Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб вирощування кондиційного насіння сортів ріпаку озимого, що включає основний і передпосівний обробіток ґрунту, сівбу, догляд за посівами та збирання врожаю, який відрізняється тим, що сорти ріпаку озимого Антарія, Сенатор Люкс та Анна висівають в І декаду вересня нормою висіву 1,1 млн шт./га, сорт Черемош висівають в І декаду вересня нормою висіву 0,9 млн шт./га.

Текст

Реферат: Спосіб вирощування кондиційного насіння сортів ріпаку озимого включає основний і передпосівний обробіток ґрунту, сівбу, догляд за посівами та збирання врожаю. Сорти ріпаку озимого Антарія, Сенатор Люкс та Анна висівають в І декаду вересня нормою висіву 1,1 млн шт./га. Сорт Черемош висівають в І декаду вересня нормою висіву 0,9 млн шт./га. / UA 120424 U (54) СПОСІБ ВИРОЩУВАННЯ КОНДИЦІЙНОГО НАСІННЯ СОРТІВ РІПАКУ ОЗИМОГО UA 120424 U UA 120424 U 5 10 15 20 25 30 Корисна модель належить до галузі сільського господарства, до технології вирощування сільськогосподарських культур. Відомий спосіб вирощування ріпаку озимого включає основний і передпосівний обробіток ґрунту, внесення мінеральних добрив, сівбу, догляд за посівами та збирання врожаю. Збирання проводиться методом прямого комбайнування за вологості насіння 10-15 % [Бардин Я. Б. Ріпак: від сівби - до переробки / Я. Б. Бардин. - Київ: Світ, 2000.-108 с.). Недоліком цього способу є те, що в умовах змін клімату з різким потеплінням і збільшенням суми позитивних температур вище 5 °C рекомендований строк сівби ріпаку озимого (ІІ-ІII декади серпня) призводить до переростання рослин культури, що стає причиною зниження морозостійкості, зимостійкості та їх гибелі. В основу корисної моделі поставлена задача отримання максимальної урожайності кондиційного насіння нових сортів ріпаку озимого за рахунок встановлення оптимальних строків сівби та норм висіву. Поставлена задача вирішується тим, що сорти ріпаку озимого Антарія, Сенатор Люкс та Анна висівають в І декаду вересня нормою висіву 1,1 млн шт./га. Сорт Черемош висівають в І декаду вересня нормою висіву 0,9 млн шт./га. Спосіб розроблений та експериментально випробуваний відділом первинного та елітного насінництва Інституту зрошуваного землеробства НААН в 2013-2015 pp. Польові досліди і лабораторні дослідження виконували відповідно з методикою польових досліджень та методичних рекомендацій по їх проведенню. Ґрунт дослідного поля - темно-каштановий. Попередником була озима пшениця. На час закладки досліду в орному шарі ґрунту, в середньому, містилось NO3-1,99-2,17 мг/100 г ґрунту, P2O5-3,12-5,38, К2О - 29,1-37,4 мг/100 г ґрунту. В трифакторному польовому досліді вивчали продуктивність сортів вітчизняної селекції залежно від строків сівби та норм висіву. Дослід закладали методом розщеплених ділянок в 2 2 чотириразовій повторності. Площа посівної ділянки І порядку - 432 м , II порядку - 168 м , III 2 порядку - 36 м . Сорти ріпаку озимого вітчизняної селекції Антарія, Сенатор Люкс, Анна та Черемош висівали у перший строк (І декада вересня), другий строк (II декада вересня), третій строк (III декада вересня). Результатами досліджень встановлено, що строки сівби, сортовий склад та норми висіву мали вплив на урожайність кондиційного насіння сортів ріпаку озимого (табл. 1). Таблиця 1 Урожайність кондиційного насіння сортів ріпаку озимого залежно від строків сівби та норм висіву, т/га (середнє за 2013-2015 pp.) Фактор А, строк сівби Фактор В, сорт Фактор С, норма висіву, млн шт./га В середньому за фактором А В 2,14 1,87 2,34 2,07 1,84 0,9 1,1 1,3 Антарія 2,54 2,58 2,35 2,17 2,25 2,22 І декада Сенатор Люкс вересня Анна 2,35 2,51 2,37 Черемош 2,28 2,19 2,25 Антарія 2,11 2,10 2,22 1,83 1,90 1,91 II декада Сенатор Люкс 1,91 вересня Анна 1,86 2,05 1,85 Черемош 1,66 1,72 1,75 Антарія 1,87 1,76 1,75 1,45 1,50 1,63 III декада Сенатор Люкс вересня Анна 1,79 1,91 1,90 1,69 Черемош 1,58 1,51 1,67 В середньому за фактором С 1,96 2,00 1,99 Оцінка істотності часткових відмінностей НІР05, т/га.: А=0,08; В=0,08; С=0,09 Оцінка істотності середніх (головних) ефектів НІР05, т/га.: А=0,02; В=0,03; С=0,03 Частка впливу факторів: А=73,3 %; В=16,2 %; С=0,5 % 35 Зазначене ілюструють графіки, представлені на рисунках 1 та 2, на яких можна простежити залежність насіннєвої продуктивності сортів ріпаку озимого від елементів агротехніки. 1 UA 120424 U 35 Результати досліджень проведених в 2013-2015 pp. свідчать, що строк сівби мав істотний вплив на насіннєву продуктивність ріпаку озимого. Сівба в І декаді вересня, в середньому, показала найвищу врожайність ріпаку озимого, яка склала 2,34 т/га. За сівби в II та III декади вересня - врожайність насіння ріпаку озимого мала тенденцію до зниження (1,91 та 1,69 т/га відповідно, або 18,4 та 27,8 %) (рис. 1). Дана закономірність простежувалася протягом всього періоду досліджень. Серед досліджуваних варіантів максимальний показник урожайності насіння ріпаку озимого 3,61 т/га, було отримано при сівбі у І декаду вересня сорту Антарія з нормою висіву 1,1 млн шт./га у 2015 році. Для III строку сівби погодні умови осені та зими виявилися несприятливими за температурним режимом. Прохолодна погода з заморозками затримала розвиток рослин культури, в результаті чого на кінець листопада вони мали 5,0-6,6 листків на рослині та діаметр кореневої шийки 5,19-6,71 мм, що було недостатнім для успішної перезимівлі рослин. В середньому за 2013-2015 роки серед сортів ріпаку озимого найбільш продуктивним виявився сорт Антарія (рис. 2). В середньому по фактору, урожайність сорту Антарія була вищою на 13 % за урожайність сорту Сенатор Люкс, на 4 % сорту Анна та 16 % сорту Черемош. Так, у сприятливий за агрокліматичними показниками 2015 рік врожайність насіння ріпаку озимого у досліджуваних сортів набула максимального значення. Досліджувані норми висіву мали мінімальний вплив на врожайність сортів ріпаку озимого. В середньому за фактором, їх врожайність не мала великих коливань і становила 1,96 т/га за сівби нормою 0,9 млн шт./га, 2,0 т/га - за сівби нормою 1,1 млн шт./га та 1,99 т/га - за сівби нормою 1,3 млн шт./га. В середньому за 2013-2015 роки найкращий врожай насіння було отримано за сівби у І декаду вересня у сорту Антарія - 2,58 т/га з нормою висіву 1,1 млн шт./га. Серед факторів, що вивчались у даному досліді переважний вплив на формування насіннєвої продуктивності мав строк сівби, а саме сівба у І декаду вересня, була оптимальною. Частка його впливу становила 73,3 %, дольова частка досліджуваних сортів - 16,2 %, норми висіву - 0,5 %. Сортовий склад по своїй значимості також мав суттєвий вплив на формування насіннєвої продуктивності у рослин ріпаку озимого. Серед досліджуваних сортів найбільш адаптивним та продуктивним виявився сорт Антарія. Досліджувані норми висіву 0,9 та 1,3 млн шт./га мали мінімальний вплив на насіннєву продуктивність сортів ріпаку озимого. Тільки з нормою висіву 1,1 млн шт./га, в середньому за три роки досліджень, було отримано найбільшу кількість насіння ріпаку озимого. Таким чином, можна зробити висновок про те, що в умовах Південного Степу України насіннєва продуктивність ріпаку озимого головним чином залежить від строку сівби та адаптивної здатності сорту. 40 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 5 10 15 20 25 30 45 Спосіб вирощування кондиційного насіння сортів ріпаку озимого, що включає основний і передпосівний обробіток ґрунту, сівбу, догляд за посівами та збирання врожаю, який відрізняється тим, що сорти ріпаку озимого Антарія, Сенатор Люкс та Анна висівають в І декаду вересня нормою висіву 1,1 млн шт./га, сорт Черемош висівають в І декаду вересня нормою висіву 0,9 млн шт./га. 2 UA 120424 U Комп’ютерна верстка Г. Паяльніков Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A01B 79/02

Мітки: сортів, озимого, кондиційного, вирощування, ріпаку, насіння, спосіб

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-120424-sposib-viroshhuvannya-kondicijjnogo-nasinnya-sortiv-ripaku-ozimogo.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб вирощування кондиційного насіння сортів ріпаку озимого</a>

Подібні патенти