Застосування тандемного способу визначення методами екстракційної фотометрії та уф-спектрофотометрії для встановлення кількісного вмісту доксиламіну

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Застосування тандемного способу визначення методами екстракційної фотометрії та УФ-спектрофотометрії для встановлення кількісного вмісту доксиламіну.

Текст

Реферат: Застосування тандемного способу визначення методами екстракційної фотометрії та УФспектрофотометрії для встановлення кількісного вмісту доксиламіну. UA 119011 U (12) UA 119011 U UA 119011 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до аналітичної хімії, а саме до аналізу снодійного лікарського препарату доксиламіну, і може знайти застосування для кількісного визначення зазначеної лікарської речовини в хіміко-токсикологічному аналізі. Відомий спосіб екстракційно-фотометричного кількісного визначення доксиламіну [Болотов, В.В. Спектрофотометричне та екстракційно-фотометричне визначення донормілу / В.В. Болотов, І.М. Іванчук // Вісн. фармації. - 2005. - № 4 (44). - С. 16-19.] шляхом обробки його розчину 0,02 % розчином кислотного барвника метилового оранжевого в кислому середовищі (ацетатний буферний розчин з рН=4,6) для утворення іонних асоціатів, екстракції отриманих іонних асоціатів хлороформом (при цьому хлороформний шар забарвлюється в жовтий колір), додавання до хлороформних екстрактів 1 % розчину кислоти сульфатної в абсолютному етанолі для руйнування зазначених іонних асоціатів і підвищення інтенсивності забарвлення і чутливості методу з наступним вимірюванням оптичної густини отриманого рожевого розчину за довжини хвилі 540 нм. До недоліків відомого способу можна віднести застосування леткого розчинника хлороформу; використанням фотоелектроколориметра для вимірювання оптичної густини; незадовільні показники лінійності, правильності та збіжності, що безпосередньо пов'язано з вищенаведеними параметрами. Відомий тандемний спосіб кількісного визначення лікарської речовини зопіклону методами екстракційної фотометрії та УФ-спектрофотометрії [Патент на корисну модель 106266 Україна, МПК G01N 31/20 (2006.01), G01N 33/52 (2006.01), G01J 3/00 (2016.01). Тандемний спосіб кількісного визначення зопіклону методами УФ-спектрофотометрії та екстракційної фотометрії / Клименко Л.Ю., Костіна Т.А., Ахмедов Е.Ю. - № u201509116; заявл. 22.09.15; опубл. 25.04.16, Бюл. № 8. - 6 с]. Перевагами даного способу є кращі показники лінійності, правильності і збіжності методики у порівнянні зі способом кількісного визначення методом екстракційної фотометрії; крім того спосіб дозволяє одночасно визначати досліджувану речовину як за її власним поглинанням в УФ-області спектра, так і за поглинанням метилового оранжевого у видимій області спектра, що забезпечує додаткову надійність аналізу. В основу корисної моделі поставлена задача розширення застосування тандемного способу кількісного визначення методами екстракційної фотометрії та УФ-спектрофотометрії для кількісного визначення доксиламіну. Поставлена задача вирішується шляхом застосування тандемного способу визначення методами екстракційної фотометрії та УФ-спектрофотометрії для встановлення кількісного вмісту доксиламіну. Заявлений спосіб ґрунтується на даних відносно залежності ступеня екстракції доксиламіну від рН середовища - при рН=1-2 доксиламін не екстрагується з водних розчинів хлороформом, а також відносно перетворень метилового оранжевого при зміні рН середовища - в кислому середовищі метиловий оранжевий існує у вигляді зарядженої частинки, і тому повинен реекстрагуватися 0,1 моль/л розчином кислоти хлористоводневої з хлороформного розчину. Експериментальним шляхом доведено, що в 0,1 моль/л розчині кислоти хлористоводневої відсутня взаємодія між доксиламіном та метиловим оранжевим, тобто можна вимірювати оптичну густину кожного з компонентів в такій суміші окремо. Корисну модель здійснюють таким чином: в ділильну лійку вносять 10,00 мл ацетатного буферного розчину з рН=4,6, 5,00 мл 0,02 % розчину метилового оранжевого та 10,00 мл аналізованого розчину доксиламіну. До отриманої суміші додають 20,00 мл хлороформу. Суміш у ділильній лійці струшують протягом 5 хв. за допомогою механічного струшувача і залишають на 10 хв. для розділення шарів. Збирають хлороформний шар через паперовий фільтр ("червона стрічка") з 1 г натрію сульфату безводного до ділильної лійки та додають до нього 10,00 мл 0,1 моль/л розчину кислоти хлористоводневої. Суміш у ділильній лійці струшують протягом 5 хв. за допомогою механічного струшувача і залишають на 10 хв. для розділення шарів. Хлороформний шар відділяють та в подальшому не досліджують; водний шар фільтрують через паперовий фільтр ("червона стрічка") та визначають його оптичну густину на спектрофотометрі СФ-46 (λ1=262 нм, λ2=540 нм) в кюветі з товщиною шару 10 мм. Як компенсаційний розчин використовують 0,1 моль/л розчин кислоти хлористоводневої. Корисна модель ілюструється прикладами. Приклад 1. Експериментальним шляхом визначено показники лінійності, правильності та збіжності екстракційно-фотометричного способу кількісного визначення доксиламіну за найближчим аналогом. В ділильну лійку вносили 5,00 мл ацетатного буферного розчину з рН=4,6, 5,00 мл 0,02 % розчину метилового оранжевого та 5,00 мл аналізованого розчину доксиламіну. До отриманої 1 UA 119011 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 суміші додавали 10,00 мл хлороформу. Суміш у ділильній лійці струшували протягом 5 хв за допомогою механічного струшувача і залишали на 10 хв. для розділення шарів. Збирали 8,00 мл хлороформного шару, відкидаючи його перші та останні порції (близько 1,00 мл), і додавали до нього 2,00 мл 1 % розчину кислоти сульфатної в абсолютному етанолі. Одержану суміш ретельно перемішували та визначали її оптичну густину на фотоелектроколориметрі КФК-2 в кюветі з товщиною шару 5 мм (світлофільтр з λеф=540±10 нм). Як розчин порівняння використовували хлороформ. За наведеною методикою аналізували серію модельних розчинів доксиламіну сукцинату з концентрацією 48, 40, 32, 24, 16 і 8 мкг/мл і розчин порівняння доксиламіну сукцинату з концентрацією 32 мкг/мл та проводили їх валідацію за показниками лінійності, правильності та збіжності. Результати дослідження наведено в таблиці 1. Приклад 2. Експериментальним шляхом визначено показники лінійності, правильності та збіжності екстракційно-фотометричного способу кількісного визначення доксиламіну за корисною моделлю (модифікованого). В ділильну лійку вносили 10,00 мл ацетатного буферного розчину з рН=4,6, 5,00 мл 0,02 % розчину метилового оранжевого та 10,00 мл аналізованого розчину доксиламіну. До отриманої суміші додавали 20,00 мл хлороформу. Суміш у ділильній лійці струшували протягом 5 хв за допомогою механічного струшувача і залишали на 10 хв. для розділення шарів. Збирали 15,00 мл хлороформного шару, відкидаючи його перші та останні порції (близько 4,00 мл), і додавали до нього 1,00 мл 1 % розчину кислоти сульфатної в абсолютному етанолі. Одержану суміш ретельно перемішували та визначали її оптичну густину на спектрофотометрі СФ-46 в кюветі з товщиною шару 10 мм (λ=540 нм). Як розчин порівняння використовували хлороформ. За наведеною методикою аналізували серію модельних розчинів доксиламіну сукцинату з концентрацією 48, 40, 32, 24, 16 і 8 мкг/мл і розчин порівняння доксиламіну сукцинату з концентрацією 32 мкг/мл та проводили їх валідацію за показниками лінійності, правильності та збіжності. Результати дослідження наведено в таблиці 1. Приклад 3. Експериментальним шляхом визначено показники лінійності, правильності та збіжності заявленого тандемного способу кількісного визначення доксиламіну методами екстракційної фотометрії та УФ-спектрофотометрії. В ділильну лійку вносили 10,00 мл ацетатного буферного розчину з рН=4,6, 5,00 мл 0,02 % розчину метилового оранжевого та 10,00 мл аналізованого розчину доксиламіну. До отриманої суміші додавали 20,00 мл хлороформу. Суміш у ділильній лійці струшували протягом 5 хв. за допомогою механічного струшувача і залишали на 10 хв. для розділення шарів. Збирали хлороформний шар через паперовий фільтр ("червона стрічка") з 1 г натрію сульфату безводного до ділильної лійки та додавали до нього 10,00 мл 0,1 моль/л розчину кислоти хлористоводневої. Суміш у ділильній лійці струшували протягом 5 хв. за допомогою механічного струшувача і залишали на 10 хв. для розділення шарів. Хлороформний шар відділяли та в подальшому не досліджували; водний шар фільтрували через паперовий фільтр ("червона стрічка") та визначали його оптичну густину на спектрофотометрі СФ-46 (λ1=262 нм, λ2=540 нм) в кюветі з товщиною шару 10 мм. Як компенсаційний розчин використовували 0,1 моль/л розчин кислоти хлористоводневої. За наведеною методикою аналізували серію модельних розчинів доксиламіну сукцинату з концентрацією 48, 40, 32, 24, 16 і 8 мкг/мл і розчин порівняння доксиламіну сукцинату з концентрацією 32 мкг/мл та проводили їх валідацію за показниками лінійності, правильності та збіжності. Результати дослідження наведено в таблиці. 2 UA 119011 U Таблиця Показники лінійності, правильності та збіжності способу, що пропонується, та відомого (найближчого аналогу) Спосіб за Спосіб за корисною найближчим моделлю аналогом 1) лінійність 0,987 0,975 Параметр bmod el Заявлений спосіб (262/540 нм) 0,987/0,986 smod el b 0,021 0,022 0,009/0,008 amod el 1,858 3,746 0,660/0,493 smod el a 2,058 2,151 0,853/0,752 RSD mod el 0 Критерій: 2,211 2,310 0,916/0,808 RSD mod el 0 Підхід 1  max 4,69 Rmod el c  min 0,67 Критерій: 0,57 Підхід 1 4,52 % mod el  max  0,9998/0,9999 Підхід 2 0,9950 2) правильність та збіжність 99,33 99,43 mod el  100  R R model  0,9990 Підхід 1 Rmod el c R R mod el , % mod el 2,12 0,9991 Критерій: Rmod el c Підхід 2 RSD mod el 0 0,9990 100,06/100,12 0,06/0,12 Підхід 2 2,05 % mod RSD RR el , % 3,90 3,25 1,64/1,51 mod mod el  RSD RR el  t(95 %; n  1) RR Критерій: 7,85 6,56 3,30/3,04 model ,%  model sample RR Підхід 1 Загальний висновок Підхід 1 відп. Підхід 2 10,00 %  maxmodel sample 4,52 % Підхід 2 ні Підхід 1 відп. Підхід 2 ні Підхід 1 відп. Підхід 2 відп. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 5 Застосування тандемного способу визначення методами екстракційної фотометрії та УФспектрофотометрії для встановлення кількісного вмісту доксиламіну. Комп’ютерна верстка В. Мацело Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: G01J 3/00, G01N 33/52

Мітки: методами, доксиламіну, способу, кількісного, фотометрії, встановлення, застосування, вмісту, тандемного, визначення, уф-спектрофотометрії, екстракційної

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-119011-zastosuvannya-tandemnogo-sposobu-viznachennya-metodami-ekstrakcijjno-fotometri-ta-uf-spektrofotometri-dlya-vstanovlennya-kilkisnogo-vmistu-doksilaminu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Застосування тандемного способу визначення методами екстракційної фотометрії та уф-спектрофотометрії для встановлення кількісного вмісту доксиламіну</a>

Подібні патенти