Спосіб корекції порушеного за умов алоксанового діабету стану глутатіонової системи у яснах

Номер патенту: 120027

Опубліковано: 25.10.2017

Автори: Кушнір Олександра Юріївна, Яремій Ірина Миколаївна

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб корекції порушеного за умов алоксанового діабету стану глутатіонової системи у яснах щурів, що включає використання регенерую чого засобу, який відрізняється тим, що моделюють алоксановий діабет алоксаном моногідратом; починаючи з 4-ї доби внутрішньочеревинно вводять розчин мелатоніну в дозі 10 мг/кг маси тварини впродовж 14-ти діб.

Текст

Реферат: Спосіб корекції порушеного за умов алоксанового діабету стану глутатіонової системи у яснах щурів включає використання регенеруючого засобу. Моделюють алоксановий діабет алоксаном моногідратом; починаючи з 4-ї доби внутрішньочеревинно вводять розчин мелатоніну в дозі 10 мг/кг маси тварини впродовж 14-ти діб. UA 120027 U (54) СПОСІБ КОРЕКЦІЇ ПОРУШЕНОГО ЗА УМОВ АЛОКСАНОВОГО ДІАБЕТУ СТАНУ ГЛУТАТІОНОВОЇ СИСТЕМИ У ЯСНАХ UA 120027 U UA 120027 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до галузі медицини, а саме до біохімії та стоматології, і може бути використана для біохімічної діагностики і корекції стану глутатіонової системи захисту в яснах, який порушується при цукровому діабеті першого типу. Біохімічна оцінка стану глутатіонової системи в яснах з використанням різних методик дозволяє зі значною достовірністю виявити ступінь відхилення показників від значень норми досліджуваного органу, а також передбачити можливі ускладнення хвороби. Явний алоксановий цукровий діабет (ЦД) у щурів (рівень базальної глікемії ≥ 8,0 ммоль/л), як відомо (Gerush I, Boichuk T at al, 2012), супроводжується суттєвими порушеннями оксидантно-антиоксидантної рівноваги в організмі тварин, зокрема пригніченням функціонування глутатіонової ланки. Загальновідомо, що при явному ЦД вміст глюкози зростає не лише у крові, але й у гінгівальній рідині, що зумовлює високу частоту захворювання на гінгівіт і пародонтоз серед хворих на ЦД першого типу (Gumieniczek A., 2009). Анти-прооксидантний індекс у яснах щурів за умов постійної темряви (підвищена функція епіфіза) менший, ніж за умов постійного освітлення ("фізіологічної" пінеалектомії) (Ходоровський Г.І., 2013). Цукровий діабет є серйозною соціально-медичною проблемою у зв'язку з його значною поширеністю, постійно прогресуючим характером метаболічних порушень, раннім розвитком судинних порушень, ураженням слизової оболонки порожнини рота, наявністю кандидозу. Гіперглікемія має подвійний вплив на стан тканин порожнини рота - підвищення рівня глюкози в ротовій рідині, сприяючи розмноженню мікрофлори з одного боку, та утворенню при гіперглікемії кінцевих продуктів гліколізу, що призводить до підвищення рівня медіаторів запалення (Скиба О.В. 2006). Відомо, що активація процесів вільнорадикального окислення є однією з основних ланок розвитку цукрового діабету. При цьому важлива роль в патогенезі судинних ускладнень відводиться окислювальному стресу (Гнатів В.В., 2013). Активація перекисного окислення ліпідів відіграє важливу роль в структурно-функціональних змінах мембран клітин різних органів і тканин, внаслідок чого порушується клітинний гомеостаз. Активні форми кисню посилюють інсулінорезистентність, сприяють розвитку ангіопатій. Таким чином, оксидантний стрес є патогенетичним механізмом, який обґрунтовує доцільність антиоксидантів для профілактики різних уражень організму і тканин. Таким засобом корекції є мелатонін. Враховуючи, що мелатонін широко використовується для корекції порушень глутатіонової системи, зокрема патологій внутрішніх органів, даний засіб не використовувався для корекції стану глутатіонової системи в яснах за умов цукрового діабету, натомість лікарі переважно використовують вітамінні препарати, професійну гігієну, санацію ротової порожнини та курс аплікацій на ясна з маззю. Дослідження вираженості порушення процесів оксидантно-антиоксидантної рівноваги (у даному випадку за активностями: глюкозо-6-фосфатдегідрогенази (Г-6-фДГ), глутатіонпероксидази (ГП), глутатіонпероксидази (ГП) та рівня відновленого глутатіону (G-SH) в яснах; рівнем базальної глікемії (БГ) - в крові щурів) може бути основним критерієм при виборі лікарських препаратів, визначенні способу їх прийому, терапевтичних доз та тривалості курсу лікування. Аналогом корисної моделі є спосіб корекції порушеного за умов алоксанового діабету оксидантно-антиоксидантного гомеостазу (Україна МПК А61В 5/00 Спосіб корекції порушеного за умов алоксанового діабету та світлової депривації оксидантно-антиоксидантного гомеостазу / Геруш І.В., Яремій І.М., Кушнір О.Ю.; заявник: БДМУ - № u201407342; заявлено 01.07.2014, опубл. 25.11.2014, бюл. № 22), в якому призначають мелатонін як антиоксидантний засіб, що корегує стан глутатіонової системи за умов цукрового діабету 1-го типу. Недоліками цього способу є те, що не корегують біохімічні зміни стану глутатіонової системи у яснах щурів. Найближчим аналогом до запропонованої корисної моделі є спосіб корекції порушення стану глутатіонової системи у яснах у дітей, хворих на цукровий діабет І типу (Патент України № 21667, МПК А61К 36/00 Спосіб лікування хронічного катарального гінгівіту у дітей, хворих на цукровий діабет І типу / Хоменко Л.О., Карачевська К.О.; заявник: Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця - № u200611903; заявлено 13.11.2006, опубл. 15.03.2007, бюл. № 3), в якому проводять професійну гігієну, санацію ротової порожнини та курс аплікацій на ясна з маззю на основі регенеруючого засобу "Траумель С" 15-20 хвилин три рази на тиждень протягом трьох тижнів. Недоліками цього способу є те, що застосовані препарати не мають достатню ефективність при корекції порушення стану глутатіонової системи у яснах та не враховано корекцію даних порушень за умов алоксанового діабету. 1 UA 120027 U 5 10 В основу корисної моделі поставлено задачу удосконалити спосіб корекції порушеного за умов алоксанового діабету стану глутатіонової системи у яснах щурів шляхом моделювання алоксанового діабету алоксаном моногідратом; починаючи з 4-ї доби внутрішньоочеревинно вводять розчин мелатоніну. Спільними ознаками корисної моделі та найближчого аналога є корекція порушеного за умов діабету стану глутатіонової системи з використанням регенеруючого засобу. Відмінними ознаками корисної моделі від найближчого аналога є моделювання алоксанового діабету у щурів з використанням алоксану моногідрату; починаючи з 4-ї доби внутрішньоочеревинно вводять розчин мелатоніну в дозі 10 мг/кг маси тварини впродовж 14-ти діб. Відмінність корисної моделі від найближчого аналога наведена в наступній таблиці. Таблиця Порівняння найближчого аналога та корисної моделі за ознаками Ознаки Об'єкт корекції Тип діабету 20 25 30 35 40 45 Цукровий діабет І типу Препарат 15 Найближчий аналог Ясна дітей Регенеруючий "Траумель С" засіб Корисна модель Ясна щурів Експериментальний алоксановий діабет Регенеруючий засіб (мазь) антиоксидантними властивостями Мелатонін із Визначення термінів, які використовуються при описі корисної моделі: алоксановий цукровий діабет, ясна, оксидантно-антиоксидантний гомеостаз, мелатонін. Теоретичні передумови здійснення корисної моделі. Проводять експериментальну інтоксикацію алоксану моногідратом, в структурі якого є карбонільні групи і атоми азоту, які забезпечують можливість взаємодії з SH-групами b-клітин і вільне проникнення його по глюкозним каналам, що веде до вільнорадикального руйнування інсулінопродукуючого апарату із наступним порушенням оксидантно-антиоксидантного гомеостазу, вуглеводного обміну, у тому числі в яснах, що призводить до порушення місцевого кровообігу та запальних ушкоджень, ясен та корекцією мелатоніном, який є гормоном епіфізу, що синтезується з амінокислоти триптофану переважно у темновий період доби. In vitro • • мелатонін здатний взаємодіяти з радикалами О 2, НО та гідропероксидами ліпідів і переривати ланцюгові реакції пероксидації. Така дія мелатоніну забезпечується внаслідок того, що він за своєю будовою є індолом, в молекулі якого є індольне кільце. Така будова молекули мелатоніну сприяє його легкому окисненню до мелатоніл катіон-радикалу, який в подальшому комбінується з супероксидним аніон-радикалом і, таким чином, перериває ланцюг вільнорадикального окиснення. В експериментах in vivo встановлено, що мелатонін зменшує вміст продуктів перикисного окиснення ліпідів (ПОЛ) - малонового альдегіду та 4-гідроксіалкеналів - за хімічно викликаної пероксидації ліпідів, а також за умов стресу та введення ціанідів. Одночасно мелатонін стимулює активність деяких антиоксидантних ферментів. При цьому мелатонін за рахунок своєї ліпофільності не тільки здатний, але й в дійсності проникає в усі компартаменти живої клітини, а ступінь його розчинності є достатнім для того, щоб проявляти свою антиоксидантну та антипероксидантну дії як в цитозолі, так і в позаклітинному просторі. Дослідження авторів показало, що за допомогою мелатоніну відбувається поліпшення індексу стану ясен, зниження активності слинних кислої та лужної фосфатаз. У пацієнтів з цукровим діабетом та захворюванням пародонту мали місце значно вищі середні рівні сироваткового TNF-α (tumor necrosis factor-alpha), IL-6 і С-реактивного білка, ніж у здорових суб'єктів. Спосіб здійснюють наступним чином. Алоксановий діабет у щурів моделюють шляхом внутрішньоочеревинного введення 5 % розчину алоксану моногідрату з розрахунку 17 мг на 100 г маси тварини. Починаючи з 4-ї доби, на фоні інтоксикації алоксану моногідратом для корекції стану глутатіонової системи в яснах внутрішньоочеревинно вводять розчин мелатоніну (Merk, Німеччина) зрозрахунку 10 мг/кг маси тварини впродовж 14-ти діб. Приклади використання корисної моделі. Отримано супернатанти тканин ясен щурів, яких впродовж всього експерименту утримували в умовах природного освітлення. Для відтворення алоксанового діабету (експериментальна 2 UA 120027 U 5 10 15 20 25 30 35 модель патології бета-клітин) вводили алоксану моногідрат внутрішньоочеревинно одноразово у з розрахунку 17 мг на 100 г маси тварини. Паралельно була відібрана група тварин, які утримувались за таких же умов освітлення, без інтоксикації алоксану моногідратом. На 19-ту добу після останньої затравки проводили евтаназію контрольних та інтоксикованих тварин (декапітація під легкою інгаляційною ефірною анестезією). Для визначення визначення стану глутатіонової системи в 5 % супернатантах ясен, які готували на трис-НСl буфері (рН=7,4), визначали вміст відновленого глутатіону (G-SH), активність глюкозо-6-фосфатдегідрогенази (Г-6-фДГ), глутатіонредуктази (ГР), глутатіонпероксидази (ГП); рівень базальної глікемії (БГ) в крові щурів. У контрольних щурів рівень БГ становив 5,5±0,43 ммоль/л в крові, вміст G-SH 95,0±4,0 од.опт.щ./мг білка, активності Г-6-фДГ 54,3±2,0 мкмоль/хв·мг, ГР 79,7±5,1 мкмоль/хв·мг, ГП 442±28 мкмоль/хв·мг в тканині ясен. У тварин з явним ЦД рівень БГ становив 15,0±2,63 ммоль/л в крові, вміст G-SH 69,3±4,1 од.опт.щ./мг білка, активності Г-6-фДГ 64,3±3,1 мкмоль/хв·мг, ГР 98,2±6,2 мкмоль/хв·мг, ГП 592±30 мкмоль/хв·мг в тканині ясен. При явному алоксановому ЦД (глікемія ≥ 8,0 ммоль/л) у яснах щурів відбувається зниження вмісту глутатіону відновленого та порушення функціонування глутатіонової системи антиоксидантного захисту на фоні гіперглікемії. Починаючи з 4-ї доби, на фоні інтоксикації алоксану моногідратом для корекції стану глутатіонової системи в яснах внутрішньоочеревинно вводять розчин мелатоніну (Merk, Німеччина) з розрахунку 10 мг/кг маси тварини впродовж 14-ти діб. Корекція стану глутатіонової системи в яснах щурів призвела до зниження активних радикалів оксигену (АРО), отже застосування даної речовини можна рекомендувати в комплексній терапії стоматологічних захворювань. Запропонований спосіб дозволяє ефективно корегувати порушений за умов алоксанового діабету стан глутатіонової системи у яснах щурів, має антиоксидантні та імуномодулюючі властивості. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ Спосіб корекції порушеного за умов алоксанового діабету стану глутатіонової системи у яснах щурів, що включає використання регенерую чого засобу, який відрізняється тим, що моделюють алоксановий діабет алоксаном моногідратом; починаючи з 4-ї доби внутрішньочеревинно вводять розчин мелатоніну в дозі 10 мг/кг маси тварини впродовж 14-ти діб. Комп’ютерна верстка В. Мацело Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A61K 31/4045

Мітки: спосіб, яснах, глутатіонової, умов, системі, діабету, порушеного, стану, алоксанового, корекції

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-120027-sposib-korekci-porushenogo-za-umov-aloksanovogo-diabetu-stanu-glutationovo-sistemi-u-yasnakh.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб корекції порушеного за умов алоксанового діабету стану глутатіонової системи у яснах</a>

Подібні патенти