Спосіб підвищення продуктивності молочної худоби та покращення складу молока

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб підвищення продуктивності молочної худоби та покращення складу молока, що включає додавання клітковиновмісного корму до основного раціону, який складається з молодої трави та комбікорму, який відрізняється тим, що додатково використовують відходи кавового виробництва - сухий кавовий шлам кількістю 8-16 % від маси комбікорму.

Текст

Реферат: Спосіб підвищення продуктивності молочної худоби та покращення складу молока, включає додавання клітковиновмісного корму до основного раціону, який складається з молодої трави та комбікорму. Додатково використовують відходи кавового виробництва - сухий кавовий шлам кількістю 8-16 % від маси комбікорму. UA 119183 U (12) UA 119183 U UA 119183 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до сільського господарства, зокрема до тваринництва, а саме до способів підвищення продуктивності молочної худоби, і може бути використана у господарствах різних організаційно-правових форм, спрямованих на виробництво молока. Відомий спосіб підвищення продуктивності відгодівельної худоби та покращення якості яловичини [Патент України на корисну модель № 31351, А 01К 67/02. Спосіб підвищення продуктивності відгодівельної худоби та покращення якості яловичини / И.Ф.Рівіс, В.Д.Федак, В.В.Бобрушко, А.В.Шелевач; Опубліковано 10.04.2008; Бюл. № 7]. Спосіб дозволяє в літньопасовищний період утримання за наявності в раціоні бугайців молодої трави і комбікорму та додаткового згодовування солом'яної січки, яка містить у своєму складі велику кількість важкоперетравної кислотнодетергентної клітковини, суттєво підвищити продуктивність відгодівельної худоби та вміст біологічно активних поліненасичених жирних кислот у її скелетних м'язах. Недоліком цього способу є те, що він не дозволяє суттєво підвищити продуктивність молочної худоби. Крім того, він не дозволяє суттєво збільшити вміст жиру, білка та лактози у молоці корів. Найбільш близьким до заявленого є спосіб підвищення продуктивності молочної худоби та покращення складу молока [Патент України на корисну модель № 65180, А23K 1/18 і С11С 3/12. Спосіб підвищення продуктивності молочної худоби та покращення складу молока / Й.Ф.Рівіс, А.В.Шелевач, Л.М.Гордійчук; Опубліковано 25.11.2011; Бюл. № 22]. Спосіб дозволяє в літньопасовищний період утримання за наявності в раціоні корів молодої трави і комбікорму та додаткового згодовування січки сіна і злакових трав, яка містить у своєму складі велику кількість важкоперетравної кислотнодетергентної клітковини та поживних речовин органічного характеру, суттєво підвищити молочну продуктивність та збільшити вміст жиру, білка та лактози у молоці. Недоліком цього способу є те, що використовувана в раціоні корів січка сіна із злакових трав є доволі дорогою. Спосіб, що заявляється, усуває недоліки прототипу і забезпечує високий рівень молочної продуктивності та вмісту жиру, білка й лактози в молоці корів. В основу корисної моделі поставлена задача знайти високоефективний та дешевий, придатний для використання в практиці спосіб підвищення продуктивності молочної худоби та вмісту жиру, білка та лактози в молоці корів. Поставлена задача вирішується шляхом додаткового згодовування (поряд з молодою травою та комбікормом) відходів кавового виробництва - сухого кавового шламу, який містить у своєму складі в середньому 39,5 % клітковини. Додаткове щодобове згодовування (поряд з молодою травою та комбікормом) сухого кавового шламу кількістю 8-16 % від маси комбікорму забезпечує високий рівень молочної продуктивності та вмісту жиру, білка та лактози у молоці корів. Додатково згодовуваний кавовий шлам, порівняно з січкою сіна із злакових трав, має набагато нижчу собівартість. При цьому абсолютний рівень молочної продуктивності та вмісту жиру, білка й лактози у молоці корів залишається високим. При проведенні патентно-інформаційного пошуку авторами і заявником виявлено технічне рішення [Патент України на корисну модель № 65180, А23K 1/18 і С11С 3/12. Спосіб підвищення продуктивності молочної худоби та покращення складу молока/Й.Ф. Рівіс, А.В. Шелевач, Л.М. Гордійчук; Опубліковано 25.11.2011; Бюл. № 22], що містить найбільшу кількість ознак, спільних із заявленим рішенням використання молодої трави, комбікорму та клітковиновмісного корму. Але наявність зазначених ознак, спільних з прототипом, не забезпечує технічний результат, що досягається заявленим способом. Технічних рішень, які б за сукупністю ознак повністю співпадали із заявленим, не виявлено. У патентній і науково-технічній літературі не знайдено технічних рішень, в яких були б описані відомості про ознаки, що відрізняють заявлений спосіб від прототипу та забезпечують досягнення технічного результату (більш дешеве підвищення молочної продуктивності та вмісту жиру, білка й лактози у молоці корів). Заявлений спосіб належить до сільського господарства, зокрема до тваринництва, а саме до способів підвищення продуктивності молочної худоби, й може бути використаний у господарствах різних організаційно-правових форм, спрямованих на виробництво молока. Спочатку визначають забезпеченість тварин клітковиною. Для цього проводять дослідження кормів раціону, зокрема молодої трави, на предмет вмісту в ній клітковини. Молода трава містить у своєму складі 17-19 % клітковини від сухої речовини при бажаному вмісті 21-22 %. Тому молочній худобі поряд з молодою травою та комбікормом додатково згодовують дешевий клітковиновмісний сухий кавовий шлам. При цьому, кількість додатково згодовуваного клітковиновмісного сухого кавового шламу в раціоні молочної худоби складає 8-16 % від маси комбікорму. 1 UA 119183 U 5 10 15 Дослідження проведено в дослідному господарстві Державному підприємстві "Радехівське" Львівської області на трьох групах повновікових корів-аналогів української молочної чорно-рябої породи (по 10 тварин у групі). Тривалість досліду - 90 діб. Піддослідним тваринам згодовували основний раціон (ОР), до складу якого входили молода злаково-бобова трава та комбікорм. Контрольну групу корів утримували на основному раціоні, до якого додавали клітковиновмісний корм у вигляді січки сіна із злакових трав з величиною частинок 0,2-2,0 см кількістю 1650 г/гол./добу. До основного раціону тварин І та II дослідних груп додавали клітковиновмісний корм у вигляді сухого кавового шламу кількістю 8-16 % від маси комбікорму. Січку сіна та сухий кавовий шлам згодовували піддослідним тваринам у складі комбікорму. Досліджували середньодобові надої молока піддослідних корів у завершальний період досліду (на 90 добу). У завершальний період досліду також визначався вміст жиру, білка та лактози у молоці піддослідних корів. У табл. 1 наведені дані, які характеризують надходження легкодоступної нейтральнодетергентної та важкодоступної кислотнодетергентної форм клітковини в організм піддослідних корів. Таблиця 1 Надходження нейтральнодетергентної та кислотнодетергентної форм клітковини в організм піддослідних корів, г/гол./добу (М±m, n=10) Форми клітковини Групи тварин І дослідна (ОР+8 % Контрольна сухого кавового шламу (ОР+1650г січки сіна) від маси комбікорму) Нейтральнодетергентна клітковина Киcлотнодетергентна клітковина 20 II дослідна (ОР+16 % сухого кавового шламу від маси комбікорму) 3002±81,5 2985±77,0 3063±87,3 1327±40,5 1274±37,1 1404±39,4 З наведеної вище таблиці видно, середньодобово в організм корів контрольної, І та II дослідних груп надходила майже однакова кількість легкодоступної нейтральнодетергентної та важкодоступної кислотнодетергентної форм клітковини. Таблиця 2 Молочна продуктивність та склад молока піддослідних корів (М±m, n=10) Групи тварин Досліджуванні показники та одиниці виміру Середньодобовий надій молока на 1 корову, кг Вміст жиру в молоці, % Вміст білка в молоці, % Вміст лактози в молоці, % 25 30 Контрольна І дослідна (ОР+8 % (ОР+1650г січки сухого кавового шламу сіна) від маси комбікорму) II дослідна (ОР+16 % сухого кавового шламу від маси комбікорму) 27,9±0,41 27,8±0,39 28,2±0,41 3,65±0,016 3,35±0,017 4,80±0,027 3,63±0,011 3,33±0,018 4,77±0,030 3,66±0,012 3,38±0,015 4,83±0,026 У таблиці 2 показано молочну продуктивність та склад молока піддослідних корів у завершальний період досліду (на 90 добу). З наведеної вище таблиці видно, що суттєвої різниці у молочній продуктивності та складі молока корів контрольної, І та II дослідних груп немає. Вартість використаної в годівлі корів контрольної групи січки сіна із злакових трав складає 3 грн./кг, а використаного в годівлі корів І та II дослідних груп відходів кавового виробництва сухого кавового шламу - 2 грн/кг. Звідси випливає доцільність використання відходів кавового виробництва сухого кавового шламу - в годівлі корів у літній період за наявності в їх раціоні молодої злаково-бобової трави. Отримані експериментальні дані свідчать про те, що за наявності в раціоні корів молодої злаково-бобової трави та комбікорму ефективно підвищити їх молочну продуктивність та 2 UA 119183 U збільшити вміст жиру, білка й лактози у молоці можна за рахунок додаткового згодовування дешевого сухого кавового шламу в кількості 8-16 % від маси комбікорму. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 5 Спосіб підвищення продуктивності молочної худоби та покращення складу молока, що включає додавання клітковиновмісного корму до основного раціону, який складається з молодої трави та комбікорму, який відрізняється тим, що додатково використовують відходи кавового виробництва - сухий кавовий шлам кількістю 8-16 % від маси комбікорму. 10 Комп’ютерна верстка Г. Паяльніков Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A23K 10/30

Мітки: молочної, підвищення, продуктивності, покращення, спосіб, складу, худоби, молока

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-119183-sposib-pidvishhennya-produktivnosti-molochno-khudobi-ta-pokrashhennya-skladu-moloka.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб підвищення продуктивності молочної худоби та покращення складу молока</a>

Подібні патенти