Спосіб підвищення багатоплідності самок і збереженості їх приплоду у гризунів

Номер патенту: 119458

Опубліковано: 25.09.2017

Автори: Федорук Ростислав Степанович, Храбко Мар'яна Іванівна

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб підвищення багатоплідності самиць тварин і збереженості приплоду у гризунів, що включає випоювання їм органічної сполуки Германію, який відрізняється тим, що в добову кількість води вноситься водний розчин цитрату германію, отриманого нанотехнологічним методом, з розрахунку 10-20 мкг Ge/кг маси тіла, 30 діб до запліднення, впродовж вагітності та лактації.

Текст

Реферат: Спосіб підвищення багатоплідності самиць тварин і збереженості приплоду у гризунів включає випоювання їм органічної сполуки Германію. В добову кількість води вноситься водний розчин цитрату германію, отриманого нанотехнологічним методом, з розрахунку 10-20 мкг Ge/кг маси тіла, за 30 діб до запліднення, впродовж вагітності та лактації. UA 119458 U (54) СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ БАГАТОПЛІДНОСТІ САМОК І ЗБЕРЕЖЕНОСТІ ЇХ ПРИПЛОДУ У ГРИЗУНІВ UA 119458 U UA 119458 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до тваринництва, зокрема до фізіології відтворення тварин, з підвищення багатоплідності самиць та збереження їх приплоду. Може бути використаний у лабораторіях, а також у кролівництві і звірофермах, які розводять багатоплідних тварин. Відомий спосіб стимуляції відтворної здатності самок сільськогосподарських тварин [Патент № 21532 України, МПК (2007.01). А01К 67/02, A61D 19/02. Спосіб стимуляції багатоплідності самок сільськогосподарських тварин / Шеремета В.І., Сапіга О.А. (Україна); заявник та патентовласник Національний аграрний університет - № u200610872; заявл. 16.10.2006; опубл. 15.03.07, Бюл. № 3, 2007 p.], який включає внутрішньом'язове введення препарату "Глютам 1М" в об'ємі 10 мл у ділянку шиї за вухом після першого або другого штучного осіменіння та впродовж наступних двох днів. Недоліком способу є його вища вартість завдяки використанню кваліфікованого фахівця для внутрішньом'язового введення препарату, певні ризики з дотриманням стерильності такої маніпуляції, а також можливість побічної дії чи ускладнень від препарату "Глютам 1М", як нейтронно-метаболічного засобу. Відомий також спосіб збільшення приросту живої маси поросят у підсисний період [Шеремета В.І., Кулданашвілі К.В., Каплуненко В.Г. (Україна); заявник та патентовласник Національний університет біоресурсів і природокористування України. - № u201503279; заявл. 07.04.2015; опубл. 10.09.2015, Бюл. № 17]. Спосіб збільшення приросту живої маси поросят у підсисний період включає згодовування свиноматкам після опоросу біологічно активного препарату, що містить мікроелемент Германію, у дозі 11-12 мкг/кг маси тіла протягом 10 днів перед опоросом і 10 днів після нього, а також фізрозчин і глютамінат натрію, у дозі 20 мл протягом 3 днів. Спосіб сприяє підвищенню приросту маси тіла поросят у підсисний період, але не впливає на багатоплідність самок після опоросу. Найближчим по суті до способу, що заявляється, є спосіб стимуляції багатоплідності свиноматок [Шеремета В.І., Безверха Л.М. (Україна) (Патент № 65563 України, МПК (2011. 01), A61D 19/00; А01К 67/00.; заявник та патентовласник Національний університет біоресурсів і природокористування України. - № u201106028; заявл. 16.05.2011; опубл. 12.12.2011, Бюл. № 23, 2011 p.]. Спосіб стимуляції багатоплідності свиноматок включає згодовування самкам біологічно активного метаболічного препарату нейротропної дії впродовж трьох-чотирьох днів у разовій дозі 20-40 мл, відразу після першого або другого штучного осіменіння. Недоліком способу є можливі втрати препарату "Глютам 1М" у період його внесення у рідкому стані до сухого комбікорму, що знижує його використання в промислових комплексах, а також його дозування без врахування маси тіла свиноматок. Заявлений спосіб усуває недоліки прототипу і забезпечує надходження з питною водою цитрату германію, що стимулює запліднюваність самиць, їх багатоплідність, підвищення життєздатності та збереженості приплоду. В основу корисної моделі поставлено задачу створити ефективний спосіб підвищення багатоплідності самиць гризунів. Вирішення цієї задачі забезпечується надходженням в організм за 30-40 діб до запліднення і впродовж вагітності цитрату германію у різних кількостях. Технічний результат досягають випоюванням з водою германію цитрату, який має низьку токсичність та має широкий спектр біологічної дії: імуномодулюючою, гепатопротекторною, антигіпоксичною, детоксикаційною, мембранопротекторною. Вплив цієї сполуки на репродуктивну функцію самиць у застосованих дозах вивчено нами вперше. Заявлений спосіб одночасно забезпечує активацію репродуктивної та лактаційної функції організму самиць, що стимулює їх плодючість і молочність, підвищення резистентності, життєздатності та збереженості приплоду. При проведенні патентно-інформаційного пошуку не виявлено технічних рішень, які б за сукупністю ознак повністю співпадали із заявленим способом. Це дозволяє зробити висновок про відповідність заявленого технічного рішення критерію корисної моделі - "новизна". У патентній і науково-технічній інформації не знайдено технічних рішень, в яких були б описані відомості про ознаки, що відрізняють заявлений спосіб від прототипу і забезпечують досягнення технічного результату (підвищення багатоплідності самиць і резистентності їх приплоду). Отже, заявлене технічне рішення не випливає явним чином із рівня техніки згаданих вище (п. 2) способів. Заявлений спосіб належить до фізіології відтворення тварин, зокрема до тваринництва, і може використовуватись на самицях багатоплідних тварин з метою підвищення їх плодючості. Таким чином, заявлене технічне рішення є новим, та відповідає всім умовам патентоспроможності винаходу (корисної моделі) відповідно до статті 7 розділу II Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" № 1771-III, 2000 р. 1 UA 119458 U 5 10 15 20 Поставлена задача - підвищення багатоплідності самиць тварин вирішується за рахунок додавання до питної води германію цитрату, отриманого методом нанотехнології в кількостях 10-20 мкг Ge/кг м. т. за 4 тижні до запліднення і впродовж періоду вагітності та лактації. Заявлений спосіб випробовували на молодих самках лабораторних щурів лінії Вістар, які утримувались у віварії Інституту біології тварин НААН, сформованих у контрольну і дві дослідні групи у віці 70-75 діб. Для проведення досліджень було відібрано 3 групи: І - контрольна, стандартний комбікорм (СК) і вільний доступ до води; II - дослідна, СК + наногерманію цитрат (HGeЦ) в кількості 10 мкг Ge/кг м. т. з питною водою; III - СК + вода + HGeЦ, в кількості 20 мкг Ge/кг м. т. Випоювання цитрату германію розпочинали у віці 70-75 діб і продовжували 30 діб до запліднення і протягом вагітності та лактації. Динаміку чисельності та збереженості тварин в контрольній та дослідних групах контролювали кожні 10 діб. Визначали кількість щуренят, їх збереженість і життєздатність за кількістю загиблих. Оцінкою фертильності самиць за комплексними показниками їх відтворювальної функції встановлено, що випоювання цитрату Ge до спаровування не пригнічувало їх запліднюваність в II і III дослідних групах, яка зберігалася на рівні І (контрольної) групи і становила 100 %. Щільність народження щуренят у самиць контрольної групи коливалась від 3 до 13 діб, а дослідних - від 1 до 12 діб. Характерно, що у дослідних і контрольній групах кількість приплоду коливалася в межах фізіологічної норми і серед новонароджених не було виявлено щуренят з патологією розвитку, що підтверджують дані раніше виконаних нами досліджень. Застосування дози HGeЦ неоднаково вплинули на кількість приплоду у самиць II і III дослідних груп, яка на першу добу життя становила в II групі - 35, а III-43, або 103,0 і 126,5 % порівняно до контролю. Про це свідчить також середня кількість щуренят на одну самку (табл. 1). Таблиця 1 Динаміка змін чисельності приплоду впродовж двох місяців лактації, щуренят (M±m, n=5) Показник Доба життя Всього приплоду 1 Щуренят на самицю Всього приплоду 20 Щуренят на самицю Всього приплоду 40 Щуренят на самицю Всього приплоду 60 Щуренят на самицю Групи дослід, мкг Ge/кг м. т. II-10 ІІІ-20 35 43 7±0,9 8,8±1,0 33 39 6,6±1,2 7,5±1,0 31 38 6,2±0,9 7,3±0,8 31 38 6,2±0,9 7,3±0,8 контроль І 34 6,8±1,8 33 6,3±1,9 31 5,8±1,8 25 4,8±1,5 25 30 35 Незважаючи на високі показники загибелі щуренят у всіх групах, їхня кількість в III дослідній групі на 40 добу перевищувала І і II групи на 22,6 %. Отримані дані можуть вказувати на стимулюючу дію HGeЦ, на багатоплідність та молочність самиць щурів, а також резистентність організму щуренят та їх життєздатність. Про це свідчить кількість щуренят у гнізді в наступні періоди, яка на 60 добу становила у контрольній групі - 25, у II дослідній групі - 31 і в III дослідній групі - 38 тварин, або 4,8; 6,2 і 7,3 на одну самку. Це вказує на те, що збереженість приплоду у самиць контрольної (І) і дослідних II, III груп на 50-ту добу була різною (табл. 2). Найвищою вона була у самиць II (88,6 %) і III (88,4 %) груп проти 82,4 % у контрольній групі. Меншою на 50 добу була також і середня кількість загибелі щуренят на самку у дослідних групах, яким випоювали HGeЦ: в II-0,8 і ІІІ - 1,0 проти 1,2 у контрольній групі. Відзначена спрямованість міжгрупових різниць зберігалася і для кількості щуренят, які загинули за 50 діб, що становила у II групі - 4 (11,4 %) і III-5 (11,6 %) проти 6 (17,6 %) у контрольній. 2 UA 119458 U Таблиця 2 Збереженість приплоду упродовж двох місяців лактації самиць (n=5) щурів, яким випоювали цитрат германію різної концентрації, щуренят / % 1 Група І - контроль II III 10 Доба життя щуренят 20 30 40 50 в середньому Збереженість приплоду (%) щуренят на самицю 100 97,1 97,1 97,1 91,2 82,4 5,6 100 94,3 94,3 94,3 88,6 88,6 6,2 100 95,3 90,7 88,4 88,4 88,4 7,6 Загинуло за 50 діб щуренят 6 4 5 в середньому щуренят на самицю 17,6 1,2 11,4 0,8 11,6 1,0 % ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 5 Спосіб підвищення багатоплідності самиць тварин і збереженості приплоду у гризунів, що включає випоювання їм органічної сполуки Германію, який відрізняється тим, що в добову кількість води вноситься водний розчин цитрату германію, отриманого нанотехнологічним методом, з розрахунку 10-20 мкг Ge/кг маси тіла, 30 діб до запліднення, впродовж вагітності та лактації. 10 Комп’ютерна верстка А. Крижанівський Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A61D 19/00, A01K 67/00

Мітки: самок, приплоду, багатоплідності, підвищення, гризунів, спосіб, збереженості

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-119458-sposib-pidvishhennya-bagatoplidnosti-samok-i-zberezhenosti-kh-priplodu-u-grizuniv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб підвищення багатоплідності самок і збереженості їх приплоду у гризунів</a>

Подібні патенти