Спосіб спектрофотометричного визначення тетрацикліну гідрохлориду в складі комбінованих екстемпоральних лікарських форм

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб екстраційно-фотометричного визначення тетрацикліну гідрохлориду в складі екстемпоральної мазі, що включає екстракцію досліджуваної речовини з мазевої основи з подальшим приготуванням аналітичного розчину випробуваного зразка, його спектрофотометрування та розрахунок концентрації, який відрізняється тим, що паралельно готують розчин робочого стандартного зразка тетрацикліну гідрохлориду, екстракцію проводять за допомогою фосфатного буферного розчину з рН 4,5 з мінімальною кількістю 0,1 М розчину хлористоводневої кислоти, а оптичну густину розчинів вимірюють у видимому світлі за довжини хвилі 357 нм.

Текст

Реферат: Спосіб екстраційно-фотометричного визначення тетрацикліну гідрохлориду в складі екстемпоральної мазі включає екстракцію досліджуваної речовини з мазевої основи з подальшим приготуванням аналітичного розчину випробуваного зразка, його спектрофотометрування та розрахунок концентрації. Паралельно готують розчин робочого стандартного зразка тетрацикліну гідрохлориду, екстракцію проводять за допомогою фосфатного буферного розчину з рН 4,5 з мінімальною кількістю 0,1 М розчину хлористоводневої кислоти, а оптичну густину розчинів вимірюють у видимому світлі за довжини хвилі 357 нм. UA 120550 U (12) UA 120550 U UA 120550 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до галузі фармації, зокрема до способів хімічного аналізу, а саме до контролю якості (кількісного вмісту) тетрацикліну гідрохлориду у складі комбінованих екстемпоральних лікарських форм. Державна Фармакопея України пропонує проводити кількісне визначення тетрацикліну гідрохлориду методом ВЕРХ [3, 4, 5]. Крім цього за даними літератури кількісне визначення тетрацикліну гідрохлориду в складі лікарських засобів можна проводити біологічним методом дифузії в агар. Цей метод характеризується своєю похибкою вимірювання і складністю його проведення в умовах аптеки [1]. Відомо також застосування титриметричних методів для кількісного визначення тетрацикліну гідрохлориду. Ці методи характеризуються високою точністю, проте мають ряд недоліків, а саме низьку специфічність за рахунок чого у випадку аналізу комбінованої лікарської форми застосування цих методів буде ускладнено. Більшість органічних речовин являють собою солі, частіше за все гідрохлориди, і саме тому підібрати специфічні методи титрування для тетрацикліну гідрохлориду буде неможливо. Відомим найближчим аналогом до корисної моделі є спосіб кількісного визначення тетрацикліну гідрохлориду [3, 4, 5], який ґрунтується на приготуванні досліджуваного розчину та хроматографуванні його методом високоефективної рідинної хроматографії [2]. Основним недоліком способу можна вважати високу вартість обладнання та витратних матеріалів і високі вимоги до кваліфікації персоналу. Відповідно до наказу МОЗ України від 17.10.2012 р. № 812 "Про затвердження Правил виробництва (виготовлення) та контролю якості лікарських засобів в аптеках", всі лікарські форми що виробляються серійно, повинні перевірятися на якісний та кількісний вміст речовин, які прописані в рецепті [6]. Тому, постає задача розробити методики якісного та кількісного визначення складових компонентів мазі, які буде можливо відтворити в умовах аптек, що займаються виготовленням цієї лікарської форми. В основу корисної моделі поставлено задачу створити зручний та швидкий спосіб визначення кількісного вмісту тетрацикліну гідрохлориду, який входить до складу екстемпоральної мазі з можливістю його відтворення в умовах аптеки. Поставлена задача вирішується шляхом екстраційно-фотометричного визначення тетрацикліну гідрохлориду в складі екстемпоральної мазі, що включає екстракцію досліджуваної речовини з мазевої основи з подальшим приготуванням аналітичного розчину випробуваного зразка, його спектрофотометрування та розрахунок концентрації, згідно з корисною моделлю, паралельно готують розчин робочого стандартного зразка тетрацикліну гідрохлориду, екстракцію проводять за допомогою фосфатного буферного розчину з рН 4,5 з мінімальною кількістю 0,1 М розчину хлористоводневої кислоти, а оптичну густину розчинів вимірюють у видимому світлі за довжини хвилі 357 нм. Розробку способу визначення тетрацикліну гідрохлориду проводили на прикладі комбінованої мазі наступного складу: Rp.:Streptocidi 1,0 Novocaini 0,5 Sulfuris 0,5 Ung.Tetracyclini 3 % 15,0. M. D. S. Перевагою заявленого способу є можливість кількісного визначення субстанції в умовах аптек, метод розрахунку концентрації дозволяє нівелювати похибку градуювання обладнання, вплив температури і враховує вплив мірного посуду та пробопідготовки на невизначеність аналізу. Всі параметри заявленого способу визначені дослідним шляхом і невідомі з джерел інформації. Корисна модель ілюструється прикладом. Приклад 1. Аналітичний розчин препарату: 0,5 г мазі (точна наважка) поміщали в хімічний стакан, додавали 10,0 мл гексану Р та розчиняли мазь до отримання суспензії. Отриманий розчин кількісно переносили у ділильну лійку, промиваючи стакан 3,0 мл гексану Р. В ділильну лійку додавали 10,0 мл фосфатного буферного розчину з рН 4,5 та проводили екстракцію тетрацикліну гідрохлориду з отриманої суспензії, збовтуючи розчин протягом двох хвилин. Отриманий екстракт поміщали у мірну колбу на 100,0 мл. Екстракцію повторювали 6 разів, використовуючи кожен раз по 10,0 мл фосфатного буферного розчину з рН 4,5. Останні два рази проводили екстракцію за допомогою 0,1 М розчину хлористоводневої кислоти порціями по 5,0 мл. Доводили об'єм розчину до позначки за допомогою фосфатного буферного розчину з рН 1 UA 120550 U 5 10 15 20 4,5 та перемішували. Отриманий розчин фільтрували крізь фільтр "синя стрічка", відкидаючи перші порції фільтрату. 5,0 мл отриманого розчину поміщали в мірну колбу об'ємом 25,0 мл, доводили до позначки фосфатним буферним розчином з рН 4,5 та перемішували. Паралельно готували розчин порівняння. Розчин порівняння: 0,07 г (точна наважка) ФСЗ (Фармакопейний стандартний зразок) тетрацикліну гідрохлориду поміщали в мірну колбу місткістю 100,0 мл, додавали 40,0 мл фосфатного буферного розчину з рН 4,5, 5,0 мл 0,1 М розчину хлористоводневої кислоти, доводили об'єм розчину до мітки фосфатним буферним розчином з рН 4,5 та перемішували. 2,0 мл отриманого розчину поміщали у мірну колбу ємністю 50,0 мл, доводили до мітки тим же розчинником та перемішували. Буферний розчин: 6, % г натрій дигідрофосфату поміщали в мірну колбу та розчиняли у 1000,0 мл води Р. Оптичну густину отриманих розчинів вимірювали за аналітичної довжини хвилі 357 нм. Вимірювання оптичної густини отриманих розчинів проводили у кюветах з товщиною шару 1 см тричі з вийманням кювети при температурі 20±2 °C за однакових умов з мінімальним інтервалом часу. Розрахунок кількісного вмісту тетрацикліну гідрохлориду в складі мазі проводили за формулою: X A  m st  mмазі  В A st  mнав  500 де: A - оптична густина досліджуваного розчину; A st - оптична густина розчину порівняння; В - вміст тетрацикліну гідрохлориду в ФСЗ, %; mнав - наважка мазі, г; 25 mмазі - маса аналізованої мазі за прописом, г; mst - мaca наважки ФСЗ тетрацикліну гідрохлориду, г. Метрологічні характеристики заявленого способу визначення кількісного вмісту тетрацикліну гідрохлориду наведені у таблиці. Таблиця Метрологічні характеристики заявленого способу, m=6 Знайдено тетрацикліну гідрохлориду, г 0,3032 0,2945 0,3043 0,3033 0,3027 0,3026 Метрологічні характеристики Хсер., г=0,30178882 2 S =0,00001300 S=0,00360506 Р, %=95 ΔХсeр.=0,00378242 ε, %=1,25333483 30 35 40 45 Статистично оброблені експериментальні дані свідчать, що заявлений спосіб характеризується точністю та може бути відтворений в умовах аптек та лабораторій з контролю якості лікарських засобів. Таким чином, корисна модель відповідає вимогам ДФУ, є простим, доступним методом і може бути використана для аналізу якості екстемпоральної мазі в умовах аптек та лабораторій з контролю якості лікарських засобів. Джерела інформації: 1. A new bioassay method for quantitative analysis of tetracyclines / N. Rodriguez, S. Roig, N. Olmedo, J. G. Loren, N. Rius // J. Ind Microbiol Biotechnol. - 2004. - 31 (8). - 379-83 p. 2. Bryan P. D. Chromatographic analysis of selected tetracyclines from dosage forms and bulk drug substance using polymeric columns with acidic mobilephases / P. D. Bryan, J. T. Stewar // J. Pharm. Biomed. Anal. - 1994. - 12. - 675-692 p. 3. Государственная фармакопея Республики Беларусь. В 3 т. Т. 3. Контроль качества фармацевтических субстанций / УП "Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении"; под 2 UA 120550 U 5 10 общ. ред. А. А. Шерякова. - Минск: Минский государственный ПТК полиграфии им. В. Хоружей, 2009. - 560 с. 4. Державна Фармакопея України: в 3 т. / Державне підприємство "Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів". -2-е вид. - Доповнення 2. - Харків: Державне підприємство "Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів", 2014. - Т. 2. - 561 с. 5. Европейская фармакопея [Текст]: научное издание. -7. изд. - М.: Ремедиум, 2011. - 3060 с. 6. Наказ МОЗ України № 812 "Про затвердження Правил виробництва (виготовлення) та контролю якості лікарських засобів в аптеках" від 17.10.2012 р.// Офіційний вісник України. 2012. - 87 с. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 15 20 Спосіб екстраційно-фотометричного визначення тетрацикліну гідрохлориду в складі екстемпоральної мазі, що включає екстракцію досліджуваної речовини з мазевої основи з подальшим приготуванням аналітичного розчину випробуваного зразка, його спектрофотометрування та розрахунок концентрації, який відрізняється тим, що паралельно готують розчин робочого стандартного зразка тетрацикліну гідрохлориду, екстракцію проводять за допомогою фосфатного буферного розчину з рН 4,5 з мінімальною кількістю 0,1 М розчину хлористоводневої кислоти, а оптичну густину розчинів вимірюють у видимому світлі за довжини хвилі 357 нм. Комп’ютерна верстка О. Гергіль Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: G01N 33/15, G01J 3/12, A61K 9/06

Мітки: комбінованих, лікарських, екстемпоральних, форм, спосіб, складі, визначення, спектрофотометричного, тетрацикліну, гідрохлориду

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-120550-sposib-spektrofotometrichnogo-viznachennya-tetraciklinu-gidrokhloridu-v-skladi-kombinovanikh-ekstemporalnikh-likarskikh-form.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб спектрофотометричного визначення тетрацикліну гідрохлориду в складі комбінованих екстемпоральних лікарських форм</a>

Подібні патенти