностики дисліпідемії у хворих на ІХС та ЦД 2 типу. Особлива увага приділяється сортиліну. Сортилін - мультилігандний рецептор-асоційований білок, який кодується геном SORT 1, синтезується у вигляді білка-попередника і розщеплюється фурином з утворенням активного сортиліну в апараті Гольджі. Утворення ХС ЛПДНЩ починається в гранулярному ендоплазматичному ретикулумі із синтезу і ліпідизації основного компонента - аполіпопротеїну В (апо В). Подальша модифікація апо В відбувається в апараті Гольджі з утворенням частинок ХС ЛПДНЩ [From noncoding variant to phenotype via SORT1 at the 1p13 cholesterol locus. / K. Musunuru, A. Strong, M. Frank-Kamenetsky et al. // Nature. - 2010. - №466. - P. 714-719]. Сортилін діє за трьома механізмами: сприяє міграції апо В, які містяться в печінці і таким чином знижують плазмовий рівень ХС ЛПНЩ; сприяє зниженню ХС ЛПНЩ шляхом зменшення продукції / секреції ХС ЛПДНЩ; гіперекспресія сортиліну стимулює звільнення ХС ЛПДНЩ у печінці і збільшує плазмовий рівень ХС ЛПНЩ [Strong A. Hepatic sortilin regulates both apolipoprotein В secretion and LDL catabolism. / A. Strong, Q. Ding, A. Edmondson. // J Clin Invest. 2012. - №122. - P.2807-2816]. Відомо, що сортилін відіграє важливу роль в регуляції секреції апо В і ХС ЛПДНЩ шляхом захоплення ХС ЛПНЩ печінкою і макрофагами. У базальному стані сортилін печінки 1 UA 120759 U 5 10 15 20 25 30 35 розщеплюється в апараті Гольджі, після чого функціонує в якості шаперону секреції ХС ЛПДНЩ / апо В. При високих рівнях експресії перевищується розщеплювальна здатність ферментів апарату Гольджі, і сортилін транспортує ХС ЛПДНЩ / апо В з апарату Гольджі в лізосоми для руйнування. У плазмі під дією ферменту ліпопротеїнліпази (ЛПЛ) ХС ЛПДНЩ перетворюються на ХС ЛПНЩ. Сортилін також сприяє захопленню ХС ЛПНЩ і направляє їх для руйнування в лізосомах печінки. Сортилін полегшує захоплення ХС ЛПНЩ макрофагами в стінках судин, сприяючи утворенню пінистих клітин і атеросклерозу [Linsel-Nitschke P. Sorting out cholesterol and coronary artery disease / P. Linsel-Nitschke, N. Samani, H. Schunkert // N Engl J Med. - 2010. P. 363 (25); Linsel-Nitschke P. Genetic variation at chromosome іріЗ.З affects sortilin mRNA expression, cellular LDL-uptake and serum LDL levels which translates to the risk of coronary artery disease / P. Linsel-Nitschke, J. Heeren, Z. Aherrahrou // Atherosclerosis. - 2010. - № 208. -P. 183189]. Спосіб виконують наступним чином: Хворим на ішемічну хворобу серця на тлі цукрового діабету 2 типу визначають рівень сортиліну в сироватці крові імуноферментним методом і якщо він перевищує 241,03±46,57 нг/л діагностують порушення ліпідного обміну. Ефективність способу доведена клініко-лабораторними дослідженнями. З метою дослідження проведено комплексне обстеження 105 хворих з ІХС на тлі ЦД 2 типу, які склали основну групу. До контрольної групи увійшло 30 практично здорових осіб. У дослідження не включали хворих з тяжкою супутньою патологією органів дихання, травлення, нирок та осіб з онкологічними захворюваннями. Діагноз встановлювали у відповідності з діючими наказами МОЗ України. Наказ МОЗ України № 816 від 23.11.2011 "Уніфікований клінічний протокол первинної і вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги "Ішемічна хвороба серця. Стабільна стенокардія напруги", Наказ МОЗ України №1118 від 21.12.2012 р. "Уніфікований клінічний протокол первинної і вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги "Цукровий діабет 2 типу". Усім хворим проводили загально клінічні та інструментальні обстеження. Вміст сортиліну в сироватці крові визначали імуноферментним методом з використанням набору реактивів. Отримані результати представлені у вигляді середнього значення ± стандартне відхилення від середнього значення (M±SD). Статистичну обробку даних здійснювали за допомогою пакета Statistica, версія 6,0. Оцінку відмінностей між групами при розподілі, близькому до нормального, проводили за допомогою критерію Пірсона. Статистично достовірними вважали відмінності при р

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: G01N 33/50, A61B 5/00

Мітки: сортиліну, спосіб, тлі, цукрового, обміну, порушень, рівнем, діагностики, типу, серця, ліпідного, ішемічну, діабету, хворобу, хворих

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-120759-sposib-diagnostiki-porushen-lipidnogo-obminu-u-khvorikh-na-ishemichnu-khvorobu-sercya-na-tli-cukrovogo-diabetu-2-tipu-za-rivnem-sortilinu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб діагностики порушень ліпідного обміну у хворих на ішемічну хворобу серця на тлі цукрового діабету 2 типу за рівнем сортиліну</a>

Подібні патенти